Cilt: 5 Sayı: 4, 27.10.2023

Yıl: 2023

Research Articles

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ), sağlık bilimleri ve tıbbın tüm alanlarıyla ilgili uluslararası düzeydeki bilimsel ve klinik değeri yüksek konular hakkında sayılar yayınlamayı amaçlar ve bu konulardaki makaleleri kabul eder. 

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) sağlık bilimlerinde, tıbbın tüm alanlarında çalışan uzmanlar, hekimler ile bu alanlara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleridir.

Anatolian Current Medical Journal yalnızca İngilizce olarak gönderilen başvuruları kabul etmektedir. Derginin yayın dili İngilizce'dir.

1.1 Genel Format

Makale yazıları; Microsoft Word kullanılarak, A4 boyutunda, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığıyla hazırlanmalıdır. “Uluslararası Sistem (System International)” (SI) birimleri kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde tanımlanmalı ve daha sonra tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. İngilizce yazılmış yazılar, yazım kılavuzu ve dilbilgisine uygun olmalıdır. Makale başvuru sistemi, makalenin çevrimiçi olarak sunulmasını ve değerlendirilmesini sağlar.
Metin(ler) ve tablo(lar) MS Word formatında, grafik(ler) ve resim(ler) tercihen JPEG formatında (minimum 300 DPI) hazırlanmalıdır. Metin içinde şekil, tablo, resim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Makaleler %50 bitişik olmalı, İngilizce makalelerde nokta (55.78) kullanılmalıdır.

1.2 Makale Türü

Makale türünün belirlenmesi, makale gönderiminin ilk adımıdır; çünkü makale türü, makalenin biçimlendirilmesi ve kelime sınırları da dahil olmak üzere kullanılması gereken yönergeleri belirler (aşağıya bakınız; Kullanım Kılavuzu). Makale türünün ana kategorileri aşağıda özetlenmiştir:

Özgün Makale: Önemli yeni araştırmalar içeren makaleler özgün katkılardır. Bu makaleler, randomize kontrollü çalışmaları, gözlemsel (kohort, vaka kontrol veya kesitsel) çalışmaları, tanımlayıcı çalışmaları, tanısal doğruluk çalışmalarını, sistematik incelemeleri ve meta-analizleri, randomize olmayan davranışsal ve halk sağlığı müdahale çalışmalarını, deneysel hayvan çalışmalarını veya diğer herhangi bir klinik veya deneysel çalışmaları içerebilir. Makale özleri 400 kelimeyi geçmemeli ve Amaçlar, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç alt başlıkları ile yazılmalıdır. Ana metin şu alt başlıklarla yapılandırılmalıdır: Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Teşekkür, Kaynakça, Tablolar ve Şekil Açıklamaları. Ana metin; Öz, Kaynakça, Tablolar ve Şekil Açıklamaları hariç 4000 kelimeyi geçmemelidir. Makalenin 30 kaynağı geçmemesi tavsiye edilir. Hücre çalışmaları dışındaki tüm makaleler etik onay gerektirir.

Özet/Vaka Raporları: Özet raporları, küçük vaka serileri, vaka raporları, olumsuz denemeler, ön sonuçlar ve tam metin olarak yayımlanmayacak çalışmaları içeren kısa ve hakemli makalelerdir. Ana metin 2000 kelimeden az olmalı, en fazla 10 kaynak gösterilmeli ve en fazla 3 görüntüleme öğesi (Tablolar veya şekiller) içermelidir Özün 200 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir. Özler yapılandırılmamalı ve alt başlıklar (Amaçlar, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç) içermemelidir. Vaka bildirimlerinde “bilgilendirilmiş onam formu” alındığı belirtilmelidir.

Derleme Makalesi: Derleme makaleleri, tıptaki belirli konuların kapsamlı analizleridir ve yazarların derleme konularındaki kapsamlı deneyimleri ve yayınları nedeniyle davet üzerine de yazılabilir. Tüm derleme makaleleri, kabul edilmeden önce hakem değerlendirmesinden de geçecektir. Derleme makalesi ana metin (kaynakça, tablo ve şekil açıklamaları hariç) için 4000 kelimeyi ve öz için 400 kelimeyi geçmemelidir. Bir derleme makalesi en fazla 4 yazar tarafından imzalanabilir ve en fazla 80 kaynak içerebilir. Özün 200 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir. Özler yapılandırılmamalı ve alt başlıklar (Amaçlar, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç) içermemelidir. Derleme makaleleri etik onay gerektirmez.

