Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The EVALUATION of STUDENTS' OPINIONS of TEACHING the ATATÜRK’S PRINCIPLES and HISTORY of REVOLUTION COURSE with DISTANCE EDUCATION

Year 2017, Volume 6, Issue 2, 268 - 293, 27.10.2017
https://doi.org/10.17497/tuhed.327979

Abstract

The aim of this research is to determine the students’ opinion related to teaching the Atatürk’s Principles and History of Revolution course with distance education. Here, the students whose opinions were used, were the students who took this course with distance education. In this research, the questionnaires, which were used as data collection tool, were conducted to 2781 students who were students during the spring term of 2015-2016 academic year in Kırklareli University and who took the Atatürk’s Principles and History of Revolution course with distance education. IBM SPSS Statistics 20 Program has been used to analyze the collected data. Descriptive statistics of the collected data were given in detail. Also, independent samples t-test and One-Way ANOVA test performed to understand whether attitude scores toward teaching the Atatürk’s Principles and History of Revolution course with distance education differed based on "gender",department”, and “existence of internet connectivity which can be used consistently”.

References

 • Akbaba, B.,Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of TheoreticalEducationalScience], 9 (2), s. 285-309. doi.org/10.5578/keg.8238
 • Cihan, E. (1985). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersleri hakkında rapor. I. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Semineri.Samsun:Ondokuz Mayıs Üniversitesi, s. 24-28.
 • Doğan, S. ve Tatık, R. Ş. (2015). Marmara üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi.RouteEducationalandSocialScienceJournal, 2 (1), s. 247-261.
 • Doğaner, Y. (2005). Yüksek öğretimde Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretimi ile ilgili düşünceler. M. Saray ve H. Tosun (Haz.), İlk ve Orta Öğretim KurumlarındaTürkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (s. 281-286). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Eygü, H., ve Karaman, S. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma.Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), s. 36-59.
 • Güney, Z. (2011). E-öğrenme ve etkileşimli ortam tasarımı. G. T. Yamamoto, U. Demiray ve M. Kesim (Eds.), Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar(s.40-64). Ankara: Efil.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26), s. 187-204.
 • İbicioğlu, H. ve Antalyalı Ö. L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan, algı, motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), s. 325-338.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalelioğlu, F., Atan, A. ve Çetin, Ç. (2016). Sanal sınıf eğitmen ve öğrenen deneyimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), s. 555-568. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kışla, T. (2005). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Parlak, Ö. (2007). İnternet temelli uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ölçeği.Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6 (11), s. 53-72.
 • Safran, M. (2004). Eğitim bilimi açısından Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimi.B. Yediyıldız, T. F. Ertan ve K. Üstün (Eds.),Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’nde Yöntem Arayışları (s.111-128).Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27), s. 181-200. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel.
 • Verduin, J. R. ve Clark, Jr. T. A. (1994). Uzaktan eğitim: Etkin uygulama esasları, (Çev. İlknur Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE VERİLMESİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2017, Volume 6, Issue 2, 268 - 293, 27.10.2017
https://doi.org/10.17497/tuhed.327979

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini uzaktan eğitim olarak alan öğrencilerin bu dersin uzaktan eğitim şeklinde veriliyor olmasına ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketler, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kırklareli Üniversitesi'nde öğrenime devam eden ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrencilerden toplam 2781 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 20 programından yararlanılmıştır. Toplanan verilere ait tanımlayıcı istatistikler ayrıntılı olarak verilmiştir. Buna ek olarak; "cinsiyet"e, "öğretime devam edilen birim"e ve "sürekli kullanılabilecek internet bağlantısının varlığı"na göre öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin uzaktan eğitim olarak verilmesine yönelik tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği t-testi ve varyans analizi teknikleri ile kontrol edilmiştir.

References

 • Akbaba, B.,Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of TheoreticalEducationalScience], 9 (2), s. 285-309. doi.org/10.5578/keg.8238
 • Cihan, E. (1985). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersleri hakkında rapor. I. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Semineri.Samsun:Ondokuz Mayıs Üniversitesi, s. 24-28.
 • Doğan, S. ve Tatık, R. Ş. (2015). Marmara üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi.RouteEducationalandSocialScienceJournal, 2 (1), s. 247-261.
 • Doğaner, Y. (2005). Yüksek öğretimde Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretimi ile ilgili düşünceler. M. Saray ve H. Tosun (Haz.), İlk ve Orta Öğretim KurumlarındaTürkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (s. 281-286). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Eygü, H., ve Karaman, S. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma.Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), s. 36-59.
 • Güney, Z. (2011). E-öğrenme ve etkileşimli ortam tasarımı. G. T. Yamamoto, U. Demiray ve M. Kesim (Eds.), Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar(s.40-64). Ankara: Efil.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13 (26), s. 187-204.
 • İbicioğlu, H. ve Antalyalı Ö. L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkan, algı, motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), s. 325-338.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalelioğlu, F., Atan, A. ve Çetin, Ç. (2016). Sanal sınıf eğitmen ve öğrenen deneyimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), s. 555-568. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kışla, T. (2005). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Parlak, Ö. (2007). İnternet temelli uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ölçeği.Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6 (11), s. 53-72.
 • Safran, M. (2004). Eğitim bilimi açısından Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimi.B. Yediyıldız, T. F. Ertan ve K. Üstün (Eds.),Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’nde Yöntem Arayışları (s.111-128).Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Sümer, M. (2016). Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (27), s. 181-200. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel.
 • Verduin, J. R. ve Clark, Jr. T. A. (1994). Uzaktan eğitim: Etkin uygulama esasları, (Çev. İlknur Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Details

Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Sezai ÖZTAŞ>

Türkiye


Bülent KILIÇ>

0000-0002-1554-1761
Türkiye

Publication Date October 27, 2017
Application Date July 12, 2017
Acceptance Date October 12, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Öztaş, S. & Kılıç, B. (2017). The EVALUATION of STUDENTS' OPINIONS of TEACHING the ATATÜRK’S PRINCIPLES and HISTORY of REVOLUTION COURSE with DISTANCE EDUCATION . Turkish History Education Journal , 6 (2) , 268-293 . DOI: 10.17497/tuhed.327979

Cited ByANNOUNCEMENTS:

1- Ethics Committee Approval:

In accordance with the ULAKBİM decision of 25 February 2020, Ethics Committee Approval must be obtained for studies on people (without age restrictions), this approval must be specified in the Method section of the article and signed Ethics Committee Approval must be uploaded to the system. Applications that do not meet these requirements will not be considered for publication.

2- New Publication Policy 

Beginning from Spring 2021 issue TUHED will require all Turkish manuscripts to contain a full-text English translation. Manuscripts submitted in Turkish will be requested to have full-text English translation if they are accepted for publication after the review process. 

3- Online-first:

According to the TUHED's new publication policy, the articles which have completed the evaluation process will be published online-first.  It will no longer be necessary for manuscripts to wait until the “next issue”. Online-first articles will receive an international identification code (DOI), and identified page numbers. 10829

 Turkish History Education Journal site and its metadata are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Permissions beyond the scope of this license is available at COPYRIGHT