Cilt: 4 Sayı: 2, 26.02.2024

Yıl: 2023

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararasi Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, sosyal bilimler alanında dünya literatürüne yön verecek araştırmaları yayınlamak ve  dünya ölçeğinde araştırmacıların gelişimine destek olmaktır.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararasi Sosyal Bilimler Dergisi'nin kapsamı, sosyal bilimler alanında küresel düzeyde evrensel normlara uyan bilimsel araştırma makaleleridir.

MAKALE YAZIM KURALLARI (Instructions for Authors)

Makalelerin Hazırlanması

Dosya formatı: Dergiye gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Hazırlanma dili: Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir.

Makalenin uzunluğu: Makaleler tercihen  4000 ila 7500 sözcüğü içeren uzunlukta ve maksimum 25 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Yazım için genel kurallar: Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, genel kural olarak, Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association - APA) hazırladığı ve yaygın bir şekilde kullanılan bilimsel yazı hazırlama kurallarını benimsemektedir. Dergiye gönderilen tüm yazılar, kaynakça dahil tek satır aralığında yazılmış olmalı ve her bir kenar boşluğu 2.5 cm olmalıdır. Yazım fontu 12 punto ve Times New Roman tipinde olmalıdır. Paragraflar arasında boşluk olmamalı ve her bir paragraf 1.25 cm uzaklığındaki ilk satır girintisiyle başlamalıdır. Her cümle sonunda bir boşluk bırakılarak yeni cümleye başlanmalıdır.

Makalenin bölümleri: Makalenin bölümleri, genel olarak; başlık sayfası, özet ve anahtar kelimeler, metin, kaynakça, tablolar, şekiller ve dipnotlardan oluşmalıdır.

Başlık sayfası

Başlık sayfası;

Makalenin başlığını(14 Punto)

Yazar/ların ad ve soyadlarını

Yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini ve elektronik posta adreslerini

İletişim kurulabilecek yazarın adres bilgilerini, elektronik posta adresini ve telefon numarasını kapsamalıdır.  Başlık kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir.

Öz ve anahtar kelimeler

Özet sayfası başlık sayfası içerisinde olmalıdır. Tüm makalelerin, en az 75 ve en fazla 150 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış kısa özetleri (Öz) olmalıdır. Öz, kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette, mümkün olduğunca, kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir.  Özetin altına çalışmayla ilgili beş adet anahtar sözcük yazılmalıdır.

Anahtar kelimelerin altında JEL kodu (en fazla 3 adet) ve Orcid numaraları verilmelidir.

Metin

Metin kısmı 2. sayfadan başlamalıdır. Makalelerin, genellikle, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmında oluşur.

Başlıklar, 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. şeklinde numaralandırılmalı ve en fazla 4 alt başlık şeklinde oluşturulmalıdır.

Birinci düzey başlıklar (giriş, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma) ilk harfleri büyük, koyu ve sola yaslanmış bir şekilde yazılmalıdır. Metin bir sonraki satırdan paragraf olarak başlamalıdır.

İkinci düzey başlıklar dik bir şekilde sola hizalanmış olarak yazılmalıdır. Metin bir sonraki satırdan paragraf olarak başlamalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar dik bir şekilde paragrafın başına yazılmalı, nokta (.) konmalı ve bir boşluk bırakılarak metne devam edilmelidir.

Metin içi atıf ve kaynakça

Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için APA Yayım Kılavuzunda belirtilen kurallar uygulanmalıdır. Metin içinde yapılan tüm atıflar kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça ayrı bir sayfada başlamalıdır. “Kaynakça” sayfanın başında ortalanmış, ilk harfleri büyük ve koyu bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren metin içinde atıf yapılan tüm eserler yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Her bir eser yazılırken sol alt girinti kullanılarak asılı hale getirilmelidir. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır.  Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için örnekler aşağıdadır. Detaylı bilgi için APA Yayım Kılavuzuna bakılması önerilir.