Editöre Mektup: Bir dergi makalesi ile ilgili mektuplar 1000 kelimeyi (kaynaklar hariç) geçmemelidir. Bu tür yazılar için öz istenmez. Bir mektup en fazla 3 yazar tarafından imzalanabilir ve en fazla 5 kaynak ve 1 şekil veya tablo içerebilir. Yazarlardan mektuba cevap vermeleri istenebilir. Yanıtlar, başvuru sistemi aracılığıyla da gönderilmelidir.

Klinik Görüntü: Dergi, eğitim amaçlı olarak, kısa bir açıklama (kaynaklar hariç, ancak şekil açıklamaları dahil en fazla 500 kelime) ve eğitim açısından önemi olan orijinal, ilginç ve yüksek kaliteli klinik görüntüler yayımlamaktadır. Şekil alt yazıları100'den fazla kelime içermemelidir. En fazla 5 yazar tarafından imzalanabilir ve en fazla 5 kaynak ve 1 şekil veya tablo içerebilir. Tarih dahil, hastayı veya hastaneyi tanımlayabilecek her türlü bilgi görselden çıkarılmalıdır. Bu tür yazılar için öz gerekli değildir. Klinik görüntülerin ana metni şu alt başlıklarla yapılandırılmalıdır: Olgu ve Kaynakça. Tüm doküman hastanın onayını gerektirmektedir.

Editöryal Yorum: Editöryal yorumlar, dergide yayımlanan bir makale hakkında, makaleyi inceleyen kişi veya ilgili bir otorite tarafından yapılan kısa açıklamalardır. Çoğu yorum Baş Editör tarafından davet edilir, ancak spontane yorumlar da kabul edilir. Metin 1000 kelimeyi geçmemelidir (kaynaklar hariç). Bu tür yazılar için öz gerekli değildir ve en fazla 15 kaynak ve 1 şekil veya tablo içerebilir.

Diğer: Editörden yazılar, editöryal yorumlar, kitap incelemeleri, yayın ve araştırma etiği ile ilgili raporlar Yayın Kurulu tarafından talep edilir.

1.3. Klinik Araştırmalar ve Raporlama İlkeleri

The Anatolian Current Medical Journal, tüm klinik araştırmaların ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov) veya DSÖ'nün Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu (ICTRP:http://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html) kayıtlarından biri aracılığıyla kaydedilmesini teşvik etmektedir. Özellikle faz 3 klinik araştırmalar, ilk hasta kaydı sırasında veya öncesinde kaydedilmelidir. Özün sonunda kayıt adı ve kayıt numarası ile fon kaynağına ilişkin bilgi verilmelidir.

Ayrıca yazarlar makalelerini hazırlarken aşağıdaki yönergelere de başvurmalıdır.

Sağlık araştırmalarının raporlama yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için, yazarların EQUATOR ağ web sitesine başvurmaları önerilir (http://www.equator-network.org/).

2. Makalenin Hazırlanması ve Gönderilmesi

Bir makale için bütün gönderim süreci, web sitesi üzerinden kendinden açıklamalı bir çevrimiçi gönderim sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak tamamlanır.

Lütfen makale gönderim sürecinde sizden iki potansiyel hakem önermenizi isteyeceğimizi unutmayın.

Gönderilen makale, aşağıdaki sırayla AYRI dosyalara bölünmelidir:
2.1. Kapak Yazısı
2.2. Başlık Sayfası
2.3. Ana Belge (Öz, Ana metin, kaynakça, tablolar ve şekil açıklamaları). Makalenin özü de başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir.
2.4. Tablolar
2.5. Şekiller
2.6. Etik Kurul Onay Formu
2.7. Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Onay Formu
2.8. ICMJE Çıkar Çatışması formu ve Veri Paylaşımı Beyanı formu
2.9. Creative Commons Lisans Sözleşmesi Formu

2.1. Kapak Yazısı (Ayrı bir dosya olarak)

Kapak yazısı makale başlığını, sorumlu yazarın tam adını ve makale türünü (özgün makale, vaka raporu, derleme makalesi, editöre mektup vb.) içermelidir. Kapak yazısı aynı zamanda bir çıkar çatışmasının olmadığını veya varlığını beyan eden bir beyanı da içermelidir(ayrıntılar için lütfen ICMJE Çıkar Çatışması formu sayfasına bakın).Ayrıca, makalenin daha önce yayımlanmadığına, kabul edilmediğine veya başka bir yerde yayımlanmak üzere eşzamanlı incelemeye tabi tutulmadığına dair bir açıklama bulunmalıdır. Anatolian Current Medical Journal bir önceki yayın farklı bir dilde yayımlanmış olsa bile, birden fazla gönderiyi ve mükerrer başvuruları kabul etmemektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bu konudaki başyazıya (ICMJE recommendations (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html)bakın.Sözlü veya poster olarak sunulan makalelerde kapak yazısı başlık sayfasında, sunumun tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir. Kapak yazısı örneğini derginin web sayfasında bulabilirsiniz.

