Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 1, 17 - 35, 26.06.2020
https://doi.org/10.37217/tebd.643647

Öz

Bu araştırmanın amacı 6. sınıf Fen Bilimleri dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nin öğretiminde eğitsel filmlerin öğrencilerin akademik başarı ve fen konularına yönelik ilgi düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili, Mamak İlçesi’nde, bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim gören toplam 55 öğrenciden oluşmuştur. Öğrenim, deney grubunda eğitsel filmler ile kontrol grubunda ise eğitsel filmler kullanılmadan, 5E öğrenme modeli ile devam ettirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda grupların hem boşaltım sistemi başarı ön test puan ortalamaları arasında hem de sistemler başarı testi ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin çalışma sonrasında boşaltım sistemi başarı son test puan ortalamaları ve sistemler başarı testi son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonucuna göre deney ve kontrol guruplarında yer alan öğrencilerin uygulama öncesi fen konularına yönelik ilgi ölçeği ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Son olarak, uygulama sonrası yapılan ölçümlerde grupların fen konularına yönelik ilgi ölçeği son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbaş, O., Canoğlu, S. N. & Ceylan, M. (2015). Eğitsel kısa film ve videoları yeniden düşünmek: Eğitsel kısa film ve video yarışmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(2), 282-296.
 • Akridge, R. (1990).Cartoon physics. The Physics Teacher, 28(5), 336.
 • Atkin, J. & Karplus, R. (1962). Discovery or invention?. Science Teacher, 29(5), 45.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 179-190.
 • Başer, N. & Yavuz, G. (2003). Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları. http://www.matder.org.tr/ogretmen-adaylarinin-matematik-dersine-yonelik-tutumlari/ sayfasından 18.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beuscher E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2005). Children's memory for educational television programs. Psychologıe in Erzıehung Und Unterrıcht, 52(1), 51-65.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-590.
 • Bruner, J. (2008). Eğitim süreci. (T. Öztürk, Çev.). Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2018). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A.
 • Cansüngü, O. (2000). İlköğretim öğrencilerinin (5., 6. ve 7. sınıflar) ışık ve ışıkla ilgili kavramları algılama şekillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Coşkun, H. İ. (2015). Üç boyutlu çoklu ortamlarda öğrencilerin öğrenme stilleri, bilişsel yükleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig Yaz Dergisi, 35(1), 27-37.
 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Gölcük, A. (2017). Bilimsel hikâyelerle desteklenen fen eğitiminin öğrencilerin yaratıcılıkları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven Yıldırım, E., Köklükaya, A. N. & Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yöntem - teknik tercihleri ve bu tercihlerinin nedenleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 15-25.
 • Harty, H. & Beall, D. (1984). Toward the development of a children’s science curiosity measure. Journal of Research in Science Teaching, 21(4), 425-436.
 • Hébert, S. & Peretz, I. (1997). Recognition of music in long-termmemory: Aremelodicand temporal patterns equal partners. Memory and Cognition, 25, 518-533.
 • İnce Yakar, H. G. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 21-36.
 • Laçin Şimşek, C. & Nuhoğlu, H. (2009). Fen konularına yönelik geçerli ve güvenilir bir ilgi ölçeği geliştirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-41.
 • Lind, K. K. (2005). Exploring science in early childhood education. New York: Thomson Delmar.
 • Linebarger, D. L., Kosanic, A. Z., Greenwood, C. R.. & Doku, N. S. (2004). Effects of viewing the television program between the lions on the emergent literacy skills of young children. Journal of Educational Psychology, 96(2), 297-308.
 • Mertler, C. A. & Charles, C. M. (2011). Introduction to educational research. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Michel, E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: Increasing the benefit. Learning and Instruction, 17, 172-183.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB, 2013). http://mebk12.meb.gov.tr/mebiysdosyalar /54/15/973690/dosyalar/2013_03/0808n102_tavsyeedlenflmler.pdf. 07.04.2019 tarihinde sayfasından erişilmiştir.
 • Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36–48.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S. & Bayri, N. (2007). Kalıcı kavramsal değişimde 5E modelinin etkililiği. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 36-48.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 543-556.
 • Pekdağ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 5.
 • Pekdağ, B. & Le Marechal, J. (2007a). Bilimsel filmlerin hazırlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 1(1), 57-84.
 • Saraç, H. (2012).Yabancı dil öğretimi. İdil Dergisi, 1(4), 3.
 • Selanik Ay, T. (2010). Sosyal bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Stoddard, J. D. (2009). The ideological implications of using “educational” film to teach controversial events. Curriculum Inquiry, 39(3), 407-433.
 • Topal, M., Güven Yıldırım E. & Önder, A. N. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel filmlere ve fen bilimleri dersinde eğitsel filmlerin kullanımına ilişkin görüşleri. VIth International Eurasian Educational Research Congress’de sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Wagner, R. W. (1954). Design in the educational film. Educational Research Bulletin, 33(6), 141-148.
 • Watts, R. (2007). Harnessing the power of film in the primary classroom. Literacy, 41(2), 102-109.
 • Wenger, R. (1943). Motion pictures in teacher education. Educational Research Bulletin, 22(4), 90-96
 • Yıldırım, P. (2018). Mobil artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yılmaz, T. (2013). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hande UZUN Bu kişi benim

0000-0002-3387-392X
Türkiye


Ezgi GÜVEN YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
0000-0002-8378-700X


Ayşe Nesibe ÖNDER>
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
0000-0001-7677-8861

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2019
Kabul Tarihi 7 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uzun, H. , Güven Yıldırım, E. & Önder, A. N. (2020). Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 17-35 . DOI: 10.37217/tebd.643647

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı