Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 650 - 675 2020-12-28

A Comparative Study of Australia-Waldorf and Turkish Secondary Mathematics Curriculum
Avustralya-Waldorf ve Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Gülçin TAN ŞİŞMAN [1] , Eyyüp KARATAŞLI [2]


The aim of the study was to investigate the similarities and differences between the Australian Steiner Mathematics High School Curriculum Framework (ASHMC) and Turkish National High School Mathematics Curriculum (TNHMC) in terms of aims/learning objectives, content, teaching-learning process, and measurement-evaluation process. Based on document analysis, ASHMC, developed in 2011 and updated in 2014 by Steiner Education Australia (SEA), and TNHMC developed by the National Board of Education and started to implement in 2018-2019 academic year, were the main data sources of the study. The data gathered from the official written curricula, namely ASHMC and TNHMC, were analysed using descriptive analysis. According to the findings, ASHMC was organized more comprehensively and mathematics-oriented than TNHMC in terms of aims and competencies. Considering the learning objectives, the results indicated that both curricula were dominated by the cognitive domain and rarely included in the psychomotor domain. For the affective domain, although ASHMC has affective domain objectives, in TNHMC, no reference was found. Considering the teaching-learning process, the findings revealed that ASHMC was more focused on student-centered activities than TNHMC. Regarding the measurement and evaluation, the results indicated that neither mathematics-specific assessment instruments nor examples were suggested in both curricula. It is expected that the results of the study might provide different perspectives for stakeholders in terms of the curriculum approach embedded in Waldorf Pedagogy as well as the high school mathematics curriculum.
Bu çalışmanın amacı, Waldorf Pedagojisi temelinde geliştirilen Avusturalya Steiner Ortaöğretim Matematik Dersi Çerçeve Öğretim Programı (SOMP) ile Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın (TOMP) temel öğelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Doküman analizine dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın veri kaynakları, Avustralya Steiner Eğitimi tarafından 2011 yılında geliştirilen ve son olarak 2014 yılında güncellenen SOMP ile Türkiye’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya konulan TOMP’tur. Doküman incelemesi aracılığıyla toplanan nitel veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularda, SOMP’un genel amaçlar ve yetkinlikler açısından TOMP’a göre daha detaylı, kapsamlı ve matematik dersine özgü olarak yapılandırıldığı görülmüştür. SOMP’ta bilişsel alan yanında, psikomotor ve duyuşsal alan kazanımlarına yer verildiği; TOMP’ta duyuşsal alan kazanımlarına yer verilmediği tespit edilmiştir. SOMP’un öğrenme-öğretme durumlarına ilişkin bulgularda, bu sürecin öğrenci merkezli uygulamalar odağında tasarlandığı; TOMP’un ise öğretmen merkezli bir anlayışla yapılandırıldığı görülmüştür. Ancak her iki programda da matematiğe özgü ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin açıklama veya örneklere rastlanamamıştır. Bu çalışmayla, alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan Waldorf Pedagojisi’nde eğitim programı anlayışının kuramsal açıdan derinlemesine incelenmesi, kuramın uygulamaya aktarılmasında birincil kaynak olan resmî/yazılı programın, yapısı ve öğelerinin detaylı bir şekilde incelenerek ülkemizde uygulanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programı ile karşılaştırılması, program geliştirme alanında yürütülen çalışmalara farklı bir perspektif kazandırılması beklenmektedir.
 • Abdullah, N. , Alias, N. A. , İsmail, M. H. & Salleh, M. F. M. (2014). Malaysian and Steiner Waldorf science curricular practices: A comparative study and implications for the design of science teacher education. STEM Planet Journal, 1, 1-12.
 • Akdağ, B.(2006). Alternatif eğitim modelleri. Zil ve Teneffüs Dergisi, 6, 34-44.
 • Aksoy, B. N. (2016). Öğretmenlerin 2013 yılında yayınlanan lise matematik öğretim programı hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.
 • Avison, K. & Rawson, M. (2016). The task and content of the Steiner-Waldorf curriculum. Edinburgh: Floris Books.
 • Babadoğan, C. ve Olkun, S. (2006). Program development models and reform in Turkish primary school mathematics curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1(1), 1-6.
 • Bellanca, J. & Brandt, R. (2010). 21st century skills: Rethinking how students learn. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Biçer, F. (2019). Dokuzuncu sınıf düzeyinde matematik dersi öğretim programı hakkında meslekî ve teknik anadolu lisesi matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Budur, A.Ç. (2015). Summerhill okul modeli’nin Türk eğitim sistemi içerisindeki okullarda uygulanabilirliğinin yönetim süreçleri açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bümen, N. T. ve Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alını üzerine öz-eleştirel bir çözümleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1123-1144.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Çavuşoğlu, G. (2010). Türkiye ve Bulgaristan eğitim sistemlerinin karşılaştırılması ve 9. sınıf matematik programlarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Dahlin, B. (2010). A state‐independent education for citizenship? Comparing beliefs and values related to civic and moral issues among students in Swedish mainstream and Steiner Waldorf schools. Journal of Beliefs & Values, 31(2), 165-180.
