Research Article
BibTex RIS Cite

Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 19 - 39, 14.12.2016

Abstract

Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin gençlik
liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul ilinde, 2014-2015
eğitim öğretim yılında 1123 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği
için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)  ve
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 40 maddeden ve 7 faktörden
oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktörler, 
mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme,  grup becerileri, güven duyma ve güvenilir
olma, karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve sorumluluk olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik için hesaplanan Cronbach’s
Alpha iç tutarlık katsayısı. 92 olarak belirlenmiştir. Faktörlerin
güvenirliklerine dair hesaplanan 
Cronbach’s Alpha iç tutarlık 
katsayılarının .70 ve .80 arasında değiştiği görülmüştür.  Daha sonra yedi faktörlü yapının Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında
geliştirilen Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu görülmüştür.

References

 • ACUI [Association of College Unions International]. (2005, March), “Task Force on the Development of Core Competencies in the College Union and Student Activities Profession.” http://www.acui.org/uploadedFiles/ About_ACUI/ taskforce_report_corecomp.pdf (Erişim tarihi 20.06.2014).
 • Adair, J. (2003), The Conscise Adair on leadership, London: Thorogood.
 • Adair, J. (2010), Decision Making And Problem Solving Strategies, London Philadelphia, New Delhi: KoganPage.
 • Adair, J.(2011), The John Adair Lexicon of Leadership : The Definitive Guide To Leadership Skills And Knowledge, London : Kogan Page Limited.
 • Addison, L. (1985), “Leadership skills among the gifted and talented”, (ERIC Document Reproduction Service No. ED262511).
 • Amirianzadeh, M. M. (2012), “Hexagon theory-student leadership development”, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 31.
 • Anderson, J. C., ve Gerbing, D. (1984), “The Effect Of Sampling Error On Convergence, İmproper Solutions, And Goodness-Of-Fit İndices For Maximum Likelihood Confirmatory Factor Analysis”, Psychometrika, 49, 155-173.
 • Anyon,Y., Brink, K., Crawford, M., Fernández, M., Hofstedt, M., Osberg, J., ve Strobel, K.(2007), “A Handbook For Program Staff , Teachers, And Community Leaders(2nded.)”, http://jgc.stanford.edu/our_work/yell/ YELL.0712. Intro. final. pdf, (Erişim tarihi 20.10.2014).
 • Aydın, M. (2007), Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Babacan, H. (2008), Demeter kırsal alan liderlik programı, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Balcı, A. (2003), “Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 27-45.
 • Bass, B. M. (1990), Bass ve Stogdill's Handbook Of Leadership: Theory, Research, And Managerial Applications”, New York: Free Press .
 • Başoğlu, U.D. (2006), Askeri liselerde eğitim-öğretim gören takım sporu yapan, bireysel spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin liderlik özellikleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul .
 • Bektaş, F. ve Turan, S. (2014), Liderlik. S. Turan (Ed.), Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma Ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bennis, W. (2009), On Becoming A Leader, NY: Perseus Books Group.
 • Burnett, T. A. (2005), The characteristics of high school student leaders attending hugh O'brian youth leadership seminars as perceived by themselves (Order No. 3213226), ProQuest Dissertations ve Theses Global, (305347880).
 • Cansoy, R., Dincel, S. ve Türkoğlu , M.E. (2013, Kasım), Öğrencilerin Liderlik Algıları: Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi bildiri kitabı, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Carlyle, T. (1916, original work published 1841), Heroes and Hero Worship, Boston: Adams.
 • Chan, D. W. (2000), “Assessing Leadership Among Chinese Secondary Students in Hong Kong: The Use Of The Roets Rating Scale For Leadership”, Gifted Child Quarterly, 44(2), 115-122.
 • CMU[Central Michigan University]. (2004), “Leadership Competency Model”, http://www.chsbs.cmich.edu/leader_model/ CompModel/EDUMAIN.htm, (Erişim tarihi 2.10.2014).
 • Conner, J. O., ve Strobel, K. (2007), “Leadership Development: An Examination Of İndividual And Programmatic Growth”, Journal of Adolescent Research, 22(3), 275-297.
 • Council for the Advancement of Standards [CAS] (2009), “CAS Learning And Development Outcomes. In Council For The Advancement Of Higher Education (Ed.), CAS Professional Standards For Higher Education (7th Ed.). Washington, DC: Author”, http://www.cas.edu/learningoutcomes, (Erişim tarihi 20.1.2014).
