Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 1 - 25 2018-06-28

İlköğretim Altıncı Sınıf Müzik Dersinde Kullanılan‘Tam Öğrenme Modeli’nin Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi

Özlem ÖZTÜRK [1] , Nesrin KALYONCU [2]


Tam Öğrenme Modeli, B. S. Bloom tarafından geliştirilen; öğrenmenin oluşmasında etkili olan öğrenci nitelikleri, öğretim süreci ve öğrenme ürünlerini odağına alan bir öğretim modelidir. Toplu öğretim temelli bu modele göre; hemen hemen tüm öğrencilerin, okulların öğrenme amacı güttüğü tüm yeni davranışları öğrenebileceği (Bloom, 1995) görüşü savunulmaktadır. Bu araştırmada; farklı branşlarda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi ortaya konmuş olan bu modelin, genel müzik eğitimi çerçevesinde ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin müzik dersi tutum ve başarılarına etkisinin belirlenmesi ve müzik dersinde kullanılabilirliğine yönelik önerilerin getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma; ön test-son test kontrol gruplu deney deseni'nde yürütülmüştür. Dokuz hafta süren deneysel uygulamanın ardından; araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Müzik Dersi Tutum Ölçeği’ ve ‘Müzik Dersi Başarı Testi’ kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Veriler; ilişkisiz (bağımsız) örneklemler için t-testi, ilişkili örneklemler için t-testi yapılarak ve Pearson Momentler Korelasyon katsayısı hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Tam Öğrenme Modeli'nin ve mevcut yaklaşımların uygulandığı müzik derslerine katılan deney ve kontrol gruplarının tutum ve başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak deney grubunun ön-test ve son-test tutum ve başarı puan ortalamaları arasındaki fark, kontrol grubundan daha büyüktür ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Tutum ve başarı arasında, her iki grupta da farklı yönlerde düşük düzeyde bir ilişki görülmüşse de; bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca; deney ve kontrol gruplarında, müzik dersi başarısı ve müzik dersine yönelik tutumlar cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermemiştir.

