Author Guidelines

PAMUKKALE    ÜNİVERSİTESİ     SOSYAL     BİLİMLER   ENSTİTÜSÜ   DERGİSİNE     MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

Dergi Politikası

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAÜSBED) sosyal bilimler alanında nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. PAÜSBED “hakemli” bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, ismi gizli tutulan ve yayın kurulunca belirlenen, alan uzmanı hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. PAÜSBED Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. PAÜSBED’in yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dil bilgisi kuralları esas alınır.

 

Dergiye Gönderilen Çalışmaların Yazımında Uyulması Gereken Kurallar

1.         Gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bir kongre, bilgi şöleni ve toplantıda sunulmuş veya tez olarak kabul edilmiş çalışmalar, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, tarih ve yer bildirmek şartı ile yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

2.            Yazarlar çalışmalarını yayımlanmak üzere PAUSBED’e göndermekle telif haklarını, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki PAUSBED’e devretmiş olurlar. Yayımlanan çalışmaların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

3.            Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/ yazarlarına aittir.

4.            Yazılar A4 boyutundaki kăğıdın sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, tek satır Aralık’la, 10 punto ve Calibri harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar sağ alt köşeye sayfa numarası eklenerek gönderilmelidir. Çalışmanın tamamı, özet ve kaynakçayla beraber toplamda 20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yazım programı ile (Word for Windows) yazılmalı ve biri yazarı tanıtıcı bilgileri içeren, diğeri yazar hakkında bilgi bulunmayan iki kopya halinde elektronik ortamda enstitü ana sayfasındaki makale gönderim sistemi üzerinden dergiye gönderilmelidir.

5.            İlk başlık metnin yazıldığı dilde, 13 punto, tamamı büyük harflerle, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır.

6.            Başlığın altına yazar/yazarların isimleri ortalanarak, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi belirtilmelidir. Dipnot yazılar, 8 punto olmalıdır.

7.          Yazar isimlerinin altına, çalışmanın kaleme alındığı dilde 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde özet yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, içeriği ve sonuçları hakkında kısa açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altındaki anahtar kelimeler; en az 3, en çok 8 kelime olarak verilmelidir. Çalışma Türkçe ise Türkçe anahtar kelimelerin altına, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Eğer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetler 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

8.        Çalışmalar yazım planı doğrultusunda bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak 1.25 cm girinti bırakılarak yazılmalı ve çalışma ana başlık ve altbaşlıklar, gerekli görülmesi durumunda 1., 1.1, 1.1.2,1.3, 1.4 şeklinde en fazla dört düzeye kadar numaralandırılabilir. Birinci düzey başlıkların tamamı büyük harfle olmalıdır. Diğer düzeydeki başlıkların bütün kelimelerinin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olmak üzere,10punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazılarda paragraflar 1.25 cm girinti bırakılarak oluşturulmalı ve aralarında satır boşluğu bulunmamalıdır.

9.          Tablo ve şekillerdeki yazılar, 10 punto ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablo ve şekillerin sayfanın kenarlarının dışına taşmaması sağlanmalıdır. Tablo numaralandırılmalı ve tablonun başlığı, içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve tablonun üst tarafında verilmelidir. (Tablo 1: İşçilerin kararlara katılma düzeyleri). Tablo başlığı ikinci satıra sarkıyor ise ikinci satır tablo numarası hizasından sonra başlamalıdır. Tablo eğer başka bir çalışmadan aktarılmış ise ayrıca tablonun altına, alıntı yapılan kaynak gösterilmelidir. Kaynak verilirken Kaynak: Yazarın Soyadı, kaynağın basım tarihi: Tablonun kaynaktan alındığı sayfa sayısı ya da sayfa aralığı (Kaynak: Solak, 2006: 25-26) biçiminde verilmelidir. Tablo sadece yatay ve dikey çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Şekiller numaralandırılmalı, başlıklar da şeklin içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve şeklin altında yer almalıdır. (Şekil 1: Gelirin yıllara göre dağılımı). Eğer şekil başka bir kaynaktan aktarıldıysa, şekil açıklamasının altına kaynakla ilgili bilgi verilmelidir. (Kaynak: Solak, 2006: 12). Tablonun kendisi ortalanmalıdır. Ayrıca tablo ve şekiller, word veya excel formatında hazırlanmalıdır. Fotoğraf şeklinde gönderilmemelidirler.

