Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 685 - 696 2018-05-15

The Change in Scientific Creativity and Academic Achievement of Prospective Science Teachers by Years
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi

Eda Demirhan [1] , İsmail Önder [2] , Şenol Beşoluk [3]

389 414

The aim of this research is to identify the changes in scientific creativity and academic achievement of prospective science teachers during their four-year education and to reveal the opinions of the participants on the reasons for the change of scientific creativity. Besides, the relation between their yearly average academic achievement and the scientific creativity scores of that year have been investigated. The research was conducted through convergent parallel mixed research in which quantitative and qualitative approaches were used together. The quantitative part of the study was designed in the context of longitudinal research and qualitative data were used to support quantitative findings. Thirty-four prospective science teachers studying in science teacher education program during the academic year of 2012-2016 constitute the participants of the research. According to the results, it was found that prospective science teachers’ scientific creativity and academic achievements scores increased over the years. Furthermore, there was a positive correlation between academic achievement scores and the scientific creativity scores of third graders. The qualitative data obtained from the opinions of the prospective teachers supported these findings and based on the evaluation of qualitative findings, prospective science teachers can be advised to increase their scientific creativity by carrying out self-designed activities.

Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcıklarının ve akademik başarılarının lisans eğitimleri boyunca değişimi, bilimsel yaratıcılıkları ve akademik başarıları arasındaki ilişki ve adayların kendi bilimsel yaratıcılıklarındaki değişime ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma nicel ve nitel yaklaşımların bir arada kullanıldığı yakınsayan paralel karma desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel kısmı boylamsal araştırma çerçevesinde tasarlanmış olup, nitel veriler çeşitli nicel bulguları desteklemek için kullanılmıştır. 2012-2016 eğitim öğretim yılları arasında fen bilimleri öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 34 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıklarının ve akademik başarılarının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının üçüncü sınıftaki akademik başarı ortalamaları ve o sınıftaki bilimsel yaratıcılık puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen nitel veriler, bu bulguları desteklemektedir ve öğretmen adayları; bilimsel yaratıcılık seviyelerinin artması için kendilerince belirlenen ve aktif olarak tasarlayacakları etkinliklerin yaptırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

