Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 561 - 594 2017-09-07

Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı

Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK [1] , Esra BUKOVA GÜZEL [2]

374 1721

Bu çalışmanın amacı, öğrenci düşüncesi bilgisinin gelişimine yönelik ders imecesi döngüsüne katılan üç matematik öğretmeninin köklü ifadelerin öğretimine ilişkin geliştirdikleri ders planlarını incelemektir. Durum çalışması desenine dayalı gerçekleştirilen çalışmanın katılımcılarını bir lisede görev yapmakta olan üç matematik öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmanın verileri ders imecesinin ilk döngüsü kapsamındaki öğretmenlerin planlama ve revizyon toplantılarındaki grup görüşmeleri, iki saati araştırma dersi ve iki saati revizyon dersi olmak üzere dört saatlik derslere ilişkin hazırlanan ders planları, bu derslere yönelik gözlemler ve öğretmenlerin yansıtıcı günlükleridir. Veriler betimsel analiz yöntemiyle ders planının giriş, geçiş-geliştirme ve kapanış aşamaları bağlamında analiz edilmiştir. Öğretmenler, araştırmacılar tarafından alan yazından yararlanılarak hazırlanan öğrenci düşüncelerine odaklanmaya yönelten ders planı kılavuzunu kullanarak köklü ifadelerin öğretimine ilişkin bir ders planı hazırlamışlardır. Bir öğretmenin hazırlanan planı araştırma dersinde uygulaması ve diğer öğretmenlerin ve araştırmacıların öğrencilere odaklanarak dersi gözlemlemesi sonrasında yapılan yansıtmalarla plan gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. Geliştirilen planın ders imecesinin revizyon dersinde uygulanmasından sonra yapılan yansıtma ve geliştirme sürecinde plan üzerinde yeni düzeltmeler yapılıp köklü ifadelerin öğretimine ilişkin nihai bir plan ortaya koyulmuştur. Ortaya koyulan ders planının hem köklü ifadelerin öğretiminde hem de öğrenci düşüncelerine odaklanan bir dersin planlanmasında matematik öğretmenlerine ve araştırmacılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Ders imecesi, ders planı, köklü ifadeler, matematik öğretmenleri, öğrenci düşüncesi bilgisi
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir Ders İmecesi (Lesson Study) çalışması. (Yayınlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Baki, A., Erkan, İ. ve Demir, E. (2012, Haziran). Ders planı etkililiğinin lesson study ile geliştirilmesi: Bir aksiyon araştırması. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Baki, M. ve Arslan, S. (2015). Ders imecesinin (lesson study) sınıf öğretmeni adaylarının matematik dersini planlama bilgilerine etkisinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 209-229.
 • Ball, D., Sleep, L., Boerst, T. ve Bass, H. (2009). Combining the development of practice and the practice of development in teacher education. The Elementary School Journal, 109(5), 458-474.
 • Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.
 • Borko, H. ve Livingston, C. (1989). Cognition and improvisation: Differences in mathematics instruction by expert and novice teachers. American Educational Research Journal, 26, 473-498.
 • Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematiği öğretme bilgilerinin gelişimi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Bütün, M. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinde ders imecesi modelinin değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 136-167.
 • Crison, C. (2012). What is the square root of sixteen? Is this the question? Mathematics Teaching, 230(1), 21-22. Erlandson, K. M. (2013). A study of college students' misconceptions of radical expressions. Unpublished master thesis). SUNY College at Fredonia.
 • Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development: The case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), 393-405
 • Fernandez, C., Yoshida, M., Chokshi, S. ve Cannon, J. (2001). An overview of lesson study. Erişim aresi: http://www.teacherscollege.edu/lessonstudy/presentations_slides.html.
 • Fischbein, E., Jehiam, R. ve Cohen, D. (1995). The concept of irrasyonel numbers in high school students and prospective teachers. Educational Studies in Mathematics, 29(1), 29-44.
 • Gómez, B. ve Buhlea C. (2009). The ambiguity of the √0sign. Proceedings of the Sixth Congress of The European Society for Research in Mathematics Education. (CERME 6), Lyon, France.
 • Grosser-Clarkson, D. L. (2015). The root of the problem. Mathematics Teacher, 109(2), 98-102.
 • Güven, B., Çekmez, E. ve Karataş, İ. (2011). Examining preservice elementary mathematics teachers’ understandings about irrational numbers. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 21(5), 401-416.
 • İşleyen, T. ve Mercan, E. (2013). Examining the difficulties experienced by 8th grade students on the subject of square root numbers. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 529–543.
 • Jones, K. (2005). Planning for mathematics learning. S. Johnston-Wilder, P. Johnston-Wilder, D. Pimm, ve J. Westwell, (Yay. Haz.), Learning to Teach Mathematics in the Secondary School.(2nd edition ) içinde (s.93-113). London: Routledge.
 • Kagan, D. ve Tippins, D. (1992). The evolution of functional lesson plans among twelve elementary and secondary student teachers. The Elementary School Journal, 92, 477-489.
