Ethical Principles and Publication Policy

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yayın Etiği

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm paydaşların (yayıncı, editör, yazar, hakem ve okuyucu) bilimin doğru bir şekilde ilerlemesi için etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi COPE yayın etiğini (Committee on Publication Ethics) ve açık erişim politikasını benimser.
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisine gönderilen bir makalede, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı bir durum tespit edildiğinde, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin yayıncısı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi’ne yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
3. Bir makalenin eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.
4. Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
5. Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi bilgilendirilmelidir.
6. Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar(lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).
7. İnsan veya hayvan denek içeren Etik Kurul Kararı gerektiren tüm çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Değerlendirmeler; düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınarak objektif ve yapıcı olmalıdır.
3. Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunurlar ve çalışmayı titizlikle incelerler.
4. Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
5. Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
6. Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
7. Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
8. Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nin editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
3. Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklamalıdırlar.
4. Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.
5. Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
6. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi'nde editörler veya hakemler, yazarlarla ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki veya erken görünümdeki hatta yayımlanmış bir makale ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaştığında spd@omu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 


Açık Erişim Politikası

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi bilime katkı sunmak amacıyla Açık Erişim politikasını izlemektedir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan dolayı yazar/yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.