Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 725 - 748 2018-12-21

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları

Fırat KANAT [1] , İshak KOZİKOĞLU [2]

63 162

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik öz-düzenleme stratejileri, motivasyonel inançları ve tutumlarını belirlemektir. Bu araştırmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen ortaokullarda öğrenim gören toplam 949 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama araçları olarak “Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği” ve “İngilizce Dersine ait Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma) ve fark istatistikleri (t testi, ANOVA, MANOVA), kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik öz-düzenleme stratejilerini orta düzeyde kullandıkları, motivasyonel inançlarının orta düzeyde olduğu ve tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla öz-düzenleme stratejilerini daha çok kullandıkları, İngilizce dersine yönelik motivasyonel inançlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu ve İngilizce dersine yönelik daha olumlu tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Motivasyonel inançların ve öz-düzenleme stratejilerinin yabancı dil öğrenimindeki önemi düşünüldüğünde, öğrencilerin öz-düzenleme ve motivasyonel inanç düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir.

Öz-düzenleme stratejileri, motivasyonel inançlar, tutum
 • Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M., & Alzwari, H. (2012). EFL students' attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8(2), 119-134.
 • Adıgüzel, A., & Orhan, A. (2017). The relation between english learning students' levels of self-regulation and metacognitive skills and their english academic achievements. Journal of Education and Practice, 8(9), 115-125.
 • Akkaya, R. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançları ile matematiğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Al Othman, F. H., & Shuqair, K. M. (2013). The impact of motivation on English language learning in the Gulf States. International Journal of Higher Education, 2(4), 123-130. DOI: 10.5430/ijhe.v2n4p123.
 • Alçı, B., & Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve biliş üstü becerileri cinsiyete sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 33-44.
 • Alkaff, A. A. (2013). Students' attitudes and perceptions towards learning English. Arab World English Journal, 4(2), 106-121.
 • Allison, P. D. (2002). Missing data. Califomia: Sage Publication, Inc.
 • Almarashdeh, H. S. S. (2012). Investigation of self-regulated learning strategies and motivational beliefs in mathematics achievement (Master’s Thesis). Faculty of Education, United Arab Emirates University, Abu Dhabi.
 • Anbarlı-Kırkız, Y. A. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Anuradha, V., & Rengaraj, M. (2017). Students’ attitude towards English language learning and their academic achievement among first year engineering graduates: A case study. Indian Journal of Science and Technology, 10(29), 1-6. DOI: 10.17485/ijst/2017/v10i29/116503
 • Aypay, A., Çekiç, O., & Seçkin, M. (2012). Öğretim elemanlarının öğretime ilişkin görüşlerinin normatif açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri, 12(2), 1345-1366.
 • Bademcioğlu, M., Karatas, H., & Ergin, A. (2017). The prediction of undergraduates’ self-regulation strategies, motivational beliefs, attitudes towards English, and speaking anxiety on foreign language classroom anxiety. Journal of Human Sciences, 14(1), 571-586. DOI: 10.14687/jhs.v14i1.4132
 • Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. International Journal of Educational Research, 31(6), 445-457. DOI: 10.1016/S0883-0355(99)00014-2.
 • Bozpolat, E. (2016). Investigation of the self-regulated learning strategies of students from the faculty of education using ordinal logistic regression analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(1), 301-318. DOI: 10.12738/estp.2016.1.0281.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, S., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chambers, G. (1994). A snapshot in motivation at 10+, 13+ and 16+. Language Learning Journal, 9, 14-18. DOI:10.1080/09571739485200061.
 • Clark, A., & Trafford, J. (1996). Return to gender: Boys' and girls' attitudes and achievements. Language Learning Journal, 14(1), 40-49. DOI:10.1080/09571739685200371.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. ed). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Daniela, P. (2015). The Relationship between self-regulation, motivation and performance at secondary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2549-2553. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.410.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior (1.Ed). New York: Plenum.
 • Demir, M. K., & Budak, H. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öz düzenleme, motivasyon, biliş üstü becerileri ile matematik dersi başarılarının arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 30-41.
 • Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 117-135. DOI: 10.1017/S026144480001315X.
 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109-132. DOI: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135153.
 • Erdoğan, F., & Şengül, S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-düzenleyici öğrenme stratejileri üzerine bir inceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 108-118.
 • Gajalakshmi, V. (2013). High school students’ attitude toward learning English language. International journal of Scientific and Research publications, 3(9), 1-7.
 • Garcia, M. C. (2007). Motivation, language learning beliefs, self-efficacy, and acculturation patterns among two groups of English learners (Unpublished Doctoral Thesis). University of Southern California, USA.
 • Gardner, R. C. (1985). Social psychology and language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
 • Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Newbury House, Rowley, Mass.
 • Genç, G., & Aksu, M. B. (2004). İnönü Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce derslerine ilişkin tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Gömleksiz, M. N., & Aslan, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğreniminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. The Journal Of Academic Social Science Studies, 64, 1-13. DOI: 10.9761/JASSS7374.
 • Grolnick, W. S., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1991). Inner resources for school achievement: Motivational mediators of children's perceptions of their parents. Journal of Educational Psychology, 83(4), 508-517.
 • Güven, B., & Uzman, E. (2006). Ortaöğretim coğrafya dersi tutum ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 527-536.
 • Harrison, S., & Prain, V. (2009). Self-regulated learning in junior secondary English. Issues in Educational Research, 19(3), 227-242.
 • İlhan, D., & Karataş, H. (2015). An analysis on motivational beliefs and attitudes of undergraduates regarding learning English. International Journal of Educational Researchers, 6(2), 1-14.
 • İnal, S., Evin-Gencel, İ., & Saracaloğlu, A. S. (2005). The relation between students’ attitudes toward foreign language and foreign language achievement. Dil Dergisi, 130, 37-52.
 • İrven, Ö., & Şenler, B. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik motivasyonel inançları ve öz-düzenleme becerileri. Trakya University Journal of Social Sciences, 19(2), 367-379.
 • Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karataş, H., Alcı, B., Bademcioglu, M., & Ergin, A. (2016). Analysing university english preparatory class students’ self-regulation strategies and motivational beliefs using different variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 403-412. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.10.056.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Kesgin, N., & Arslan, M. (2015). Attitudes of students towards the English language in high schools. Anthropologist, 20(1-2), 297-305.
 • Kırkıç, K. A., & Boray, T. (2017). İngilizce öğretiminde ve öğreniminde Türkiye için inovatif bir teknik: Boray tekniği (BT). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 13-29.
 • Kızıltan, N., & Atlı, I. (2013). Turkish young language learners' attitudes towards English. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 266-278.
 • Littlewood, W. (2001). Students' attitudes to classroom English learning: A cross-cultural study. Language Teaching Research 5(1), 3-28. DOI: 10.1177/136216880100500102.
 • Mahmoodi, M. H., Kalantari, B., & Ghaslani, R. (2014). Self-regulated learning (SRL), motivation and language achievement of Iranian EFL learners. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1062-1068. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.03.517.
 • Memduhoğlu, H. B., & Kozikoğlu, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 184-202. DOI: 10.14582/DUZGEF.463.
 • Miller, R. G. Jr. (1991). Simultaneous statistical inference. New York: Springer Verlog.
 • Mousoulides, N., & Philippou, G. (2005). Students’ motivational beliefs, self-regulation strategies and mathematics achievement. In H. L.
 • Chick & J. L. Vincent (Eds.), Mary Mueller, Dina Yankelewitz, & Carolyn Maher 43 Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) (pp. 321-328). Melbourne, Australia: PME.
 • Munir, F., & Rehman, A. (2015). Attitudes of secondary school students towards English as foreign language: A case study at Lahore, Pakistan. International Journal of Research (IJR), 2(4), 637-650. DOI: 10.6084/m9.figshare.4284458.
 • Mutweleli, S. M. (2014). Academic motivation and self-regulated learning as predictors of academic achievement of students in public secondary schools in Nairobi County, Kenya. (Doctoral Thesis). University of Kenyatta, Kenya.
