PDF EndNote BibTex RIS Cite

Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 27 - 31, 03.04.2009

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Mart; 12(1) Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi Önder Öztürk, Abdullah Ünlü, H. Ahmet Bircan, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya Özet Solunum sisteminde klinik ve/veya radyolojik bir patoloji saptanması sonrası tanı desteği ve tedavi önerisi veya operasyon öncesi solunum sisteminin değerlendirilmesi amacıyla Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından istenen konsültasyon sonuçlarını değerlendirmek istedik. 2003 yılındaki konsültasyonlar istenilme nedenlerine göre; operasyon öncesi akciğer değerlendirilmesi (124-%31.16), tanı desteği ve tedavi önerisi (274-%68.84) şeklinde iki gruba ayrılarak retrospektif değerlendirildi. Yaş ortalaması 63,73±15,12 olan 204 erkek (%51.25), yaş ortalaması 60,47±15,75 olan 187 kadın (%47) ve bir çocuk (%0.25) olmak üzere 398 hasta konsülte edildi. Konsültasyonun en sık dahiliye servisi tarafından (103-%25,87) ve en sık kanser tanısı (99-%24.87) ile izlenen hastalar için istendiği saptandı. En sık öksürük şikayeti (%32.8) tespit edildi. Ek hastalık olarak en sık hipertansiyon (%25.96) mevcuttu. Akciğer filminde en sık normal akciğer bulguları (%35.2) tespit edildi. Solunum fonksiyon testi 62 hastaya (%15.6) uygulandı. Arter kan gazına bakılan 151 hastada (%38) en fazla kompanse respiratuvar alkaloz (%22.5) tespit edildi. 26 hastaya (%20.96) ameliyat izni verilirken, 98 hasta (%79.04) için tedavi sonucunda ameliyat önerildi. Sonuç olarak; göğüs hastalıkları konsültasyonunun daha çok tanı desteği ve tedavi önerisi için yapıldığı görüldü. Konsültasyonların sağlıklı değerlendirilebilmesi, bazı hastalıkların (KOAH, akciğer kanseri gibi) erken tanısı ve operasyon öncesinde tedavi desteği için, kayıtların düzgün tutulması, tetkik ve anamnezin eksiksiz alınmasının yarar sağlayacağı düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Göğüs Hastalıkları, konsültasyon, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme. Abstract The aim of our study is to evaluate the patients consulted to the Department of Chest Diseases in our University. The consultations done at 2003 year were divided into two groups according to the reason for consulting as: group one; diagnosis support and treatment suggestion (274-%68.84), group two; preoperative pulmonary evaluation (124-%31.16). Total 398 patients were consulted. Two hundred and four men (%51.25 - 63,73±15,12) and 187 women (%47 - 60,47±15,75 ), one children were researched retrospectively. Consultations were requested mostly from internal medicine (103-%25,87) and for the cancer patients (99-%24.87). Cough (%32.8) was the most common symptom in two groups. Hypertension (%25.96) was the most common disease. In chest graph normal pulmonary findings were mostly seen (%35.2). Pulmonary functional tests were applied to 62 patients (%15.6). Arterial blood gases tests were applied to 151 patients (%38) and mostly adaptive respiratory alkalosis were found (%22.5). Operation permision was given to 26 patients while 98 of 124 patients had been given after the medical treatment. In conclusion: diagnosis support and treatment suggestion were the most common reasons for the pulmonary consultation. It is thought that complete registrations, perfect history evaluations and correct diagnostic volitions will be valuable for the correct evaluation of consultation and for diagnosing in early stages and preventing postoperative complications of the diseases such as COPD, lung cancer etc. Key Words: Chest diseases, consultation, preoperative and postoperative evaluation.

References

 • Thomasma DC. The contex as a moral rule inmedical ethics. J Bioeth 1984; 5:63-79
 • Smith DH. Ethics in the doctor-patient relationship. Crit Care Clin 1996;12:179-97
 • Zamani A. Selçuk Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi’nde göðüs hastalýklarý konsültasyonu yapýlan olgularýn deðerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1996; 44: 139-44
 • Uçar N, Alpar S, Mutlu AG. Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Merkezi’nden istenilen göðüs hastalýklarý konsültasyonlarýnýn deðerlendirilmesi. Solunum Hastalýklarý 2000; 11: 160-4
 • Türk Tabibler Birliði Etik Kurul Görüþleri, Türk
 • Tabibler Birliði Yayýnlarý 1998; 67-8
 • Woerlee GM. Common perioperative problems and the anasesthetist: Kluwer Academic Publishers 1988;179.
 • Jackson CV. Preoperative pulmonary evaluation.Arch Intern Med 1988; 148: 2120-7.
 • Karnak D, Köksal D, Moðulkoç G, Beder S, Pýnar E. Göðüs Hastalýklarý Konsültasyonu Yapýlan Olgularýn Deðerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50: 462-8.
 • Numanoðlu N, Alper D. Ameliyat öncesi akciðer fonksiyonlarýný deðerlendirme. Tüberküloz ve Toraks 1990; 38: 145-50.
 • Poe RH, Dale RC. The surgical patient. In: Poe RH (eds). Problems in pulmonary medicine for the primary physician. Philadelphia: Lea and Febriger 1982:168- 82.
 • Smetana GW. Preoperative pulmonary evaluation. N Eng J Med 1999; 340: 937-44.
 • Kronke K, Larence VA, Theroux JF, Tuley MR. Operative risk in patients with severe obstructive disease. Arch Intern Med 1992: 152: 967-71. 13. Trautlein JJ. Preoperative pulmonary evalution. In: Krammerer WS, Gross RJ. (eds). Medical consultation: The internist on surgical, obstetric and psychiatric services. Baltimore, Williams and Wilkins, 1990; 60- 74.
 • Kroenke K, Lawrence VA, Theroux JF, Tuley MR, Hilsenbeck S. Postoperative complications after thoracic and major abdominal surgery in patients with and without obstructive pulmonary disease. Chest 1993; 104: 1445-51.
 • Houston MC, Ratcliff DG, Hays JT, Gluck FW. Preoperative medical consultation and evaluation of surgical risk. South Med J Nov 1987; 80:1385-97. 16. Stein M, Cassara EL. Preoperative pulmonary evaluation and therapy for surgery patients. JAMA. 1970; 211:787-90.
 • Gracey DR, Divertie MB, Didier EP. Preoperative pulmonary prepartion of patients with chronic obstruc- tive pulmonary disease. Chest 1979 ; 76 : 123-9. 18. Zibrak JD, O’Donell CR, Marton K. Indications for pulmonary function testing. Ann Intern Med 1990; 112:736-71.
 • Williams-Russo P, Charrlson ME, MacKenzie CR. Predicting postoperative pulmonary complications. Arch Intern Med 1992; 152: 1209-13.
 • Calin HD, Stevens PM, Adaniya R. Preoperative pulmonary function and complications after car- diovascular surgery. Chest 1979; 76 : 130-5.

