Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 676 - 705 2020-12-28

Teachers' Views on the School Paradigm Shaped After the Covid-19 Outbreak and the Reopening of Schools
Covid-19 Salgını Sonrasında Okul Kavramındaki Paradigma Değişimine ve Okulların Yeniden Açılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Emine AKKAŞ BAYSAL [1] , Gürbüz OCAK [2]


Schools have been suspended temporarily due to an outbreak of COVID-19 in Turkey as it has happened in many other countries. In this process, education has continued with distance education programs so that education and training would not be interrupted. In this epidemic that the world faced suddenly, many concepts have had to be redefined, even if normalization steps have been taken and attempts have been made to protect the current conditions. In addition, normalization steps have been taken to maintain the development cycle although the outbreak continues. One of the steps to be taken in this context is the reopening of schools. In this study, it is aimed to discuss the opinions of teachers about the new school paradigm shaped after the COVID-19 outbreak and the reopening of schools. The sample group of the study, carried out as a case study, is composed of 42 teachers from different branches that will work in the city center of Afyonkarahisar in the 2020-2021 academic year. The research data has been collected by semi-structured interview forms prepared by the researchers and analyzed by the content analysis method. Findings obtained in this study show that the teachers’ perceptions of school concept have changed after COVID-19. In addition, the teachers said that the reopening of schools should be dealt with not only in terms of time but also in terms of various aspects. Considering these findings in a holistic way, it can be concluded that paradigms underwent radical changes in COVID-19 outbreak regulation of education settings.
Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede COVID-19 salgını sebebiyle geçici olarak okullara ara verildi. Bu süreçte, eğitim öğretimin sekteye uğramaması için uzaktan eğitim programları ile eğitime devam edildi. Tüm dünyanın ansızın karşılaştığı bu salgın sürecinde, her ne kadar normalleşme adımları atılsa ve mevcut durumlar korunmaya çalışılsa da, pek çok kavram yeniden anlamlandırılmak zorunda kaldı. Ayrıca, salgın devam etse de gelişim döngüsünün sürdürülebilmesi için normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda atılacak adımlardan birisi de okulların yeniden açılmasının gündeme gelmesi oldu. Bu çalışmada, COVID-19 salgını sonrasında şekillenen yeni okul kavramının altında yatan paradigma ve okulların yeniden açılmasının çeşitli boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerini ele almak amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde çalışacak olan, çeşitli branşlardan 42 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, salgın öncesinde ve salgın sonrasında öğretmenlerin sahip oldukları okul algısının değiştiğini göstermektedir. Ayrıca, öğretmenler okulların yeniden açılmasının sadece zaman olarak değil, çeşitli yönlerden değerlendirilmesi yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu bulgular bütünsel olarak değerlendirildiğinde, COVID-19 salgını sonrasında eğitim ortamlarındaki paradigmaların köklü değişimlere uğradığı sonucu çıkarılabilir.
 • Bailey, J. (2020). Covid-19 closed schools. When they should reopen?. Erişim Adresi: https://www.educationnext.org/covid-19-closed-schools-when-should-they-reopen coronavirus/
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15. Erişim Adresi: file:///C:/Users/Eminepc/Desktop/NitelVeriAnalizindeMiles-HubermanModeli290583 318527.pdf
 • Blass, E. (2018). White paper: a 21st century education paradigm. Journal of Educaiton & Social Policy, 5(3), 128-133. doi:10.30845/jesp.v5n3p16
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. doi: https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30460-8
 • Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. Medsurg Nursing, 25(6), 435-437. Erişim Adresi: https://www.thefreelibrary.com/Trustworthiness+in+qualitative+research.-a0476729520.
 • Denzin, N. & Lincoln, Y. (2008) The discipline and practice of qualitative research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds., Handbook of qualitative research, Sage, Thousand Oaks, 1-32.
 • Ducker, F. P. (1994). Yeni Gerçekler. (Çev:Birtane Karanakçı), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020). What are the prevention and control measures to be prepared and put in place in school?. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
 • Eysenbach, G. & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577. doi: 10.1136/bmj.324.7337.573
 • Fırat, M. (2016). 21. yüzyılda uzaktan öğretimde paradigma değişimi. Journal of Higher Education and Science 6(2):142-15. doi: 10.5961/jhes.2016.151
 • Garcia, E. (2020). The pandemic sparked more appreciation for teachers, but will it give them a voice in education and their working conditions?. Erişim Adresi: https://www.epi.org/blog/the-pandemic-sparked-more-appreciation-for-teachers-but-will-it-give-them-a-voice-in-education-and-their-working-conditions/
 • Global Education Cluster. (2020). Education in global health emergencies: COVID-19. Erişim Adresi: https://www.educationcluster.net/COVID19
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed. Ersoy A.ve Yalçınoğlu P.). Ankara: Anı.
