Ethical Principles and Publication Policy

SCIENTIFIC EDUCATIONAL STUDIES YAYIN POLİTİKASI VE ETİK İLKELER
Scientific Educational Studies (SES) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir.
SES olarak Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında kuram ve uygulamaya katkı sağlamak, uluslararası bilimsel yayınlarda öncü rol almak ve saygın indekslerde taranmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla dergimizin yayın politikası ve etik ilkeleri aşağıda açıklanmıştır.
YAYIN SÜRECİ VE POLİTİKASI
SES yayın politikası olarak bilimsel bilginin bilimsel yöntemlerle elde edilmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanarak paylaşılmasını benimsemiştir. Bu amaçla yayınlanması istenilen çalışmalar Dergi Park otomasyonuna yazar/yazarlar tarafından yüklenmesiyle yayın süreci başlamış olur. SES’te yayınlanan çalışmalarda araştırmacılardan hiçbir ücret talep edilmez. SES’te yayımlanan tüm araştırmanın telif hakları dergiye aittir ve izin almak veya kaynak göstermeksizin kullanılmaz.
MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
SES’te yayımlanması amacıyla dergi otomasyonuna yüklenen çalışmalar zorunlu haller hariç değerlendirme sürecinin en geç 60 günde tamamlanması esastır. Makale değerlendirme sürecinde ilk aşama editör değerlendirmesidir. Bu değerlendirmede editör gerekli gördüğü takdirde yazar/yazarlara öz düzeltmeler için 15 gün süre verir. Editörün ilk incelemesinden geçen makaleler alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri makale değerlendirme için en az iki hakem belirler ve her hakeme makale değerlendirmesi için davet gönderir ve davetin kabulü için 15 gün, değerlendirme için de 15 gün süre verir. Bu süre sonrasında değerlendirilmeyen makaleler için aynı yolla yeni hakem görevlendirilmesi yapılır. Tüm araştırmaların değerlendirilmesinde kör hakemlik esastır. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler varsa bu durum yazar/yazarlara bildirilir ve düzeltmeler için en fazla 15 günlük süre verilir. Hakemlerin değerlendirdiği makaleyi tekrar görmek istemesi durumunda alan editörleri tarafından makale hakemlere tekrar gönderilir ve son inceleme için 15 gün süre tanınır. Alan editörleri hakemlerin nihai kararına göre makaleyi ya yazarlara iade eder ya da alan dergi editörüne gönderir. Dergi editörü hakem sürecinden geçen çalışmanın son halini 15 gün içerisinde inceleyerek Yayın Kuruluna sunar. Yayın Kurulu makaleleri yazar/yazarlara iade etme, yayımlama ya da düzeltmelerden sonra yayımlama yetkisine sahiptir. Yayın Kurulundan geçen makale editör tarafından yayımlanması için sıraya konur.
DERGİ YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
SES yayın kurulu derginin en temel karar organıdır en nitelikli bir şekilde yayınlanmasından ve tüm çalışmaların dergi politikasına ve etik ilkeler doğrultusunda yayınlanmasından sorumludur.
SES’te herhangi bir çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin son karar yayın kuruluna aittir.
SES’te yayın Kurulu, yayımlanmış makalelerin her türlü etik ilkelere ilişkin yapılan itirazları karar bağlar. Yapılan itirazlarda sonucu itiraz edene, yazar/yazarlara ve varsa yazar/yazarların kurumuna bildirir. Haksız itiraz ve şikayetlerde şikayet edene karşı adli ve idari mercilere şikayet ve suç duyurusu hakkı yazar/yazarlara aittir.
EDİTÖRLER / ALAN EDİTÖRLERİNİN SORUMLULUKLARI
SES editör ekibi dergiye yayımlanması için gönderilen tüm çalışmaların etik kurul ve intihal raporlarını kontrol etmekten sorumludur.
SES’te editörler yayınlanacak makalelerde çalışmanın, özgünlüğü, alana katkısı, dil ve anlatımın netliği ile çalışmanın geçerliliği ve güvenirliğini derginin amaç ve politikalarına uygunluğunu denetler.
SES’te editörler, yazar/yazarların kişisel bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamazlar.
SES’te editörler yayınlanması için dergiye gönderilen ve yayım sürecini tamamlamamış bir araştırma hakkında hiç kimseye bilgi veremezler.
SES’te editörler çalışmalarda insan ve hayvan haklarının dikkate alınmış olmasını değerlendirirler.
SES’te editörler bir makaleye ilişkin hakem görevlendirirlerken makalenin çalışma konusuna uygun hakem belirlerler.
HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
SES’te hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidirler.
SES’te hakemler kendilerine gönderilen çalışmaları değerlendirirken adil ve tarafsız olmalı, gizliliğe riayet etmelidirler.
SES’te hakemler değerlendirmeyi kendilerine tanınan süreler içinde yapmaktan sorumludurlar.
SES’te hakemler değerlendirmeyi tamamen bilimsel ölçütlere göre yapmalı, değerlendirmede başkaca değişkenleri dikkate almamalıdırlar.
SES’te hakemler yazarlara verdikleri dönütlerde akademik bir dil kullanmalıdırlar.
YAZARIN SORUMLULUKLARI
SES’e yayımlanması için gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın sürecine girmemiş olmalıdır.
SES’te yazarlar kongre sunumlarından ve lisansüstü tezlerden ürettikleri makaleleri dipnot olarak belirtilmelidirler.
SES’te yayımlanacak makaleler daha derginin otomasyona yüklenmesi sırasında çalışmanın etik kurul ve intihal raporunu sisteme yüklemekle sorumludurlar.
SES’te yazarlar yayımlanmadan önce editöre bildirmek şartıyla çalışmalarını geri çekme hakkına sahiptirler.
SES’te yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans göstermek zorundadırlar.
SES’te ortak yazarlı makalelerde tüm yazarların onayı aranır.
SES’te yazarlar, hakemlerin ve editörlerin çalışmaya ilişkin düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludurlar.
SES’te yazarlar yayımlanmış makalelerine ilişkin sonradan fark ettikleri önemli hataları editöre bildirmelidirler.
SES’te ortak yazarlı yayınlarda her yazar etik ilkeler konusunda eşit sorumluluk taşırlar.