Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 326 - 350 2020-06-26

Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin AYDOĞAN [1] , Recai AKKAYA [2] , Arzu ÖZYÜREK [3]


Erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi, çocuğun ileriki yıllarda matematiği anlayabilmesi ve daha sonraki okul yaşamları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları açısından önemlidir. Bunun için ilk basamak, çocukların mevcut erken matematik becerileri düzeyinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, 3-7 yaş çocuklarının erken matematik becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Erken Matematik Testinin (EMAT) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda ön uygulama Ankara ilinde 8 okulda 3-7 yaş grubu 650 çocukla, norm çalışması ise Türkiye genelinde belirlenen 12 ilden aynı yaş grubu 2018 çocukla gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar ve test eğitimi alan uygulayıcılar tarafından ölçeğin çocuklara bireysel olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Testin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliği, yaşa göre karşılaştırma ve ölçüte dayalı geçerlikten yararlanılmıştır. Ölçüt geçerliği için Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3) kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmalarında iki yarım test güvenirliği, iç tutarlık için hesaplanan KR-20 katsayıları ve test-tekrar test güvenirliğinden yararlanılmıştır. Madde ve test istatistikleri sonucunda, üç alt test ve 105 maddeden oluşan Erken Matematik Testinin, 3-7 yaş çocuklarının erken matematik becerilerinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.
Matematik, erken matematik becerileri, erken çocukluk, test ve ölçek geliştirme, geçerlik-güvenirlik
 • Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2013). Üniversitelerde ortak zorunlu yabancı dil I dersine yönelik bir akademik başarı testinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(2), 1-11.
 • Akman, B. (2002). Okulöncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 244-248.
 • Aktaş Arnas, Y., Deretarla Gül, E. ve Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 ay çocuklar için sayı ve işlem kavramları testi’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.
 • Aktaş Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemi çocuklarda sayı kavramının kazanılması. Çoluk Çocuk Dergisi, 14, 14-17.
 • Aktaş Arnas, Y. (2004). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel.
 • Akuysal Aydoğan, S. ve Şen, S. (2011). 6 yaş çocuklarının sayı kavramının gelişiminde kavram eğitim programının etkisinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 38-51.
 • Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. (Ed. M. Sevinç) Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Arı, M. (2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Aydoğan, Y., Özyürek, A. ve Gültekin Akduman, G. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Vize Yayıncılık, Ankara.
 • Baykul, Y. (2011). İlköğretimde matematik öğretimi (1-5. sınıflar). Ankara: Pegem A.
 • Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı (2. Baskı). Ankara: Pegem
 • Botha, M., Maree, J. G., ve Witt, M. W. (2004). Developing and piloting the planning for facilitating mathematical processes and strategies for preschool learners, Early Child Development and Care, 175, 697-717.
 • Brannon, E. M. ve Van de Walle, G. A. (2001). The development of ordinal numerical competence in young children. Cognitive Psychology, 43(1), 53-81.
 • Brooks, G. P. ve Johanson, G. A. (2003). TAP: Test analysis program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304.
 • Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18.
 • Carrasumada, S., Vendrell, R., Ribera, G. ve Montserrat, M. (2006). Cognitive processes related to counting in students with special educational needs. European journal of special needs education, 21(2), 135-150.
 • Charlesworth, R. ve Radeloff, J. D. (1991). Experiences in math for young children. New York: Delmar.
 • Charlesworth, R. ve Lind, K. K. (2003). Math and science for young children, (4. baskı), New York: Delmar.
 • Charlesworth R. (2005). Prekindergarten mathematics: connecting with national standards, Early Childhood Education Journal, 32, 229-236.
 • Clements, D. H. (1999). Geometric and spatial thinking in young children. Juanita. V. Copley (Ed.), Mathematics in the Early Years içinde (s. 66-79). Reston, VA: NCTM & Washington D.C.: NAEYC.
 • Sarama, J. ve Clements, D. H. (2004). Building blocks for early childhood mathematics. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 181-189.
 • Çalıkoğlu Bali, G. ve Boz, M. (2004). Çocuklarda geometrik algılama. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Bildiriler Kitabı, 2, 393-410.
