Author Guidelines

Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi gönderilen makaleler dergi formatında en az 5.000 sözcük olmalı ve 10.000 sözcüğü geçmemelidir.

Makaleler A4 sayfası boyutunda olmalı, üstten 3 cm; alttan, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.  

Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmı, “Office Word” programında “Times New Roman” yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve 12 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. 

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ortalanarak, koyu büyük harflerle, Times New Roman 13 punto yazı karakteriyle yazılmalıdır. Türkçe başlığın altında tek satır boşluk bırakılarak, 11 punto yazı karakteriyle yazarın unvanı, adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle) sağa hizalı olacak şekilde yer almalıdır. Yazarın bağlı olduğu kurum, e-posta adresi, ORCID ID ve sorumlu yazar bilgisi 9 punto ve tek satır aralığında dipnot olarak verilmelidir. Yazarın ad ve soyadı bilgisinin altında tek satır boşluk bırakılarak Türkçe “Özet” başlığı sola hizalı olarak yer almalıdır. Özet metni iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığı ile 10 punto yazılmalıdır.

Türkçe özet 150 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe özetin altında en az üç en fazla beş kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yer almalıdır. Türkçe anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce Özet (Abstract), İngilizce başlığın altında yer almalıdır.  İngilizce özet metnine ilişkin yazım kuralları Türkçe özet metninde olduğu gibidir. Yazım dilinin İngilizce olması durumunda  İngilizce Özetten (Abstract) sonra Türkçe özet ve anahtar kelimeler verilmelidir

Makalenin giriş kısmı Türkçe ve İngilizce özeti takip eden sayfadan başlamalıdır. Makalenin metin kısmındaki ana başlık, numaralandırılarak sola hizalı (girintisiz) olacak şekilde, tamamı büyük koyu harflerle yazılmalıdır. Ara ve alt başlıklar ise bir tab boşluk bırakılarak, sola hizalı, baş harfleri büyük, koyu harflerle yazılarak, numaralandırılmalıdır. Ana, ara ve alt başlıklardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablolar, grafikler ve şekiller metin içerisinde ilgili alanda ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Tablo ve grafik numarası ile adı ilk kelimenin ilk harfi büyük olmak şartıyla tablo üstünde Times New Roman, 12 punto ve satır aralığı tek olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Şekil adı ve numarası ise şeklin altında verilmelidir. Tablo, şekil ve grafiklerin tek sayfada gösterilmesi ve diğer sayfaya taşmamasına özen gösterilmelidir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır.

 Atıf ve Kaynak gösterimi, APA 6 formatında belirlenen düzenlemelere bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Bu kapsamda atıflar metin içerisinde yapılmalıdır. Kaynak eserden olduğu gibi yapılan direkt (tam) alıntılar, italik, tırnak içinde ve paragraf girintisi bir tab (1,25cm) olacak şekilde ayarlanmalı ve paragraftan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.  Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde, 9 punto olarak verilmelidir.

Metin içinde atıflar aşağıda belirtilen formata uygun şekilde yapılmalıdır;

KAYNAKLARIN GÖSTERİMİ:

  • Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa numarası gösterilmesi zorunludur: (Green, 2002: 8)

  • Çalışmanın konusunun tamamını kapsayacak şekilde genel bir referans verilmek isteniyorsa sayfa numarası verilmez: (Green, 2002)

 1.    MAKALE:

1.1.  Tek yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: (Atala, 2008)

Kaynakçada: Atala, A. (2008). A new ingredient: The introduction of priprioca in gastronomy. International Journal of Gastronomy and Food Science,1(1), 61-63.

1.2.   İki yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: (Wegener & Petty, 1994)

Kaynakçada: Wegener, D.T. & Petty, R.E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034–1048.

1.3.  Üç ve daha fazla yazarlı dergi makalesi:

Metin içi: İlk atıfta tüm soyisimler yazılır; (Tommy, Hopkins, Huan ve Rand, 1985:203),  sonrasında ise (Tommy vd., 1985:203) şeklinde yazılır.

Kaynakçada: Tommy, H., Hopkins, A., Huan, F., & Rand, S. (1985). Space tourism: How to make an unforgettable trip? Journal of Sustainable Tourism Research, 2(2), 46-60.

