Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of the United Nations’ global nutrition and food security policies

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 81 - 88, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1191409

Abstract

The United Nations Agriculture and Food Organization (FAO), the World Health Organization (WHO), the World Food Program (WFP), and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) produce various policies on global nutrition and food security and work by the policies. The study aims to determine and discuss the relevant policies of the United Nations to bring a new approach to the solution of hunger, famine, obesity, and food insecurity, which are among the most critical global problems of today. In the study, literature review and document review techniques, which are qualitative research methods, were used. When the findings of the study were examined, it was determined that the United Nations’ global nutrition and food security policies mostly focused on fair food sharing. In this context, the UN aims to reduce hunger by promoting food security and fair food sharing. However, the simultaneous existence of hunger and obesity shows that food sharing is unequal. The relevant institutions of the UN are working to solve these two problems. As a result of the research carried out by the UN between 1995 and 1997, it was determined that there are 824 million people who are hungry and malnourished. The UN aimed to reduce the number of hungry and malnourished people to 400 million in 2015, but this number increased to 795 million. In addition, there are great contradictions between the data of all reports announced after 2015, and some reports are heavily criticized. These justified criticisms stem from the suspicion that the data is related to obtaining the desired result by manipulating the data. As a result, while the UN’s development goals are expected to be concluded in 2030, the fact that they are far from the goals set by FAO shows that the relevant policies do not produce the desired results.

References

 • Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science, 6(1), 104-113.
 • Aygün, N. (2014). Obezite tanımı, komplikasyonları, endokrin kontrolü ve beslenme tedavisi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 30(1), 45-49.
 • Aykroyd, W. R. (1956). FAO and nutrition. Proceedings of the Nutrition Society, 15(1), 4-13.
 • Birleşmiş Milletler (BM), (Ekim 2022). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmalarımız, https://turkiye.un.org/tr/sdgs, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • Boliko, M. C. (2019). FAO and the situation of food security and nutrition in the world. Journal of nutritional science and vitaminology, 65(Supplement), S4-S8.
 • de Haen, H., Klasen, S., & Qaim, M. (2011). What do we really know? Metrics for food insecurity and undernutrition. Food Policy, 36(6), 760-769.
 • Ekşi, A., & İşçi, A. (2012). Dünyada açlık olgusu ve çözüm arayışları. Gıda, 37(1), 39-45.
 • Erbaş, M., & Arslan, S. (2012). Açlığın önlenmesi ve gıda güvencesinin sağlanması. Gıda Mühendisliği Dergisi, 36, 50-59.
 • Gül, T. (2011). Sağlıklı beslenme kavramı ve üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarına yönelik tutum ve davranışları, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kıymaz, T. & Şahinöz, A. (2010). Dünya ve Türkiye – Gıda Güvencesi Durumu, Ekonomik Yaklaşım. 21,76, 1-30.
 • Kidane, W., Maetz, M., & Dardel, P. (2006). Food security and agricultural development in sub-Saharan Africa. FAO, Subregional Office for Southern and East Africa, Roma.
 • Koç, G., & Uzmay, A. (2015). Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği: Kavramsal Çerçeve, Gelişmeler ve Türkiye. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1 ve 2), 39-48.
 • Koç, G., & Uzmay, A. (2019). Küresel gıda güvencesinin izlenmesi ve haritalanması üzerine bir değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 237-244.
 • Kozak, M. (2021). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım ilkeleri. İstanbul: Detay Yayıncılık.
 • Lappé, F. M., Clapp, J., Anderson, M., Broad, R., Messer, E., Pogge, T., & Wise, T. (2013). How we count hunger matters. Ethics & International Affairs, 27(3), 251-259.
 • Leach, M., Nisbett, N., Cabral, L., Harris, J., Hossain, N., & Thompson, J. (2020). Food politics and development. World Development, 134, 1-19. 105024.
 • McGuire, S. (2013). WHO, World Food Programme, and International Fund for Agricultural Development. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition. Rome, FAO. Advances in Nutrition, 4(1), 126- 127.
 • Muslu, M. (2021). Küresel İklim Krizi ve Beslenme Sorunları Karşısında Geleceğin Alternatif Besinleri. Climate and Health Journal, 1(2), 74-81.
 • Öz, Y. (2012). Türkiye ve Avrupa Birliğinde uygulanan güvenli gıda politikaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Popkin, B. M. (2001). Nutrition in transition: the changing global nutrition challenge. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 10, S13-S18.
 • Sırıklı, İ. K. (2012). Gıda Politikalarında Karşılaşılan Sorunlar Bağlamında Gastronomi Bilimi ve Çözümlere Dair Öznel Katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
 • Şahin, F., & Gürbüz, S. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 5. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şahinöz, A. (2016). Yerelden küresele gıda güvencesi. Türkiye Biyoetik Dergisi, 3(4), 184-197.
 • The Department of Nutrition and Food Studies (DNFS), (Ekim 2022). What is global nutrition?, https://nutrition.gmu.edu/research/global-nutrition#:~:text=Global%20nutrition%20 can%20be%20defined,high%2Dincome%20countries%20and%20populations, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (1999). The State of Food Insecurity in the World 1999, https://www.fao.org/publications/card/en/c/a1e4e8ad-a977-5d6d-8ac2- 4035a981ff6f/.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2008). The State of Food Insecurity in the World 2008, https://www.fao.org/3/i0291e/i0291e00.htm.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2012). The State of Food Insecurity in the World 2012, https://www.fao.org/3/i3027e/i3027e00.htm.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2015). The State of Food Insecurity in the World 2015, https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/288368/.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI): 2019, https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-andnutrition-world-sofi-safeguarding-against-economic.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI): 2021, https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022a). Who we are, https://www.wfp.org/who-we-are, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022b). Ending hunger, https://www.wfp.org/ending-hunger, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022c). Food assistance: a step to peace and stability, https://www.wfp.org/conflict-andhunger, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • Wheeler, T., & von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science, 341(6145), 508-513.