 • Ocak, G., & Akkaş-Baysal, E. (2016). Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve İngilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi: Afyonkarahisar ili örneği. Eğitim Bilimleri Dergisi, 44(44), 91-110. DOI: 10.15285/maruaebd.286488.
 • Ocak, G. & Karakuş, G. (2014). Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve İngilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 18(58), 681-698.
 • Oroujlou, N., & Vahedi, M. (2011). Motivation, attitude, and language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 994-1000. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.11.333.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Australian Copyright.
 • Pan, V., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesinde yabancı dil dersi alan öğrencilerin yabancı dil dersine yönelik tutumlarının ve sınıf kaygılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 79-97. DOI: 10.17755/esosder.14574.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In: M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation theory, research and applications (p. 451-529). San Diego, CA: Academic Press.
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Rukh, S. A. M. A. R. (2014). Students’ attitude towards English language learning and academic achievement: A case of business students in Punjab. European Academic Research, 2(4), 5596-5612.
 • Sardareh, S. A., Saad, M. R. M., & Boroomand, R. (2012). Self-regulated learning strategies (SRLS) and academic achievement in pre-university EFL learners. California Linguistic Notes, 37(1), 1-35.
 • Smith, A. N. (1971). The importance of attitude in foreign language learning. The Modern Language Journal, 55(2), 82-88. DOI:10.1111/j.1540-4781.1971.tb00916.x.
 • Soyoğul, E. C. (2015). Students' motivational beliefs and learning strategies: An investigation of the scholar development program (Doktora Tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Ting, K. Y., & Chao, M. S. (2013). The application of self-regulated strategies to blended learning. English Language Teaching, 6(7), 26-32. DOI: 10.5539/elt.v6n7p26.
 • Tran, T. Q., & Duong, T. M. (2013). The attitudes towards English language learning and use of self-regulated learning strategies among college non-English majors. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(7), 1-8.
 • Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz düzenleyici öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi (Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yang, Y., & Green, S. B. (2011). Coefficient alpha: A reliability coefficient for the 21st century? Journal of Psychoeducational Assessment, 29(4), 377-392. DOI:10.1177/07342 82911406668.
 • Yurtseven, N., Altun, S., & Aydın, H. (2015). An analysis on motivational beliefs of preparatory class students about learning English. International Journal of Educational Researchers, 6(1), 13-30.
 • Zahidi, A. B. M. (2012). Self-regulation in English language learning: Case studies of six Malaysian undergraduates (Doctoral Thesis). Victoria University of Wellington, New Zealand.
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. DOI: 10.1207/ s15326985ep2501_2.
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183. DOI: 10.3102/0002831207312909.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-3831-0365
Author: Fırat KANAT (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3772-4179
Author: İshak KOZİKOĞLU
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd435105, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {725 - 748}, doi = {10.17556/erziefd.435105}, title = {Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları}, key = {cite}, author = {KANAT, Fırat and KOZİKOĞLU, İshak} }
APA KANAT, F , KOZİKOĞLU, İ . (2018). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 725-748. DOI: 10.17556/erziefd.435105
MLA KANAT, F , KOZİKOĞLU, İ . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 725-748 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/435105>
Chicago KANAT, F , KOZİKOĞLU, İ . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 725-748
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları AU - Fırat KANAT , İshak KOZİKOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.435105 DO - 10.17556/erziefd.435105 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 725 EP - 748 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.435105 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.435105 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları %A Fırat KANAT , İshak KOZİKOĞLU %T Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.435105 %U 10.17556/erziefd.435105
ISNAD KANAT, Fırat , KOZİKOĞLU, İshak . "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 725-748. https://doi.org/10.17556/erziefd.435105
AMA KANAT F , KOZİKOĞLU İ . Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 725-748.
Vancouver KANAT F , KOZİKOĞLU İ . Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenmeye İlişkin Öz-düzenleme Stratejileri, Motivasyonel İnançları ve Tutumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 748-725.