Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 126 - 134 2018-12-30

THE EFFECTIVENESS OF THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS 'MONITORING IN-SERVICE TRAINING PROGRAMS AND THEIR VIEWS ON THE PLACES OF THESE ACTIVITIES (EXAMPLE OF SIIRT)
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNE VE BU FAALİYETLERİN YAPILDIĞI YERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)

Ramazan Özbek [1] , Ezlam Susam [2] , Mehmet Caner Onat [3] , Nur Özbek [4]

47 221

This study aims to evaluate effectiveness of the in-service trainings organized for the teachers of secondary schools within the central district of Siirt and the places where these trainings take place. The universe and the sample of the study are secondary school teachers working in the central district of Siirt during 2017-2018 academic year. The questionnaire form is used for data collection. The Evaluation of the in-service training activities questionnaire which is a 5 point   Likert-scale questionnaire containing 24 items and prepared by The Research and Development Department of the Ministry of National Education is used. When the descriptive results of the teachers' opinions are examined according to the in-service training activities, it is seen that the average scores ranged from 2.01 to 3.91. In terms of the views on the effectiveness of the in-service training programs, the differences in some items were significant in terms of the number of participants in gender, seniority and in-service training. Opinions on the effectiveness of in-service training activities were seen at a moderate level.

Bu araştırmamız, Siirt merkez ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda görevli branş öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini ve bu faaliyetlerin yapıldığı yerlerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Araştırmanın evrenini ve örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Siirt merkez ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda görevli bulunan branş öğretmenleri oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından hazırlanan 5’li likert tipi 24 maddeden oluşan Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi anketi kullanılmıştır. Anketler öğretmenlere araştırmacı grubu tarafından elden dağıtılıp toplanmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.

                                                       

  • Aytaç, T. (2000). Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 147. Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2012). Türkiye’de Ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8/1, 84-95.İzci, E. ve Kara, A. (2010). Fransa’da Eğitim Personelinin Hizmet İçi Eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/5, 161-168.Küçüktepe, C. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13/2, 26-43.M.E.B. (1994). Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, 2419.Öztürk, M. ve Sancak, S. (2007). Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. Journal of Yasar University, 2/7, 761-794.Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.Yayla, D. ve Sayın, M. (2006). Milli Eğitim Bakanlığının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.Yıldırım, F. (2007). Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimine Yönelik Uzaktan Eğitim Platformu Tasarımı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan Özbek
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Author: Ezlam Susam
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Caner Onat

Author: Nur Özbek

Dates

Application Date: November 25, 2018
Acceptance Date: December 23, 2018
Publication Date: December 30, 2018

APA Özbek, R , Susam, E , Onat, M , Özbek, N . (2018). ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNE VE BU FAALİYETLERİN YAPILDIĞI YERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ). The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (2), 126-134. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/487402