 • Cole, D. A. (1987), “Utility Of Confirmatory Factor Analysis in Test Validation Research” Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çelik, C., ve Sünbül, Ö.(2008), “Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13( 3), 49-66.
 • Day, D. (2000), “Leadership Development: A Review in Context”, Leadership Quarterly, 11(4), 581-613.
 • Derks, J., Lee, N. C., ve Krabbendam, L. (2014), “Adolescent Trust And Trustworthiness: Role of Gender And Social Value Orientation”, Journal of Adolescence, 37(8), 1379-1386.
 • Drum, J.(1988), “Youth Leadership. Insights İnto Isues İn Education”, Stanley Foundation, Muscatine, Iowa. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED314357.pdf, (Erişim tarihi 12.10.2014).
 • Durmuş, Ö. (2011), İlköğretim ve lise öğrencilerinde görülen liderlik davranışlarının araştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 • Dugan, J. P., ve Komives, S. R. (2007), “Developing Leadership Capacity İn College Students: Findings From A National Study. A Report From The Multi-Institutional Study Of Leadership. College Park, MD: National Clearinghouse For Leadership Programs”, https://nclp.umd.edu/include/pdfs/MSLReport-FINAL.pdf, (Erişim tarihi 09.08.2014).
 • Edelman, A., Gill, P., Comerford, K., Larson, M. ve Hare, R.(2004), “Youth Development And Youth Leadership: A Background Paper. Institute For Educational Leadership, National Collaborative On Workforce And Disability Foryouth, Washington,DC” http://www.state.nj.us/dcf/documents/ behavioral/ providers / YouthDevelopment.pdf, (Erişim tarihi 20.08.2014).
 • Fertman, C. I., ve Long, J. A. (1990), “All students are leaders”, School Counselor, 37(5), 391-396.
 • Fertman, C. I., ve VanLinden, J.A. (1999), “Character Education For Developing Youth Leadership”, The Education Digest, 65(4), 11-16.
 • Henderson, K. A., Whitaker, L. S., ve Bialeschki, M. D. (2007), “Summer Camp Experiences: Parental Perceptions Of Youth Development Outcomes”, Journal of Family Issues, 28(8), 987.
 • Hindes, Y. (2011), Examining youth leadership through the development and validation of a self-report measure: The youth leadership questionnaire, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. NR75511).
 • Horstmeier, R. P., ve Ricketts, K. G. (2009), “Youth Leadership Development Through School-Based Civic Engagement Activities: A Case Study”, Journal of Leadership Education, 8(2), 238-253.
 • Hoy, W. K.. ve Miskel, C. G. (2010), Eğitim Yönetimi. (S. Turan, Çev.), Ankara: Nobel.
 • [ILA](International Leadership Association2009). “ILA Guiding Questions: Guidelines for Leadership Education Programs.” College Park, Md: Author. Retrieved june 15, 2014 from www.ila-net.org/communities/LC/ GuidingQuestionsFinal.pdf.
 • Joy, D. M., Yang, Y., ve Farzanehkia, F. (2000), “Service-Learning Leadership Development For Youths”, Phi Delta Kappan, 81(9), 678-680.
 • Jöreskog, K., ve Sörbom, D. (2001), LISREL 8.51, Mooresvile: Scientific Software.
 • Kabakçı, Ö.F. (2013), Karakter güçleri açısından pozitif gençlik gelişiminin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karnes, F. A., ve Bean, S. M. (1990), Developing leadership in gifted youth (report no. EDO-EC-90-4). Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
 • Karnes, F. A., ve Bean, S. M. (1996), “Leadership And Thegifted”, Focus On Exceptional Children, 29(1),1.
 • Klau, M. (2006), “Exploring Youth Leadership in Theory And Practice”, New Directions for Youth Development, 2006(109), 57-87.
 • Kline, R. B. (2005), Principle And Practice Of Structural Equation Modeling. New York, NY: Guilford.
 • Kosutic, I. (2010), Constructing youth leadership, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3464339).
 • Kouzes, J. M., ve Posner, B. Z. (2007), The Leadership Challenge, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kouzes, J.M. ve Posner, B.Z. (2005), Student Leadership Practices inventory: Self, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Komives, S., Lucas, N., ve McMahon, T. (2007), Exploring Leadership: For College Students Who Want To Make A Difference (2nd ed.), San Francisco: JosseyBass.
 • Kress, C. A. (2006), “Youth Leadership And Youth Development: Connections And Questions”, New DirectionsforYouth Development, 2006(109), 45-56.
