Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 77 - 103 2018-06-28

Eğitim Programları ve Öğretim Mezunlarını İzleme Çalışması: Gazi Üniversitesi Örneği
Alumni Tracking Research of Curriculum and Instruction Postgraduate Programs: The Case of Gazi University

Nurdan KALAYCI [1] , Aysun ÖZTÜRK [2]


Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitimde Program Geliştirme (EPG) ve Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Bilim Dalları mezunlarını izleme çalışmasıdır. Kesitsel tarama modelinde yapılandırılan araştırma için 2005-2016 yılları arasında bu alanlardan mezun olan ancak öğretim elemanı olarak görev yapmayan 25 mezuna ulaşılmıştır. Mezunlara araştırmacılar tarafından hazırlanan “Gazi Üniversitesi EPÖ/EPG Mezun İzleme Anketi” uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Çalışmaya katılan mezunların büyük çoğunluğu öğretmenlerdir. Mezunlar en çok kendilerini geliştirmek ve öğrendiklerini mesleki yaşamlarında kullanmak amacıyla bu alanlarda lisansüstü eğitim almışlardır. Mezunların yarıya yakını aldığı eğitimden memnun olduğunu, yarıya yakını kısmen memnun olduğunu, sadece bir mezun aldığı eğitimden memnun olmadığını dile getirmiştir. Mezunlar, diğer mezunlarla ortalamanın altı sıklıkta görüşürken, alana ilişkin paylaşımlarda daha az bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi ile de ortalamanın altı bir sıklıkta bağlantı kurmaktadır. Mezunlar, daha kaliteli mezun ilişkileri adına mezun oldukları kurumdan, mezun toplantılarının düzenlenmesini, mezun derneğinin kurulmasını ve mezun izleme sisteminin oluşturulmasını beklemektedir. Elde edilen bulgulara göre lisansüstü programların bir program değerlendirme sürecine tabi tutulması faydalı olabilir. Mezunların birbirleriyle ve üniversiteleriyle olan bağlantısını sürdürmek ve bu iletişimden fayda sağlamak amacıyla yıllık mezun toplantıları düzenlenebilir; mezunlar, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla derslere davet edilebilir; mezunlarla işbirlikli çalışmalar yapılabilir. Mezunlarla sürekli iletişimde kalabilmek için sürekliliğinin sağlanabileceği bir mezun izleme sistemi geliştirilebilir.

This research is an alumni-tracking research of Gazi University, Curriculum Development (CD) and Curriculum and Instruction (CI) postgraduate programs.  Cross-sectional survey design was used as a research method, and 25 alumni were reached who were graduated between 2005-2016 and working at non-academic job. As a data collection tool, “Gazi University CI/CD Alumni Tracking Survey” was developed and used by researchers. Results can be summarized as such: Most of the alumni are teachers. Alumni have done these degrees mostly with the purposes of improving themselves and using the acquired knowledge in their professions. Almost half of the alumni were satisfied with the degree, and almost half of them were partially satisfied, while one of the alumni was not satisfied. Alumni communicate with each other at a frequency below the average, share knowledge within the field less likely. They communicate with the university at a frequency below the average as well. Alumni expect alumni meetings, an alumni association and an alumni-tracking system in order to build up a quality relationship. Based on the results, it can be said that it will be useful to evaluate the curricula. In order to sustain the relationship between alumni and the university, and to benefit from this relationship, annual alumni meetings can be organized, alumni can be invited to the classes to inform current students, and collaborative works can be done with alumni. In addition, developing an alumni-tracking system will be useful in order to develop a sustainable relationship with them.  

 • Akarsu, B. (2014). Hipotezlerin, değişkenlerin ve örneklemin belirlenmesi. M. Metin (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 21-43). Ankara: Pegem.
