Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 150 - 173 2019-05-22

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KRONOLOJİ BECERİLERİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
A STUDY on DETERMINATION of CHRONOLOGY SKILLS of SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Tekin ÇELİKKAYA [1] , Mutlu KÜRÜMLÜOĞLU [2]


İlk çocukluk döneminden itibaren bireyler zaman ve kronolojiye ilişkin kavramlarla karşılaşırlar. Özellikle saat ve takvime ilişkin büyükler tarafından söylenen sözler çocuklarda zaman ve kronoloji kavramlarının öğrenilmeye başlanmasında büyük rol oynar. Zaman kavramının kazanılmasıyla ilgili bu süreç, ilkokulda Hayat Bilgisi dersi ile başlayıp ilköğretim 4.-7.sınıflarda Sosyal Bilgiler ve 8.sınıfta ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde devam etmektedir. Zaman ve kronoloji ile ilgili temel kavramlar, öğrencilerde geçmiş zaman bilincinin oluşması ve ilköğretim tarih konularının öğrenilmesinde önemlidir. Bu kavramların eksik öğrenilmesi veya öğrenilmemesi öğrencilerde sağlıklı bir tarih bilincinin oluşumunu engellemektedir. Araştırma, ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerindeki tarih konularını algılayabilmesi için gerekli olan zaman ve kronoloji ile ilgili bazı temel kavramları anlama düzeylerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum tespit çalışması modeli benimsenmiştir. Çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Sivas ili dâhilindeki otaokullarda öğrenim gören 7.ve 8.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek 5 alt başlık ve 28 sorudan oluşmaktadır. Sonuç olarak, tarihsel zaman kavramı soyut olduğu için kavramın öğretilmesi için gerekli donanımın, öğreticinin, öğretim programının, yöntem – tekniğin ve ders kitabının yetersizliği gibi etkenler çocukların kronoloji bilgisi ve becerisinin yetersiz olmasında etkili olmuş olabilir.

The individuals face concepts related to time and chronology from the first childhood on. In particular, the words spoken by elders about the time and the calendar play an important role in the learning of the concepts of time and chronology in children. The concept of time is given by the Life Science and Social Studies in primary school, Social Studies and the Republic of Turkey Revolution History and Kemalism in secondary school. The basic concepts related to time and chronology are important for the information of past-time consciousness in students and learning of primary history topics. Missing or not learning these concepts prevents the information of a healthy history consciousness in students. The research was conducted to measure the level of understanding of some basic concepts related to time and chronology in 7th and 8th grade studenst to be able to perceive history topics in social studies cources. In this study, a survey model that used in quantitative research method was used. The universe of the study consists of 7th and 8th grade students attending secondary schools in Sivas during the 2017-2018 academic year. The sample consists of 7th and 8th grade students from 8 secondary schools selected from the city center of Sivas. The scale developed by the researchers consists of 5 sub-titles 28 questions. As a result, because the concept of historical time is abstract, factors such as lack of equipment, tutorial, curriculum, method technique and course book for teaching the concept may be effective in the inadequacy of chronology knowledge and skills of children.

 • Akdeniz, A. R., Bektaş, U. ve Yiğit, N. (2000). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin temel fizik kavramlarını anlama düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, s: 5-14.
 • Dawson, I. (2007). Time for chronology: ıdeas for developing chronological understanding. Teaching History, 117, s. 14-22.
 • Demircioğlu, İ. (2005) Sekizinci sınıf öğrencilerinin tarih öğretiminde kullanılan zaman ve kronolojiyle ilgili bazı kavramları anlama düzeyleri, Eurasian Journal of Educational Research, 19, s. 155-163.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Akengin, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi. C. Öztürk (Edt.), Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi, Ankara: Pegem.
 • Dilek, D. (2001). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi. Ankara: Pegem.
 • Evirgen, Ö. F., Özkan, J., Öztürk, S. ve Özdural, Z. (2017). İlkokul sosyal bilgiler 5 ders kitabı, Ankara: MEB.
 • Karakaya, F. M., Midilli, A. ve Güven, M. N. (2017). İlköğretim sosyal bilgiler 6 ders kitabı, Ankara: Sevgi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Basım). Ankara: Nobel.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017a). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017b). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017c). T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi öğretim programı (Ortaokul 8. Sınıf). Ankara: MEB.
 • Pala, F. ve Şimşek, A. (2016). Sosyal bilgiler derslerinde tarihlerin (dates) öğretimi. Turkish History Education Journal, 5(1), s. 136-156.
 • Safran, M. ve Şimşek, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinde Tarihsel Zaman Kavramının Gelişimi. İlköğretim Online, 5(2), s. 87-109.
 • Safran, M. ve Şimşek, A. (2009). Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), s. 542-548.
 • Sağlam, H. İ., Tınmaz, E.ve Hayal, M. A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin “zaman ve kronolojiyi algılama” becerisini öğretme deneyimlerine fenomonolojik bir bakış. Turkish History Education Journal, 4 (1), s. 49-66.
 • Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavraminin gelişimi ve öğretimi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2005). Sosyal bilgiler dersi 6. ve 7. sınıflar öğretim programı kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx. adresinden 13.12.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2004). Sosyal bilgiler dersi (4. ve 5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu, Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/ program2.aspx?islem=1&kno=39 adresinden 13.12.2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Türk Dil Kurumu [TDK] (2018). Beceri kavramı. http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 16.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Turner, T. N. (2004). Essentials of elementary social studies. Boston: Pearson Education.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5684-6492
Author: Tekin ÇELİKKAYA (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4189-2239
Author: Mutlu KÜRÜMLÜOĞLU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 22, 2019

APA ÇELİKKAYA, T , KÜRÜMLÜOĞLU, M . (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KRONOLOJİ BECERİLERİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Turkish History Education Journal , 8 (1) , 150-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/43050/510394