Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1156 - 1175 2018-12-25

Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gamze TUNCER [1] , Tuğba YANPAR YELKEN [2] , Işıl TANRISEVEN [3]

82 182

Bu araştırma ile Felsefe grubu öğrencilerinin akademik motivasyonları ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 4. Sınıfa devam eden 73 Felsefe bölümü öğrencisi ve aynı üniversitede formasyon eğitimi alan 11 Felsefe bölümü mezunu ve 49 Sosyoloji bölümü mezunu  olmak üzere toplam 133 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Vallerand ve diğerleri (1992) tarafından geliştirilmiş, Karataş ve Erden (2011) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması ile kültürel adaptasyonu yapılan Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) 28 maddeden oluşmaktadır. AMÖ motivasyonsuzluk, dışsal motivasyon ve içsel motivasyon olmak üzere üç temel boyuttan oluşan yedili likert tipli bir ölçektir. Ayrıca araştırmada kullanılan diğer bir veri toplama aracı, Karademir (2013) tarafından geliştirilen Sorgulama Becerileri Ölçeği’dir. Ölçek 14 maddeden ve 3 alt boyuttan (Bilgi Edinme, Bilgiyi Kontrol Etme, Özgüven) oluşan beşli likert tipli bir ölçektir. Araştırma sonucuna göre Felsefe grubu öğrencilerinin akademik motivasyon ve sorgulama becerisi düzeylerinin “iyi” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Felsefe grubu öğrencilerinin akademik motivasyonları ile sorgulama becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Felsefe grubu öğrencilerinin akademik motivasyon ve sorgulama becerisi düzeyleri arasında cinsiyet, mezun olma, bölüm ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken sorgulama becerisi düzeyleri arasında yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir
Motivasyon, akademik motivasyon, sorgulama becerisi
 • Arseven, A. , Dervişoğlu, F. M. ve Arseven, İ. (2015). Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 32(3), 171-185.
 • Babadoğan, C. ve Gürkan, T. (2002). Sorgulayıcı öğretim stratejisinin akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri Ve Uygulama Dergisi, 1(2), 147-160.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 17-42.
 • Calp, Ş. ve Bacanlı, H. (2016). Algılanan akademik yeterlik ve özerklik desteğinin özerk akademik motivasyon ve akademik başarıyla ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 300-317.
 • Clark, M. H. & Schroth, C. A. (2010). “Examining relationships between academic motivation and personality among college students”. Learning and Individual Differences, 20(1), 19-24.
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 1, 227–268.
 • Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(10), 110-122.
 • Dörnyei, Z. & Ottó, I. (1998). “Motivation in action: a process model of l2 motivation”. Working Papers in Applied Linguistics, Vol. (4): 43–69.
 • Engin, G. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama yaklaşımını algılama ve öğretim becerilerinin araştırılması: Türkiye-Hollanda karşılaştırma çalışması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ersarı, G. Ve Naktiyok, A. (2012). İş gören içsel ve dışsal motivasyon da stresle mücadele tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 81-101.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde öznel iyi oluş stratejilerinin kullanımı ile akademik motivasyon arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri Dergisi, 13: 77-84.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). PA: McGraw-Hill.
 • Gömleksiz, M. N. Ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173: 99-127. Gürleyürek, G.C. (2008). “Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından eleştirel düşünme eğilimleri, problem çözme becerileri ve akademik başarı düzeylerinin incelenmesi”. Yüksek lisans tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlğan, A. , Oğuz, E. ve Yapar, B. (2015). Okul yaşam kalitesine ilişkin algı ile akademik motivasyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(13), 158-176.
 • İlter, İ. (2003). Sosyal bilgiler dersinde sorgulayıcı araştırma tabanlı öğrenme modeli: başarı ve öğrenmede kalıcılığın incelenmesi. Turkish Studies, 8(12), 591-605.
 • Karademir, Aldan, Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz-yeterlik düzeyine etkisi, Yayınlanmamış doktora tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlari, öğrenme yaklaşimlari ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü, Yayınlanmış doktora tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karataş, H. ve Erden, M. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, Makale Yayında, Cilt:7, Sayı:1.
 • MEB, (2004). Tebliğler Dergisi, c.67: s.2563.
 • Rigby, C. S., Deci, E. I., Patrick, B. C. & Ryan, R. M. (1992). Beyond the intrinsic-extrinsic dichotomy: Self-determination in motivation and learning. Motivation and Emotion, 16 (3), 165-185.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R. Biere, N. M., Senecal, C., and Valleries, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic and amotivation in education. Educational Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2129-2682
Author: Gamze TUNCER (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0800-4802
Author: Tuğba YANPAR YELKEN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5884-2807
Author: Işıl TANRISEVEN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd397603, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1156 - 1175}, doi = {10.17860/mersinefd.397603}, title = {Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TUNCER, Gamze and YANPAR YELKEN, Tuğba and TANRISEVEN, Işıl} }
APA TUNCER, G , YANPAR YELKEN, T , TANRISEVEN, I . (2018). Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1156-1175. DOI: 10.17860/mersinefd.397603
MLA TUNCER, G , YANPAR YELKEN, T , TANRISEVEN, I . "Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1156-1175 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/397603>
Chicago TUNCER, G , YANPAR YELKEN, T , TANRISEVEN, I . "Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1156-1175
RIS TY - JOUR T1 - Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Gamze TUNCER , Tuğba YANPAR YELKEN , Işıl TANRISEVEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.397603 DO - 10.17860/mersinefd.397603 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1156 EP - 1175 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.397603 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.397603 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Gamze TUNCER , Tuğba YANPAR YELKEN , Işıl TANRISEVEN %T Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.397603 %U 10.17860/mersinefd.397603
ISNAD TUNCER, Gamze , YANPAR YELKEN, Tuğba , TANRISEVEN, Işıl . "Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1156-1175. https://doi.org/10.17860/mersinefd.397603
AMA TUNCER G , YANPAR YELKEN T , TANRISEVEN I . Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1156-1175.
Vancouver TUNCER G , YANPAR YELKEN T , TANRISEVEN I . Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1175-1156.