 • MacNeil, C. A. (2006), “Bridging Generations: Applying “Adult” Leadership Theories To Youth Leadership Development”, New Directions for Youth Development, 2006(109), 27-43.
 • McCauley, C. D., Velsor, E. V., ve Ruderman, M. (2010), The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Meadows, F. M. (2012), No student leader left behind: Developing student leadership programs for marginalized students in secondary schools, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3551715).
 • Meyer, E.D. (1995), Leadership academy: Effectiveness of leadership skills development in eighth-grade students, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 9704261).
 • Morris, G. B. (1991), “Perceptions Of Leadership Traits: Comparison of Adolescent And Adult School Leaders”, Psychological Reports, 69(7), 723.
 • Northouse, P. G. (2010), Leadership: Theory and Practice (5th ed.), CA: SAGE Publications.
 • O’Donoghue, J., Kirshner, B., ve McLaughlin, M. W. (2006), “Youth Participation: From Myths To Effective Practice”, Prevention Researcher, 13(1), 3-6.
 • Oakland, T., Falkenberg, B. A., ve Oakland, C. (1996), “Assessment Of Leadership in Children, Youth And Adults”, Gifted Child Quarterly, 40(3), 138–146.
 • OECD (2014), PISA 2012 Results: Creative Problem Solving; Students' Skills in Tackling Real-Life Problems (Volume V), PISA, OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf, (Erişim tarihi 03.9.2014).
 • Ogurlu, Ü. (2012), Liderlik becerileri geliştirme programının üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerilerine etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Redmond, S., ve Dolan, P. (2014), “Towards A Conceptual Model Of Youth Leadership Development”, Child ve Family Social Work, n/a–n/a. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/, (Erişim tarihi 09.08.2014).
 • Ricketts, J.C. ve Rudd, R.D. (2002), “A Comprehensive Leadership Education Model To Train, Teach And Develop Leadership in Youth”, Journal of Career and Technical Education, 19 (1), 7-17., http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/, (Erişim tarihi 20.09.2014).
 • Rosch, D. M., ve Anthony, M. D. (2012), “Leadership Pedagogy: Putting Theory To Practice”, New Directions for Student Services, 2012(140), 37-51.
 • Shaunessy, E., ve Karnes, F. A. (2004), “Instruments For Measuring Leadership in Children And Youth”, Gifted Child Today, 27(1), 42-47.
 • Schumacker, R. E., ve Lomax, R. G. (1996), A Beginner’s Guide To Structural Equation Modeling, Hilsdale, NJ: Erlbaum.
 • Şişman, M. (2011), Öğretim Liderliği, Ankara: Pegema Yayınları.
 • Turan, S., ve Şişman, M. (2013). Eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi ve batılı biliş tarzının eleştirisine giriş. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(4), 505-514.
 • Turan, S. (Ed.). (2014). Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi.
 • Tüysüz, B. (2007), Öğrenci liderliği programının 6.sınıf öğrencilerinin liderlik rolleri ve davranışlarına etkisinin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tyree, T. M. (1998), Designing an instrument to measure socially responsible leadership using the social change model of leadership development, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 9836493).
 • Venkatraman, G. (2010), Student leadership skills in alternative education and mainstreams schools in India, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3407280).
 • Wheeler, W., ve Edlebeck, C. (2006). Leading, learning, and unleashing potential: Youth leadership and civic engagement. New Directions for Youth Development, 2006(109), 89-97.
 • Yukl, G. A. (2010), Leadership in Organizations (7th ed.), New Jersey: Prentice.
 • Youth build. (2015). https://youthbuild.org/sites/default/files/basic_page /2011/11/579/YouthBuild%20Leadership%20Competencies%20Measurement.doc (Erişim tarihi 20.06.2014).
 • Zeldin, S., ve Camino, L. (1999), “Youth Leadership: Linking Research And Program Theory To Exemplary Practice. Research And Practice: Completing The Circle”, New Designs for Youth Development, 15(1), 10-15.
 • Zimmerman, O. K. ve Burkhardt, J. C. (1999a), “Leadership İn The Making: Impact And Insights From Leadership Development Programs İn U.S. Colleges And Universities”, Battle Creek, Mich.: W. K. Kellogg Foundation. http:// www.wkkf.org/resource-directory/resource/2004/01/leadership-in-themaking-impact-and-insights-from-leadership-development-programs-inus-colleges-and , (Erişim tarihi 20.05.2014).