 • Güngör, S. (2014). Eğitim ve eğitim yönetiminde paradigmalar. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 26-40. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180051
 • Kalabikhina, I. E. (2020). Demographic and social issues of the pandemic. Population and Economics, 4(2), 103-122. doi: https://doi.org/10.3897.popecon.4.e53891
 • Kuhn, T. S. (2008). Bilimsel devrimlerin yapısı. (Çev: Kuyaş N.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Lee, K. (2020). Coronavirus: universities are shifting classes online – but it’s not as easy as it sounds. Erişim Adresi: https://theconversation.com/coronavirus-universities-a-re-shifting-classes-online-but-its-not-as-easy-as-it-soun-ds-133030.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications, Inc.
 • Minnesota Sağlık Bakanlığı (Minnesota Department of Health). (2020). 2020-2021 planning guide for schools health consıderatıons for navıgatıng covıd-19. Erişim Adresi: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/k12planguide.pdf
 • Neuman, W. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Pearson, Essex, UK.
 • Neuman, W. L. & Robson, K. (2014). Basics of social research. Pearson Canada Toronto.
 • OECD. (2020). Education responses to covid-19: Embracing digital learning and collaboration. Erişim Adresi: www.oecd.org/coronavirus/en/.
 • Reimers, F. & A. Schleicher. (2020). Educational opportunity during the COVID-19 pandemic.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for information, 22(2), 63-75. Erişim Adresi: https://pdfs.semanticscholar.org/cbe6/70d35e449ceed731466c316cd273032b28ca.pdf
 • Silverman, D. (2016). Qualitative research. London: Sage.
 • Sood, S. (2020). Psychological effects of the Coronavirus disease-2019 pandemic. RHiME, 2020(7), 23-6. Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/340334814_Psychological_Effects_of_the_Coronavirus_Disease-2019_Pandemic
 • Spencer, G. (2020). Schools after COVID-19: From a teaching culture to a learning culture. Erişim Adresi: https://news.microsoft.com/apac/features/technology-in-schools-from-a-teaching-culture-to-a-learning-culture/
 • Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/474049
 • Suppawittaya, P., Yiemphat, P. & Yasri, P. (2020). Effects of social distancing, self-quarantine and self-ısolation during the covıd-19 pandemic on people’s well-being, and how to cope with ıt. International Journal of Science and Healthcare Research, 5(2), 12-20. Erişim Adresi: https://ijshr.com/IJSHR_Vol.5_Issue.2_April2020/IJSHR003.pdf
 • Şimşek, H. (1997). 21. Yüzyılın Eşiğinde, Paradigmalar Savaşı Kaostaki Türkiye. İstanbul: Sistem.
 • Taylor, A. (2020). As Trump pressures schools to reopen, here’s how other countries have handled the return to the classroom. Erişim Adresi: https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/05/coronavirus-countries-reopening-schools/
 • The Independent SAGE. (2020). When should a school reopen?. Erişim Adresi: https://www.independentsage.org/wp-content/uploads/2020/06/Independent-Sage-Brief-Report-on-Schools.pdf
 • Turan, S. (2006). Yarınların Türkiyesi İçin Okulu Yeniden Tasarlamak ve Düşünmek. Eğitim-Bir-Sen(Ed.), Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyum Bildiriler Kitabı (s.306-317). 4-5 Kasım 2006. Ankara.
 • Turan, S., Armağan, Y. ve Çakmak, E. (2015). Türk eğitim sisteminde okullar ve dersaneler: çoklu paradigma açısından bir inceleme. Sosyoloji Dergisi, 2015(1), 275-295. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4924
 • UNICEF. (2020). Framework for reopening schools. Erişim Adresi: https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
 • Van Elsland, S. & O’Hare, R. (2020). COVID-19: Imperial researchers model likely impact of public health measures. Erişim Adresi: https://www.imperial.ac.uk/news/196234/covid-19-imperial-researchers-model-likely-impact/
 • Yazıcı, L., Demirhan Serinken, N. ve Ağar, M. (2016). Eğitimde yenilikçi bir uygulamanın değerlendirilmesi: açık okul. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43),1558-1564. Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/profile/Bilal_Yalcin/publication/301579265_SAGLIK_TURISTLERININ_MEDIKAL_DESTINASYON_SECIMINI_ETKILEYEN_FAKTORLER/links/5880b019a6fdcc0848f8f1b0/SAGLIK-TURISTLERININ-MEDIKAL-DESTINASYON-SECIMINI-ETKILEYEN-FAKTOeRLER.pdf
 • Yılmaz, E. (2016). 21.yüzyıl becerileri kapsamında dönüşen okul paradigması. İçinde, E. Yılmaz, M. Çalışkan & S. A. Sulak (Ed.), Eğitim Bilimlerinden Yansımalar, (ss.5-16). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Yin, R. (1984). Case study research. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Primary Language tr
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5711-0847
Author: Emine AKKAŞ BAYSAL (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8568-0364
Author: Gürbüz OCAK
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 29, 2020
Acceptance Date : October 10, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Akkaş Baysal, E , Ocak, G . (2020). Covid-19 Salgını Sonrasında Okul Kavramındaki Paradigma Değişimine ve Okulların Yeniden Açılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 676-705 . DOI: 10.37217/tebd.787504