Müzik dersi, ilköğretim altıncı sınıf, tam öğrenme modeli, tutum, başarı
 • Acay, S. (2013). Devinim merkezli işlenen müzik dersinin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve benlik saygısı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme: kuram-alıştırma-uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Altıntaş, B. (2007). İlköğretim okullarında 6. sınıf müzik derslerinde verilen mandolin eğitiminin müzik dersi başarısı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Altıntaş, H. (2016). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 154-165.
 • Babacan, E., Babacan, D. ve Pirgon, Y. (2011). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 325-336.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Block, J. H. ve Burns, R. B. (1976). Mastery learning. Review of Research in Education, 4(3), 3-48.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1972). Taxonomievon Lernzielen im kognitiven Bereich. Weinheim ve Basel: Beltz Verlag.
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Bowen, D. E. (2006). Implementation of mastery learning in online undergraduate math course: a comparative analysis of student satisfaction, retetion rates and academic achievement. Dissertation, USA: Fielding Graduate University.
 • Brown, P. N. (1977). Using mastery learning in teaching college psychology classes. Dissertation, USA: Brigham Young University.
 • Bulut, D. (2008). İlköğretim II. kademe müzik öğretmenlerinin geleneksel müziklerimizin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), 149-161.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Conley, M. M. (2005). A study of the impact of teacher expectations, staff development for teachers and mastery learning on student achievement in reading comprehension. Dissertation, USA: The University of Chicago.
 • Çiftçi, E. (2008). Türkiye’de milli eğitim tarafından müzik öğretmenlerine verilen hizmetiçi eğitimin incelenmesi ve müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çizmeci, N. (2006). Müzik eğitiminde aktif öğrenme tekniklerine dayalı ders programlarının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin müzik öğretimi, derse yönelik görüşler ve tutumları üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Deniz, J., Gündoğdu, P. (2013). Müzik öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 119-134.
 • Demirel, Ö. (1978). Yabancı dil öğretimi ve tam öğrenme. Eğitim ve Bilim, 14, 46-50.
 • Demirel, Ö. (2010). Eğitim sözlüğü (4. Baskı). Ankara: Akademi Yayınları.
 • Dinçer, M. (1988). Türkiye'de okulöncesi öğretim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında müzik eğitimi nasıl olmalıdır? 1. Müzik Kongresinde sunulan bildiri, (14-18 Haziran, Ankara, 445-450), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Dobroski, B. J. (1981). Mastery learning: its potential in higher education music settings. Dissertation, USA: North Western University.
 • Dökmen, Ü. (1982). Farklı tür geri bildirimlerin (feedback) öğrenmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(15), 71-79.
 • Drost, D. R. (1975). An experience oriented mastery learning strategy in ninth grade algebra. Master Thesis, Canada: University of Alberta.
 • Edwards, J. S. ve Edwards, M. C. (1971). A scale to measure attitudes toward music. Journal of Research in Music Education, 19, 228-233.
 • Fier, S. R. (2007). The effect of mastery learning on student learning of chemical stoichiometry. Dissertation, USA: Walden University.
 • Freeman, C. S. (2011). Effects of teaching intensity on high school band students' music achievements and attitudes. Dissertation, USA: University of Nort Carolina.
 • Gök, M., Tufan, E.(2016). Müzik öğretmenlerinin 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri (ankara örneği).Kastamonu Eğitim Dergisi, 24/3, 1385-1402.
 • Grabner, H. (1959). Allgemeine Musiklehre.
 • Gruehn, S. (2000). Unterricht und schulisches Lernen. Münster: Waxmann.
 • Gurlitt, W., Eggebrecht, H. H. (1996) Riemann Sachlexikon Musik.12. Baskı, Mainz: Schott Musik.
 • Guskey, T. R. (1980). Mastery learning: applying the theory. Theory into Practice, 2(19), 104-111.
 • Handelsman, F. R. (1992). Reduction of second language interference through mastery learning. Master Thesis, Canada: Concordia University.
 • Hymell, G. M. (1974). An investigation of john b. carroll’s model of school learning as a theoretical basis for the organizational structuring of schools. National Institute of Education, Final Report.
 • Kalyoncu, N. (2002). Musikunterricht in der deutschen und türkischen Grundschule Eine vergleichende didaktische Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Kalyoncu, N. (2004). Müzik öğretmeni yeterlikleri ve güncel müzik öğretmenliği lisans programı. B. Arslan (Ed.), 1924-2004 Musiki Muallim Mektebi’nden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumunda sunulan bildiri (Isparta, 510-525, Cilt: II), Isparta: SDÜ Yayınları.
 • Kılıç, I. (2009). İlköğretim okullarındaki müzik derslerinde karşılaşılan araç-gereç sorunu. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulanbildiri, (23-25 Eylül, Samsun, 314-327), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Kincaid, D. D. (1991 ). The effects of mastery learning setting on developmental mathematics at a junior college. Dissertation, USA: Texas A&M University.
 • Kocaarslan, B. (2009). Genel müzik eğitimi alan ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum, müzikal özgüven ve motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerine etkileri. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kow, M. M. (1984). An individualized learning program in basic chinese characters using a mastery learning approach. Dissertation, USA: University of San Francisco.
 • Larsen, J. J. (1986). Teaching basic jazz piano skills to classically-trained adult pianists: a mastery learning approach. Dissertation, USA: University of Florida.
 • Larson, D. D. (2010). The effects of chamber music experience on music performance achievement, motivation, and attitudes among high school band students. Dissertation, USA: Arizona State University.
 • Menge, H. (1998). Langenscheidts Taschenwörterbuch Latein.48. Baskı, Berlin: Langenscheidts.
 • Miles, K. S. (2010). Mastery learning and academic achievement. Dissertation, USA: Walden University.