Birleşmiş Milletler’in küresel beslenme ve gıda güvencesi politikalarının değerlendirilmesi

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 81 - 88, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1191409

Abstract

Birleşmiş Milletlere bağlı Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) küresel beslenme ve gıda güvencesi konularında çeşitli politikalar üretmekte ve politikalara uygun çalışmalar yapmaktadır. Çalışma ile günümüzün en kritik küresel sorunların başında gelen açlık, kıtlık, obezite ve gıda güvencesizliğinin çözümüne yeni bir yaklaşım getirmek için Birleşmiş Milletler ‘in ilgili politikalarının belirlenmesi ve tartışılması amaçlamıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve doküman inceleme teknikleri kullanılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde Birleşmiş Milletler ’in küresel beslenme ve gıda güvencesi politikalarının büyük oranda adil gıda paylaşımına odaklandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda BM açlığın azaltılmasını gıda güvencesini ve adil gıda paylaşımını teşvik ederek hedeflemektedir. Bununla birlikte açlık ve obezitenin aynı zamanda var olması gıda paylaşımının eşit olmadığını göstermektedir. BM’nin ilgili kurumlarının iki sorunun çözümü için çalışmalar yapmaktadır. BM‘nin 1995-1997 yılları arası yaptığı araştırmalar sonucu aç ve yetersiz beslenen 824 milyon insanın var olduğu tespit edilmiştir. BM 2015 yılında aç ve yetersiz beslenen insan sayısını 400 milyon seviyesine düşürmeyi hedeflemiş ancak bu sayı 795 milyona yükselmiştir. Buna ek olarak 2015 yılı sonrası açıklanan tüm raporların verileri arasında büyük çelişkiler mevcut olup bazı raporlar ise ağır şekilde eleştirilmektedir. Aslında bu haklı eleştiriler, verilerin manipüle edilerek istenilen sonucun elde edilmesi ile ilişkili olduğu şüphesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak BM’nin kalkınma hedefleri 2030 yılında sonuçlanmayı beklerken FAO’nun ortaya koyduğu hedeflerden oldukça uzak olması ilgili politikaların istenen sonucu vermediğini göstermektedir.

