Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 497 - 511 2017-09-07

Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme

Mustafa Serkan GÜNBATAR [1] , Şahin GÖKÇEARSLAN [2]

380 883

Etkileşimli tahtalar, özellikleriyle ve yapılan yatırımlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle araştırmalara konu olmaktadırlar. Bu çalışmada etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutum ve etkileşimli tahta ile öğrenme algısı değişkenleri; cinsiyet, sınıf ve öğrenci deneyimleri açısından incelenmiştir. Çalışma, 197 ortaokul öğrencisi ile tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 80’i kız 117’si erkektir. Araştırma sonuçlarına göre, etkileşimli tahtaya yönelik olumsuz tutum cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Olumlu tutum sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşmakta, kullanım süresi açısından ise haftalık bir saatten az kullanımının olduğu öğrencilerde anlamlı düzeyde daha düşüktür. Genel tutum açısından ise sınıf düzeyi ve kullanım süresi değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Etkileşimli tahta ile öğrenme algısı ile ilgili olarak cinsiyete ve sınıf düzeyine göre tüm ölçümler açısından anlamlı farklılaşma görülmüştür. Algılanan negatif etkiler ölçümü haricindeki diğer üç ölçüm açısından da etkileşimli tahta ile haftalık alınan eğitim süresi açısından anlamlı farklılaşma görülmüştür. Etkileşimli tahta kullanım süresi (yıl) açısından ise hem tutum ölçümleri hem de etkileşimli tahta ile öğrenme algısı ölçümleri açısından anlamlı fark yoktur. Benzer çalışmaların lise, üniversitede öğretmen adayları ve diğer öğrenci gruplarıyla tekrarlanması önerilmektedir. Etkileşimli tahtanın etkileri üzerine çalışmaların yapılması önerilmektedir. Yeniliğin devamlı aynı etkiyi bırakacağı düşüncesinden uzaklaşılmalı, öğrenme etkinlikleri de yeniliklere paralel biçimde geliştirilmelidir.

