Volume: 48 Issue: 1, 4/25/22

Year: 2022

Review Articles

Research Articles

Selcuk University Faculty of Science Journal of Science publishes research and review articles on the following topics: Biology, Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Environment, Biotechnology, Molecular Biology, Biochemistry, Actuarial and Agro-Forestry, Taxonomy, Biodiversity, Ecology, Conservation Biology, Anatomy, Physiology, Molecular Biology and Genetics, Medical Biology, Microbiology, Virology, Mycology, Hydrobiology, Entomology, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Biochemistry, Agricultural Sciences, Forestry, Medicinal Plants, General Physics, Solid State Physics, Mathematical Physics, High Energy Physics, Nuclear Physics, and Ecotourism. In addition, our journal is open to all kinds of constructive, creative, and innovative opinions, provided that it contributes to universal science.

Selcuk University Faculty of Science Journal of Science is an international peer-reviewed and open-access e-journal. Only Turkish and English publications are accepted for the journal. Our journal is indexed in Rootindexing, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, i2or, and Sindex databases.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'nde, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Çevre, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Aktüerya ve Tarım-Ormancılık bölümlerini içeren fen bilimleri alanında; Taksonomi, Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Mikoloji, Hidrobiyoloji, Entomoloji, Analitik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Tarım Bilimleri, Ormancılık, Tıbbi Bitkiler, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Nükleer Fizik ve Ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

 Makaleler, A4 (210 mmx297 mm) boyutunda 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2.5’er cm boşluk bırakılmalı ve yazılar sağa–sola dayalı olmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı ve akademik unvan belirtilmemelidir. Türkçe hazırlanan makaleler Türk Dil Kurumu’nun son yazım kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.

Makale: Türkçe Başlık, Türkçe Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Metot, Araştırma Sonuçları, Tartışma, Teşekkür (varsa), 6. Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Bölüm adları koyu yazılmalıdır. Varsa her bir şekil ve tablolar makale içerisinde bahsedildikleri yerden sonra sırayla yerleştirilmelidir.

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, 14 punto ve koyu, kelimelerin ilk harfi büyük olmalı, ortalanarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalı, 14 punto ve koyu yazılmalıdır.

Öz: Türkçe ve İngilizce özlerin her biri 300 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özlerde sırasıyla “Öz” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Öz, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Öz ve Abstract kısımlarında kesinlikle referans kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özlerin 1 satır altına, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayacak en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve çalışmanın amacı verilmelidir.

Materyal ve Metot: Bu bölümde; makalede kullanılan materyal ve metot açıkça belirtilmelidir.

Araştırma Sonuçları: Elde edilen sonuçlar verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek bulgular açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistikî olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz tekniğine uygun karşılaştırma yöntemi ile yorumlanarak ilgili istatistikler üzerinde harflendirme yapılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/ya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirme dışında tutabilir.

Tartışma: Bulgular çalışma ile ilgili güncel makalelerle tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.

Teşekkür: Mümkün olduğunca kısa olmalı ve yapılan katkı ifade edilerek verilmelidir.

Kaynaklar: Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı, yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay, 2006), (Yıldıztugay ve Küçüködük, 2012). Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır. Örnek: Yıldıztugay (2006)’a göre ya da Bağcı ve Küçüködük (2000). Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta Türkçe makalelerde “ve ark.” ; İngilizce makalelerde “et al.” kullanılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay ve ark., 2014), (Yildiztugay et al., 2014) veya Özfidan-Konakcı ve ark. (2015)’e göre. Aynı yazarın aynı yıl içinde 1’den fazla yayını varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir. Örnek: (Yıldıztugay ve ark., 2014a). Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Yıldıztugay, 2012; 2013; 2014). Birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır. Örnek: (Yıldıztugay ve Küçüködük, 2012; Yıldıztugay ve ark., 2014; Yıldıztugay, 2006).

Kaynaklar bölümünde metin içinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Dergi isimleri italik yazılmalıdır. Kongre kitaplarında Türkçe ya da yabancı dilde özeti yayınlanmış çalışmalara atıf yapılamaz. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Dergi:

Asada K (2006).  The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 50: 601–639.

Madhava Rao KV and Sresty TVS (2000). Antioxidative parameters in the seedlings of pigeon pea [Cajanus cajan (L.) Millspaugh] in response to Zn and Ni stresses. Plant Sci 157: 113–128.

Liu ZJ, Guo YK, Bai JG (2010a). Exogenous hydrogen peroxide changes antioxidant enzyme activity and protects ultrastructure in leaves of two cucumber ecotypes under osmotic stress. J Plant Growth Regul 29: 171–183.

Kitap:

Kılınç M, Kutbay HG (2008). Bitki Ekolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara.

Odum EP (1971). Fundamentals of Ecology, Third Edition, W.B. Saunders Company, London.

Kitabın Bir Bölümü:

Babaoğlu M, Yorgancılar M, Akbudak MA (2001). Doku kültürü: temel laboratuar teknikleri. (Editörler M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan), Bitki Biyoteknolojisi Cilt I Doku Kültürü ve Uygulamaları, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya, s. 1-35.

Eteve G (1985). Breeding for tolerance and winter hardiness in pea. In Hebblethwaite PD, Heath MC, Dawkins TCK (Eds) The pea Crop: A Basis for Improvement. Butterworths, London. UK, pp. 131-136.

Yazarı Belirtilmeyen Kurum Yayınları:

TUİK (2012). Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3877, Ankara

İnternetten Alınan Bilgi:

FAO (2013). Production and trade statistics. http://www.fao.org/economic/ess/ess-trade/en/ (Erişim tarihi:02.10.2013)

Şekiller ve Tablolar: Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Tablo" olarak belirtilmelidir. Tüm şekil ve tablolar makalenin içine yerleştirilmelidir. Şekil ve tabloların boyu tek sayfa düzeninde en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve tabloların boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki resimler 600 dpi çözünürlüğünde "jpg" formatında olmalıdır. Her tablo ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1 ve Şekil 1). Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve tablo başlık yazıları 10 punto, şekil ve tabloların içindeki yazılar 9 punto, tablo altı yazılar 8 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Tablo ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır.

Birimler: Tüm makalelerde SI (System International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine J s-1, kg m/s2 yerine kg m s−2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır ( 4 kg N ha-1, 3 kg m−1 s−2, 20 N m, 1000 s−1, 100 kPa, 22 °C gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Litrenin kısaltması “l” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

Adres:

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi

Fen Dergisi Editörlüğü

42075 Kampüs/KONYA

Faks: 0 332 241 24 99

E-mail: selcukfendergi@gmail.com

Web Sayfası: http://dergipark.gov.tr/sufefd

Etik ilkeler

Makale gönderim/süreç işletimi tamamen ücretsizdir.

Journal Owner: On behalf of Selçuk University Faculty of Science, Dean Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selcuk University Journal of Science Faculty accepts articles in Turkish and English with original results in basic sciences and other applied sciences. The journal may also include compilations containing current innovations.

It was first published in 1981 as "S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi" and was published under this name until 1984 (Number 1-4).
In 1984, its name was changed to "S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi" and it was published under this name as of the 5th issue.
When the Faculty of Letters and Sciences was separated into the Faculty of Science and the Faculty of Letters with the decision of the Council of Ministers numbered 2008/4344 published in the Official Gazette dated 3 December 2008 and numbered 27073, it has been published as "Selcuk University Journal of Science Faculty" since 2009.
It has been scanned in DergiPark since 2016.

88x31.png

Selcuk University Journal of Science Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.