Current Issue

Volume: 10 Issue: 18, 1/14/24

Year: 2024

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi ile müzik ve sahne sanatları alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan genç akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve sahne sanatları alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimize gönderilen sanatsal ve bilimsel araştırma çalışmaları, kör hakem (Hakemlerin ve yazarların birbirini bilmediği) sistemle alanlarında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yaptıkları çalışmaları dergimize yayımlanmak üzere göndermek isteyen yazarlar, gerekli bilgileri dergimiz internet adresinden (www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr) temin edebilirler.

Dergimize göstereceğiniz ilgi ve verebileceğiniz her türlü katkı, bu alanda daha nitelikli ve verimli çalışmaların gerçekleşmesi ve devamlılığı konusunda bizlere destek olacak, çalışma azmimizi arttıracak ve bizlere güç verecektir.

Yazılar; dergimiz e-posta adresi ya da Dergipark yoluyla gönderilebilir.


Makalenin yazarı; e-postada adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini ayrıca tam olarak belirtmelidir.

 • Tüm metin, *.doc formatında, Times New Roman yazı tipinde olmalıdır.
 • Makalenin başında en çok 250 sözcükten oluşan, Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12, takip eden Öz ve Abstract İtalik ve 10 punto yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az üç anahtar sözcük/keywords bulunmalıdır.
 • Başlıklar ve ana metin 12 punto olmalıdır.
 • Yazarın ad soyad, kurum ve e-posta bilgileri, Türkçe başlık sonuna eklenecek bir dipnotta belirtilmelidir
 • Gerekli görüldüğü durumlarda yazılarda nota, tablo, şekil ve resim gibi görsel ögeler kullanılabilir. Kullanılan nota, tablo, şekil ve resimler metin içindeki yerleri belirtilerek ayrıca dosyalanarak epostada yer almalıdır. Her bir görsel 120 piksel/cm veya 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
 • Metin içinde kullanılan görseller, Görsel 1., Görsel 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görselin altına o görsele ait bilgiler (10 punto) yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.
 • Doğrudan alıntılar, 3 satırdan az ise tırnak işareti içinde ve ana metin düzeninde, 3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santimetre içerde, sola dayalı olarak, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
 • Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli (10 punto) ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Metin içi göndermeler cümle sonuna (Soyad, Yayın Yılı, s. Sayfa Numarası) şeklinde yazılmalı ve “.” parantez sonrasına konulmalıdır. Örnek: (Baran, 2000, s.58). Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır.
 • Kaynakça, makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.
  Örnekler:

  Tek Yazarlı Kitap

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Çeviri Kitap


  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (A.Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi.

  Editörlü Kitapta Bölüm


  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. A.Editör (Haz./Ed.). Kitap Adı (s. Sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
  İki Yazarlı Kitap

  Soyadı, A., Soyadı, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Çok Yazarlı Kitap

  Soyadı, A., Soyadı. B., Soyadı, C. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

  Dergiden Makale

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

  Gazete Makalesi

  Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları.
  Yayımlanmamış Tez

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi/Raporu). Üniversite Adı, Yer.

  Elektronik Kaynak-Makale

  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, //ağ adresi

  Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası

  Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, //ağ adresi

Etik İlkeler

Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi etik görev ve sorumlulukları oluşturulurken Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayın sonrası saptanan olası kuraldışılıklar ve uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Tüm paydaşların aşağıda tanımlanan etik sorumluluklara uyması gerekir.Editörün uyması gereken etik kurallar:

1) Editör, gönderilen makalelerin, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olmadan sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.

2) Editör, etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.

3) Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.

4) Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlamalıdır.

5) Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.

6) Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

7) Editör Kurulu; çalışmaları, hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasından sorumludur

8) Editör Kurulu, dergide yayımlanan çalışmalara yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alır, eleştirilen çalışmanın yazar(lar)ına yanıt hakkı tanır.Yazarların uyması gereken etik kurallar:

1) Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
2) Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
3) Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
4) Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
5) Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu farketmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.

6) Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede (yöntem bölümü içerisinde ve Yazar Beyanı alt başlığındaki "Etik Kurul Onayı" kısmında) belirtilmelidir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise, ilgili durum yine makale metninde (Yazar Beyanı alt başlığındaki "Etik Kurul Onayı" kısmında) belirtilmelidir. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

1) Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
2) Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
3) Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
4) Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
5) Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
6) Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
7) Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.


Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler:

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur:

Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.

Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları ya da finansal kaynakları “Teşekkür” kısımında beyan etmekle yükümlüdür.

Özgünlük (intihal ile ilgili hassasiyet): Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Makalenin yayınlanma aşamasında yazar ilgili metni bir intihal önleme yazılımı ile kontrol ederek benzerlik raporunu dergiye göndermekle yükümlüdür. Dergimiz benzerlik oranlarında Hacettepe Üniversitesi’nin ilkelerini uygulamaktadır.


Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır. Söz konusu belgeler aynı zamanda makale dergiye değerlendirilme için sunulduğunda yayın kuruluna da ibraz edilmelidir.

Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunmaları beklenir. Çalışmanın Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlaması ve bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması derginin yayın prensipleri açısından uygun değildir.

Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’nde yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

Yayın Politikası


Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan hakemli bir yayındır.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Yayın dili Türkçedir.
Editör ve editör yardımcıları, şeklen ve içerik bakımından uygun görmedikleri makaleleri doğrudan reddedebilir.
Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’nde yayımlanmak üzere önerilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazar bilgisi hiçbir şekilde hakemler ile paylaşılmaz. Hakemler çalışmayı inceledikten sonra düzeltme isteyebilir/reddedebilir. Hakem, hakemlik raporunu ilgili şekilde düzenler, düzeltmesi istenen kısımların üzerinde işaretlenmiş olduğu çalışma nüshasını ve hakemlik raporunu dergiye iletir. Dergi yönetimi düzeltme talebini yazara iletir. Yazar, hakemlerin istedikleri düzeltmeleri isteten süre içerisinde yapıp, düzenlenmiş çalışmayı dergiye göndermekle sorumludur. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almalıdır. Katılmadıkları hususlar var ise gerekçeleriyle itiraz edebilirler.
Değerlendirmeler sonucunda gerekli görüldüğü taktirde belirtilen süre içinde yazar tarafından yapılacak düzeltmelerin ardından, makaleler ilgili sayıda yayımlanır. İki hakem raporunda çelişki görüldüğü takdirde Yayın Kurulu ilgili metni üçüncü bir hakeme yönlendirir.
Hakemlerin verdiği kararlardan ötürü editör ve yayın kurulu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yayın İlkelerine ve Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
Yayın kurulu, hakemlerden olumlu rapor gelse bile bir makalenin yayımlanmamasına karar verebilir.
Gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Makaleleri yayımlanan yazarlar makalelerinin telif haklarını dergiye devretmiş olurlar ve yayımlanan makaleler için herhangi bir telif ücreti talep edemezler.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak https://sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr/ web adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde makale değerlendirme ve yayın aşamasında yazardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Yazara da telif ücreti ödenmez.

Dergimiz makale gönderimi, makale-editörlük süreçleri veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makaleler dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.