 • Çelik, M. ve Kandır, A. (2011). Matematik gelişimi 6 testi (Progress in maths) nin 60-77 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 146-153.
 • Çepoğlu, H. N. (1994). Sayı kavramları testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dere, H. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Develi, M. H. ve Orbay, K. (2003). İlköğretimde niçin ve nasıl bir geometri öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 115-122.
 • Dinçer, Ç. ve Ulutaş, İ. (1999). Okulöncesi eğitiminde matematik kavramları ve etkinlikler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 62, 6-11.
 • Erbay, F. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen yaratıcı drama eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarında drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, S. ve Baran, G. (2006). Erken matematik yeteneği testi-3 (TEMA-3)’ün 60-72 aylar arasında olan çocuklar için uyarlama çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 32-38
 • Erdoğan, S., Parpucu, N. ve Boz, M. (2017). Sayı ve işlemlerle ilgili eğitim materyallerinin okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerisine etkisi. İlköğretim Online, 16 (4), 1777-1791.
 • Ergün, S. (2003). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematik yetenek ve başarılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gifford, S. (2004). A new mathematics pedagogy for the early years: ın search of principles for practice, International Journal of Early Years Education, 12(2), 99-115.
 • Güven, Y. (1997). Erken matematik yeteneği testi-2'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Yayınları.
 • Güven, Y., ve Uyanık Balat, G. (2006). 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin matematik yeteneğinin okul öncesi eğitimi alıp almama ve kurumda veya ailesinin yanında kalma durumlarına göre karşılaştırılması, I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı I. Cilt. (Yay. Haz. Oya Ramazan, Kadriye Efe ve Gülçin Güven), İstanbul: Yapa, 384-397. http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS. (2007).
 • Hunting, R. P. (2003). Part-whole number knowledge in preschool children. The Journal of Mathematical Behavior, 22(3), 217-235.
 • İrkörücü, S. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaşındaki çocuklara uygulanan ev odaklı matematiksel destek programının çocukların matematiksel kavram edinimine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kırlar, B. (2006). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış yöntem ile geleneksel yöntemin etkinliğinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Köse, A. (2005). Anasınıfına devam eden 6 yaş grubu çocukların şekil-mekan-yön kavramları eğitimlerinde müzik etkinliklerinin etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Metin, N., ve Dağlıoğlu, H. E. (2006). Bolu il merkezinde anasınıfına devam eden altı yaş grubu çocukların günlük yaşam olaylarındaki bazı matematiksel kavramlarla ilgili beceri düzeylerinin incelenmesi, I. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı I. Cilt. İstanbul: Yapa, 443-454.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. ve Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: use and interpretation. Psychology Press.
 • National Association for the Education of Young Children & National Council of Teachers of Mathematics. (2002). Early childhood mathematics: Promoting good beginnings. (Position statement). https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/psmath.pdf
 • National Council of Teachers of Mathematics (2006). Curriculum focal points for prekindergarten through grade 8 mathematics: A quest for coherence. National. http://www.nctm.org/ uploadedFiles/ Math_Standards/12752_exec_pssm.pdf
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Vol. 1. Author, Reston, VA.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2007). What is important in early childhood mathematics? (Position statement).
 • Ölekli, N. (2009). 5-6 yaş çocuklarında matematiksel şekil algısı ve sayı kavramının gelişiminde drama yönteminin etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ömercikoğlu, H. (2006). 4-7 yaş arası çocukların sayı kavramlarının Piaget’nin birebir eşleme deneyleri ile incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Önkol, L. F. (2012). Erken sayı testinin uyarlanması ve erken sayı gelişim programının altı yaş çocukların sayı gelişimlerine etkisinin incelenmesi. (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik, D.A. (2010). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243–254.
 • Poyraz, H. ve Turhan, G. (2006). Anasınıfına devam eden alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara uygulanan matematiksel kavramları destekleyici eğitim programının cümle ve sayı olgunluk puanlarına olan etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 147-161.
