Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 17 - 35 2020-06-26

Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi

Hande UZUN [1] , Ezgi GÜVEN YILDIRIM [2] , Ayşe Nesibe ÖNDER [3]


Bu araştırmanın amacı 6. sınıf Fen Bilimleri dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nin öğretiminde eğitsel filmlerin öğrencilerin akademik başarı ve fen konularına yönelik ilgi düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili, Mamak İlçesi’nde, bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören toplam 55 öğrenciden oluşmuştur. Öğrenim, deney grubunda eğitsel filmler ile kontrol grubunda ise eğitsel filmler kullanılmadan, 5E öğrenme modeli ile devam ettirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda grupların hem boşaltım sistemi başarı ön test puan ortalamaları arasında hem de sistemler başarı testi ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin çalışma sonrasında boşaltım sistemi başarı son test puan ortalamaları ve sistemler başarı testi son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonucuna göre deney ve kontrol guruplarında yer alan öğrencilerin uygulama öncesi fen konularına yönelik ilgi ölçeği ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Son olarak, uygulama sonrası yapılan ölçümlerde grupların fen konularına yönelik ilgi ölçeği son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür.

Eğitsel Film, Vücudumuzda Sistemler Ünitesi, Başarı, İlgi Düzeyi
 • Akbaş, O., Canoğlu, S. N. & Ceylan, M. (2015). Eğitsel kısa film ve videoları yeniden düşünmek: Eğitsel kısa film ve video yarışmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(2), 282-296.
 • Akridge, R. (1990).Cartoon physics. The Physics Teacher, 28(5), 336.
 • Atkin, J. & Karplus, R. (1962). Discovery or invention?. Science Teacher, 29(5), 45.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 179-190.
 • Başer, N. & Yavuz, G. (2003). Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları. http://www.matder.org.tr/ogretmen-adaylarinin-matematik-dersine-yonelik-tutumlari/ sayfasından 18.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beuscher E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2005). Children's memory for educational television programs. Psychologıe in Erzıehung Und Unterrıcht, 52(1), 51-65.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-590.
 • Bruner, J. (2008). Eğitim süreci. (T. Öztürk, Çev.). Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2018). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A.
 • Cansüngü, O. (2000). İlköğretim öğrencilerinin (5., 6. ve 7. sınıflar) ışık ve ışıkla ilgili kavramları algılama şekillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Coşkun, H. İ. (2015). Üç boyutlu çoklu ortamlarda öğrencilerin öğrenme stilleri, bilişsel yükleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig Yaz Dergisi, 35(1), 27-37.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Gölcük, A. (2017). Bilimsel hikâyelerle desteklenen fen eğitiminin öğrencilerin yaratıcılıkları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven Yıldırım, E., Köklükaya, A. N. & Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yöntem - teknik tercihleri ve bu tercihlerinin nedenleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 15-25.
 • Harty, H. & Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in Science Teaching, 21(4), 425-436.
 • Hébert, S. & Peretz, I. (1997). Recognition of music in long-termmemory: Aremelodicand temporal patterns equal partners. Memory and Cognition, 25, 518-533.
 • İnce Yakar, H. G. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 21-36.
 • Laçin Şimşek, C. & Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-41.
 • Lind, K. K. (2005). Exploring science in early childhood education. New York: Thomson Delmar.
 • Linebarger, D. L., Kosanic, A. Z., Greenwood, C. R.. & Doku, N. S. (2004). Effects of viewing the television program between the lions on the emergent literacy skills of young children. Journal of Educational Psychology, 96(2), 297-308.
 • Mertler, C. A. & Charles, C. M. (2011). Introduction to educational research. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Michel, E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: Increasing the benefit. Learning and Instruction, 17, 172-183.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB, 2013). http://mebk12.meb.gov.tr/mebiysdosyalar /54/15/973690/dosyalar/2013_03/0808n102_tavsyeedlenflmler.pdf. 07.04.2019 tarihinde sayfasından erişilmiştir.
 • Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36–48.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S. & Bayri, N. (2007). Kalıcı kavramsal değişimde 5E modelinin etkililiği. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 36-48.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 543-556.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 5.
 • Pekdağ, B. & Le Marechal, J. (2007a). Bilimsel filmlerin hazırlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 57-84.
 • Saraç, H. (2012).Yabancı dil öğretimi. İdil Dergisi, 1(4), 3.
 • Selanik Ay, T. (2010). Sosyal bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Stoddard, J. D. (2009). The ideological implications of using “educational” film to teach controversial events. Curriculum Inquiry, 39(3), 407-433.
 • Topal, M., Güven Yıldırım E. & Önder, A. N. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel filmlere ve fen bilimleri dersinde eğitsel filmlerin kullanımına ilişkin görüşleri. VIth International Eurasian Educational Research Congress’de sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Wagner, R. W. (1954). Design in the educational film. Educational Research Bulletin, 33(6), 141-148.
 • Watts, R. (2007). Harnessing the power of film in the primary classroom. Literacy, 41(2), 102-109.
 • Wenger, R. (1943). Motion pictures in teacher education. Educational Research Bulletin, 22(4), 90-96
 • Yıldırım, P. (2018). Mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yılmaz, T. (2013). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3387-392X
Author: Hande UZUN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8378-700X
Author: Ezgi GÜVEN YILDIRIM (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Orcid: 0000-0001-7677-8861
Author: Ayşe Nesibe ÖNDER
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Dates

Application Date : November 6, 2019
Acceptance Date : May 7, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd643647, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {17 - 35}, doi = {10.37217/tebd.643647}, title = {Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi}, key = {cite}, author = {Uzun, Hande and Güven Yıldırım, Ezgi and Önder, Ayşe Nesibe} }
APA Uzun, H , Güven Yıldırım, E , Önder, A . (2020). Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 17-35 . DOI: 10.37217/tebd.643647
MLA Uzun, H , Güven Yıldırım, E , Önder, A . "Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 17-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/643647>
Chicago Uzun, H , Güven Yıldırım, E , Önder, A . "Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 17-35
RIS TY - JOUR T1 - Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi AU - Hande Uzun , Ezgi Güven Yıldırım , Ayşe Nesibe Önder Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.643647 DO - 10.37217/tebd.643647 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 35 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.643647 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.643647 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi %A Hande Uzun , Ezgi Güven Yıldırım , Ayşe Nesibe Önder %T Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.643647 %U 10.37217/tebd.643647
ISNAD Uzun, Hande , Güven Yıldırım, Ezgi , Önder, Ayşe Nesibe . "Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 17-35 . https://doi.org/10.37217/tebd.643647
AMA Uzun H , Güven Yıldırım E , Önder A . Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi. TEBD. 2020; 18(1): 17-35.
Vancouver Uzun H , Güven Yıldırım E , Önder A . Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 17-35.
IEEE H. Uzun , E. Güven Yıldırım and A. Önder , "Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 17-35, Jun. 2020, doi:10.37217/tebd.643647