10.          Yazılarda, örneklerde gösterildiği gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doğrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3  cümleyi geçmez ise Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.

 

Tek yazarlı kaynak gösterme:  …… küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmektedir    (Wallerstein,    2000:    206).

 

İki yazarlı kaynak gösterme:………..gerekli olduğu düşünülen/tartışılankişiliközellikleriyleilgiliyoğunlaşma gözeçarpmaktadır(Bayraktaroğluve Kutaniş, 2003: 45).

 

İkiden fazla yazarla kaynak gösterme: …………… yapılacak yardıma   ilişkin   yeni   öneriler   sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere  örnek  olarak verilebilir      (Thompson      vd.,      2000:      328-338).

 

Birden fazla  kaynaktan   yapılan   alıntıyı gösterme: …………….insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32; Sofer, 1972: 64).

 

11. Kaynakçada kaynağın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eğer kaynağın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.25 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır. Kaynakçada gösterilen kaynaklar dipnotta, dipnotta gösterilen kaynaklar da kaynakçada da yer almalıdır.

 

Kitap Kaynak Gösterme

Eroğlu, F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. Baskı, Beta, İstanbul.

 

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme Salam, M. A.  (1990).  Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Üzerine Notlar,  (Çev:  O.  Düzgüneş),  Kültür Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5,     Ankara.

 

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme Nohria, N. (1996). “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?”, Network and Organizations: Structure, FormandAction, (Ed: N.Nohria ve R. G. Eccles), Harvard Business School Press, Boston.

 

 Makale Kaynak Gösterme  Gebrekidon, D. A. ve Awuah, G. B. (2002). “Interorganizational Cooperation:   A New View of Strategic Alliances:  The Case of Swedish Firms in the International Market”, Industrial Marketing Management,        31/8,        679-693.

 

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme Osterud, O. (1984). “Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık-Ulus Oluşturma Modelleri ve Kemalist Çağdaşlık”, Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildiriler veTartışmalar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 221-240.  

 

Konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış makaleyi kaynak gösterme Ekmekci, M. ve Atasoy, S. (2009). “Yeşil Bağcılar Evleri”, 13.  Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli 14-16 Ekim 2009.  

 

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme Roberts,  M. B.  (2001).  Land Use and the Law. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Illinois Üniversitesi

 

Internetteki Makaleyi Kaynak Gösterme Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, http://www.jas.org/2001- 8-lessing.html. (10.10.2007)

 

Internet Dokümanını Kaynak GöstermePetrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation. (8. 3. 2002) http://www. petriecenter.org/landuse/legislation/2. htm.

 

 Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.

 

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme Gökçe, D. (1997). Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu” , Milliyet, 15 Mart.

 

Dergi Kaynak Gösterme Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.

 

7.            Yukarıda gösterilmeyen kaynakların yazım şekli, ulusal ve uluslararası formata uygun olmak kaydıyla editör tarafından belirlenir. Özgün materyaller kaynak olarak gösterilebilir. Gönderilecek fotoğraflar, 300 dpi’dan aşağı olmamalı ve fotoğraflar jpg formatında gönderilmelidir.

8.            Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gereklidir. Yayın alt komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.

9.            Metinlerin yayın ve telif hakkı dergiye aittir. Yayımlanan her yazı için o yazının yazarına/yazarlarına ilgili dergiden birer adet gönderilecektir, ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

 

 

 


 

 

PAPER GUIDELINES FOR THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE OF PAMUKKALE UNIVERSITY


Journal Policy

PAUSBED is an academic journal that  gives  place  to the articles of quality in fields of social sciences. It is a journal with referees. The articles sent to be published in the journal shall be evaluated by the referees who are specialized in the field concerned and whose names are not revealed. The journal is published, in January, April, July and December. The language of the journal is Turkish, English, French and October. İmla Kılavuzu, published by Turkish Language Association, is used for the papers in Turkish; as for the papers in English and German, the grammar rules and principles of the language in question shall be used. In addition, it is obligatory that Turkish versions of the articles in foreign languages in all the fields, excepting for the fields in foreign languages such as English, French and German Language and Literature, should be sent. The following are to be obeyed in the papers:

 

The Rules to Follow in the Papers

 

10.   It is necessary that papers submitted to the journal should not be previously published, nor should they   be   under   consideration   and    evaluation for publication in other journals. If the articles have been presented as a paper at a congress, symposium and meeting beforehand  or  accepted as a thesis, they may be published on the condition that they are introduced along with the date and place of their presentation and admitted by the Board. Any responsibility on this subject concerns the author(s).