 • Zimmerman,O. K., ve Burkhardt, J. C. (1999b), “Leadership İn The Making: A Comprehensive Examination Of The İmpact Of Leadership Development Programs On Students”, Journal of Leadership ve Organizational Studies, 6(3-4), 50-66.
Year 2016, Volume: 1 Issue: 1, 19 - 39, 14.12.2016

Abstract

References

 • ACUI [Association of College Unions International]. (2005, March), “Task Force on the Development of Core Competencies in the College Union and Student Activities Profession.” http://www.acui.org/uploadedFiles/ About_ACUI/ taskforce_report_corecomp.pdf (Erişim tarihi 20.06.2014).
 • Adair, J. (2003), The Conscise Adair on leadership, London: Thorogood.
 • Adair, J. (2010), Decision Making And Problem Solving Strategies, London Philadelphia, New Delhi: KoganPage.
 • Adair, J.(2011), The John Adair Lexicon of Leadership : The Definitive Guide To Leadership Skills And Knowledge, London : Kogan Page Limited.
 • Addison, L. (1985), “Leadership skills among the gifted and talented”, (ERIC Document Reproduction Service No. ED262511).
 • Amirianzadeh, M. M. (2012), “Hexagon theory-student leadership development”, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 31.
 • Anderson, J. C., ve Gerbing, D. (1984), “The Effect Of Sampling Error On Convergence, İmproper Solutions, And Goodness-Of-Fit İndices For Maximum Likelihood Confirmatory Factor Analysis”, Psychometrika, 49, 155-173.
 • Anyon,Y., Brink, K., Crawford, M., Fernández, M., Hofstedt, M., Osberg, J., ve Strobel, K.(2007), “A Handbook For Program Staff , Teachers, And Community Leaders(2nded.)”, http://jgc.stanford.edu/our_work/yell/ YELL.0712. Intro. final. pdf, (Erişim tarihi 20.10.2014).
 • Aydın, M. (2007), Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Babacan, H. (2008), Demeter kırsal alan liderlik programı, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Balcı, A. (2003), “Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 27-45.
 • Bass, B. M. (1990), Bass ve Stogdill's Handbook Of Leadership: Theory, Research, And Managerial Applications”, New York: Free Press .
 • Başoğlu, U.D. (2006), Askeri liselerde eğitim-öğretim gören takım sporu yapan, bireysel spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin liderlik özellikleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul .
 • Bektaş, F. ve Turan, S. (2014), Liderlik. S. Turan (Ed.), Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma Ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bennis, W. (2009), On Becoming A Leader, NY: Perseus Books Group.
 • Burnett, T. A. (2005), The characteristics of high school student leaders attending hugh O'brian youth leadership seminars as perceived by themselves (Order No. 3213226), ProQuest Dissertations ve Theses Global, (305347880).
 • Cansoy, R., Dincel, S. ve Türkoğlu , M.E. (2013, Kasım), Öğrencilerin Liderlik Algıları: Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi bildiri kitabı, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Carlyle, T. (1916, original work published 1841), Heroes and Hero Worship, Boston: Adams.
 • Chan, D. W. (2000), “Assessing Leadership Among Chinese Secondary Students in Hong Kong: The Use Of The Roets Rating Scale For Leadership”, Gifted Child Quarterly, 44(2), 115-122.
 • CMU[Central Michigan University]. (2004), “Leadership Competency Model”, http://www.chsbs.cmich.edu/leader_model/ CompModel/EDUMAIN.htm, (Erişim tarihi 2.10.2014).
 • Conner, J. O., ve Strobel, K. (2007), “Leadership Development: An Examination Of İndividual And Programmatic Growth”, Journal of Adolescent Research, 22(3), 275-297.
 • Council for the Advancement of Standards [CAS] (2009), “CAS Learning And Development Outcomes. In Council For The Advancement Of Higher Education (Ed.), CAS Professional Standards For Higher Education (7th Ed.). Washington, DC: Author”, http://www.cas.edu/learningoutcomes, (Erişim tarihi 20.1.2014).
 • Cole, D. A. (1987), “Utility Of Confirmatory Factor Analysis in Test Validation Research” Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çelik, C., ve Sünbül, Ö.(2008), “Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13( 3), 49-66.
 • Day, D. (2000), “Leadership Development: A Review in Context”, Leadership Quarterly, 11(4), 581-613.
 • Derks, J., Lee, N. C., ve Krabbendam, L. (2014), “Adolescent Trust And Trustworthiness: Role of Gender And Social Value Orientation”, Journal of Adolescence, 37(8), 1379-1386.