 • Alqudsi-ghabra, T., & Al-Moumen, N. (2012). Library and Information Science alumni of Kuwait University: Tracking positions and functions. International Federation of Library Associations and Institutions, 38(3), 214-227. doi:10.1177/0340035212456987
 • Arabacıoğlu, T., Sebetci, Ö., Güler, E., & Karataş, T. (2011). Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları hakkında betimsel bir çalışma. 13. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 783-789). Malatya: Akademik Bilişim. http://ab.org.tr/ab11/kitap/ arabacioglu_sebetci_AB11.pdf adresinden alındı.
 • Avrupa Yükseköğretimden Sorumlu Bakanlar Konferansı Bildirgesi. (2009). Bologna Süreci 2020-Yeni On Yılda Avrupa Yükseköğretim Alanı. Louvain-la-Neuve: Avrupa Birliği. http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/leuven-bildirgesi-2009- adresinden alındı.
 • Babadoğan, C. (2007). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunlarını izleme araştırması 4: İlk bulgular. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı (s. 73-85). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. http://kitaplar.ankara. edu.tr/dosyalar/pdf/011.pdf adresinden alındı.
 • Bakioğlu, A., & Dalgıç, G. (2012). Academics' perceptions of the effects of globalization on Turkish foundation university policies. Education and Science, 37(165), 34-47. eb.ted.org.tr/ index.php/EB/article/download/909/412 adresinden alındı.
 • Bakioğlu, A., Yüksel, M., Akdağ, B., & Canel, N. (2011). Yükseköğretimde mezun izleme sistemi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunları üzerine bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 65-79. doi:10.2399/yod.11.065
 • Boztunç-Öztürk, N., Özberk, E. H., Kaptı, S. B., Yılmaz-Fındık, L., Gelbal, S., & Kavak, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi mezun izleme çalışması. Yükseköğretim ve Bilim, 5(3), 263-271. doi:10.5961/jhes.2015.128
 • Case, T., Gardiner, A., Rutner, P., & Dyer, J. (2012). A LinkedIn analysis of career paths of information systems alumni. Journal of the Southern Association for Information Systems, 1(1), 1-13. http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/linkedin-analysis-of-career-paths-of-information-systems.pdf?c=jsais;idno=11880084.0001.102 adresinden alındı.
 • Daniel, C. L., Brooks, C. M., & Waterbor, J. W. (2011). Approaches for longitudinally tracking graduates of NCI-Funded Short-Term Cancer Reseacrh Training Programs. Journal of Cancer Education, 26(1), 58-63. doi:10.1007/s13187-010-0190-y.
 • Delaney, A. M. (1994). Promoting utilization of alumni research: Design and implementation strategies. 34th Annual Forum of the Association for Institutional Research. New Orleans: ERIC Collection of Forum Papers. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED373614.pdf adresinden alındı
 • Dochen, K.J. (2012). The University of Texas Elementary School: Designing an alumni tracking system. Master's Thesis, The University of Texas, Austin.
 • Dodson, M. V., & Benson, M. E. (2010). Where have our animal science graduates gone? North American Colleges and Teachers of Agriculture (NACTA) Journal, 54(3), 9-13. https://www.nactateachers.org/ attachments/article/415/Dodson_September_2010_NACTA_JOURNAL-4.pdf adresinden alındı
 • Doğramacı, İ. (2000). Günümüzde rektör seçimi ve atama krizi. Ankara: Meteksan.
 • Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2012). The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. Brüksel: Eurydice. doi:10.2797/81203
 • Erdamar-Koç, G. (2007). Yaşam boyu öğrenme. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içinde (2. b., s. 213-231). Ankara: Pegem.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/302590 adresinden alındı.
 • Erdem, A. R. (2005). Üniversitelerin var oluş nedeni (üniversitenin misyonu). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(17), 75-86. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/ 5000056271/5000053479 adresinden alındı.
 • Ereno, N., Espinosa, K. J., & Dulaca, R. C. (2016). An integrated framework on alumni tracking, individual profiling for automated data analytics and engagement. International Journal of Computer Systems, 3(1), 48-53. http://www.ijcsonline.com/IJCS/IJCS_2016_0301007.pdf adresinden alındı.