 

11.   Submitting their papers to be published in PAUSBED within the body of Social Sciences Institute of Pamukkale University, the authors agree to give the copyright of the papers to  PAUSBED  within the body of Social Sciences Institute of Pamukkale University. The copyright of the papers published belongs to the journal and cannot be transferred without showing a reference.

 

12.   Scholarly, contextual, lingual and legal responsibility of the papers published in the journal belongs to the author(s) of the paper in question.

 

13.   The papers should be written on one side of an A4 paper with 2,5 cm margin on right and left sides of page and 5 cm margin on the bottom and top of the page. 10 point Calibri should be used and a single space should be left between the lines. Page numbers should be placed on the right lower corner. The whole of the paper, together with the abstract and bibliography, should  not  exceed 20 pages. The papers should be written in Word for Windows software program as it is commonly used in computers in order to accelerate the procedures of composition,  correction  and  publication.  Also, it should be sent to the journal via e-mail in two copies, one with a page that describes the author and the other without it.

 

11.   The title should be written with bold and capital letters in 13 point in the language of the paper.

 

12.   The title should be followed by an abstract of the paper and key words (3-8 words). If the paper is Turkish, the title, abstract and keywords should also be written in English. If the paper is written in a foreign language, the second title should be Turkish and Turkish abstract and key words should take place below the title. The abstract should be written in 9 point and a single-space format.

 

13.   The title, name and surname of the author(s) should be written in the middle below the title. The sign (*) should be placed at the end of the names to describe the institution, address and e-mail address of the author(s) at the bottom of the first page.

 

14.   The papers should be written in accordance with the above guidelines and titles and subtitles should be written with a 1,25-cm indent. The main topic and sub-topics of the paper should be numbered in four levels at most as 1., 1.1, 1.1.1 and 1.1.1.1. The title in the first level should be wholly written in capital letter. The first letters of all the words of the titles in the other levels should be written in capital letter and the others in small letters; they should all be in 10-point and bold. Numbering shall be done in all the titles, including those of the introduction and conclusion parts.

 

15.   The writings in tables and figures should be written with single space and within the limits of the text. Title of the table should be numbered and given just above the top of the table in such a way as to give the content of the table. If the title of the table requires a second line, it should be aligned with the table number. If the table has been transferred from another paper, the reference should be given below the table. Reference: Surname of the author, Date of publication: The number or interval of the pages that contain the table (Reference: Solak, 2006: 25- 26). Table should be made just by using horizontal lines. The same is true of the figures, as well. The title of the figure should be numbered and given below the figure in such a way as to give the content of the figure. If the figure has been transferred from another paper, the reference should be given below the figure as follows (Reference: Solak, 2006: 12).

 

16.   References should be shown within the text. If the quotation is taken from the reference without any change in it, namely in the same way as it is in the original, the whole of the quotation should be given in quotation marks. If the quotation is longer than a few sentences, it should be written in 10-point with a 1,25-cm indent from the right and left. Some examples concerning the references and quotation are given below:

 

Quotation from a single author:  …………. Küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmekte (Wallerstein, 2000: 206).

Quotation from two authors:………..gerekli olduğu düşünülen/tartışılan kişilik özellikleriyle ilgili yoğunlaşma göze çarpmaktadır (Bayraktaroğlu and Kutaniş, 2003: 45).

Quotation from more than one author: …………… yapılacak yardıma ilişkin yeni öneriler sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere örnek olarak verilebilir (Thompson et al., 2000: 328-338).

Quotation from more than one reference: ……………. insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32;

Sofer, 1972: 64).