Etkileşimli tahta, tutum, öğrenme algısı, motivasyon, ortaokul öğrencileri
 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
 • Akgün, M. ve Koru, G. (2015). Akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci tutumu ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ankara ili örneği). Qualitative Studies, (1), 1-12.
 • Albayrak, E., Güngören, Ö. C. Ve Horzum, M. B. (2014). Algılanan öğrenme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.
 • Aytaç, T. (2013). Interactive white board factor in education: Students' points of view and their problems. Educational Research and Reviews, 8(20), 1907-1915.
 • Balta, N. ve Duran, M. (2015). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive white boards in elementary and secondary school classrooms. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 15-21.
 • Baylor, A. L. ve Ritchie, D. (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classrooms?.Computers&Education, 39(4), 395-414.
 • Beauchamp, G. ve Kennewell, S. (2013). Transition in pedagogical orchestration using the interactive white board. Educationand Information Technologies, 18(2), 179-191.
 • Cabı, E. (2016). Dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 875-890.
 • Cakir, R. ve Yildirim, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology integration in schools. İlköğretim Online, 8(3), 952-964.
 • Çakıroğlu, Ö. (2016). Students’ views on theuse of interactive white boards in the secondary schools for enhancing classrooms learning. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2),615-632.
 • Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014). Opinions of teachers toward the use of smart boards. Elementary Education Online, 13(1), 48-61.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
 • Demircioğlu, G. ve Demircioğlu, H. (2015). Öğrencilerin kimya derslerinde etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 387-395.
 • DiGregorio, P. ve Sobel-Lojeski, K. (2010). The effects of interactive white boards (IWBs) on student performance and learning: A literature review. Journal of Educational Technology Systems, 38(3), 255-312.
 • Greiffenhagen, C. (2002). Out of the Office into the school: electronic white boards for education. Erişim adresi: http://www.cs.ox.ac.uk/techreports/oucl/TR-16-00.pdf
 • Gündoğdu, T. (2014). Bir öğretme-öğrenme aracı olarak akıllı tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 392-401.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish Studies, 7(1), 1159-1177.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim. Ankara: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. ZeitschriftfürdieWelt der Türken/Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.
 • Keser, H. ve Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 377-403.
 • Korucu, A. T., Usta, E. ve Toraman, L. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 690-717.
 • Kelecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 175-181.
 • Levy, P. (2002) Interactive white boards in learning and teaching in two Sheffield schools: a developmental study. Erişim adresi: http://www.shef.ac.uk/eirg/projects/ wboards.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, Number 92.
 • Luo, Y. F. ve Yang, S. C. (2016). Theeffect of theinteractive functions of white boards on elementary students’ learning. Journal of Educational Computing Research, 0735633115628032.
 • Mercer, N., Warwick, P., Kershner, R. ve Kleine Staarman, J. (2010). Can the interactive white board help to provide a 'dialogic space' for children's collaborative activity? Language and Education, 24(5), 367-384.
 • MEB (2015a). FATİH Projesi bir tablet projesi değil, ulusal bir eğitim projesidir. Erişim adresi:http://www.meb.gov.tr/fatih-projesi-bir-tablet-projesi-degil-ulusal-bir-egitim-projesidir/haber/8221/tr
 • MEB (2015b). 2015-2016 öğretim yılı akıllı tahta ile başladı. Erişim adresi: http://izmitfarabioo.meb.k12.tr/icerikler/2015-2016-ogretim-yili-akilli-tahta-ile-basladi_2065249.html
 • Moss, G., Jewitt, C., Levaãiç, R., Armstrong, V., Cardini, A. ve Castle, F. (2007). The interactive white boards, pedagogy and pupil performance evaluation. Erişim adresi: www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR816.pdf.
 • Öz, H. (2014). Teachers' and students' perceptions of interactive white boards in the English as a foreign language classroom. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(3), 156-177.
 • Saadé, R. ve Bahli, B. (2005). The impact of cognitive absorption on perceived usefulness and perceived ease of use in on-line learning: An extension of the technology acceptance model. Information & Management,42(2), 317-327.
 • Schmid, E. C. (2008). Potential pedagogical benefits and drawbacks of multimedia use in the English language classroom equipped with interactive white board technology. Computers & Education, 51, 1553–1568.
 • Smith, L. (2008). An investigation into the effect of a NATE/Becta training programme on the use of interactive white boards in teaching and learning in secondary english. English in Education, 42(3), 269-282.
 • Somyürek, S., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2009). Board’s IQ: What makes a board smart?. Computers & Education, 53(2), 368-374.
 • Sunkur, M. Şanlı, Ö. ve Arabacı İ. B. (2011). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ, Turkey.
 • Şad, S. N. (2012). An attitude scale for smart board use in education: Validity and reliability studies. Computers &Education, 58(3), 900-907.
 • Şad, S. N.,& Özhan, U. (2012). Honeymoon with IWBs: A qualitative insight in primary students' views on instruction with interactive white board. Computers & Education, 59(4),1184-1191.
 • Tatli, C. ve Kiliç, E. (2015). Interactive white boards: Do teachers really use them interactively?, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2015.1016536
 • Torff, B. ve Tirotta, R. (2010). Interactive white boards produce small gains in elementary students’ self-reported motivation in mathematics. Computers&Education, 54(2), 379-383.
 • Tosuntaş, Ş. B., Karadağ, E. ve Orhan, S. (2015). The factors affecting acceptance and use of interactive white board within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the Unified Theory of acceptance and use of technology. Computers & Education, 81, 169-178.
 • TRT (2016). 58 bin sınıf daha "akıllı tahta"ya kavuşuyor. Erişim adresi: http://www.trthaber.com/ haber/egitim/58-bin-sinif-daha-akilli-tahtaya-kavusuyor-239701.html
 • Türel, Y. K. (2011). An interactive white board student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57(4), 2441-2450.
 • Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceive dease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into thetechnology acceptance model. Information Systems Research,11(4), 342-365.
 • Wall, K., Higgins, S. ve Smith, H. J. (2005). The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive white boards. British Journal of Education Technology, 36(5), 851-867.
 • Yang, H. D. ve Yoo, Y. (2004). It's all about attitude: revisiting the technology acceptance model. Decision Support Systems, 38(1), 19-31.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa Serkan GÜNBATAR

Author: Şahin GÖKÇEARSLAN

Dates

Publication Date: September 7, 2017

Bibtex @research article { mersinefd336738, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {497 - 511}, doi = {10.17860/mersinefd.336738}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {GÜNBATAR, Mustafa Serkan and GÖKÇEARSLAN, Şahin} }
APA GÜNBATAR, M , GÖKÇEARSLAN, Ş . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 497-511. DOI: 10.17860/mersinefd.336738
MLA GÜNBATAR, M , GÖKÇEARSLAN, Ş . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 497-511 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/28670/336738>
Chicago GÜNBATAR, M , GÖKÇEARSLAN, Ş . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 497-511
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme AU - Mustafa Serkan GÜNBATAR , Şahin GÖKÇEARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.336738 DO - 10.17860/mersinefd.336738 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 511 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.336738 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.336738 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme %A Mustafa Serkan GÜNBATAR , Şahin GÖKÇEARSLAN %T Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.336738 %U 10.17860/mersinefd.336738
ISNAD GÜNBATAR, Mustafa Serkan , GÖKÇEARSLAN, Şahin . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 497-511. https://doi.org/10.17860/mersinefd.336738
AMA GÜNBATAR M , GÖKÇEARSLAN Ş . Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 497-511.
Vancouver GÜNBATAR M , GÖKÇEARSLAN Ş . Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 511-497.