 • Moore, R. S. (1976). The effect of differential teaching techniques on achievement, attitudes and teaching skills in elemantary music education. Dissertation, USA: The Florida State University.
 • Nacakcı, Z. (2006a). İlköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, (26-28 Nisan, Denizli, 219-229), Denizli: Ertem Matbaası.
 • Nacakcı, Z. (2006b). Çoklu zeka kuramı dayanaklı ders işleme modelinin ilköğretim 7. sınıf müzik dersinde öğrencilerin müziksel öğrenme düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Nolin, W. H. (1973). Attitudinal growth patterns toward elementary school music experiences. Journal of Research in Music Education, 21, 123-134.
 • Otacıoğlu, S. G. (2007). İlköğretim 5.6.7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 134-139.
 • Özdemir, N. (2007). 6. Sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitabı. Ankara: İmpress.
 • Özdemir, N. ve Koç, Y. (2007). 6-7-8. sınıflar müzik dersi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: İmpress.
 • Özmenteş, G. (2005). Dalcroze Eurhythmics öğretiminin müziksel beceriler, müzik dersine ilişkin tutumlar ve müzik yeteneğine ilişkin özgüven üzerindeki etkileri. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öner, M. (2005). Tam öğrenme destekli çoklu zeka kuramı uygulamalarının fen bilgisi dersindeki erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özder, H. (2000). Öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 114-121.
 • Öztopalan, E. (2007). İlköğretim düzeyindeki özel okullar ile devlet okullarının 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe müzik eğitimi ve sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Philips, S. L. (2003). Contributing factors to music attitude in sixth-, seventh-, and eighth-grade students. Dissertation, USA: University of Iowa.
 • Saruhan, Ş. (2008). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Saydam, R. (2001). Okullarımızda koro çalışmalarının önündeki başlıca güçlükler. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumunda sunulan bildiri, (01-03 Kasım, Ankara, 239-243), Ankara: SCA Müzik Vakfı.
 • Senemoğlu, N. (1987). Tam öğrenme modeli-yararları ve sınırlılıkları. Eğitim ve Bilim, 66(12), 28-34.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Siebenaler, D. (2008). Children's attitudes toward singing and song recordings related to gender, ethnicity, and age. Applications of Research in Music Education, 27, 49-56.
 • Steuerwald, K. (1995). Almanca-Türkçe Sözlük.2. Baskı, İstanbul: Novaprint.
 • Su, J. (1996). The effect of mastery laerning course in accounting information system (ais): a comparison within public and private universities in taiwan. Dissertation, USA: Florida International University.
 • Sualp, B. G. (2002). İlköğretim okulları üçüncü devre müzik programının uygulamasında karşılaşılan sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şen, Ü. S. (2011). Müzik öğretiminde bilgisayar destekli programlı öğretim yönteminin etkililiği. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanyeli, D. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve nedenlerine ilişkin görüşleri (güneydoğu anadolu bölgesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Talşık, E. (2016). Müzik öğretmenlerinin mesleki genel yeterlik algıları ile doyum ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki bağıntının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 1-14.
 • Taylor, M. D. (2009). The relationship between music attitude and selected factors in elementary music students. Dissertation, USA: University of South Carolina.
 • Thomas-Topp, M. A. (1995). The effect on achievement scores using dissonant and matched treatments of learning styles and/or mastery learning. Dissertation, USA: University Of Wisconsin-Madison.
 • Tunalıoğlu, Ş. (2004). İlköğretim okullarının ikinci kademe (6. 7. 8.) sınıflarında okutulan müzik derslerinde yapılan düzenli çalgı ve ses eğitimi uygulamalarının, öğrencilerin müziğe ilişkin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor davranışları, müzik yaşantısı ve benlik saygısı üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Türkmen, E. F. (2009). Yeni öğretim programına uyum sürecinde müzik öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, (23-25 Eylül, Samsun, 184-193), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Uçan, A. (1979). Sanat eğitimine yönelik bir 'okulda öğrenme modeli' geliştirme denemesi. Çağdaş Eğitim, 41(5), 30-44.
 • Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı modül 9: ilköğretimde müzik öğretimi. Ankara: MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.
 • Uçan, A. (2006). Müzik öğretmenliği yeterlikleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, (26-28 Nisan, Denizli, 68-91), Denizli: Ertem Matbaası.
 • Uluocak, S. ve Tufan, E. (2011). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3(19), 991-1002.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi: kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası.
 • Üstün, E. (2014). Okul çalgılarının ilköğretim müzik dersi kazanımlarına ulaşmadaki etkililiğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Wahrig, G. (1987). Fremdwörter Lexikon. Münih: Orbis Verlag.
 • Wanjala, H., N. (2011). The relationship between attitudes towards music and achievement. International Journal of Current Research, 3(8),140-145.
 • Weissglass, J. (2002). In focus…inequity in mathematics education: questions for educators. The Mathematics Educator, 2(12), 34-39.
 • Wright, R. (2001). Gender and achievement in music education: the view from the classroom. British Journal of Music Education, 3(18), 275-291.
 • Zengin, N. (2005). Tam öğrenme ilkeleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemleri ile işlenen matematik dersinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem ÖZTÜRK
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nesrin KALYONCU
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 26, 2017
Acceptance Date : January 3, 2018
Publication Date : June 28, 2018

APA Öztürk, Ö , Kalyoncu, N . (2018). İlköğretim Altıncı Sınıf Müzik Dersinde Kullanılan‘Tam Öğrenme Modeli’nin Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/37876/331024