Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1616 - 1627 2017-12-01

THE VIEWS OF ACADEMICIANS IN 'DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES' ABOUT 'DISTANCE EDUCATION APPLICATION' AT POST-GRADUATE EDUCATION PROGRAMS
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Mehmet KAYA [1] , Canan ÇİTİL AKYOL [2] , Ramazan ÖZBEK [3] , Ezlam PEPELER [4]

172 349

This research aims to investigate thoughts of academicians on ‘distance education application’ in postgraduate programs of educational sciences department. In the study ‘case study model’ which is one of qualitative research models was used. Research group was constructed using criterion sampling that is one of the purposive sampling methods. Therefore interviews were conducted with academicians in Educational Sciences Department. Semi structured interview form designed by researchers were used to collect data. A voice recorder device were used in order to prevent data loss, then datas collected from the device were decoded to analyze them in NVIVO 10.0 package programme. Both descriptive analysis and content analysis were made. Impressive sentences of participants often were given with direct citations. As a result of the study it was found that thoughts of academisians about distance learning  are generally negative, and distance learning is overshadowed by traditional face to face education. 

Bu araştırma, eğitim bilimleri bölümü lisansüstü eğitim programlarında ‘uzaktan eğitim uygulamasına’ yönelik akademisyen görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Eğitim Bilimleri Bölümü’nde (PDR, EPÖ ve EYD) görev yapan akademisyenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri kaybını önlemek için ses kayıt cihazı kullanılmış, cihazdan alınan veriler NVIVO 10.0 paket programında analiz edilmek üzere deşifre edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde hem betimsel analiz hem de içerik analiz yapılmış, katılımcıların ifade ettikleri çarpıcı fikirleri sık sık doğrudan alıntılar ile verilmiştir. Araştırma sonucunda akademisyenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının genel olarak olumsuz olduğu ve genel anlamda uzaktan eğitimin geleneksel yüz yüze eğitimin gölgesinde kaldığı bulgulanmıştır.

 • Akturan, U. (2013). Nitel araştırmalarda örnekleme. T. Baş, & U. Akturan içinde, Nitel Araştırma Yöntemleri (s. 195-208). Ankara: Seçkin.
 • Alper, A., & Deryakulu, D. (2008). Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(148), 49-63.
 • Austin, E. K. (2009). Limits to technology-based distance education in MPA curricula. Journal of Public Affairs Education, 161-176.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carr, S. (2000). A university moves to require distance courses. Chronicle of Higher Education, 47(8), 48-49.
 • Çelen, Fatma Kübra, Aygül Çelik, & Süleyman Sadi Seferoğlu. "Analysis of teachers’ approaches to distance education." Procedia-Social and Behavioral Sciences 83 (2013): 388-392.
 • Çelik, F. (2016). Comparing distance education versus traditional education in Engineering Management Masters Program: Sakarya University Sample. IFAC-PapersOnLine, 49(29), 305-309.
 • Erişti, S. D., Şişman, E., & Yıldırım, Y. (2008). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Web Destekli Öğretim İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 7(2).384-400.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (çev. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu) Ankara: Anı Yayınları.
 • Gonzalez, C. (2009). Conceptions of, and approaches to, teaching online: a study of lecturers teaching postgraduate distance courses. Higher Education, 57(3), 299-314.
 • Horzum, M. B., Özkaya, M., Demirci, M., & Alpaslan, M. (2013). Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).79-100.
 • Kaya, Z., Erden, O., Çakır, H., & Bağırsakçı, N. B. (2004). Uzaktan eğitimin temelleri dersindeki uzaktan eğitim ihtiyacı ünitesinin web tabanlı sunumunun hazırlanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology–TOJET, 3(3). 165-175.
 • Korkmaz, Ö., & Tunç, S. (2010). Mesleki-teknik eğitim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerinden yararlanmaya ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3). 263-276.
 • Larreamendy-Joerns, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the distance with online education. Review of educational research, 76(4), 567-605.
 • Liu, O. L. (2012). Student evaluation of instruction: In the new paradigm of distance education. Research in Higher Education, 53(4), 471-486.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Salmon, G. (2002). E-tivities: The key to active online learning. London: Kogan Page.
 • Şad, S. N., Göktaş, O., & Bayrak, I. (2014). A comparison of student views on Web-based and face-to-face higher education. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2), 209-226.
 • Tuncer, M., & Tanaş, R. (2011). Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği). Ilkogretim Online, 10(2). 776-784.
 • Türker, H. ve Yaylak, E. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnternet Tabanlı Öğretim Yönteminin Ders Başarısına Etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-168.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, B. (2015). Uzaktan eğitim. Demirel, Ö. (ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (s.271-288), Ankara: PegemAkademi.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KAYA
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Canan ÇİTİL AKYOL
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Ramazan ÖZBEK
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ezlam PEPELER
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esosder328632, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1616 - 1627}, doi = {10.17755/esosder.328632}, title = {LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KAYA, Mehmet and ÇİTİL AKYOL, Canan and ÖZBEK, Ramazan and PEPELER, Ezlam} }
APA KAYA, M , ÇİTİL AKYOL, C , ÖZBEK, R , PEPELER, E . (2017). LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1616-1627. DOI: 10.17755/esosder.328632
MLA KAYA, M , ÇİTİL AKYOL, C , ÖZBEK, R , PEPELER, E . "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1616-1627 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/328632>
Chicago KAYA, M , ÇİTİL AKYOL, C , ÖZBEK, R , PEPELER, E . "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1616-1627
RIS TY - JOUR T1 - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Mehmet KAYA , Canan ÇİTİL AKYOL , Ramazan ÖZBEK , Ezlam PEPELER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.328632 DO - 10.17755/esosder.328632 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1616 EP - 1627 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.328632 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.328632 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Mehmet KAYA , Canan ÇİTİL AKYOL , Ramazan ÖZBEK , Ezlam PEPELER %T LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.328632 %U 10.17755/esosder.328632
ISNAD KAYA, Mehmet , ÇİTİL AKYOL, Canan , ÖZBEK, Ramazan , PEPELER, Ezlam . "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ‘UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA’ YÖNELİK ‘EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1616-1627. https://doi.org/10.17755/esosder.328632