 • Sancak, Ö. (2003). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sarama, J. ve Clements, D. H. (2003). Building blocks of early childhood mathematics. Teaching Children Mathematics, 9, 480-484.
 • Sarıtaş, R. (2010). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programına uyarlanmış Gems (Great Explorations in Math and Science) fen ve matematik programının anaokuluna devam eden altı yaş grubu çocukların kavram edinimleri ve okula hazır bulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sezer, T. ve Güler Öztürk, D. S. (2011). The effects of drama in helping five-year-old children acquire the concepts of number and operation. Educational Research, 2(6), 1210-1218.
 • Sezer, T., Güral, M., Güven, G. ve Efe Azkeskin, K. (2013). Investigation of number and operations skills of children attending preschool education. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 15-21.
 • Sophian, C. (1987). Early developments in children's use of counting to solve quantitative problems. Cognition and Instruction, 4(2), 61-90.
 • Starkey, P., Klein, A. ve Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly, 19 (1), 99-120.
 • Şirin, S. (2011). Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Taşkın, N. (2012). Çoklu öğrenme ortamının okul öncesi öğrencilerinin sayı kavramı gelişimine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Tekin, H. (2009). Eğitimde ölçme değerlendirme (19. Baskı), Ankara: Yargı.
 • Turhan, G. (2004). Anasınıfına devam eden alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara uygulanan Matematiksel Kavramları Destekleyici Eğitim Programı’nın cümle ve sayı olgunluğuna etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2010). Elementary and middle school mathematics. (Fifth Edition). Teaching developmentally. Boston: Allyn & Bacon.
 • Wiliam, D. (2007). Keeping learning on track. Classroom assessment and the regulation of learning. In Frank K. Lester (ed). Second handbook of research on mathematics teaching and learning (Volume 2). A Project of the National Council of Teachers of Mathematics. New York: Information Age.
 • Wolfgang, H. C., Stannard, L. L., ve Jones, I. (2003). Advanced constructional play with legos among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics, Early Child Development and Care, 173(5), 467–475.
 • Yalım, N. (2009). 5-6 yaş çocuklarında matematiksel şekil algısı ve sayı kavramının gelişiminde drama yönteminin etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldız, V. (1999). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkileri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(11), 42-50.
 • Yılmaz, E. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yiğit, T. (2008). Okulöncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. (Yüksek lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6086-5992
Author: Yasemin AYDOĞAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5369-7612
Author: Recai AKKAYA (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3083-7202
Author: Arzu ÖZYÜREK
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Bolu Abant İzzet Baysal Ünirvesitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number 2016.02.04.1100
Thanks Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne yapmış oldukları destekler için teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : March 20, 2020
Acceptance Date : April 23, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd706828, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {326 - 350}, doi = {10.37217/tebd.706828}, title = {Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Aydoğan, Yasemin and Akkaya, Recai and Özyürek, Arzu} }
APA Aydoğan, Y , Akkaya, R , Özyürek, A . (2020). Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 326-350 . DOI: 10.37217/tebd.706828
MLA Aydoğan, Y , Akkaya, R , Özyürek, A . "Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 326-350 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/706828>
Chicago Aydoğan, Y , Akkaya, R , Özyürek, A . "Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 326-350
RIS TY - JOUR T1 - Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Yasemin Aydoğan , Recai Akkaya , Arzu Özyürek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.706828 DO - 10.37217/tebd.706828 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 350 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.706828 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.706828 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Yasemin Aydoğan , Recai Akkaya , Arzu Özyürek %T Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.706828 %U 10.37217/tebd.706828
ISNAD Aydoğan, Yasemin , Akkaya, Recai , Özyürek, Arzu . "Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 326-350 . https://doi.org/10.37217/tebd.706828
AMA Aydoğan Y , Akkaya R , Özyürek A . Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. TEBD. 2020; 18(1): 326-350.
Vancouver Aydoğan Y , Akkaya R , Özyürek A . Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 326-350.
IEEE Y. Aydoğan , R. Akkaya and A. Özyürek , "Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 326-350, Jun. 2020, doi:10.37217/tebd.706828