Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 149 - 165 2015-10-20

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hasan Basri Kansızoğlu [1] , Erdoğan Şama [2]

187 637

The purpose of this study was to determine the views of pre-service Turkish Language teachers on classroom management in different dimensions such as “teacher quality, obstacles, strategies to use solutions of obstacles, things to do for skill development, communication and time management”. The study group of research, in which case study was adopted among the qualitative research approaches, was consisted 37 teacher candidate who had been having training at the department of Turkish Education in Faculty of Education, Bartın University. The content analysis was performed on collected data which was collected through constructed interview form developed by the researcher through using QSR NVivo 8.0 qualitative analysis program. According to research results, preservice teachers exerted that they need to have communication skills such as equality, languagewording, and empathy; expertise skills such as field knowledge and fluency. Besides, pre-service teachers regard discipline, authority, and hierarchy and consider the punishment strategies as important in terms of such as ensuring the discipline, increasing motivation, and improving learning. In addition, they stated that practicum needs to be given by earlier semester and wanted practice oriented classroom management approach in the foreground

Bu çalışmanın amacı, “öğretmen nitelikleri, sorunlar, sorunların çözümünde kullanılan stratejiler, beceri kazandırmada yapılması gerekenler, iletişim ve zaman kullanımı” gibi farklı boyutlarda Türkçe öğretmeni adaylarının sınıf yönetimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasının kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 37 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler üzerinde QSR NVivo 8.0 nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları, öğretmenlerin eşitlik, dil-üslup ve empati gibi iletişim; alan bilgisi ve akıcı anlatım gibi uzmanlık becerilerine sahip olmaları gerektiğini ortaya koymuşlardır. Öğretmen adayları ayrıca disiplin, otorite ve hiyerarşiye önem vermekte, ödül ve ceza stratejilerini de disiplini sağlama, motivasyonu arttırma ve öğrenmeyi geliştirme açısından gerekli görmektedirler. Bunun yanında staj eğitiminin daha erken bir dönemden başlamak üzere verilmesi gerektiğini ifade ederek uygulama ağırlıklı bir sınıf yönetimi anlayışının ön planda olmasını istemektedirler. 

 • Kaynakça
 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Akın, U., & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 51, 353-370.
 • Argon, T., & Sezgin Nartgün, Ş. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Arslan, H. (2002). Sınıf yönetiminin temel kavramları. İçinde R. Sarpkaya (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı.
 • Celep, C. (2008). Sınıf yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y., & Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetim stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35, 53-64.
 • Çelik, V. (2008). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Dollase, R.H. (1992) Voices of beginning teachers: Visions and realities. New York: Teachers College Press.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98-110.
 • -
 • Karip, E. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lichtman, M. (2010). Qualitative research in education: A user’s guide. California: Sage.
 • Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2003). Classroom management that Works: Research-based strategies for every teacher. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Paliç, G., & Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(2), 199-220.
 • Polat, S., Kaya, S., & Akdağ, M. (2013). Investigating pre-service teachers’ beliefs about classroom discipline. Educational Sciences: Theory&Practice, 13(2), 885-890.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 135-155.
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). İletişim ve sınıf içi iletişimin önemi. 13. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Sönmez, E. (2014). İlk ve ortaokullardaki öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile performansları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Sueb, R. (2013). Pre-service teachers’ classroom management in secondary school: Managing for success in teaching and learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 670-676.
 • Varoğlu, G. (2014). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Beşiktaş ilçesi örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Woodside, A. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. UK: Emerald.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2010). Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları: Türkçe öğretmenliği. Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Hasan Basri Kansızoğlu

Author: Erdoğan Şama

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208919, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {149 - 165}, doi = {}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Kansızoğlu, Hasan Basri and Şama, Erdoğan} }
APA Kansızoğlu, H , Şama, E . (2015). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 149-165. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208919
MLA Kansızoğlu, H , Şama, E . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 149-165 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208919>
Chicago Kansızoğlu, H , Şama, E . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 149-165
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Hasan Basri Kansızoğlu , Erdoğan Şama Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 165 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Hasan Basri Kansızoğlu , Erdoğan Şama %T TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD Kansızoğlu, Hasan Basri , Şama, Erdoğan . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 149-165.
AMA Kansızoğlu H , Şama E . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 149-165.
Vancouver Kansızoğlu H , Şama E . TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 165-149.