 

11.  Showing the references in the bibliography should be made as follows:

 

Referring a book:  Eroğlu F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. Baskı, Beta, İstanbul.

 

Referring a book that has been translated: Salam M.A. (1990). Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Üzerine Notlar, (Çev: O. Düzgüneş), Kültür Bakanlığı Yayınları/1261, Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5, Ankara.

 

Referring an article: GebrekidonD.A.,&G.B.Awuah(2002).“Interorganizational Cooperation: A New View of Strategic Alliances: The Case of Swedish Firms in the International Market, Industrial Marketing Management, 31/8, pp: 679-693.

 

Referring a part in an edited book: Nohria Nitin (1996), “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?, Network and Organizations: Structure, Form, and Action, (Ed: N. Nohria and R.G. Eccles), Harvard Business School Press, Boston.

 

Referring an article published in a symposium book: Muller, A. L., & Ryan, R. M. (2001). The mind's outer eye. In Alaska Symposium on Perspectives. Vol. 43: Perspectives on perspective (pp. 237-288). Fairbanks: University of Alaska Press.

 

Referring an article presented in a conference but not published: Shimahara, N. K. (1983, November 18). Mobility and education of Buraku: The case of a Japanese minority.. Paper presented at the annual meeting of the American Anthropological Association, Chicago.

 

Referring  an  unpublished  dissertation:  Roberts,  M.B. (2001). Land use and the law.. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois.

 

Referring an article on internet: Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies, 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, from http:// jas.org/2001-8-lessing.html.

 

Referring an internet document: Petrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation.. Retrieved August 3, 2002, from http://www.petriecenter. org/landuse/legislation/2.htm.

 

14.   The papers shall be sent to the address pausbed@ pamukkale.edu.tr in two copies. A separate cover should be prepared for either of  the  copies  and the title of the article, the name and surname of the author(s), e-mail address, telephone number and institution should be stated in it. A cover page will not be prepared for the other copy, nor will any information of the author(s) be included on the first pages of the article.

 

15.   The author should obtain the petition form from the web page of the journal, in which to assure us that ethical rules have not been violated in writing the article and the paper has not been published anywhere else. After signing the form, he shall send it to the fax number 0 258 2952789.

 

16.   It is necessary that the papers submitted to the journal should be arranged according to the journal guidelines and made ready for publication. The subcommittee of the  journal  has  the  right  not to publish the papers that do not conform to the journal guidelines and or to return it back to the author for him/her to revise it.  Responsibility  of the views in the papers published in the journal belongs to the author(s). Copyright and publication right of the texts belong to the journal. For each paper published, the author(s) of that paper shall be sent a copy of the journal in which that paper is published. No copyright fee shall be paid to the author(s) or anyone else


 

NORMES DACTIONNELLES POUR LE JOURNAL DE L’INSTITUT DES SCIENCES

SOCIALES DE L’UNIVERSITÉ DE PAMUKKALE


Politique du Journal

 

Le Journal de L’Institut  des  Sciences  Sociales de  L’Université  de  Pamukkale  (PAUSBED)  est une publication académique on peut  publier des articles qualifiés dans le domaine de sciences sociales. PAUSBED est un journal référé. Les articles envoyés au journal en vue d’être publié sont appréciés par un jury de science dont les noms ne sont pas dits. PAUSBED est publié, trois fois par an, en janvier, en avril et en août. PAUSBED est publié en quatre langues; Turc, Anglais, et Allemand. Pour les articles en Turc, on prend en considération “Le Guide de Ponctuation de l’Institution de la Langue Turque; et pour les articles en langues étrangères, les spécifications rédactionnelles et grammaticales de ces langues.

Spécifications Rédactionnelles Obligatoires.

1. Les articles ne doivent pas être déjà publiés dans un autre journal ou envoyés à un jury pour être publié. Les articles, déjà présentés comme communication dans un congrès, un symposium, ou un colloque, déjà acceptés comme thèse, à condition de dire la date, le lieu et d’être vue conformes à la publication par les éditeurs, se peuvent être publiées. Toute responsabilité   incombe aux auteurs.