 • European Union. (2014). Education and Training: Monitor 2014. Brüksel: European Commission. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/monitor14_en.pdf adresinden alındı.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. b.). New York: McGraw Hill.
 • Good, J. M., & Kochan, F. (2008). Creating a quality program by linking strategic planning and assessment through collaboration. American Association of Colleges of Teacher Education (s. 1-14). New Orleans: ERIC. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500983.pdf adresinden alındı.
 • Günay, D. (2004). Üniversitenin neliği, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği. International Congress on Higher Education (s. 1-15). İstanbul: EDU, Mayıs 27-29. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/3435939/12.Universitenin_Neligi__AkademikOzgurlukveUniversiteOzerkligi_.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1512721702&Signature=KqJ4GKrjtg0P9wFhOIbRHf4tABk%3D&response-content-disposition=inline adresinden alındı.
 • Ingram, K. W., Haynes, L. L., Davidson-Shivers, G. V., & Irvin, R. (2004). Building an instructional design alumni support community: Tracking alumni for program evaluation and added value. 27th Meeting Association for Educational Communications and Technology. Chicago, IL: Association for Educational Communications and Technology. http://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED485033.pdf adresinden alındı.
 • Jadi, A. (2016). Managing and tracking alumni in Saudi universities. International Journal of Computer Science and Information Security, 14(6), 198-204. https://www.academia.edu/ 27069700/Managing_and_Tracking_Alumni_in_Saudi_Universities adresinden alındı.
 • Kaya, Z., Özten-Anay, M., & Girgin, M. C. (2015). Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarının sosyal paylaşım ağları yoluyla izlenmesi süreci. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 139-159. doi:http://dx.doi.org/ 10.17240/aibuefd.2015.15.0-5000128648
 • Korkut-Owen, F., Acar, T., Haskan, Ö., & Kızıldağ, S. (Mayıs, 2010). PDR lisans programlarından mezun olanlarla ilgili bir izleme çalışması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II (s. 1153-1163). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. http://www. bakukongre.hacettepe.edu.tr/belge/UOYPSS2_2010_BildiriKitabi.pdf adresinden alındı.
 • Londra Bildirgesi. (2007). Avrupa Yükseköğretim Alanı'na Doğru: Küresel Dünyanın Getirdiği Zorluklarla Mücadele. Londra: Avrupa Birliği. http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/londra-bildirgesi-2007- adresinden alındı.
 • Mahiroğlu, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarını izleme araştırması. Ankara: Milli Eğitim. http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/Teknik_Egitim_Mezunlari.pdf adresinden alındı.
 • Marshall, J. G., Marshall, V. W., Morgan, J. C., Barreau, D., Moran, B. B., Solomon, P., . . . Thompson, C. A. (2009). Where are they now? Results of a career survey of Library and Information Science graduates. Library Trends, 58(2), 141-154. doi:10.1353/lib.0.0084
 • McGourty, J., Besterfield-Sacre, M., Shuman, L. J., & Wolfe, H. (1999). Improving academic programs by capitalizing on alumni's perceptions and experiences. 29th Frontiers in Education Conference. San Juan: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=840318 adresinden alındı.
 • Mijic, D. (2012). Design, implementation and evaluation of a web-based system for alumni data collection. E-Society Journal: Research and Applications, 3(2), 25-32. http://www.tfzr.rs/ esociety/issues/eSocietyVol3No2.pdf#page=30 adresinden alındı.
 • Mijic, D., & Jankovic, D. (2012). Towards improvement of the study programme quality: Alumni tracking information system. ICT Innovations 2011 içinde (s. 291-300). Berlin: Springer.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage.
 • Moll, S., & O'Brien, W. (1987). Database system for alumni tracking. FIU Hospitality Review, 5(2), 73-78. http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=hospitality review adresinden alındı.
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi 1 ve Okul Deneyimi 2 derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37. https://pegem.net/ dosyalar/dokuman/124566-2011081915552-25-25-haluk-ozmen.pdf adresinden alındı.