2.2. Başlık Sayfası (Ayrı bir dosya olarak)

Başlık sayfası şunları içermelidir:
Makale başlığının tamamı (en fazla 150 karakter)
Kısa başlık (en fazla 50 karakter)
Tüm yazarların tam adları, ORCID'leri, kurumları ve e-posta adresleri (tüm yazarlar ICMJE'nin yazarlık gerekliliklerini karşılamalıdır - ayrıntılar için "Telif Hakkı Devri ve Yazarlık Onay Formu"na bakın)
Sorumlu yazarın adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi
Çalışmanın daha önce nerede ve ne zaman sunulduğuna ilişkin bilgiler.
Teşekkür: Yazarlık kriterleri (ICMJE: yazarlık ve katkıda bulunma) ile çıkar çatışması ve finansman beyanını karşılamayan tüm katkıda bulunanlar bu alt başlık altında beyan edilmelidir.
Başlık sayfası örneği derginin web sayfasında bulunabilir.

2.3. Ana Metin (Ayrı bir dosya olarak)

Ana metin sırasıyla öz, ana metin, kaynak listesi, tablolar ve şekil açıklamalarını içermelidir.

2.3.a. Özler
Özgün makaleler, davetli derleme makaleleri ve özet/vaka raporları bir öz içermelidir.Özgün makaleler için özler sırasıyla şu alt başlıklar ile yapılandırılmalıdır: Amaçlar, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç.Derleme makaleleri ve özet/vaka raporları için özler yapılandırılmamalıdır.Klinik görseller, Başyazılar, Editöre Mektuplar ve Yorumlar öz içermemelidir.Lütfen aşağıdaki Ana Metin bölümünde belirli türdeki yazıların özlerine ilişkin yönergeleri bulun.
Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
Yöntemler: Çalışma, seçim kriterleri, tasarım (randomize, retrospektif/prospektif vb.) ve eğer varsa uygulanan istatistiksel yöntemler de dahil olmak üzere tanımlanmalıdır.
Bulgular: Çalışmanın ana sonuçları gösterilmeli ve istatistiksel anlamlılık düzeyi belirtilmelidir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları özetlenmeli ve sonuçların klinik uygulanabilirliği tanımlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Özün ardından, Index Medicus'ta “MedicalSubjectHeading (MeSH)” başlığı altında verilen 3 ila 6 anahtar sözcük yer almalıdır.

2.3.b. Ana Yazı
a) Özgün Makaleler
Makalenin ana metni aşağıdaki başlıkları içermelidir:
Giriş: Bu, literatürden alınan bilgilerle desteklenen, konuya ve çalışma hedef(ler)ine ilişkin kısa bir arka plandan oluşmalıdır.
Yöntemler: Çalışma planı, çalışmanın randomize ve retrospektif mi yoksa prospektif mi olduğu, uygulanan dahil edilme ve dışlama kriterleri, hasta/örnek sayısı ve özellikleri ve kullanılan istatistiksel yöntemler dahil olmak üzere açıkça tanımlanmalıdır.
Bulgular: Çalışmanın sonuçları sayısal sırayla verilen tablo/şekillerle belirtilmeli; sonuçlar uygulanan istatistiksel analiz yöntemlerine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyalin hazırlanmasına ilişkin ayrıntılar için Genel Yönergelerin Tablolar, Grafikler, Şekiller ve Görseller bölümüne bakınız.
Tartışma: Çalışma sonuçları olumlu ve olumsuz yönleri açısından tartışılmalı ve literatür ile karşılaştırılmalıdır. Çalışmanın sonucu vurgulanmalıdır.
Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu bölümde hangi veri ve analizlerin çalışmaya dahil edilemediği belirtilmeli, çalışmanın kısıtlılıkları tartışılmalı ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmalıdır.
Sonuç: Elde edilen ve çalışmadan çıkarılabilen sonuçlar vurgulanır.
Teşekkür: Çalışmaya yönelik her türlü teknik, mali destek veya editöryal katkı (istatistiksel analiz, İngilizce değerlendirme) makalenin sonunda yer almalıdır.
Kaynaklar (referanslar): Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Gerekli kullanım ve biçimlendirme hakkında ayrıntılar için Genel Yönergelere bakın.

b) Özet/Vaka Raporları
Özet/Vaka Raporları, nadir görülen, tanı ve tedavide yenilik özelliği taşıyan ve mevcut bilgilerimize katkıda bulunan vakaları sunmalıdır. Ana metin; giriş, vaka sunumu, tartışma ve kaynakları içermelidir.