2.Les  auteurs  qui  envoient  leurs  articles,  en vue d’être publiées, à PAUSBED, accordent leurs droits dauteur à PAUSBED, au sein de L’Institut des Sciences Sociales de L’Université de Pamukkale. Les droits de copyright des articles publiés appartiennent au journal et ils ne se peuvent pas être transbordés sans sy référer.

3.La responsabilité des études (la responsabilité scientifique,    juridique,    du    contenu     et du langage des articles publiés dans le journal) incombe aux auteurs. Léditeur nest aucunement responsable.

4.La police de caractère unique pour les rédactions est: Times New Roman, Taille de police: 12. Les rédactions doivent être écrites sur la seule face du papier de taille A4 avec 3 cm de du gauche et du haut et 2 cm du droit et du bas, et avec une ligne dintervalle, et avec les numéros de pages centralisés à droite. Le total de l’article ne doit pas dépasser 20 pages y compris le résumé et les références. Les rédactions (articles) doivent être envoyées au format électronique, au journal en fichier Word (Word For Windows) pour faciliter lindexation, la  correction  et   lédition   composant   de deux exemplaires dont l’un, contenant les informations sur lauteur.

5.Le  titre  de  l’article  doit  être  centralisé  sur le papier, en taille 13, en gras, et en grand caractères majuscules et en langue de l’article.

6.Le  nom,  le  prénom  et  le  titre  de  lauteur  / ou auteurs doivent être écrits en Taille de police: 10, sous le titre au centre, avec un post-scriptum (*) sur les noms, et sur le bas de la page doivent être cités lappartenance, ladresse et le-mail adresse de lauteur. Les post-scriptums doivent être écrits en Taille de police:10.

7.Sous les noms des auteurs, doit être écrit un résumé ne dépassant pas 150 mots en langue de l’article. Dans le résumé, doivent être cités des informations courtes  expliquant  le  but, le contenu et les résultats de l’article. Après le titre, doivent être cités les mots clés (3-8 mots). Si la langue de l’article est Turc, le titre, le résumé et les mots clés doivent être écrits en anglais. Si celui-ci est en langue étrangère le deuxième titre, résumé, et mots clés doivent être en Turc. Le résumé doit être écrit avec une ligne dintervalle en taille 10.

8.Les chapitres et les sous-chapitres des articles doivent être écrits, daprès le plan rédactionnel, avec 1,25 cm danse et les sujets primaires et secondaires de l’article doivent être numéroté jusquà quatre niveau au  maximum  comme 1., 1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4. Tous les titres de niveau primaire doivent être en majuscules, et pour les autres, seules les premières lettres des mots, en majuscules, les restes en minuscules, en taille 12 et en gras. Les paragraphes doivent être composés avec 1,25 cm danse et sans ligne dintervalle.

9.Les rédactions sur les tableaux et les figures doivent être citées avec une seule intervalle en taille 10 sans déborder le texte. Le titre du tableau doit être numéroté et cité au dessus, et expliquer le contenu de celui-ci.

(Tableau   1:   Les   niveaux   de   participation des  ouvriers  aux  décisions).  Sil  déborde  en deuxième ligne celle-ci doit être commencée du  même   alignement  avec   le  numéro   du tableau.  Les  références  doivent  être  écrites comme:  Référence:  Nom  de  lauteur,  Date dédition de la référence, les nombres ou les intervalles des pages de la référence dont le tableau a été tiré. ( Référence: Solak, 2006: 25- 26 ). Le tableau doit être composé avec des lignes horizontales. Le même cas est valable pour les figures. (= ce qui est le même pour les figures) Le titre de la figure doit être numéroté tte fois-ci sous la figure et également

expliquer le contenu de celle-ci. (Figure 1: Dissémination du revenu daprès les années). Si la figure est tirée d’une autre source on doit donner  une  information  sous   lexplication de la figure. (Référence: Solak, 2006: 12). En outre, les tableaux et les figures doivent être préparés en forme Excel ou Word et ne doivent pas être envoyés en forme photos.

10.Les références doivent être citées dans le corps du texte ou sous la page daprès les abréviations citées dans les exemples ci- dessous. Les post-scritums explicatifs peuvent être donnés sous la page pour les références dans le corps du texte. Si la référence est plus de trois phrases, elle doit être donnée en bloc et si elle ne dépasse pas trois phrases, elle doit être donnée entre guillemets et en caractères italiques.

