Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 57 - 84 2020-06-26

KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi

Sami TOKGÖZ [1] , Ayse Derya ISIK [2]


Bu araştırmanın amacı KWL Stratejisinin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuduklarını anlama başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 19, kontrol grubunda 18 olmak üzere toplam 37 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere KWL Stratejisi, kontrol grubundaki öğrencilere ise mevcut programa uygun olarak okuduğunu anlama çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin, öyküleyici ve bilgilendirici metin anlama düzeylerinin çalışma öncesinde kontrol grubundan daha iyi olduğu belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin, KWL stratejisi uygulanarak işlenen Türkçe derslerindeki öyküleyici ve bilgilendirici metinleri anlama düzeyleri artarken, kontrol grubu öğrencilerinin öyküleyici ve bilgilendirici metinleri anlama düzeyleri değişmemiştir. Çalışma sonrasında deney grubu öğrencilerinin öyküleyici ve bilgilendirici metin anlama düzeylerinin kontrol grubuna göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, öyküleyici ve bilgilendirici metinlerde okuduklarını anlama başarılarına KWL Stratejisinin olumlu yönde etkisinin olduğu, bu stratejinin bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlama başarısını arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okuma, Okuduğunu anlama, Okuduğunu anlama stratejileri, KWL Stratejisi
 • Adalı, O. (2010). Etkileşimli ve eleşirel okuma teknikleri. İstanbul: Papatya Yayınclık.
 • Aktaş, N. (2015). Okuma öncesi strateji öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, H. (2016). Programa uygun türkçe öğretim yöntemleri (8. bs). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Akyüz, V. (2004). Ders kitabının sitilinin ve okuma stratejisinin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusunda başarı ve tutumuna etkisi Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Al- Shaye, S. S. (2002). The Effectiveness Of Metacognitive Strategies On Reading Comprehension And Comprehension Strategies Of Eleventh Grade Students İn Kuwaiti High Schools (Doctor of education), Ohio University, U.S.A.
 • Atik, G. (2015). Öğrencilerin okuma öncesi aktiviteler yoluyla derse katılım düzeyini arttırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Avcı, E. (2009). Üstbiliş ve sosyal bilgiler öğretimindeki yeri. R. Turan, A. M. Sünbül, H. Akdağ (Editörler). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar – 1 (279-297). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başaran, İ. E. (1988). Eğitim psikolojisi: Modern eğitimin psikolojik temelleri (9. bs). Ankara: Gül Yayınevi.
 • Baştuğ, M. (2012). İlköğretim 1. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baştuğ, M., Hiğde, A., Çam, E., Örs, E. & Efe, P. (2019). Okuduğunu anlama becerilerini geliştirme, stratejiler, teknikler, uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Batmaz, O. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri ile okuduğunu anlama başarı düzeyleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Bloom, B. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev. D. A. Özçelik. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Calp, M. (2007). Özel öğretim alanı olarak türkçe öğretimi (3. bs.). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Can, A. (2017). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cemiloğlu, M. (2005). Türkçe öğretimi (5. bs.) Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Çöğmen, S. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri, Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Doğan, B. (2002). Okuduğunu anlama stratejilerinin öğretimi ile ilgili alan yazın taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi ilgi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Duran, E. & Topbaşoğlu, N. (2018). Hikâye kitaplarında anlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eker, C. (2015). Öz düzenleme becerilerinin öğretimi sürecinde KWL (Bil-İste-Öğren) stratejisinin etkisi. Akademik Bakış Dergisi, (51), 168-182.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 207-223.
 • Güleryüz, H. (1998). Programlanmış ilkokuma yazma öğretimi kuram ve uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Gümüş, P. (2009). The effect of the timing of pre-reading activities on students' reading comprehension Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Bilkent Üniversitesi.
 • Güneş, F. (2000). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. (2. bs) Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma (1. bs) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneyli, A. (2003). Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Gürbüz, M. (2014). İlkokul dördüncü sınıf öğrencelerinde SQ4R tekniğinin okuduğunu anlamaya etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Güriş, S. & Astar, M. (2015). Bilimsel araştırmalarda spss ile istatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hana, A. M., ve Faridi, A. (2015). the effectıveness of gıst (generatıng ınteractıons between schemata and text) and kwl (know, want, and learned) strategıes to ımprove readıng achıevement of male and female students. english education journal, 5(2). http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=eab8bb41-ee91-42e5-bdf8 3c82f16701f8%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsdoj.7d4547881df46858a6171fa98982615&db=edsdoj adresinden 28/11/2018 tarihinde indirildi
 • İnce, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Kanmaz, A. (2012). Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının, okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi (2.bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Keser, A. D. (1997). The Value of word identification as a pre-reading schema activator in a nursing setting Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
