Year 2018, Volume 26, Issue 3, Pages 661 - 671 2018-05-15

Evaluation the Views of Elementary Teachers About the Level of Noise Pollution at Schools, Its Reasons, Effects and Control
İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Mızrap Bulunuz [1] , Nermin Bulunuz [2] , Ömer Faruk Tavşanlı [3] , Ali Yurdun Orbak [4] , Nejla Mutlu [5]

196 483

The climate of the school is an important factor that determines the quality of education-training. Noise, ruining the school climate, decreases the productivity of education-training activities. The aim of this study is to evaluate the views of elementary teachers about the level of noise pollution at schools, its reasons, effects and control. The study is a qualitative research and designed in the pattern of phenomenology. Within this frame, it is attempted to reveal the knowledge, experience and views teachers have about noise pollution at schools. As a result of the research the views of teachers regarding noise pollution at schools were grouped under seven themes. These themes are as below “the level of noise at school”, “the meaning of noise pollution concept”, “the reasons of the noise at school”, “the place and time in which the noise increases”, “the reactions teacher give to noise”, “the educational, physiological and psychological effects of the noise”, “the views of teachers to decrease and avoid noise”. It is remarked that the statements teachers uttered most were “the reasons of the noise at school” and “the educational, physiological and psychological effects of the noise”

Okul iklimi okullarda eğitim-öğretimin kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. Gürültü okul iklimini bozarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimini düşürmektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerin okullardaki gürültü kirliliğinin düzeyi, nedenleri, etkileri ve kontrol edilmesi konusunda görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerin okulda gürültü ile ilgili sahip oldukları bilgi, deneyim ve görüşlerin ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda okuldaki gürültü kirliliğine ilişkin öğretmen görüşleri yedi tema altında toplanmıştır. Bu temalar; “okulda gürültü düzeyi”, “gürültü kirliliği kavramının anlamı”, “okuldaki gürültünün sebepleri”, “okuldaki gürültünün yoğunlaştığı yerler ve zamanlar”, “öğretmenlerin gürültüye karşı verdikleri tepkiler”, “gürültünün eğitsel, fizyolojik ve psikolojik etkileri” ve “öğretmenlerin gürültünün azaltılması veya engellenmesine dair görüşleri” şeklindedir. Öğretmenlerin en çok dile getirdiği söylemler “okuldaki gürültünün sebepleri” ve “gürültünün eğitsel, fizyolojik ve psikolojik etkileri” temaları altında olduğu dikkat çekmektedir.

 • Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., & Düzenli, S. (2000). Çevre kirliliği. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Arı, R., & Saban, H. (1999). Sınıf Yönetimi. Konya: Günay Ofset.
 • Avşar, Y., & Gönüllü, M.T. (2000). İstanbul İli Örneğinde Bazı Okullarda İç ve Dış Ortam Gürültülerinin Eğitim Kali-tesi Açısından Değerlendirilmesi, GAP 2000 Sempozyumu. 16-18 Ekim 2000.
 • Bilal, F. (2009). Okullarda Akustik Düzenleme ve Gürültü. Yalıtım Dergisi, 78, 66-67.
 • Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensi-tivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9 (2), 215-234.
 • Cavanagh, S. (1997). Content Analysis: Concept, Methods and Applications, Nurse Researcher, 4(3), s. 45-59.
 • Choi, C.Y., & McPherson, B. (2005). Noise levels in Hong Kong Primary Schools: Implications for classroom listening. International Journal of Disability, Development and Education, 52(4), 345-360.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz. (Çev. Ed: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.(1996). A Guide To Teaching Practice: Routledge, Great Britain By Clays Ltd, St Ives Plc, Fourth Edition. London ve New York.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research. Boston: Pearson.
 • Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÇGDYY (2008). Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeliği.
 • Grebennikov, L. (2006). Preschool teachers’ exposure to classroom noise. International Journal of Early Years Educa-tion, 14(1), 35-44.
 • Güney, E. (1998). Çevre sorunları. Ankara: Hatipoğlu Yayınları. Ibrahim, Z., & Richard, H. (2000). Noise pollution at school environment located in residential area. Jurnal Kejurute-raan awam (J Civil Eng), 12(2), 47-62.
 • İzoder (2016). İZODER ‘Ses Yalıtımı Zirvesi’ 17 Kasım 2016 tarihinde http://www.ekoyapidergisi.org adresinden alınmıştır.
 • Jewell, L. R. (1980). Effects of Noise on Student Performance. Journal of vocational education research, 5(3), 47-53.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik Analizi. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımlar. (Ed: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kyzar, B. L. (1977). Noise Pollution and Schools: How Much Is Too Much?. CEFP Journal, 15(2), 10-11.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Fransisko: Jossey- Bass.
 • Özbıçakçı, Ş., Çapık, C., Aydoğdu, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Eğitim ve Bilim, 37(165), 223-236.
 • Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2007). İlk ve ortaöğretim okullarındaki ses düzeyleri. İzalasyon Dergisi, 66, 78-82.
 • Rillo, T. J. (1979). Exploring noise: Sound pollution. Science Activities, 16 (4) 21-23.
 • Sart, G. (2015). Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yak-laşımlar. (Ed: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schlittmeier, S. J., Hellbrück, J., & Klatte, M. (2008). Does irrelevant music cause an irrelevant sound effect for auditory items? European Journalof Cognitive Psychology, 20(2): 252-271.
 • Shield, B., & Dockrell, J. E. (2004). External and internal noise surveys of London primary schools. Journal of the Aco-ustical Society of America, 115(2) 730-738.
 • Shield, B. M., & Dockrell, J. E. (2008). The effects of environmental and classroom noise on the academic attainments of primary school children. The Journal of the Acoustical Society of America, 123(1), 133-144.
 • Skarlatos, D., & Manatakis, M. (2003). Effects of classroom noise on students and teachers in Greece. Perceptual & Motor Skills, 96(2), 539-545.
 • Sterner, J. (2005). Can you hear me now? American School & University, 77 (9), 18-20.
 • Şentürk, C., & Sağnak, M. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 29-47.
 • Tamer, N., Küçükçifçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması, İTÜ Dergisi, 10(2), 169-181.
 • Tüzel, S. (2013). Sınıf İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansına Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.
 • Ulusoy, G., Tavukçuoğlu, A., & Çalışkan, M. (2013). Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi, 10.
 • Ulusal Akustik Kongresi Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 16-17 Aralık 2013. Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, M., & Altunkasa, M.F. (1999). Çevre: Kız meslek liseleri için temel ders kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mızrap Bulunuz
Institution: Uludağ University, Turkey

Author: Nermin Bulunuz

Author: Ömer Faruk Tavşanlı

Author: Ali Yurdun Orbak

Author: Nejla Mutlu

Dates

Publication Date: May 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi412246, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {661 - 671}, doi = {10.24106/kefdergi.412246}, title = {İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bulunuz, Mızrap and Bulunuz, Nermin and Tavşanlı, Ömer Faruk and Orbak, Ali Yurdun and Mutlu, Nejla} }
APA Bulunuz, M , Bulunuz, N , Tavşanlı, Ö , Orbak, A , Mutlu, N . (2018). İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 661-671. DOI: 10.24106/kefdergi.412246
MLA Bulunuz, M , Bulunuz, N , Tavşanlı, Ö , Orbak, A , Mutlu, N . "İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 661-671 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/36979/412246>
Chicago Bulunuz, M , Bulunuz, N , Tavşanlı, Ö , Orbak, A , Mutlu, N . "İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 661-671
RIS TY - JOUR T1 - İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Mızrap Bulunuz , Nermin Bulunuz , Ömer Faruk Tavşanlı , Ali Yurdun Orbak , Nejla Mutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.412246 DO - 10.24106/kefdergi.412246 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 661 EP - 671 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.412246 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.412246 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Mızrap Bulunuz , Nermin Bulunuz , Ömer Faruk Tavşanlı , Ali Yurdun Orbak , Nejla Mutlu %T İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.412246 %U 10.24106/kefdergi.412246
ISNAD Bulunuz, Mızrap , Bulunuz, Nermin , Tavşanlı, Ömer Faruk , Orbak, Ali Yurdun , Mutlu, Nejla . "İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (May 2018): 661-671. https://doi.org/10.24106/kefdergi.412246
AMA Bulunuz M , Bulunuz N , Tavşanlı Ö , Orbak A , Mutlu N . İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(3): 661-671.
Vancouver Bulunuz M , Bulunuz N , Tavşanlı Ö , Orbak A , Mutlu N . İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(3): 671-661.