Year 2015, Volume 34 , Issue 1, Pages 1 - 17 2015-06-09

68-72 Aylık Okul Öncesine ve İlkokula Devam Eden Çocukların Okula Uyum ve Öğretmenleriyle İlişkilerinin Karşılaştırılması

Hülya Gülay Ogelman [1] , Zarife Seçer [2] , Aysun Gündoğan [3] , Dursun Bademci [4]


Araştırmanın amacı, 68-72 aylık okul öncesi eğitime ve ilkokula devam eden çocukların okula uyum ve öğretmenleriyle ilişkilerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli il merkezinde ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitime devam eden 68-72 aylık 64 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ve Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlara göre çocukların okula uyum değişkenlerinde (işbirlikli katılım, kendi kendini yönetme, okuldan kaçınma, okulu sevme) sınıf türü açısından anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. Öğretmen-çocuk ilişkileri açısından ise iki grup arasında farklılık bulunmaktadır. Şöyle ki, öğretmene yakınlık, bağlılık ve genel öğretmen-çocuk ilişkisi açısından anasınıfına devam eden çocukların ilkokul 1. sınıfa devam eden akranlarına göre daha yüksek puanlar aldıkları belirlenmiştir. Öğretmenle çatışma değişkeninde ise 1. sınıfa devam eden çocuklar, diğer gruptaki akranlarına göre daha yüksek puanlar almışlardır.
Okula uyum, öğrenci-öğretmen ilişkisi, ilkokul, okul öncesi eğitim
 • Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Weeks, M. (2010). “Shyness, teacher–child relationships, and socio-emotional adjustment in grade 1.”International Journal of Behavioral Development.C. 34, S. 3, s. 259–269.
 • Bart, O., Hajami, D., ve Bar-Haim, Y. (2007). “Predicting school adjustment from motor abilities in kindergarten.”Infant and Child Development,C. 16, S. 6, s. 597-615.
 • Bickel, D., Zigmond, N., & Strayhorn, J. (1991). “Chronological age at entrance to first grade:Effects on elementary school success.”Early Childhood Research Quarterly, C. 6, S. 2, s. 105-117.
 • Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). “The teacher-child relationship and children’s early school adjustment.” Journal of School Psycohology, C. 34, S.1, s. 61-79.
 • Boz, T. ve Yıldırım, A. (2014). “4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar.” Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,C. 1, S. 2, s. 54-65.
 • -
 • Burst, D. C., Hart, C. G., Charlesworth, R., Fleege, P. O., Mosley, J. ve Thomasson, R. H. (1992). “Observed activities and stres behaviors of children in developmentally appropriate and inappropriate kindergarten classroms.”Early Childhood Research Quarterly, C. 7, S. 2, s. 297-318.
 • Cadima, J., Leal, T., ve Burchinal, M. (2010). “The quality of teacher-student interactions: Associations with first graders’ academic and bahevioral outcomes.” Journal of School Psychology, C. 48, S. 6, s. 457-482.
 • Chan, W. L. (2010). “The transition from kindergarten to primary school, as experienced by teachers, parents and children in Hong Kong.” Early Child Development and Care, C. 180, S. 7, s. 973-993.
 • Chan, W. L. (2012). “Expectations for the transition from kindergarten to primary school amongst teachers, parents and children.” Early Child Development and Care,C. 182, S. 5, s. 639-664.
 • Curby, T. W., Rimm-Kaufman, S. E. ve Ponitz, C. C. (2009). “Teacher–child interactions and children’s achievement trajectories across kindergarten and first grade.”Journal of Educational Psychology, C. 101, S. 4, s. 912–925
 • Çelenk, S. (2008). “İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri.”Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1, s. 83-90.
 • DeVries, R., Reese-Learned, H. ve Morgan, P. (1991). “Sociomoral development in direct-instruction, eclectic, and constructivist kindergartens: A study of children’s enacted interpersonel understanding.”Early Childhood Research Quarterly, C. 6, S. 4, s. 473-517.
 • Dockett, S., ve Perry, B. (2009). “Readiness for school.” Australian Journal of Early Childhood, C. 34, S. 1, s. 20-26.
 • Entwisle, D. R., ve Alexander, K. L. (1998). “Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it.”Elementary School Journal, C. 98, S. 4, s. 351-364.
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). “Okulöncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 38, s. 94-106.
 • Grissmer, D., Grimm, K. J., Aiyer, S. M., Murrah, W. M. ve Steele, J. S. (2010). “Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators.”Developmental Psychology, C. 46, S. 5, s. 1008–1017.
 • Gülay Ogelman, H., ve Seven, S. (2014). “The Reliability-Validity Studies for the Student-Teacher Relationship Scale (STRS)”, III. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), 06-08 February 2014, Sapienza University-Roma-Italy.
 • Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). “60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi.”Electronic Turkish Studies, C. 8, S. 8,s. 379-398.
 • Güven, İ. (2012). “Eğitimde 4+ 4+ 4 ve Fatih Projesi yasa tasarısı= Reform mu?” İlköğretim Online, C. 11, S. 3, s. 556-577.
 • Hammond, C. (1985). “Not ready! Don’t rush me.”Childhood Educalion,C. 62, S. 4, s. 276-280.
 • Hamre, B. K., ve Pianta, R. C. (2001). “Early teacher–child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade.” Child Development, C. 72, S. 2, s. 625–638.
 • Harman, G. ve Çelikler, D. (2012) “Eğitimde hazırbulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması.”Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 3, s. 147-156.
 • Jerome, E., Hamre, B., ve Pianta, R. C. (2009). “Teacher–child relationships from kindergarten to sixth grade: Early childhood predictors of teacher-perceived conflict and closeness.”Social Development,C. 18, S. 4, s. 915–945.
 • Koles, B., O'Connor, E., ve Mccartney, K. (2009) “Teacher–child relationships in prekindergarten: The influences of child and teacher characteristics.”Journal of Early Childhood Teacher Education,C. 30, S. 1, s. 3-21,
 • Kotaman, H. (2009). “Okul öncesi eğitimde High Scope modeli.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 26, s. 31-41.
 • Kutluca-Canbulat, A. N. K. ve Yıldızbaş, F. (2014). “Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 60-72 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşleri.”Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 1, s. 33-50.
 • -
 • La Paro, K. M., Pianta, R. ve Cox, M. (2000). “Kindergarten teachers’ reported use of kindergarten to first grade transition practices.” Elementary School Journal, C. 101, S. 1, s. 147-158.
 • Ladd, G. W. (1990). “Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of children's early school adjustment?”Child Development, C. 61, S. 4, s. 1081-1100.
 • Lin, H., Lawrence, F. R. ve Gorrell, J. (2003). “Kindergarten teachers’ views of children’s readiness for school.”Early Childhood Research Quarterly,C. 18, S. 2, s. 225–237.
 • Loizou, E. (2011). “Empowering aspects of transition from kindergarten to first grade through children’s voices.” Early Years, C. 31, S. 1, s. 43-45.
 • Magnuson, K. A., Meyers, M. K., Ruhm, C. J. ve Waldfogel, J. (2004). “Inequality in preschool education and school readiness.”American Educational Research Journal,C. 41, S. 1, s. 115-157.
 • Maldonado-Carreno, C. ve Votruba-Drzal, E. (2011). “Teacher–child relationships and the development of academic and behavioral skills during elementary school: A within- and between-child analysis.”Child Development, C. 82, S. 2, s. 601–616.
 • Mantzicopoulos, P. (2005). “Conflictual relationships between kindergarten children and their teachers: Associations with child and classroom context variables.”Journal of School Psychology, C. 43, S. 5, s. 425–442.
 • May, D., ve Welch, E. (1985). “The effects of developmental placement on young children’s cognitive and social-emotional development.”Ear!v Child Development and Care, C. 22,S. 2-3, s. 195-209.
 • May, D. C. ve Kundert, D. K. (1997). “School readiness practices and children ar-risk: Examining the issues.”Psychology in the Schools, C. 34, S. 2, s. 73-84.
 • McBryde, C., Ziviani, J. ve Cuskelly, M. (2004). “School readiness and factors that influence decision making.”Occupational Therapy International, C. 11, S. 4, s. 193-208.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar, http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf, ET: 10.01.2014.
 • Morrison, F. J., Griffith, E. M. ve Alberts, D. M. (1997). “Nature-nurture in the classroom: Entrance age, school readiness, and learning in children. Developmental Psychology, C. 33, S. 2, s. 254-262.
 • Murray, C., Murray, K. M. ve Waas, G. A. (2008). “Child and teacher reports of teacher–student relationships: Concordance of perspectives and associations with school adjustment in urban kindergarten classrooms.”Journal of Applied Developmental Psychology, C. 29, S. 1, s. 49–61.
 • O’Connor, E. (2010). “Teacher–child relationships as dynamic systems.”Journal of School Psychology,C. 48, S. 3, s. 187–218
 • Önder, A., & Gülay, H. (2010). “Reliability and validity of the Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 years of children,” International Online Journal of Educational Sciences, C. 2, S. 1, s. 204-224.
 • Özenç, M.& Çekirdekçi, S. (2013). “İlkokul 1. sınıfa kaydolan okul öncesi dönem çağındaki öğrencilerin (60-69 ay) yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 2, s. 177-192.
