Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 1138 - 1155 2018-12-25

BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri

Özgen KORKMAZ [1] , Kemal BİLİR [2] , Recep ÇAKIR [3]


Bu araştırmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin derslerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin neler olduğunu ve bu etkinliklerin programa uygunluğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan 200 Bilişim Teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketin hazırlama aşamasında uzman görüşleri de alınarak açık uçlu sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplardan toplanan veriler anket haline getirilmiştir. Verilerin analizinde; frekans, aritmetik ortalama, yüzde, standart sapma, korelasyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin temel konular üzerinde yoğunlaştığı ve bu etkinliklerin programa uygun şekilde gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bilişim teknolojileri, bt öğretmeni, ders etkinlikleri, müfredat
 • Akbıyık C. ve Seferoğlu S. S. (2012). İlköğretim Bilişim Teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 405-424.
 • Akkoyunlu B. ve Kurbanoğlu S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • Büyükköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün E. Ö., Karadeniz Ş., ve Demirel F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çengel, M. (2007). İlköğretim Dördüncü Sınıf Bilgisayar Dersi Programının Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Eren, E., ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri: Okul Müdürü ve BT Öğretmenlerinin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152-171.
 • Fahnoe C., & Mishra P. (2013). Do 21st Century Learning Environments Support Self-Directed Learning? Middle School Students’ Response to an Intentionally Designed Learning Environment. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 3131-3139.
 • Granger, C. A., Morbey, M. L., Lotherington, H., Owston, R. D., ve Wideman, H. H. (2002). Factors contributing to teachers’ successful implementation of IT. Journal of Computer Assisted Learning, 18, 480-488.
 • Gökmen, Ö. F., ve Akgün, Ö. E. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilişim güvenliği eğitimi verebilmeye yönelik yeterlilik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1208-1221.
 • Gülcü, A., Aydın, S., Ve Aydın, Ş. (2013). İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 73-92.
 • Henkoğlu, H. Ş., ve Yıldırım, S. (2012). Türkiye'deki İlköğretim Okullarında Bilgisayar Eğitimi: Kuram ve Uygulamadaki Farklılıklar. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1) 23-61.
 • ISTE (2014). ISTE standarts for students. http://www.iste.org/standards/iste-standards/standards-for-students adresinden 24.11.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Kabakçı, I., Kurt, A. ve Yıldırım Y. (2008). Bilgisayar Öğretmenlerinin Seçmeli Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının Uygunluğuna İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 518-526.
 • Kaucic, B. ve Asic, T. (2011). Improving introductory programming with Scratch? In Proceeding of the 34th MIPRO International Conference, 1095–1100.
 • Karal, H., Reisoğlu, İ., ve Günaydın, E. (2010). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Cukurova University Faculty of Education Journal, 38(3), 46-64.
 • Kural Er, F. ve Güven, B. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Programının İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 175-184.
 • Kurt A. A., Kuzu A., Dursun Ö. Ö., Güllüpınar F. ve Gültekin M. (2013) FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2 (1), 1-23.
 • Orhan F.ve Akkoyunlu B. (2003). Eğitici Bilgisayar Formatör (master) Öğretmenlerin Profilleri ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 90-100.
 • Sykora C. (2014). Computational Thinking For All, https://www.iste.org/explore/ articleDetail?articleid=152&category=Solutions&article=Computational-thinking-for-all adresinden 24.11.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • TTKB. (2012). Öğretim Programları. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden 23.11.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • TTKB. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıf). Ankara.
 • TTKB (2016). İlköğretim Kurumları İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgesi http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6 adresinden 19.12.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Topu B. F., (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okullarındaki Rolleri, Beklentiler ve Karşılaşılan Problemler: Erzurum İli Örneği. Atatürk Üniversitesi. Erzurum.
 • Topu, B. F., ve Göktaş, Y. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üstlendikleri roller ve onlardan beklentiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 461-478.
 • (TÜİK) (2016). Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 adresinden 23.11.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Wagner, D.A., Day, B., James, T., Kozma, R.B., Miller, J., ve Unwin, T. (2005). Monitoring and Evaluation ICT in Education Projects – A Handbook for Developing Countries. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 • Yeşiltepe, G. M., ve Erdoğan, M. (2013). İlköğretim bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleğe yönelik sorunları, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 495-530.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4359-5692
Author: Özgen KORKMAZ (Primary Author)
Institution: Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7358-2561
Author: Kemal BİLİR
Institution: Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2641-5007
Author: Recep ÇAKIR
Institution: Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd408013, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1138 - 1155}, doi = {10.17860/mersinefd.408013}, title = {BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Özgen and BİLİR, Kemal and ÇAKIR, Recep} }
APA KORKMAZ, Ö , BİLİR, K , ÇAKIR, R . (2018). BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 1138-1155 . DOI: 10.17860/mersinefd.408013
MLA KORKMAZ, Ö , BİLİR, K , ÇAKIR, R . "BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 1138-1155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/41501/408013>
Chicago KORKMAZ, Ö , BİLİR, K , ÇAKIR, R . "BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 1138-1155
RIS TY - JOUR T1 - BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri AU - Özgen KORKMAZ , Kemal BİLİR , Recep ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.408013 DO - 10.17860/mersinefd.408013 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1138 EP - 1155 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.408013 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.408013 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri %A Özgen KORKMAZ , Kemal BİLİR , Recep ÇAKIR %T BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.408013 %U 10.17860/mersinefd.408013
ISNAD KORKMAZ, Özgen , BİLİR, Kemal , ÇAKIR, Recep . "BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1138-1155 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.408013
AMA KORKMAZ Ö , BİLİR K , ÇAKIR R . BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1138-1155.
Vancouver KORKMAZ Ö , BİLİR K , ÇAKIR R . BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1155-1138.