 • Lesson Study Research Group. (2013). What is lesson study? Erişim adresi: http://www.tc.columbia.edu/lessonstudy/lessonstudy.html.
 • Lewis, C. (2002). Does lesson study have a future in the United States? Nagoya Journal of Education and Human Development, 1(1), 1-23.
 • Lewis, C. C., Perry, R. R. ve Hurd, J. (2009). Improving mathematics instruction through lesson study: A theoretical model and North American Case. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(4), 285–304.
 • Lewis, C. C., Perry, R. R. ve Hurd, J.(2004). A deeper look at lesson study. Educational Leadership, 61(5), 18-22.
 • Lewis, C., Perry, R. ve Murata, A. (2006). How should research contribute to instructional improvement? The case of lesson study. Educational Researcher, 35(3), 3-14.
 • Lloyd, G., M. ve Behm, S. L. (2005). Preservice elementary teachers' analysis of mathematics ınstructional materials. Action in Teacher Education 26(4), 48- 62.
 • McCutcheon, G. (1980). How do elementary school teachers plan? The nature of planning and influences on it. Elementary School Journal, 8, 4-23.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013a). Ortaöğretim matematik dersi (9-12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Murata, A. (2011). Conceptual overview of lesson study: Introduction. L. Hart, A. Alston ve A. Murata (Yay. haz.). Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education: Learning Together içinde (s.1-12). NY: Springer.
 • Mutton, T., Hagger, H. ve Burn, K. (2011). Learning to plan, planning to learn: The developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17, 399-416.
 • Olson, J.C., White, P. ve Sparrow, L. (2011). Influence of lesson study on teachers’ mathematics pedagogy. L. C. Hart, A. S. Alston ve A. Murata, (Yay. haz.), Lesson study Research and Practice in Mathematics Education içinde (s.39-59). New York: Springer.
 • Ontario Ministry of Education. (2006). A Guide to effective instruction in mathematics: kindergarten to grade 6 - Volume One. Erişim adresi: http://eworkshop.on.ca/edu/resources/guides/Guide_Math_K_6_Volume_1.pdf
 • Özkan, E. (2011). Misconceptions in radicals in high school mathematics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15(1), 120-127.
 • Perry, R. R. ve Lewis, C. C. (2008). What is successful adaptation of lesson study in the US? Journal of Educational Change, 10(4), 365-391.
 • Roach, D., Gibson, D. ve Weber, K. (2004). Why is square root of 25 not plus or minus 5?. Mathematics Teacher, 97(1), 12-13.
 • Rowland, T., Turner, F., Thwaites, A. ve Huckstep, P. (2009). Developing primary mathematics teaching: Reflecting on practice with the Knowledge Quartet. London: Sage.
 • Schoenfeld, A. H. (2005). On learning environments that foster subject-matter competence. L. Verschaffel, E. De Corte, G. Kanselaar ve M. Valcke (Yay. haz.). Powerful environments for promoting deep conceptual and strategic learning içinde (s. 29-44). Leuven, Belgium: Studia Paedagogica.
 • Smith, M.S., Bill, V. ve Hughes, E.K. (2008). Thinking through a lesson: Successfully implementing high-level tasks. Mathematics Teaching in the Middle School, 14(3), 132-138.
 • Stigler, J. W. ve Hiebert, J. (2016). Lesson study, improvement, and the importing cultural routines. ZDM Mathematics Education, 48(4), 581-587.
 • Stigler, J. ve Hiebert, J. (1999). The teaching gap. New York: The Free Press.
 • Swearingen, M. (2014). Four Preservice Teachers' Use of Mathematical Knowledge during Lesson Planning and Instruction in the Field Experience. (Unpublished doctoral dissertation). University of San Francisco.
 • Takahashi, A. (2014). The role of the knowledgeable other in lesson study: Examining the final comments of experienced lesson study practitioners. Mathematics Teacher Education and Development, 16(1), 4-21.
 • Takahashi, A. ve Yoshida, M. (2004). Ideas for establishing lesson-study communities. Teaching Children Mathematics, 10(9), 436–443.
 • Verhoef, N., Tall, D., Coenders, F. ve Van Smaalen, D. (2013). The complexities of a lesson study in a dutch situation: Mathematics teacher learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(4), 859-881.
 • Walker, E. (2011). How “language-aware” are lesson studies in an East Asian high school context? Language and Education, 25(3),187-202.
 • Wilson, S. M. (2004). Foreword. S. Cohen (Yay. haz.), Teachers’ professional development and the elementary mathematics classroom: Bringing understandings to light içinde (s. ix-xii). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah, New Jersey. London.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yoshida, M. (1999). Lesson study: A case study of a japanese approach to improving instruction through school-based teacher development. (Unpublished PhD): University of Chicago.
 • Zazkis, R. ve Sirotic, N. (2004). Making sense of irrational numbers: Focusing on representation. M. J. Hoines, A. B. Fuglestad (Yay. haz.), Proceedings of 28th International Conference for Psycholog of Mathematics Education, 4, 497–505, Bergen, Norway.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK

Author: Esra BUKOVA GÜZEL

Dates

Publication Date: September 7, 2017

Bibtex @research article { mersinefd336744, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {561 - 594}, doi = {10.17860/mersinefd.336744}, title = {Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı}, key = {cite}, author = {ÖZALTUN ÇELİK, Aytuğ and BUKOVA GÜZEL, Esra} }
APA ÖZALTUN ÇELİK, A , BUKOVA GÜZEL, E . (2017). Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 561-594. DOI: 10.17860/mersinefd.336744
MLA ÖZALTUN ÇELİK, A , BUKOVA GÜZEL, E . "Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 561-594 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/28670/336744>
Chicago ÖZALTUN ÇELİK, A , BUKOVA GÜZEL, E . "Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 561-594
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı AU - Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK , Esra BUKOVA GÜZEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.336744 DO - 10.17860/mersinefd.336744 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 561 EP - 594 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.336744 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.336744 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı %A Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK , Esra BUKOVA GÜZEL %T Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.336744 %U 10.17860/mersinefd.336744
ISNAD ÖZALTUN ÇELİK, Aytuğ , BUKOVA GÜZEL, Esra . "Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 561-594. https://doi.org/10.17860/mersinefd.336744
AMA ÖZALTUN ÇELİK A , BUKOVA GÜZEL E . Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 561-594.
Vancouver ÖZALTUN ÇELİK A , BUKOVA GÜZEL E . Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Kapsamında Köklü İfadelerin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Ders Planı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 594-561.