 • Akcanca, N., & Özsevgeç, L. C. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcılığa ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 391-413.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2006). Fen eğitim ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77–83.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-23.
 • Aral, N. (2004). Çocukta yaratıcılığın gelişimi. Çoluk Çocuk Dergisi. 36, 23-24.
 • Ayverdi, L., Asker, E., Öz Aydın, S., & Sarıtaş, T. (2012). Determination of the relations-hip between elementary students’ scientific creativity and academic achievement in sci-ence and technology courses. İlköğretim Online, 11, 646-659.
 • Baysal, Z. N., Kaya, N. B., & Üçüncü, G. (2013). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde bilimsel yaratıcılık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 55-64. http://dx.doi.org/10.15285/EBD.2013385566.
 • Ceran, S. A., Güngören, S. Ç., & Boyacıoğlu, N. (2014). Determination of scientific crea-tivity levels of middle school students and perceptions through their teachers. European Journal of Research on Education, 47-53.
 • Cheng, V. M. Y. (2004). Developing physics learning activities for fostering student crea-tivity in Hong Kong context. AsiaPasific Forum on Science Learning and Teaching, 5(2), 1-33.
 • Choe, I. S. (2006). Creativity—A sudden rising star in Korea. In J. C. K. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The international handbook of creativity (pp. 395–420). New York: Cambridge University Press.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsade, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaları (S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demir, S. (2015). Perspectives of science teacher candidates regarding scientific creativity and critical thinking. Journal of Education and Practice, 6(17), 157-159.
 • Deniş-Çeliker, H., & Balım, A. G. (2012). Bilimsel yaratıcılık ölçeğinin türkçeye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-21.
 • Dindar, H., & Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 Yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eği-tim Dergisi, 19(2), 363-378.
 • Erdoğdu, M. Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95–106.
 • Fleith, D. S. (2000). Teacher and student perceptions of creativity in the classroom envi-ronment. Roeper Review, 22(3), 148-153.
 • Florida, R. (2005). The flight of the creative class. New York: Harper Collins.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Guilford, J. P. (1987). Creativity research: Past, present and future. In S. G. Isaksen (Ed.), Frontiers of creativity research: Beyond the basics (pp. 33-65). Buffalo, NY: Bearly.
 • Hu, W., & Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), 389-403.
 • İnel Ekici, D. (2014). Öğretmen adaylarının fen öğretiminde yaratıcılığa ilişkin görüşleri ve yaratıcı düşünme etkinliklerinin uygulamaya yönelik öz-yeterlik algıları. Dicle Üniversi-tesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 142-172.
 • İşler, A. Ş., & Bilgin, A. (2002). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık hakkındaki düşünceleri. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 133-152.
 • Kadayıfçı, H. (2008). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim modelinin öğrencilerin maddele-rin ayrılması ile ilgili kavramları anlamalarına ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. Yayın-lanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kandemir, M. A., & Gür, H. (2007). Creativity training in problem solving: a model of creativity in mathematics teacher education. New Horizons in Education, 55(3), 107-122.
 • Kara, S. (2011). 7.sınıf öğrencilerinin SBS’deki fen başarıları ile bilimsel yaratıcılıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kılıç, B. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kiras, B., & Bezir- Akçay, B. (2016). Yedinci sınıf vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde aktif öğrenme yöntemi uygulamalarının öğrencilerin bilimsel yaratıcılığına etkisi. International Journal of Active Learning, 1(2), 1-20.
 • Liang, J. C. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh garade students in Taiwan. Yayınlanmamış Doktora tezi. The University of Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletle-ri.
 • Lin, C., Hu, W., Adey, P., & Shen J. (2003). The influence of CASE on scientific creati-vity. Research in Science Education, 33, 143–162.
 • Liu, S. C., & Lin, H. S. (2014). Primary teachers' beliefs about scientific creativity in the classroom context. International Journal of Science Education, 36(10), 1551-1567.
 • M.E.B. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Meador, K. S. (2003). Thinking creatively about science suggestions for primary teachers. Gifted Child Today, 26(1), 25-29.
 • Naderi, H., Rohani A., Tengku A. H. & Jamaluddin S. (2009). Intelligence, creativity and gender as predictors of academic achievement among undergraduate students. Journal of American Science, 5(3), 8–19.
 • National Academy of Science (2006). Beyond bias and barriers. NAS Press, Washington, D.C: free executive summary at http://www.nap.edu/catalog/11741.html.
 • Next Generation Science Standards (NGSS). (2013). For States, by States. http://www.nextgenscience.org/next-generation-science-standards.
 • Öncü, T. (2003). Torrance yaratıcı düşünme testleri-şekil testi aracılığıyla 12-14 yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması. An-kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43(1), 221-237.
 • Sak, U., & Ayas, M. B. (2013). Creative scientific ability test (C-SAT): A new measure of scientific creativity. Psychological Test and Assessment Modeling, 55(3), 315-328.
 • Sayan, Y. (2010). İlköğretim dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersi için geliştirilen materyal-lerin yaratıcı düşünme becerisi, öz kavramı ve akademik başarı üzerindeki etkileri. (Ya-yımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Shanahan, M. C., & Nieswandt, M. (2009). Creative activities and their ınfluence on ıdentification in science: Three case studies. Journal of Elementary Science Education, 21(3), 63-79. http://dx.doi.org/10.1007/BF03174723.
 • Siew, N. M., Chong, C. L., & Lee, B. N. (2015). Fostering fifth graders’ scientific creati-vity through problem-based learning. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 655-669.
 • Şahin-Pekmez, E., Aktamış, H., & Can, B. (2010). Fen laboratuarı dersinin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 93-112.
 • Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking: Norms and technical manual. Bensenville, IL: Scholastic Testing Press.
 • Wang, J., & Yu, J. (2011). Scientific creativity research based on generalizability theory and BP_Adaboost RT. Procedia Engineering, 15, 4178-4182. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.784.
 • Weiping, H., Adey, P., Jiliang, S., & Chongde, L. (2004). The comparisons of the deve-lopmentof creativity between englishand chinese adolescents. Journal of Acta Psycholo-gica Sinica, 6, 012.
 • Weisberg, R. W. (2006). Creativity: understanding innovation in problem solving, science, invention and the arts. Hoboken, New Jersey: John Wiley.
 • Yang, K. K., Lin, S. F., Hong, Z. R., & Lin, H. S. (2016). Exploring the assessment of and relationship between elementary students’ scientific creativity and science inquiry. Creativity Research Journal, 28(1), 16-23. http://dx.doi.org/10.1080/10400419.2016.1125270
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Other ID 1924
Published Date Mayıs-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda Demirhan
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: İsmail Önder
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Country: Turkey


Author: Şenol Beşoluk
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi373323, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {685 - 696}, doi = {10.24106/kefdergi.373323}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi}, key = {cite}, author = {Demirhan, Eda and Önder, İsmail and Beşoluk, Şenol} }
APA Demirhan, E , Önder, İ , Beşoluk, Ş . (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 685-696. DOI: 10.24106/kefdergi.373323
MLA Demirhan, E , Önder, İ , Beşoluk, Ş . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 685-696 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/373323>
Chicago Demirhan, E , Önder, İ , Beşoluk, Ş . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 685-696
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi AU - Eda Demirhan , İsmail Önder , Şenol Beşoluk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.373323 DO - 10.24106/kefdergi.373323 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 696 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.373323 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.373323 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi %A Eda Demirhan , İsmail Önder , Şenol Beşoluk %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.373323 %U 10.24106/kefdergi.373323
ISNAD Demirhan, Eda , Önder, İsmail , Beşoluk, Şenol . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 685-696. https://doi.org/10.24106/kefdergi.373323
AMA Demirhan E , Önder İ , Beşoluk Ş . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 685-696.
Vancouver Demirhan E , Önder İ , Beşoluk Ş . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 696-685.