 • Drum, J.(1988), “Youth Leadership. Insights İnto Isues İn Education”, Stanley Foundation, Muscatine, Iowa. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED314357.pdf, (Erişim tarihi 12.10.2014).
 • Durmuş, Ö. (2011), İlköğretim ve lise öğrencilerinde görülen liderlik davranışlarının araştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
 • Dugan, J. P., ve Komives, S. R. (2007), “Developing Leadership Capacity İn College Students: Findings From A National Study. A Report From The Multi-Institutional Study Of Leadership. College Park, MD: National Clearinghouse For Leadership Programs”, https://nclp.umd.edu/include/pdfs/MSLReport-FINAL.pdf, (Erişim tarihi 09.08.2014).
 • Edelman, A., Gill, P., Comerford, K., Larson, M. ve Hare, R.(2004), “Youth Development And Youth Leadership: A Background Paper. Institute For Educational Leadership, National Collaborative On Workforce And Disability Foryouth, Washington,DC” http://www.state.nj.us/dcf/documents/ behavioral/ providers / YouthDevelopment.pdf, (Erişim tarihi 20.08.2014).
 • Fertman, C. I., ve Long, J. A. (1990), “All students are leaders”, School Counselor, 37(5), 391-396.
 • Fertman, C. I., ve VanLinden, J.A. (1999), “Character Education For Developing Youth Leadership”, The Education Digest, 65(4), 11-16.
 • Henderson, K. A., Whitaker, L. S., ve Bialeschki, M. D. (2007), “Summer Camp Experiences: Parental Perceptions Of Youth Development Outcomes”, Journal of Family Issues, 28(8), 987.
 • Hindes, Y. (2011), Examining youth leadership through the development and validation of a self-report measure: The youth leadership questionnaire, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. NR75511).
 • Horstmeier, R. P., ve Ricketts, K. G. (2009), “Youth Leadership Development Through School-Based Civic Engagement Activities: A Case Study”, Journal of Leadership Education, 8(2), 238-253.
 • Hoy, W. K.. ve Miskel, C. G. (2010), Eğitim Yönetimi. (S. Turan, Çev.), Ankara: Nobel.
 • [ILA](International Leadership Association2009). “ILA Guiding Questions: Guidelines for Leadership Education Programs.” College Park, Md: Author. Retrieved june 15, 2014 from www.ila-net.org/communities/LC/ GuidingQuestionsFinal.pdf.
 • Joy, D. M., Yang, Y., ve Farzanehkia, F. (2000), “Service-Learning Leadership Development For Youths”, Phi Delta Kappan, 81(9), 678-680.
 • Jöreskog, K., ve Sörbom, D. (2001), LISREL 8.51, Mooresvile: Scientific Software.
 • Kabakçı, Ö.F. (2013), Karakter güçleri açısından pozitif gençlik gelişiminin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karnes, F. A., ve Bean, S. M. (1990), Developing leadership in gifted youth (report no. EDO-EC-90-4). Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement.
 • Karnes, F. A., ve Bean, S. M. (1996), “Leadership And Thegifted”, Focus On Exceptional Children, 29(1),1.
 • Klau, M. (2006), “Exploring Youth Leadership in Theory And Practice”, New Directions for Youth Development, 2006(109), 57-87.
 • Kline, R. B. (2005), Principle And Practice Of Structural Equation Modeling. New York, NY: Guilford.
 • Kosutic, I. (2010), Constructing youth leadership, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3464339).
 • Kouzes, J. M., ve Posner, B. Z. (2007), The Leadership Challenge, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kouzes, J.M. ve Posner, B.Z. (2005), Student Leadership Practices inventory: Self, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Komives, S., Lucas, N., ve McMahon, T. (2007), Exploring Leadership: For College Students Who Want To Make A Difference (2nd ed.), San Francisco: JosseyBass.
 • Kress, C. A. (2006), “Youth Leadership And Youth Development: Connections And Questions”, New DirectionsforYouth Development, 2006(109), 45-56.
 • MacNeil, C. A. (2006), “Bridging Generations: Applying “Adult” Leadership Theories To Youth Leadership Development”, New Directions for Youth Development, 2006(109), 27-43.
 • McCauley, C. D., Velsor, E. V., ve Ruderman, M. (2010), The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Meadows, F. M. (2012), No student leader left behind: Developing student leadership programs for marginalized students in secondary schools, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3551715).
 • Meyer, E.D. (1995), Leadership academy: Effectiveness of leadership skills development in eighth-grade students, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 9704261).
