Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 95 - 105 2019-01-15

The Factors Predicting Cyberloafing Behaviors of Undergraduate Students
Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler

Selma Şenel [1] , Serpil Günaydın [2] , Mustafa Tuncay Sarıtaş [3] , Harun ÇİĞDEM [4]

150 179

Cyberloafing behavior may cause learning and discipline problems in learning environments. The purpose of this study is to investigate the reasons and factors for cyberloafing behavior. Within this regard, the Cyberloafing Behavior Scale was applied to 124 university students to examine the reasons of students’ cyberloafing behaviors. Multiple linear regression analysis and content analysis procedures were conducted to examine cyberloafing behavior of students. Findings indicate that the most observed cyberloafing behavior is sharing and messaging during the lesson time. Based on regression analysis, male students having smart phone and low GPA score; spending more time on the Internet, and using more applications are demonstrating more cyberloafing behavior. According to content analysis, reluctance to learn is found to be the main reason for cyberloafing. Besides, receiving smartphone messages, willing to communicate with others via Internet, sense of curiosity on Internet, willingness to have more enjoable time on Internet are found to be other reasons for cyberloafing. Diminishing reluctance to learn could be a significant solution for today’s educational problem – cyberloafing.

Eğitim ortamlarında siber aylaklık davranışı, öğrenme ve disiplin problemleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı eğitim ortamlarındaki siber aylaklığın yordayıcılarını ve nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, 124 üniversite öğrencisine Siber Aylaklık Davranışları Ölçeği uygulanmış ve bu davranışları neden gösterdikleri sorulmuştur. Öğrencilerin siber aylaklık düzeylerinin yordayıcılarını belirlemek üzere çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Siber aylaklık davranışlarının nedenine ilişkin yanıtlara içerik analizi yapılmıştır. Bulgular öğrencilerin ders sırasında paylaşım ve mesajlaşma davranışlarını daha çok gösterdikleri yönündedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre; erkek, akıllı telefonu olan, akademik ortalaması düşük olan, internette daha fazla vakit geçiren, kullandığı uygulama sayısı fazla olan bireyler daha çok siber aylaklık davranışı göstermektedir. İçerik analizi sonuçlarına göre, siber aylaklığın en büyük nedeni (%53.3) öğrencilerin öğrenmeye isteksiz olmalarıdır. Telefona bildirim gelmesi ve iletişim kurma istekleri, merak duyguları ve zamanı daha eğlenceli geçirme istekleri de diğer nedenlerdir. Öğretim süreçlerinin daha ilgi çekici biçimde planlanması bu problemin önüne geçilmesinde en önemli çözüm olarak öngörülmektedir.

 • Akbulut, Y., Dursun, Ö., Dönmez O., & Şahin, Y. (2016). In search of a measure to in-vestigate cyberloafing in educational settings. Computers in Human Behavior, 55, pp: 616-625.
 • Al-Gamal, E., Alzayyat, A., & Ahmad, M. M. (2015). Prevalence of internet addiction and its association with psychological distress and coping strategies among university stu-dents in Jordan. Perspectives in Psychiatric Care, 52(1), 49-61. doi:10.1111/ppc.12102
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Ankara: Nobel Yayınları
 • Arabacı, İ. (2017). Investigation faculty of education students' cyberloafing behaviors in terms of various variables. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(1).
 • Azizoğlu, N. & Dönmez, F. (2010). Meslek liselerindeki öğrencilerin bilimsel süreç beceri-düzeylerinin incelenmesi: Balıkesir örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(2), 79-109.
 • Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (12.Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baturay, M. H., & Toker, S. (2015). An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle. Computers in Human Behavior, 50, 358–366. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.081
 • Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067–1084. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.03.008
 • Brubaker, A. T. (2006). Faculty perceptions of the impact of student laptop use in a wireless internet environment on the classroom learning environment and teaching information and library science. Master Dissertation. The Faculty of The School of Information and Lib-rary Science of the University of North Carolina.
 • Büyüköztürk, Ş., & Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carpenter, J. P., & Krutka, D.G. (2014). How and why educators use twitter: a survey of the field. Journal of Research on Technology in Education, 46(4), 414-434. Doi: 10.1080/15391523.2014.925701
 • Deore, L.D. (2012). Self concept among tribal, rural and urban students’. Indian Streams Research Journal, 2(7).
 • Dursun, Ö.Ö., Akbulut, Y., Dönmez, O., & Şahin, Y. L. (2015). Bilişim teknolojileri öğ-retmen adaylarının siber aylaklık profillerinin belirlenmesi. 3rd. International Instructio-nal Technologies & Teacher Education Symposium. Karadeniz Technical University.09-11 September 2015, Trabzon-Turkey.
 • Ergün, E., & Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Tekno-lojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 36-53.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage.
 • Fraenkel J.R., & Wallen N.E. (2009). How to design and evaluate research in education, 7th Edt., Pearson: London
 • Garrett, R. K., & Danziger, J. N. (2008). Disaffection or expected outcomes: Understan-ding personal Internet use during work. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(4), 937-958.
 • Gevenoğlu, N. (2014). Gençlik ve sosyal medya araştırma raporu (Gençlik ve Spor Bakanlı-ğı). Erişim Tarihi: 13 Nisan 2018. http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/3816/genclik-ve-spor-bakanligi-turkiyenin-en-kapsamli-sosyal-medya-arastirmasini-yapti.aspx
 • Grant, N. (2008). On the usage of social networking software technologies in distance lear-ning education. In K. McFerrin vd. (Eds.), Proceedings of Society for Information Tech-nology and Teacher Education International Conference 2008. Chesapeake, VA: AACE. 3755-3759
 • Küçükali, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversi-tesi örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 531- 546.
 • Lenhart, A. (2015), “Teens, social media & technology overview 2015”. Washington DC: Pew Research Center.
 • Lim, V. K. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and orga-nizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675-694.
 • Lim, V. K., & Chen, D. J. (2012). Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?. Behaviour & Information Technology, 31(4), 343-353.
 • Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacette-pe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (4.baskı). An-kara: Asil Yayıncılık.
 • Karaoğlan Yilmaz, F. G., Yılmaz, G., Öztürk, H. T., Sezer, B., & Karademir, T. (2015). Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environments. Computers in Human Behavior, 45, 290- 298.
 • Knight, R. (2017). Academic cyberloafing: a study of perceptual and behavioral differences on ın-class cyberloafing among undergraduate students. Unpublished master's disserta-tion. East Carolina University.
 • Pervaiz, S. (2016). The advantages and risks of using social networking in higher education in Pakistan. In T. Issa, P. Isaias & P. Kommers (Eds.), Social networking and education: Global perspectives, (83–97). Cham: Springer.
 • Ugrin, J. C., Pearson, J. M., & Odom, M. D. (2008). Profiling cyber-slackers in the workp-lace: demographic, cultural, and workplace factors, Journal of Internet Commerce, 6(3), 75-89.
 • Yaşar, S., & Yurdugül, H. (2013). The investigation of relation between cyberloafing activities and cyberloafing behaviors in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 600-604.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Ocak-2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Selma Şenel
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Author: Serpil Günaydın
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Author: Mustafa Tuncay Sarıtaş
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Author: Harun ÇİĞDEM
Institution: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { kefdergi475410, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {95 - 105}, doi = {10.24106/kefdergi.2376}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler}, key = {cite}, author = {Şenel, Selma and Günaydın, Serpil and Sarıtaş, Mustafa Tuncay and ÇİĞDEM, Harun} }
APA Şenel, S , Günaydın, S , Sarıtaş, M , ÇİĞDEM, H . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 95-105. DOI: 10.24106/kefdergi.2376
MLA Şenel, S , Günaydın, S , Sarıtaş, M , ÇİĞDEM, H . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 95-105 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/475410>
Chicago Şenel, S , Günaydın, S , Sarıtaş, M , ÇİĞDEM, H . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 95-105
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler AU - Selma Şenel , Serpil Günaydın , Mustafa Tuncay Sarıtaş , Harun ÇİĞDEM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2376 DO - 10.24106/kefdergi.2376 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 105 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2376 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2376 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler %A Selma Şenel , Serpil Günaydın , Mustafa Tuncay Sarıtaş , Harun ÇİĞDEM %T Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2376 %U 10.24106/kefdergi.2376
ISNAD Şenel, Selma , Günaydın, Serpil , Sarıtaş, Mustafa Tuncay , ÇİĞDEM, Harun . "Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Seviyelerini Yordayan Faktörler". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 95-105. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2376