Author Guidelines

Genel

Ziraat Fakültesi Dergisi “Tarım Bilimleri” alanındaki orijinal araştırma makalelerini, “kısa bildiri” ve “derleme” türü makaleleri de kabul eder ve yayınlar. Makalelerde daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya incelenmek üzere gönderilmemiş olması ve yayın kurulu tarafından şekilsel olarak yayına uygun görülmesi şartları aranır. Dergi, ilk sayı yılın ilk altı ayı, ikinci sayı ise ikinci altı ayı içerisinde olmak üzere yılda 2 defa basılır. Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Gerekli çalışmalarda Etik Kurul Raporu gönderilmesi istenir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full-Text , EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM (2018 e kadar) tarafından taranmaktadır.

1.            Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir.

2.            Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel verilerinden, sonuçlarından ve etik kurallara uygun olup olmadığından yazarlar sorumludur.

3.            Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yayın kurulunun uygun bulduğu İngilizce yazılmış makaleler de dergide yayınlanabilir.

4.            Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde ekleme ve çıkarma yapılamaz.

5.            Bir yazarın, aynı sayıda ilk isim olarak en fazla 2 (iki) eseri basılabilir.

6.            Yayın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak basılır.

7.            Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez, birinci isim yazara makalesinin basıldığı dergiden 1 (bir) adet gönderilir.

8.            Bütün makaleler aşağıda verilen dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

9.            Yayına kabul edilen her makale için “150 TL” basım ücreti talep edilir. Makalenin ‘Telif Hakkı Devri Formu” ve sizlere bildirilecek olan hesap numarasına yatırılmış basım ücreti dekontu aşağıda verilen fax numarasına gönderilmelidir.

 

Makale Sunuşu

1.            Makale gönderimi elektronik ortamda http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/zfd adresinden yapılmalıdır.

2.            Yazar(lar) makalelerinin ne türde bir yazı (Orijinal araştırma makalesi, kısa bildiri ve derleme) olduğunu belirtmelidirler.

3.            Metin sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılarak A4 (210x297mm) formunda, Microsoft Word programında (Winword 6.0 vb.) Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto düz metin olarak yazılmalıdır.

4.            Makaleler genel olarak Başlık, Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır (derleme, kısa bildiri gibi bazı makaleler bunun dışında tutulabilir).

5.            Yazar adresleri yazar adlarının hemen altına yazılmalı ve adres satırının altına sorumlu yazar e-mail adresi belirtilmelidir.

6.            Özet: Türkçe ve İngilizce olarak 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı, Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına anahtar kelimeler alfabetik sıra ile (en fazla 6 adet) verilmelidir.

7.            Makalelerde fotoğraf, grafik, çizim vb. “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Çizimler mümkünse bilgisayar kullanılarak yapılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte, net ve parlak kağıda basılı olmalıdır. “Şekil” ve “Çizelge” içerikleri en küçük 9 punto ile hazırlanmalı, metin içerisinde ardışık numaralandırılmalı (Şekil 1. , Çizelge 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şekil altında 11 punto (asılı) ve  ilk harfleri küçük yazılmalıdır.

8.            Çizelge ve Şekil başlıklarının İngilizceleri, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı ve Çizelge ile şekiller içerisinde bulunan parametrelerin İngilizce karşılıkları da aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır.

      Şekil 1. Soya tane verimi ile yağ ve protein içerikleri arasındaki ilişkiler.

     Figure 1. Relationship among soybean seed yield, oil and protein content

     Çizelge 1. Türkiye’de ve Uşak ilinde nohut üretimi

     Table 1. Chickpea production in Turkey and in Usak province

Yıl                                        Ekilen Alan (dekar)                            Üretim (ton)

Year                                     Cultivated area (da)                               Production (tonne)

9.            Makalelerde kullanılan birim sitemleri SI birim sitemlerine uyumlu olmalıdır.

10.          Makaleler, basılı halde 10 sayfayı aşmamalıdır.

11.          Bir kurumca desteklenmiş eserler ile Yüksek Lisans veya Doktora tezleri Makalenin Türkçe başlığı üzerine “*” işareti konularak, ilk sayfanın altına 10 puntoluk dip not halinde bildirilmelidir.

12.          Kaynaklar; metin içerisinde kaynak bildirimleri ‘soyadı-yıl’ sistemine uygun yapılmalıdır. Örn; (Vatan, 2004; Başayiğit, 2006), (Vatan ve Şafak 2005), (Akgün ve ark., 2001). Yabancı yazarlar için ayırımda “and”, ikiden fazla yazar için “et al.” kısaltmaları kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin en sonunda, ‘kaynaklar’ başlığı altında aşağıdaki örneklere uygun şekilde alfabetik sıra ile verilmelidir.

Yararlanılan kaynak dergiden alınmış ise;  

Başayiğit ve Dedeoğlu, M., 2012. Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 64-67.

Kitaptan alınmış ise;

Copeland, L.O. and McDonald, M.B. 1995. Seed Science and Technology, (3rd edition), Chapmann and Hall, New York.

Kitabın bir bölümünden alınmış ise;

Dornbos, D.L. 1995. Production Environment and Seed Quality In: Seed Quality Basic Mechanism and Agricultural Implications. (Ed. Basra, A.S.), Food Products Press, London, pp. 119-145.

Bildiri ise;

Dedeoğlu, M., Başayiğit, L., Doğan, A., 2015. Landsat ETM+ Uydu Verisi İle Belirlenen Yüzey Toprak Neminin Tarımsal Amaçlı Çalışmalarda Kullanımı, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015,  Konya.

Tez ise;

Başayiğit, L. 2002. Eğirdir Gölü Havzasında Erozyon Riskinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana.

Yazarı bilinmeyen kaynaklar;

Metin içerisinde ve kaynaklar listesinde Türkçe ise “Anonim”, yabancı bir dilde ise “Anonymous” olarak verilmelidir.

İnternet ortamından alınmışsa (mecburi durumlarda tercih edilmeli);

Anonymous, 2004. http://www.isubu.edu.tr/bilgi/.......... (erişim tarihi: 14. 10. 2005) şeklinde verilmelidir.

Aynı yazar(ların) aynı yıl içindeki yayınlarında (Eser, 2008a, Eser, 2008b) yayın yılı sonuna harf verilmelidir.