 • Morris, G. B. (1991), “Perceptions Of Leadership Traits: Comparison of Adolescent And Adult School Leaders”, Psychological Reports, 69(7), 723.
 • Northouse, P. G. (2010), Leadership: Theory and Practice (5th ed.), CA: SAGE Publications.
 • O’Donoghue, J., Kirshner, B., ve McLaughlin, M. W. (2006), “Youth Participation: From Myths To Effective Practice”, Prevention Researcher, 13(1), 3-6.
 • Oakland, T., Falkenberg, B. A., ve Oakland, C. (1996), “Assessment Of Leadership in Children, Youth And Adults”, Gifted Child Quarterly, 40(3), 138–146.
 • OECD (2014), PISA 2012 Results: Creative Problem Solving; Students' Skills in Tackling Real-Life Problems (Volume V), PISA, OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-V.pdf, (Erişim tarihi 03.9.2014).
 • Ogurlu, Ü. (2012), Liderlik becerileri geliştirme programının üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerilerine etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Redmond, S., ve Dolan, P. (2014), “Towards A Conceptual Model Of Youth Leadership Development”, Child ve Family Social Work, n/a–n/a. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/, (Erişim tarihi 09.08.2014).
 • Ricketts, J.C. ve Rudd, R.D. (2002), “A Comprehensive Leadership Education Model To Train, Teach And Develop Leadership in Youth”, Journal of Career and Technical Education, 19 (1), 7-17., http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/, (Erişim tarihi 20.09.2014).
 • Rosch, D. M., ve Anthony, M. D. (2012), “Leadership Pedagogy: Putting Theory To Practice”, New Directions for Student Services, 2012(140), 37-51.
 • Shaunessy, E., ve Karnes, F. A. (2004), “Instruments For Measuring Leadership in Children And Youth”, Gifted Child Today, 27(1), 42-47.
 • Schumacker, R. E., ve Lomax, R. G. (1996), A Beginner’s Guide To Structural Equation Modeling, Hilsdale, NJ: Erlbaum.
 • Şişman, M. (2011), Öğretim Liderliği, Ankara: Pegema Yayınları.
 • Turan, S., ve Şişman, M. (2013). Eğitim yönetimi alanında üretilen bilimsel bilgi ve batılı biliş tarzının eleştirisine giriş. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(4), 505-514.
 • Turan, S. (Ed.). (2014). Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi.
 • Tüysüz, B. (2007), Öğrenci liderliği programının 6.sınıf öğrencilerinin liderlik rolleri ve davranışlarına etkisinin incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tyree, T. M. (1998), Designing an instrument to measure socially responsible leadership using the social change model of leadership development, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 9836493).
 • Venkatraman, G. (2010), Student leadership skills in alternative education and mainstreams schools in India, Doctoral dissertation, Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses, (UMI No. 3407280).
 • Wheeler, W., ve Edlebeck, C. (2006). Leading, learning, and unleashing potential: Youth leadership and civic engagement. New Directions for Youth Development, 2006(109), 89-97.
 • Yukl, G. A. (2010), Leadership in Organizations (7th ed.), New Jersey: Prentice.
 • Youth build. (2015). https://youthbuild.org/sites/default/files/basic_page /2011/11/579/YouthBuild%20Leadership%20Competencies%20Measurement.doc (Erişim tarihi 20.06.2014).
 • Zeldin, S., ve Camino, L. (1999), “Youth Leadership: Linking Research And Program Theory To Exemplary Practice. Research And Practice: Completing The Circle”, New Designs for Youth Development, 15(1), 10-15.
 • Zimmerman, O. K. ve Burkhardt, J. C. (1999a), “Leadership İn The Making: Impact And Insights From Leadership Development Programs İn U.S. Colleges And Universities”, Battle Creek, Mich.: W. K. Kellogg Foundation. http:// www.wkkf.org/resource-directory/resource/2004/01/leadership-in-themaking-impact-and-insights-from-leadership-development-programs-inus-colleges-and , (Erişim tarihi 20.05.2014).
 • Zimmerman,O. K., ve Burkhardt, J. C. (1999b), “Leadership İn The Making: A Comprehensive Examination Of The İmpact Of Leadership Development Programs On Students”, Journal of Leadership ve Organizational Studies, 6(3-4), 50-66.
There are 76 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ramazan Cansoy

Selahattin Turan

Publication Date December 14, 2016
Submission Date January 7, 2017
Published in Issue Year 2016 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Cansoy, R., & Turan, S. (2016). Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.