Metin içi atıflar:

Tek yazar için

……… belirtilmektedir (Bandura, 1991).

Yukl’a (1986) göre ……….

İki yazar için

……… belirtilmektedir (Turunç & Çalışkan, 2013).

Turunç ve Çalışkan’a (2013) göre ………..

Üç-beş yazar için

İlk defada

……… belirtilmektedir (Turunç, Çalışkan, Akkoç, Turgut & Mert, 2013).

Turunç, Çalışkan, Akkoç, Turgut ve Mert (2012)……….

Sonrakilerde

……… belirtilmektedir (Turunç vd., , 2013).

Turunç vd. (2013)……………

İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.

Altı ve daha fazla yazarlı eserler için ilk ve sonraki metin içi atıflarda, ilk yazardan sonra “vd.” kullanılmalıdır.

Kaynakça gösterimi:

Kitap

Tzu, S. (2011). The art of war. Berkeley, CA: Shambhala.

Editörlü kitap

Turunç, Ö. & Turgut, H. (Eds.). (2017). 101 Teori ve Strateji. Ankara: Siyasal Yayınları.

Editörlü kitapta bölüm

Çalışkan, A. (2017). 101 Teori ve Strateji. İçinde Ö.Turunç & H.Turgut (Eds.). Mavi Okyanus Teorisi (ss. 215-250). Ankara: Siyasal Yayınları.

Ang, S. & Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In S. Ang, & L. Van Dyne, (Eds.).Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications (pp. 3-15). Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Dergi makalesi

Turunç, Ö. & Çelik, M. (2012). İş tatmini -kişi-örgüt uyumu ve amire güven- kişi-örgüt uyumu ilişkisinde dağıtım adaletinin düzenleyici rolü. İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), 25-45.

Van Rooy, D. & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 71-95.

Tezler

Soyadı, A. (Yıl). Yüksek Lisans veya doktora tezinin başlığı (Yayımlanmamış yüksek lisans veya doktora tezi). Tezin yapıldığı Enstitü, Yer.

Author, A. A. (Year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Unpublished doctoral dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.

Bildiriler

Soyadı, A. (Yıl). Bildirinin başlığı. Bildirinin sunulduğu kongre/konferans, (ilk gün)-(son gün) Ay, Yeri.

Presenter, A. A. (Year). Title of paper or poster. Paper or poster presented at the meeting of Organization Name, (day1)-(day2) Month, Location.

Tablolar ve şekiller

Tablolar ve şekiller metin içinde verilmelidir. Tablo ve şekillere ait numaralar ve isimleri tablo ve şekillerin üstünde verilmelidir. Tablo ve şekil isimleri kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kullanılan kısaltmalar ve/veya açıklamalar varsa, tablo ve şekillerin altına not düşülmelidir.

Dipnotlar

Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken hususlar kısa bir şekilde dipnotta gösterilmeli, bu dipnotlar metin sonunda listelenmiş halde sunulmalıdır.

 

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE İLİŞKİN DERGİ POLİTİKAMIZ

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin araştırma yapılmadan önce alınmış olması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.


Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur.

MAKALE BENZERLİK RAPORU VE BENZERLİK ORANI HAKKINDA DERGİ POLİTİKAMIZ


Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin:Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'ye kadar kabul edilmektedir. %25 nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Yazarlar İçin Etik Kurallar
Yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti eder ve diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdikleri zaman bunu alıntı olarak belirtmek durumundadır. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı intihal nedenidir.
Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden aynı oranda sorumludur. Çalışmaya katkısı olup da araştırmacının ismine yer verilmemesi veya katkısı olmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır.
Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu olamaz. Yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye gönderemezler.


Hakemler İçin Etik Kurallar


Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.

Dergimizde makale gönderim, süreç işletimi yada yayın süreçlerinde ücret talep edilmemektedir. Dergimiz bilime katkı amacıyla kurulmuş tamamen ücretsiz bir dergidir.

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin:Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'ye kadar kabul edilmektedir. %25 nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.