 • Pagani, L. S., Fitzpatrick, C., Archambault, I. ve Janosz, M. (2010). “School readiness and later achievement: A French Canadian replication and extension.”Developmental Psychology, C. 46, S. 5, s. 984–994.
 • Perry, K. E. ve Weinstein, R. S. (1998). “The social context of early schooling and children’s school adjustment.”Educational Psychologist, C. 33, S. 4, s. 177-194.
 • Pianta R. C. (2001). The Student–Teacher Relationship Scale. Charlottesville: University of Virginia.
 • Pianta, R. C., ve Kraft-Sayre, M. (1999). “Parents’ observations about their children’s transitions to kindergarten.”Young Children, C. 54, S. 3, s. 47–52.
 • Pianta, R. C. ve Stuhlman, M. W. (2004). “Teacher-child relationships and children's success in the first years of school.”School Psychology Review, C. 33, S. 3, s. 444-458.
 • -
 • Piotrkowski, C. S., Botsko, M. ve Matthews, E. (2000). “Parents’ and teachers’ beliefs about children’s school readiness in a high-need community.”Early Childhood Research Quarterly, C. 15, S. 4, s. 537–558.
 • Rimm-Kaufman, S. (2004). School transition and school readiness: An outcome of early childhood development. Encyclopedia on Early Childhood Development, 1-7. http://www.child-encyclopedia.com/Pages/PDF/Rimm-KaufmanANGxp.pdf, ET: 29.10.2014.
 • Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R. C. (2000). “An ecological perspective on the transition to kindergarten: A theoretical framework to guide empirical research.”Journal of Applied Developmental Psychology, C. 21, S. 5, s. 491–511.
 • Rudasill, K. M. (2011). “Child temperament, teacher–child interactions, and teacher–child relationships: A longitudinal investigation from first to third grade.”Early Childhood Research Quarterly, C. 26, S. 2, s. 147–156.
 • Snow, K. L. (2006). “Measuring school readiness: Conceptual and practical considerations.”Early Education and Development, C. 17, S. 1,, s. 7–41.
 • Spitzer, S., Cupp, R. ve Parke, R. D. (1995). “School entrance age, social acceptance, and self-perceptions in kindergarten and 1st grade.”Early Childhood Research Quarterly, C. 10, S. 4, s. 433-450.
 • Stipek, D. (2003). School entry age. Encyclopedia on early childhood development[online]. http://www.child-encyclopedia.com/Pages/PDF/StipekANGxp.pdf, ET: 18.10.2014.
 • Stipek, D. ve Byler, P. (2001). “Academic achievement and social behaviors associated withage of entry into kindergarten.”Applied Developmental Psychology, C. 22, S. 2, s. 175-189.
 • Şahin, İ. T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). “A comparison of preschool and first grade teachers’ views about school readiness. Educational Sciences: Theory & Practice, C. 13, S. 3, s. 1708-1713.
 • Taiwo, A. A., ve Tyolo, J. B. (2002). “The effect of pre-school education on academic performance in primary school: A case study of grade one pupils in Botswana.”International Journal of Educational Development, C. 22, S. 2, s. 169-180.
 • Taner, M. ve Başal, H. A. (2005). “Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması.”Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 18, S. 2, s. 395-420.
 • Valeski, T. N. ve Stipek, D. J. (2001). “Young children’s feelings about school.”Child Development, C. 72, S. 4, s. 1198–1213.
 • Weininger, O. (1974). Early School Entry: A Study of Some Differences in Children Remaining at Home and those Attending School.Washington, DC: ERIC Clearinghouse.
 • Wesson, M. ve Salmon, K. (2001). “Drawing and showing: Helping children to report emotionally laden events.”Applied Cognitive Psychology, C. 15, S. 3, s. 301-320.
 • Yangın, B. (2007). “Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları.”Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 32, 294-305.
 • Yazıcı, Z. (2002). “Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi.”Milli Eğitim Dergisi, S. 155-156. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/yazici.htm, ET: 20.10.2014.
 • Yıldız, S. & Akbaba,A. (2013). “Okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin alanda görevli öğretmen ve yönetici görüşleri.” Turkish Studies,C. 8, S. 13, s. 1743-1773.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hülya Gülay Ogelman

Author: Zarife Seçer

Author: Aysun Gündoğan

Author: Dursun Bademci

Dates

Publication Date : June 9, 2015

APA Gülay Ogelman, H , Seçer, Z , Gündoğan, A , Bademci, D . (2015). 68-72 Aylık Okul Öncesine ve İlkokula Devam Eden Çocukların Okula Uyum ve Öğretmenleriyle İlişkilerinin Karşılaştırılması . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/20280/214914