 • Schneider, S. C., & Niederjohn, R. J. (1995). Assessing student learning outcomes using graduating senior exit surveys and alumni surveys. Frontiers in Education Conference. The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp? tp=&arnumber=483060 adresinden alındı.
 • Scott, P. (2003). Challenges to academic values and the organization of academic work in a time of globalization. Higher Education in Europe(3), 295-306. doi:10.1080/0379772032000119937
 • Sturgill, R. (2013). Utilizing technology for alumni tracking: A model and best practices in the field. National Social Science Proceedings (s. 204-209). Las Vegas: National Technology and Social Science Conference. http://www.nssa.us/journals/pdf/NSS_Proceedings_2013_Las_ Vegas_1.pdf adresinden alındı.
 • Şeremet, M. (2016). Denizcilik programlarının istihdam boyutunun öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim, 6(2), 261-267. doi: 10.5961/jhes.2016.162
 • Taymaz, H., Gürkan, T., Koç, N., Tekin, M., Pehlivan, İ., Kurul, N., . . . Çınkır, Ş. (1995). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunları izleme araştırması 3. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/058.pdf adresinden alındı
 • Tellan, D. (2011). Halka ilişkiler eğitiminin bağlamı: İletişim, sosyal bilimler ya da onay üretimi. Akdeniz İletişim(15), 11-31. http://iletisim.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2016/11/2011-15.pdf#page=145 adresinden alındı.
 • Topses, G. (2007). Psikolojik yardım hizmetleri: Kuram ve uygulamalar. Ankara: Nobel.
 • Ulusoy, A. (2011). Güdülenme. A. Ulusoy (Ed.), Eğitim psikolojisi içinde (3. b., s. 489-512). Ankara: Anı.
 • Underwood, D. G., Nault, E. W., & Ferguson, L. S. (1994). Sometimes more is better: Development and implementation of a graduate alumni survey to increase response rates and evaluate strategic planning. 34th Annual Forum of the Association for Institutional Research. New Orleans: ERIC Collection of Forum Papers. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED373626.pdf adresinden alındı.
 • Usher, A., & Marcucci, P. (2011). Survey of graduate tracking systems around the world. Management of Sustainable Development(Özel Sayı - UNESCO), 7-13. http://www.cedc.ro/media/MSD/Papers/ Special%20Issue%20-%20UNESCO%202011/ adresinden alındı.
 • Ünlü, İ., Koçoğlu, E., & Ay, A. (2015). Sosyal Bilgiler lisans programındaki uygulamalı derslere yönelik öğretmen adayı görüşlerinin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 1, 371-386. doi:10.13114/MJH.2015111389
 • Williford, A. M., & Moden, G. O. (1989). Using alumni outcomes research in academic planning. 29th Annual Forum of the Association for Institutional Research. Baltimore: ERIC Collection of Forum Papers. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED308773.pdf adresinden alındı.
 • Yapıcı, Ş., & Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi 1 dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54-59. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/ 2033/1869 adresinden alındı.
 • Yeşil, R., & Çalışkan, N. (2006). Okul Deneyimi 1 dersinde işbirliği sürecinin değerlendirilmesi (Kırşehir Eğitim Fakültesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(2), 277-310. http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/359 adresinden alındı.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. b.). Ankara: Seçkin.
 • Yurdakul, B. (2007). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içinde (2. b., s. 39-65). Ankara: Pegem.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (1981). Yükseköğretim Kanunu. Ankara: Resmi Gazete.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara: YÖK. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_ogretmen_kitabi/ 054a8c72-174b-4b00-a675-837874006db5 adresinden alındı.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurdan KALAYCI
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Author: Aysun ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 23, 2018
Acceptance Date : June 27, 2018
Publication Date : June 28, 2018

APA Kalaycı, N , Öztürk, A . (2018). Eğitim Programları ve Öğretim Mezunlarını İzleme Çalışması: Gazi Üniversitesi Örneği . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 77-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/37876/397813