 • De Lange, J. (2003). Mathematics for literacy. Quantitative Literacy: Why Numeracy Matters For Schools And Colleges, 80, 75-89.
 • Dikbayır, A. (2018). Tasarlanan, uygulanan ve ölçülen lise matematik programlarındaki uyumun incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Direkci, B. ve Yavuz, M. (2018). 1-8. sınıflar Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının sarmal programlama yaklaşımı açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27), 583-599.
 • Dündar, S. (2007). Alternatif eğitimin felsefi temelleri ve alternatif okullardaki uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Edwards, C. P. (2003). "Fine Designs" from Italy: Montessori education and the Reggio approach. Faculty Publications, 20, 34-39.
 • Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-I: Amaç, içerik ve kazanımlar. İlköğretim Online, 5(1), 30-44.
 • Fong, S. (2017). Developing a Waldorf Curriculum in Asia. Retrieved from https://serenehealingstories.files.wordpress.com/2019/02/developing-a-waldorf-curriculum-in-asia-thesis-serene-fong.pdf
 • Gidley, J. M. (1998). Prospective youth visions through imaginative education. Futures, 30(5), 395-408.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Electronic Turkish Studies, 7(1), 1159-1177.
 • Güzel, İ. (2010). Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Joan, A. (1997). The Waldorf curriculum as a framework for moral education: one dimension of a fourfold system. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED420605
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2014). Eğitimi ve eğitimde program geliştirmeyi etkileyen gelişmelere genel bir bakış. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 ,91-109.
 • Korkmaz E. H. (2005). Montessori metodu ve Montessori okulları: Türkiye`de Montessori okullarının yönetim ve finansman bakımından inclenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Larrison, A. L. , Daly, A. J. & VanVooren, C. (2012). Twenty years and counting: A look at Waldorf in the public sector using online sources. Current Issues in Education, 15(3), 1-22.
 • Manner, J. C. (2007). Montessori vs. traditional education in the public sector: Seeking appropriate comparisons of academic achievement. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1099115.pdf
 • Mcdermott, R. (1992). Waldorf education in America: A promise and its problems. Questia Journal, 15(2), 82.
 • McDermott, R. , Henry, M. E. , Dillard, C. , Byers, P. , Easton, F. , Oberman, I. & Uhrmacher, B. (1996). Waldorf education in an inner-city public school. The Urban Review, 28(2), 119-140.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim (9-12.sınıf) matematik dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miller, R. (2004). Educational alternatives: A map of the territory. Paths of Learning, 20, 20-27.
 • Oberman, I. (2007). Learning from Rudolf Steiner: The relevance of Waldorf Education for urban public school reform. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED498362
 • Oberman, I. (2008). Waldorf education and its spread into the public sector: Recent findings. Education for Meaning and Social Justice, 21(2), 10-14.
 • Ogletree, E. J. (1996). The comparative status of the creative thinking ability of waldorf education students: A survey. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED400948.pdf
 • Oliva, P. F. & Gordon, W. R. (2018). Program geliştirme. (Prf. Dr. Kerim Gündoğdu Çev. Edit.) Ankara: Pegem.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı. (Asım Arı Çev.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Özgen R. (2012). Eğitime alternatif felsefi yaklaşımlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Pinar, W. (2004). What is curriculum theory? . British Columbia: Lawrence.
 • SEA. (2019). Steiner Education Australia [SEA]. The Australian Steiner Curriculum Framework Process. Retrieved from https://www.steinereducation.edu.au/curriculum/steiner-curriculum/
 • Schmitt-Stegmann, A. (1997). Child development and curriculum in Waldorf education. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED415990.pdf
 • Slattery, P. (2006). Curriculum development in the postmodern era. New York: Taylor and Francis Group.
 • Steiner, R. (1995). The kingdom of childhood. Hudson: Anthroposophic Press.
 • Steiner, R. (2003). Soul economy: Body, soul, and spirit in Waldorf. Great Barrington: Anthroposophic Press.
 • Steiner, R. (2004). A modern art of the education. Great Barrington: Anthroposophic Press.
 • Şahin, H. (2017). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı kapsamında yer alan öğrenci projelerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: 'Teori ve teknikler'. Ankara: Ankara Kitapçılık.
 • Yalçın, H. ve Schieren, J. (2017). Türkiye’de Waldorf eğitimine yönelik girişimler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 49, s.30-41.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3806-6086
Author: Gülçin TAN ŞİŞMAN (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3921-997X
Author: Eyyüp KARATAŞLI
Institution: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 9, 2020
Acceptance Date : September 20, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Tan Şi̇şman, G , Karataşlı, E . (2020). Avustralya-Waldorf ve Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 650-675 . DOI: 10.37217/tebd.767066