 • Kuşdemir, Y. & Bulut, P. (2015). Türkçe dersinde kullanılan yöntem ve teknikler, G. Saygılı (Ed), İlkokulda kullanılan strateji, yöntem ve teknikler (13-41). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lismayanti, D. (2014). The effect of using KWL (Know, Want, Learned) strategy on EFL students’ reading comprehension achievement. International Journal of Humanities and Social Science, 4(7), 225-233.
 • MEB. (2017). Ulusalararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ogle, D. M. (1989). The know, want to know, learn strategy, In K. D. Muth (Ed), Children’s comprehension of text: Research into practice (205-223). Newark, DE: International Reading Association.
 • Öz, M. F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi (4. bs.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öztürk, B. (1999). Öğrenme ve öğretmede dikkat. Millî Eğitim Dergisi, 144, 51-58. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Millî_Egitim_Dergisi/144/ozturk.htm adresinden 10/12/2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Özyılmaz, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Özyılmaz, G. & Alcı, B. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 71-94.
 • Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin yükleme, edim ve strateji kullanımı üzerindeki etkileri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntüleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi Doktor Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tok, Ş. (2008). Not tutma ve bil-iste-öğren (biö) stratejilerinin tutum ve akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34).
 • Tok, Ş. & Sarı, M. (2007). İlköğretim birleştirilmiş sınıflar hayat bilgisi dersinde KWL stratejisinin akademik başarıya etkisi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 343, 34-39.
 • Tokgöz, S. & Işık, A. D. (2015). KursiyerNet uzaktan eğitim platformunun yaşam boyu öğrenme açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 408-418.
 • Türk Dil Kurumu (2019). Güncel Türkçe Sözlük http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TAHM%C4%B0N adresinden 03/02/2019 tarihinde indirlmiştir.
 • Uzuner, F. G. (2014). Okuduğunu anlama ve yazma becerisinin aksiyon araştırması aracılığı ile geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ülper, H. (2010). Okuma ve anlamlandırma becerilerinin kazandırılması Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgiler derslerinde okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde B-B-Ö (bildiklerim-bilmek istediklerim-öğrendiklerim) stratejisinin kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı olan tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S., & Rasinski, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Türk Öğrencilerin Metin Türlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Elementary Education Online, 9, 44-51.
 • YÖK (2018). Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hakkında Genel Bilgi. [http://yok.gov.tr/documents/10279/36772609/Yuksekogretim_Kurumlari_Sinavi_Hakk%C4%B1nda_Genel_Bilgi.pdf] web adresinden 22.01.2018 tarihinde indirildi.
 • Yurd, M. & Olğun, Ö., S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve bil-iste-öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396
 • Zouhor, Z., Bogdanović, I., & Segedinac, M. (2016). Effects of the know-want-learn strategy on primary school students’ metacognition and physics achievement. Journal of Subject Didactics, 1(1), 39-49.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3697-6334
Author: Sami TOKGÖZ
Institution: Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akçalı İlkokul
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9867-0904
Author: Ayse Derya ISIK (Primary Author)
Institution: Bartın Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 5, 2019
Acceptance Date : April 13, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd655873, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {57 - 84}, doi = {10.37217/tebd.655873}, title = {KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Tokgöz, Sami and Isık, Ayse Derya} }
APA Tokgöz, S , Isık, A . (2020). KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 57-84 . DOI: 10.37217/tebd.655873
MLA Tokgöz, S , Isık, A . "KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 57-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/655873>
Chicago Tokgöz, S , Isık, A . "KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 57-84
RIS TY - JOUR T1 - KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi AU - Sami Tokgöz , Ayse Derya Isık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.655873 DO - 10.37217/tebd.655873 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 84 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.655873 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.655873 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi %A Sami Tokgöz , Ayse Derya Isık %T KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.655873 %U 10.37217/tebd.655873
ISNAD Tokgöz, Sami , Isık, Ayse Derya . "KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 57-84 . https://doi.org/10.37217/tebd.655873
AMA Tokgöz S , Isık A . KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi. TEBD. 2020; 18(1): 57-84.
Vancouver Tokgöz S , Isık A . KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 57-84.
IEEE S. Tokgöz and A. Isık , "KWL (Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?) Stratejisinin İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 57-84, Jun. 2020, doi:10.37217/tebd.655873