 1.4.  Basımda olan dergi makaleleri

Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in faceism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

Zuckermctn, M., & Kieffer, S. C. (yayın aşamasında). Yüz ifadesinde ırk farklılıkları: Yüzdeki belirginlik üstünlüğe mi işaret eder? Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi.

Metin içi: (Zuckermctn ve Kieffer, yayın aşamasında)

 1.5.  Magazinde Makale

Kandel, E. R., & Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120.

Yılmaz, S. (2013, Ekim). Anneler, kızlar ve ışıltılı hayatlar. Varlık, 10(1273), 32-35.

Metin içi: (Yılmaz, 2013:33)

 1.6.  Bültende Makale

Brown, L. S. (1993, Spring). Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87.

Brown, L. S. (1993, Bahar). Klinik psikoloji eğitimi. Klinik Psikoloji, 46, 83-87.

Metin içi: (Brown,1993:85)

 1.7.  Bültende Yazarsız Makale

Kaynakçada: The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editor, 4, 1-2.

Metin içi: (“The New Health-Care Lexicon”, 1993).

 Kaynakçada: Yeni sağlık hizmetleri sözlüğü. (1993, Ağustos/Ekim). Copy Editor, 4, 1-2.

Metin içi: (“Yeni Sağlık Hizmetleri Sözlüğü”, 1993).

 1.8.   Yazarı Olmayan Gazete Haberi

Kaynakçada: New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12.

Metin içi: (“New Drug”, 1993)

 Kaynakçada: Evcil hayvanlar sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlını artırıyor. (2014, Temmuz 17). Milliyet, s. 12.

Metin içi: (“Evcil Hayvanlar”, 2014)

 1.9.  Günlük Gazetede Makale

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. 1-2.

Aydemir, Ş. (2012, Aralık 13). Sinema açtıran festival. Radikal, ss. 23.

Metin içi: (Aydemir, 2012)

1.10. Bir Derginin Özel Sayısı

Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of classification [Special issue]. Journal of Abnormal Psychology, 100(3).

Bora, T. (Ed.). (1996). Psikanalizden bakmak [Özel sayı]. Toplum ve Bilim, 70 (Güz).

Metin içi: (Bora, 1996)

 1.11. İkinci Dereceden Bir Kaynaktan Alıntı (Dolaylı Aktarma)

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

Metin içi: Seidenberg and McClelland’s study (akt. Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)

 Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). ADA ve işe alım süreci kuruluşları. Danışmanlık Psikolojisi Dergisi: Pratik ve Araştırma, 45 (2), 10-36.

Metin içi: Harvey’nin çalışmasında (akt. Klimoski & Palmer, 1993)

Not: akt. : aktaran

 2. KİTAP:

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Burkhardt, J. M., MacDonald, M. C., & Rathemacher, A. J. (2003). Teaching information literacy, Chicago, Illinois: American Library Association.

 3. EDİTÖRLÜ KİTAP:

Sancar, S. (Ed.). (2011). Birkaç arpa boyu: 21. yüzyıla girerken Türkiye’de feminist çalışmalar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Gibbs, I. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth, San Francisco: Jossey-Bass.

 4. KİTAP BÖLÜMÜ:

Richards, G. (2002). Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. In A.M. Hjalager & G. Richards (Eds.), Tourism and Gastronomy (pp. 3-20). London: Routledge.

Tatlıcan, Ü., & Çeğin, G. (2014). Bourdieu ve Gidens: Habitus veya yapının ikiliği. G. Çeğin, E. Göker, A.Arlı & Ü. Tatlıcan (Eds.), Ocak ve Zanaat içinde (ss. 367-396). İstanbul: İletişim.

 5. ÇEVİRİ KİTAP:

Metin içi: (Locke, 1690/2002:56)

Kaynakçada: Locke, J. (2002). Sivil toplum ve devlet. (Çev. S. Taşçı ve H. Akman). İstanbul: Metropol Yayınları (Özgün çalışma 1690).

 6.  SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİNE ATIF VERME

6.1. Derleme Bir Kitapta Yayımlanan Basılı Bildiri Veya Basılı Katkı

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

6.2. Düzenli Yayımlanan Bildiriler

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 1372-1375.

Akesen, A. (2009). Sürdürülebilir turizm yaklaşımında eko-turizmin işlevsel önemi. 10. Ulusal Turizm Kongresi 21-24 Ekim 2009, Mersin, Ankara: Detay Yayıncılık, 365-374.