 

Référer un seul auteur: .............................küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmekte (Wallerstein, 2000: 206).

Référer deux auteurs: ................... gerekli olduğu düşünülen/tartışılan kişilik özellikleriyle ilgili yoğunlaşma göze çarpmaktadır (Bayraktaroğlu et Kutaniş, 2003: 45).

Référer plus de deux auteurs: ................yapılacak yardıma ilişkin yeni öneriler sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere örnek olarak verilebilir (Thompson etc., 2000: 328-338).

Citation  plus  de  deux   sources:   ................... insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32; Sofer, 1972: 64).

 

11.Dans la  bibliographie,  dabord  le  nom, ensuite seulement les premières lettres du prénom de lauteur de la référence doivent être écrits en majuscules. Les références doivent être écrits en ordre alphabétique daprès la première lettre du nom de lauteur sans aucune  autre  classification.  Si  le  total de la référence continue en deuxième ligne, celle-ci doit être commencée avec 1,25 cm danse. Les références  doivent  être  citées dans la bibliographie comme les suivants. Les références citées dans la bibliographie doivent être écrites dans le post-scritum et celles-ci citées dans le post-scritum doivent être écrites dans la bibliographie.

Référer un livre :

Eroğlu, F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. baskı, Beta, İstanbul.

 

Référer un livre traduit :

Salam, M.A.  (1990).  Güneyin  Gelişmesinde Bilim,  Teknoloji  ve   Bilim   Eğitimi   Üzerine Notlar, (Trad: O. Düzgüneş), Kültür Bakanlığı Yayınları/1261, Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5, Ankara.

 

Référer un châpitre d’un livre éditorial:

Nohria, N. ( 1996 ), “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?, Network and     Organizations:  Structure,  Form,  and Action, (Ed: N. Nohria and R.G. Eccles), Harvard Business    School Press, Boston.

 

Référer un article:

Gebrekidon,     D.A.,     &     G.B.     Awuah     (2002). “Interorganizational Cooperation: A New View of Strategic    Alliances:  The Case of  Swedish Firms in the International Market, Industrial Marketing Management, 31/8, pp: 679-693.

 

Référer un article publié dans un livre de symposium:

Muller, A. L., & Ryan, R. M. (2001) The minds outer eye. In Alaska Symposium on Perspectives. Vol. 43: Perspectives on perspective (pp. 237-288). Fairbanks: University of Alaska Press.

Référer un article présenté dans une conférence mais non publié:

Shimahara, N. K. (1983, Novembre 18). Mobility and education of Buraku: The case of Japanase minority.. Paper presented at the annual meeting of the American Anthropological  Association,  Chicago.

 

Référer un thèse de doctorat non publié:

Roberts, M. B. (2001) Land use and the law.. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois.

 

Référer un article tiré de linternet:

Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies, 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, from http://jas.org/2001-8-lessing.html.

 

Référer un document tiré de linternet:

Petrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conversation legislation.. Retrieved August 3, 2002, from http://www.petriecenter.org/legsilation/2. htm.

 

 

Référer un livre sans auteur

DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.

 

Référer un document dans un journal

Gökçe, D. (1997). “ Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu , Milliyet, 15 Mart.

 

Référer un journal

Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.

12.La forme de rédaction des références non- citées ci-dessus peut être  précisée  par léditeur   daprès   les   formates   nationales ou internationales (= étant conforme aux formates nationales ou internationales). Les matériaux originaux peuvent être référés. Les photos à envoyer doivent être en forme “jpg et ne doivent pas être moins de 300 dpi.

13.Les  articles  envoyées  au  journal  doivent être arrangées daprès les spécifications rédactionnelles du journal et prêtes à être publiées. Le sous-comité de publication a le droit de ne pas publier ou de renvoyer des articles non pas conformes aux spécifications rédactionnelles à lauteur pour la correction.

14.Les droits de publications des textes et  le droit de copyright (auteur) appartiennent au journal. Pour chaque article à être publié, on envoyera un journal à lauteur / ou auteurs et il ne sera pas payé  un frais de copyright.