Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 266 - 295 2020-06-26

Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Şenol ORAKCI [1]


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulama sürecinin katkıları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımının yöntemlerinden biri olan “eylem araştırması” deseni kullanılmış olup öğrenci ürün dosyası değerlendirme yaklaşımının öğretmen adaylarına katkısı derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem çeşiti kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı Öğretmenliği üçüncü sınıfta öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, her hafta üç saat süren “Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme” dersi kapsamında toplam 12 hafta boyunca sürmüştür. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenci ürün dosyası uygulamasına ilişkin görüşleri üç açık uçlu sorudan oluşan ve uzman eşliğinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları öğrenci ürün dosyasının öğretme-öğrenme sürecinde aktifliği sağlama, mesleki gelişim sağlama, farklı kaynaklardan araştırma yapma, başarıyı artırma, çalışma alışkanlığı kazandırma, sınav kaygısını ortadan kaldırma, öğrenme sorumluluğu kazandırma, öz değerlendirme becerisini geliştirme konularında kendilerine katkı sağladığını etmişlerdir. Araştırmada elde edilen bulgular benzer araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
öğrenci ürün dosyası, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, eğitim fakültesi
  • Akdağ, G,. Çinici, A., and Akgün, A. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Portfolyo Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Route Educational & Social Science Journal, 1(1), 1-16. Akdağ, G,. Çinici, A. & Akgün, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının portfolyo uygulamalarına ilişkin görüşleri. Route Educational & Social Science Journal, 1(1), 1-16. Aksit, F. (2016). Implementing portfolios in teacher training: Why we use them and why we should use them. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 97-114 http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.62.7. Aydın, F. (2010). Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin coğrafya dersindeki “portfolyo” uygulamalarına ilişkin görüşleri (İstanbul Örneği). NWSA (e-Journal of New World Sciences Academy), 5(4), 883-1896. Babbie, E. R. (2007). The practice of social research (11th ed.). Melbourne: Thomson Wadsworth. Bahceci, D. & Kuru, M. (2006). Portfolyo değerlendirmenin insan iskelet sistemi konusunda öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 145-162. Banta, T.W. (2003). Portfolio assessment uses, cases, scoring, and ımpact. Assessment Update Collections. San Francisco: ed. Jossey- Bass Bedir, A., Polat, M. & Sakacı, T. (2009). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersine ait bir uygulama çalışması: portfolyo. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 45-58. Birgin, O. (2011). Pre-service mathematics teachers’ views on the use of portfolios in their education as an alternative assessment method. Educational Research and Reviews, 6(11), 710-721. Coşkun, S. (2011). Coğrafya dersinde ürün seçki dosyası (portfolyo)’na yönelik öğretmen görüşleri (Karabük İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Creswell, J. W. (2012). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA Pearson. Deveci, H., Ersoy, A.F. & Ersoy, A. (2006). Öğretmen eğitiminde portfolyo değerlendirmenin kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(1), 161-199. Feldman, A. (1996). Enhancing the practice of physics teachers: Mechanisms for the generation and sharing of knowledge and understanding in collaborative action research. Journal of Research in Science Teaching, 33, 513–540. Feldman, A., & Minstrel, J. (2000). Action research as a research methodology for study of teaching and learning science. In A. E. Kelly & R. A. Lesh (eds.), Handbook of research design in mathematics and science education (pp. 429–455). Mahwah: Lawrence Erlbaum. Gezer, A. (2012). Portfolyo değerlendirme yönteminin ilköğretim I. Basamak II. Devrede kullanma düzeyinin öğretmen, veli, öğrenci görüşlerine bağlı olarak belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Perceptions of preservice teachers about the use of electronic portfolios for evaluation. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 75-93. Hurst, B., Wilson, C. & Cramer, G. (1998). Professional teaching portfolios: Tools for reflection, growth, and advancement. Phi Delta Kappan, 79(8), 578–582 Jarvinen, A. & Kohonen, V. (1995). Promoting professional development in higher education through portfolio assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 20(1), 25–36. Kayri, M. & Ceberut Sünbül, D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin portfolyo kullanımına ilişkin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 31-48. Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2003). İköğretim fen öğretmenlerinin portfolyonun uygulanabilirliğine yönelik güçlükler hakkındaki algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 167-174. Köroğlu Mutlu, Ü. (2011). İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Klenowski, V., Askew, S., & Carnell, E. (2006). Portfolios for learning, assessment and professional development in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(3), 267-286 Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2014). Öğrenci başarısının belirlenmesi: performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Lambdin, D.V. & Walker, V.L. (1994). Planning for classroom portfolio assessment. Arithmetic Teacher, 41, 318-324. Lambe, J., McNair, V., & Smith, R. (2013). Special educational needs, e-learning and the reflective e-portfolio: Implications for developing and assessing competence in pre-service education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 39, 181–196. Lincoln, YS. & Guba, EG. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications. Meyer, D. K. & Tusin, L. F. (1999). Preservice teachers’ perceptions of portfolios: process versus product. Journal of Teacher Education, 50, 131–139. Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. Morgil, İ., Cingör, N. Erökten, S. Yavuz, S., & Oskay Özyalçın, Ö. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 15. Okçu, Y. (2007). Matematik Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage. Paulson, F.L., Paulsen, P.R. & Meyer, C.A. (1991, February). What makes a portfolio?, Educational Leadership, 48(5), 60-63. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75. https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201 Tillema, H. H. (1998). Design and validity of a portfolio instrument for professional training. Studies in Educational Evaluation, 24, 263–278. Wolf, K. (1996). Developing an effective teaching portfolio. Educational Leadership, 53(6), 34–37. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara Seçkin Yayinevi. Zeichner, K. & Wray, S. (2001). The teaching portfolio in US teacher education programs: What we know and what we need to know. Teaching and Teacher Education, 17(5), 613–621. Zubizrreta, J. (2009). The learning portfolio: Reflective practice for improving student learning. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1534-1310
Author: Şenol ORAKCI (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 3, 2020
Acceptance Date : April 28, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd683859, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {266 - 295}, doi = {10.37217/tebd.683859}, title = {Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Orakcı, Şenol} }
APA Orakcı, Ş . (2020). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 266-295 . DOI: 10.37217/tebd.683859
MLA Orakcı, Ş . "Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 266-295 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/683859>
Chicago Orakcı, Ş . "Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 266-295
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri AU - Şenol Orakcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.683859 DO - 10.37217/tebd.683859 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 295 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.683859 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.683859 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri %A Şenol Orakcı %T Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.683859 %U 10.37217/tebd.683859
ISNAD Orakcı, Şenol . "Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 266-295 . https://doi.org/10.37217/tebd.683859
AMA Orakcı Ş . Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri. TEBD. 2020; 18(1): 266-295.
Vancouver Orakcı Ş . Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 266-295.