Year 2005, Volume 12, Issue 1, 27 - 31, 03.04.2009

Abstract

References

 • Thomasma DC. The contex as a moral rule inmedical ethics. J Bioeth 1984; 5:63-79
 • Smith DH. Ethics in the doctor-patient relationship. Crit Care Clin 1996;12:179-97
 • Zamani A. Selçuk Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi’nde göðüs hastalýklarý konsültasyonu yapýlan olgularýn deðerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1996; 44: 139-44
 • Uçar N, Alpar S, Mutlu AG. Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Merkezi’nden istenilen göðüs hastalýklarý konsültasyonlarýnýn deðerlendirilmesi. Solunum Hastalýklarý 2000; 11: 160-4
 • Türk Tabibler Birliði Etik Kurul Görüþleri, Türk
 • Tabibler Birliði Yayýnlarý 1998; 67-8
 • Woerlee GM. Common perioperative problems and the anasesthetist: Kluwer Academic Publishers 1988;179.
 • Jackson CV. Preoperative pulmonary evaluation.Arch Intern Med 1988; 148: 2120-7.
 • Karnak D, Köksal D, Moðulkoç G, Beder S, Pýnar E. Göðüs Hastalýklarý Konsültasyonu Yapýlan Olgularýn Deðerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50: 462-8.
 • Numanoðlu N, Alper D. Ameliyat öncesi akciðer fonksiyonlarýný deðerlendirme. Tüberküloz ve Toraks 1990; 38: 145-50.
 • Poe RH, Dale RC. The surgical patient. In: Poe RH (eds). Problems in pulmonary medicine for the primary physician. Philadelphia: Lea and Febriger 1982:168- 82.
 • Smetana GW. Preoperative pulmonary evaluation. N Eng J Med 1999; 340: 937-44.
 • Kronke K, Larence VA, Theroux JF, Tuley MR. Operative risk in patients with severe obstructive disease. Arch Intern Med 1992: 152: 967-71. 13. Trautlein JJ. Preoperative pulmonary evalution. In: Krammerer WS, Gross RJ. (eds). Medical consultation: The internist on surgical, obstetric and psychiatric services. Baltimore, Williams and Wilkins, 1990; 60- 74.
 • Kroenke K, Lawrence VA, Theroux JF, Tuley MR, Hilsenbeck S. Postoperative complications after thoracic and major abdominal surgery in patients with and without obstructive pulmonary disease. Chest 1993; 104: 1445-51.
 • Houston MC, Ratcliff DG, Hays JT, Gluck FW. Preoperative medical consultation and evaluation of surgical risk. South Med J Nov 1987; 80:1385-97. 16. Stein M, Cassara EL. Preoperative pulmonary evaluation and therapy for surgery patients. JAMA. 1970; 211:787-90.
 • Gracey DR, Divertie MB, Didier EP. Preoperative pulmonary prepartion of patients with chronic obstruc- tive pulmonary disease. Chest 1979 ; 76 : 123-9. 18. Zibrak JD, O’Donell CR, Marton K. Indications for pulmonary function testing. Ann Intern Med 1990; 112:736-71.
 • Williams-Russo P, Charrlson ME, MacKenzie CR. Predicting postoperative pulmonary complications. Arch Intern Med 1992; 152: 1209-13.
 • Calin HD, Stevens PM, Adaniya R. Preoperative pulmonary function and complications after car- diovascular surgery. Chest 1979; 76 : 130-5.

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Önder Öztürk This is me


Abdullah Ünlü This is me


H.Bircan Bircan This is me


Ünal Şahin This is me


Ahmet Akkaya This is me

Publication Date April 3, 2009
Submission Date April 3, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2005, Volume 12, Issue 1

Cite

Vancouver Öztürk Ö. , Ünlü A. , Bircan H. , Şahin Ü. , Akkaya A. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 12(1): 27-31.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.