Not: Bu alıntılar süreli yayınlar gibi kabul edilir. Eğer sadece özler varsa, bildiri adından sonra [Abstract] veya [öz] ibaresi kullanılır.

6.3. Yayımlanmış Katkı

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1990, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly insomniacs and noninsomniacs. In T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

 YAYIMCI BİR KURUM OLDUĞUNDA

Metin içi: (Astralian Bureau of Statistics:1991)

Kaynakçada: Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

Metin içi: (Milli Eğitim Bakanlığı: 2008)

Kaynakçada: Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Adım adım ÖSS tercih danışmanlığı kaynak kitabı. Ankara: Yazar.

 8. SÖZLÜK VEYA ANSİKLOPEDİ

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20).

London: Macmillan.

 Gürün, O. A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C.1-3). İstanbul: İnkılâp.

 9. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİNE ATIF VERME

9.1. Yayımlanmamış Doktora Tezi

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal-weight and obese. Unpublished doctoral thesis, University of Missouri, Columbia.

Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarıları ile ilişkili çeşitli faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 9.2. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for fathers' stress and father-child relations. Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.

Güler, O. (2012). Yeni bir finansal araç olarak yeşil kredilere otelcilik ve bankacılık sektörlerinin bakış açıları: Antalya’daki dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 10. ARŞİV

Author, A.A. (Year, Month, Day). Title of material. [Description of material]. Name of collection (Call number, Box number, File number, etc). Name and location of repository.

 Ali Rıza Efendi (ATAIŞIK). Tercüme-i hal kağıtları. TMBB Arşivi. (Şahsi Dosya No:199).

 11. GÖRÜŞME

E-posta, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmeler

Metin içi: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)

Kaynakçada: Görüşme yapılan kişinin kimliği, görüşmenin yapıldığı yer ve tarih (gün, ay ve yıl) belirtilerek yazılır: Martin Jay. Amerika (Kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

12. İNTERNET KAYNAKÇASI:

12.1.Makale:

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well- being. Prevention & Treatment 3, Article 000la. Retrieved November 20, 2000, from

[URL: http://:'journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001 a.html].

12.2.Kitap:

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & The cnsts in western values. [URL: http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp] internet adresinden 2 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.

12.3.Kurum:

Türk Dil Kurumu [TDK], (t.y.). Büyük Türkçe sözlük. [URL: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.53b0911e2c8020.24527430] internet adresinden 15 Mayıs 2014 tarihinde edinilmiştir.

 13. ARAŞTIRMA VE TEKNİK RAPORLAR

13.1. Devlet Kurumlarından Elde Edilen Rapor

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 13.2. Üniversitelerin Yayımladığı Raporlar

Broadhurst, R. G., & Mailer, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre.

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

 13.3. Bağımsız Bir Kurumun Raporu

Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and characteristics of the uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, DC: Author.

Eğitim Sen (2006, Eylül). Türkiye'nin eğitimin durumu göstergeleri. Ankara: Yazar.

 14. MEDYA

14.1. Film

Producer, P.P. (Producer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of motion Picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor.

Özbatur Atakan, Z. (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2014). Kış Uykusu. Türkiye: NBC Film.

Metin içi: Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan, 2014)

 14.2. Televizyon Programı

Cabas, M. (2014, Kasım). Her şey [TV programı]. İstanbul: CNN Türk

 14.3. Radyo Programı

Toprak, A. (2008, 05 Şubat). Çeşm-i siyah [Radyo programı]. Mersin: Mersin

Üniversitesi Radyosu.

 14.4. Belgesel

Rıza, E. (Yapımcı/Yönetmen). (2013). Çöpte Dostoyevski buldum [Belgesel]. Türkiye: VTR

 14.5. Fotoğraf

[Photographs of M. King]. (ca. 191 2 1 949). M. King Papers (Box 90, Folder 21), Manuscripts and Archives, University Library, Location.

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin içi: (Adams, 1927)

 

NOT: Yukarıda yer almayan kaynak gösterimleri için APA 6 formatında belirlenen düzenlemelere bağlı kalınmalıdır. APA kaynakça oluşturma formatına http://www.apastyle.org/ linkinden ulaşılabilinir.