Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 707 - 724 2018-12-21

Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi

Ramazan ÖZKUL [1] , Melike CÖMERT [2]

88 181

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin yaşam doyum algılarının belirlenerek bağımsız değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Bu nedenle araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Gaziantep ili Şahinbey merkez ilçe belediye sınırları içerisinde yer alan ortaokullarda görev yapan 3114 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 526 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin yaşam doyum düzeylerini belirlemek amacıyla Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler analiz edilirken, öncelikle betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmenlerin yaşam doyumuna ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için t- testi, Hizmet Süresi, ders yükü, okul büyüklüğü ve öğrenim düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA testi yapılmıştır. Yaşam Doyum ölçeğinde yer alan ifadelere ilişkin öğretmen algıları bağımsız değişkenlere göre değerlendirildiğinde cinsiyet, ders yükü ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre öğretmen algıları anlamlı farklılık göstermemiştir. Hizmet Süresi değişkenine göre öğretmen algıları yaşam doyum ölçeğinde 21 yıl ve üzeri Hizmet Süresie sahip öğretmenler lehine anlamlı farklılık göstermiştir. 
Ortaokul, Öğretmen, Yaşam Doyumu
 • Akgün, E. (2015). Lise öğretmenlerinin psikolojik sermaye düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri Arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Altay, B. ve Avcı, İ. A. (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlılarda öz bakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 275-282.
 • Annak, B.B. (2005). Sosyal Destek, Sosyal Ağ, Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyumu: Duygu-Durum Ve Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Kişiler ve Düzenli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalar Açısından Bir Karşılaştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Avşaroglu, S., Deniz. M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişliğin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.
 • Aydın, İ. P. (2004). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aydıner, B. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının, genel öz-yeterlilik, yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (5. basım). Ankara:Pegem A Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Baykoçak, C. (2002). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa İli Uygulaması). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,Sakarya.
 • Bulut, N. (2007). Okul Psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başaçıkma stratejileri ve olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 1-13.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çıngı, H. (1990). Örnekleme teorileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Deniz, M. E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction decision Making style sanddesicion self esteem: An investigation with Turkish university students. Social Behaviour and Personality. 34(9), 1161-1170.
 • Diener, E.,Emmons, R. A., Larsen, R. J. andGriffin, S. (1985). Thesatisfactionwith life scale. J Pers Assess, 49, 71-75.
 • Dönmez, B. (2017). Saygın öğretmen yetiştirme ve İstihdamı üzerine düşünceler. Eğitime Bakış,13(41),22-41.
 • Eraslan, B. Ç. (2000). Yaşam doyumları farklı ilköğretim öğretmenlerinin stresle başa çıkma stratejilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gilman, R. and Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35, 311-319.
 • Huebner, E. S. (1994). Preliminary development andvalidation of a multi dimensional life Satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6, 149-158.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karabulut, Ö. Ö. ve Özer, M. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, A.,Balay, R. ve Demirci, Z. (2014). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48 ), 47-68.
 • Kermen, U., Tosun, N. İ. Ve Doğan, U. (2016). Yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak sosyal kaygı. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2(2), 01-29.
 • Keser, A. (2003). Çalışma yaşamında motivasyon ve yaşam tatmini. Alf Aktüel Yayını
 • Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • Koçak, R. ve İçmenoğlu, E. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. Türk PsikolojikDanışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 73-85.
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal BilimlerEnstitüsü, Ankara.
 • M.E.B. (2012). İş ve insan İlişkileri. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/09/09/347449/dosyalar/2012_12/06022739_vensanlklerdersnotu.pdf
 • Özgen, F. (2012). Ç.O.M.Ü Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Polatçı, S. (2011). Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü (Doktora Tezi).Tez No: 286064. Erciyes Üniversitesi: Kayseri
 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 311-326.
 • Schmitter, A. C. (2003). Life satisfaction in centenarians residing in long-term care. http://www.mmhc.com/articles/NHM9912/cutillo.html. Erişim Tarihi:12.02.2014.
 • Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Serin, N. G. ve Özbulak, B. (2006). Okul idarecilerinin duygusal zekâ beceri düzeyleri ile yaşam doyumunu yöneticilik deneyimleri ve cinsiyet açısından incelenmesi. Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyum Bildiri Kitabı, İzmir: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 24.
 • Şimşek, O. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş (Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları). Ankara: Ekinoks.
 • Tetik, H., Polat, S. ve Ercengiz, M. (2012). Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 1(1), 152-173.
 • Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri (1. Baskı). İstanbul: Bağlam Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-9757-6062
Author: Ramazan ÖZKUL (Primary Author)
Institution: meb
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9757-6062
Author: Melike CÖMERT
Institution: İnönü University, Faculty of Education
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd418640, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {707 - 724}, doi = {10.17556/erziefd.418640}, title = {Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi}, key = {cite}, author = {ÖZKUL, Ramazan and CÖMERT, Melike} }
APA ÖZKUL, R , CÖMERT, M . (2018). Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 707-724. DOI: 10.17556/erziefd.418640
MLA ÖZKUL, R , CÖMERT, M . "Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 707-724 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/418640>
Chicago ÖZKUL, R , CÖMERT, M . "Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 707-724
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi AU - Ramazan ÖZKUL , Melike CÖMERT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.418640 DO - 10.17556/erziefd.418640 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 707 EP - 724 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.418640 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.418640 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi %A Ramazan ÖZKUL , Melike CÖMERT %T Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.418640 %U 10.17556/erziefd.418640
ISNAD ÖZKUL, Ramazan , CÖMERT, Melike . "Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 707-724. https://doi.org/10.17556/erziefd.418640
AMA ÖZKUL R , CÖMERT M . Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 707-724.
Vancouver ÖZKUL R , CÖMERT M . Ortaokul Öğretmenlerinde Yaşam Doyum Düzeyi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 724-707.