References

 • Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science, 6(1), 104-113.
 • Aygün, N. (2014). Obezite tanımı, komplikasyonları, endokrin kontrolü ve beslenme tedavisi. Okmeydanı Tıp Dergisi, 30(1), 45-49.
 • Aykroyd, W. R. (1956). FAO and nutrition. Proceedings of the Nutrition Society, 15(1), 4-13.
 • Birleşmiş Milletler (BM), (Ekim 2022). Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmalarımız, https://turkiye.un.org/tr/sdgs, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • Boliko, M. C. (2019). FAO and the situation of food security and nutrition in the world. Journal of nutritional science and vitaminology, 65(Supplement), S4-S8.
 • de Haen, H., Klasen, S., & Qaim, M. (2011). What do we really know? Metrics for food insecurity and undernutrition. Food Policy, 36(6), 760-769.
 • Ekşi, A., & İşçi, A. (2012). Dünyada açlık olgusu ve çözüm arayışları. Gıda, 37(1), 39-45.
 • Erbaş, M., & Arslan, S. (2012). Açlığın önlenmesi ve gıda güvencesinin sağlanması. Gıda Mühendisliği Dergisi, 36, 50-59.
 • Gül, T. (2011). Sağlıklı beslenme kavramı ve üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarına yönelik tutum ve davranışları, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kıymaz, T. & Şahinöz, A. (2010). Dünya ve Türkiye – Gıda Güvencesi Durumu, Ekonomik Yaklaşım. 21,76, 1-30.
 • Kidane, W., Maetz, M., & Dardel, P. (2006). Food security and agricultural development in sub-Saharan Africa. FAO, Subregional Office for Southern and East Africa, Roma.
 • Koç, G., & Uzmay, A. (2015). Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği: Kavramsal Çerçeve, Gelişmeler ve Türkiye. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1 ve 2), 39-48.
 • Koç, G., & Uzmay, A. (2019). Küresel gıda güvencesinin izlenmesi ve haritalanması üzerine bir değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 237-244.
 • Kozak, M. (2021). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım ilkeleri. İstanbul: Detay Yayıncılık.
 • Lappé, F. M., Clapp, J., Anderson, M., Broad, R., Messer, E., Pogge, T., & Wise, T. (2013). How we count hunger matters. Ethics & International Affairs, 27(3), 251-259.
 • Leach, M., Nisbett, N., Cabral, L., Harris, J., Hossain, N., & Thompson, J. (2020). Food politics and development. World Development, 134, 1-19. 105024.
 • McGuire, S. (2013). WHO, World Food Programme, and International Fund for Agricultural Development. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition. Rome, FAO. Advances in Nutrition, 4(1), 126- 127.
 • Muslu, M. (2021). Küresel İklim Krizi ve Beslenme Sorunları Karşısında Geleceğin Alternatif Besinleri. Climate and Health Journal, 1(2), 74-81.
 • Öz, Y. (2012). Türkiye ve Avrupa Birliğinde uygulanan güvenli gıda politikaları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi.
 • Popkin, B. M. (2001). Nutrition in transition: the changing global nutrition challenge. Asia Pacific journal of clinical nutrition, 10, S13-S18.
 • Sırıklı, İ. K. (2012). Gıda Politikalarında Karşılaşılan Sorunlar Bağlamında Gastronomi Bilimi ve Çözümlere Dair Öznel Katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
 • Şahin, F., & Gürbüz, S. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 5. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şahinöz, A. (2016). Yerelden küresele gıda güvencesi. Türkiye Biyoetik Dergisi, 3(4), 184-197.
 • The Department of Nutrition and Food Studies (DNFS), (Ekim 2022). What is global nutrition?, https://nutrition.gmu.edu/research/global-nutrition#:~:text=Global%20nutrition%20 can%20be%20defined,high%2Dincome%20countries%20and%20populations, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (1999). The State of Food Insecurity in the World 1999, https://www.fao.org/publications/card/en/c/a1e4e8ad-a977-5d6d-8ac2- 4035a981ff6f/.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2008). The State of Food Insecurity in the World 2008, https://www.fao.org/3/i0291e/i0291e00.htm.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2012). The State of Food Insecurity in the World 2012, https://www.fao.org/3/i3027e/i3027e00.htm.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2015). The State of Food Insecurity in the World 2015, https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/en/c/288368/.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI): 2019, https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-andnutrition-world-sofi-safeguarding-against-economic.
 • The Food and Agriculture Organization (FAO), (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI): 2021, https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022a). Who we are, https://www.wfp.org/who-we-are, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022b). Ending hunger, https://www.wfp.org/ending-hunger, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • The World Food Programme (WFP) (Ekim 2022c). Food assistance: a step to peace and stability, https://www.wfp.org/conflict-andhunger, Erişim Tarihi: 17.10.2022.
 • Wheeler, T., & von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science, 341(6145), 508-513.
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cultural Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Murat Doğan 0000-0001-6391-4887

Emrah Özaltın 0000-0002-4063-8696

Publication Date December 31, 2022
Submission Date October 19, 2022
Acceptance Date December 3, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Doğan, M., & Özaltın, E. (2022). Birleşmiş Milletler’in küresel beslenme ve gıda güvencesi politikalarının değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 4(2), 81-88. https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1191409