c) Derleme Makalesi
Derleme makaleleri, klinik veya temel konunun herhangi bir yönünü ele alabilir ve en son kanıtlara dayalı olarak mevcut bilgi durumunu veya klinik kullanımı tanımlayan, tartışan ve analiz eden ve gelecekteki araştırmalar için tavsiyeler sunan bir formatta yazılmalıdır. Derleme makalelerinin çoğu davetlidir; ancak davetsiz derlemeler de memnuniyetle karşılanmaktadır. Derleme göndermeden önce bölüm editörüyle iletişime geçilmesi önerilir. Derleme makaleleri, konuları derinlemesine, bağımsız ve önyargısız olarak analiz eder. Atıf yapılan tüm makaleler kaynaklarda bulunulmalıdır.

d) Editöre Mektup
Editöre Mektuplar, konuyla ilgili güncel gelişmeler ile bilimsel ve sosyal yönleriyle ilgili kısa yorumlar olabilir, soru içerebilir veya dergide yayımlanan makalelere yanıt olarak ek katkılar sunabilir. Bir kişi veya kurumu belirtebilecek herhangi bir bilgi, kör bir inceleme süreci sağlamak için ana belgeden çıkarılmalıdır.

2.3.c. Kaynaklar

Kaynak listeleri ICMJE standartlarına uygun olmalı ve yazının sonunda metinde geçtiği sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Dergi başlıkları, Index Medicus/Medline/PubMed'deki dergi kısaltmalarına göre kısaltılmalıdır (dergi kısaltmaları için NLM tarafından yıllık olarak yayımlanan MEDLINE indekslenen Dergiler Listesi'ne bakın).

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynaklar, metinde ilk geçtiği sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Anatolian Current Medical Journal, kaynak gösterimi için American Medical Association (AMA) atıf türünü kullanmaktadır. Her kaynak, metin içinde üst simge şeklinde Arap rakamları (örneğin, 1, 2, 3…) kullanılarak belirtilmelidir. Aynı örnekte birden fazla kaynağa atıfta bulunulabilir. Sıralı kaynaklardan alıntı yapıyorsanız, bunlar kısa çizgi (-) ile belirtilmelidir. Sıralı olmayan kaynaklar virgülle ayrılmalıdır. Rakamlar arasında boşluk olmamalıdır. Kaynaklar yazının sonunda “Kaynaklar” başlığı ile yer alır ve her madde alfabetik olarak değil sayısal olarak sıralanmalıdır. Yazar adlarının formatı "Soyadı1 AB, Soyadı2 CD, ..." şeklindedir. Her tam adın arasında virgül vardır; ancak her adın içinde noktalama işareti bulunmamalıdır. Bir kaynakta en fazla altı yazar varsa hepsi dahil edilmelidir. Altıdan fazla yazar varsa, ilk üçünü yazılmalı, ardından "et al."denilmelidir. Daha sonra makalenin adını (yalnızca cümlenin ilk harfi, kısaltmalar ve özel adların ilk harfi büyük olacak), kısa dergi adını, yılını, cildini, numarasını, sayfa numarasını (15-8 şeklinde, 15-18 değil) ekleyin. Dergi adı italik olarak yazılmalı ve sonunda bir nokta konulmalıdır. Makale gönderimi için kullanılan format Index Medicus'ta (www.icmje.org) belirtildiği gibi olmalıdır.

Kaynak örnekleri aşağıdaki gibidir:

1) Dergi makalesi
Yazar(lar), Makale başlığı, Dergi adı(kısaltılmış ve italik halde), Yayın yılı (ardından nokta), Cilt numarası, Yayın numarası, Parça (part) veya ek (supplement) numarası (varsa), Dahil edilen sayfa numaraları. Doi numarasının eklenmesine gerek yoktur.
Örnekler:
-Freund KB, Staurenghi G, Jung JJ, et al. Macular neovascularization lesion type and vision outcomes in neovascular age-related macular degeneration: post hoc analysis of HARBOR.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022;260(8):2437-2447.
-Freund KB, Fine HF. Pachychoroid Disease.Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2020;51(4):206-209.

2) Tüm kitap
Yazar(lar). Kitap başlığı. Baskı numarası (ikinci baskı veya üzeri ise). Yayınevinin adı; telif yılı
Örnek: Riegelman RK, Kirkwood B. Public Health 101: Healthy People--Healthy Populations. 2nd ed. Jones & Bartlett Learning; 2015.

3) Kitaptan bir Bölüm
Yazar(lar). Bölüm başlığı. İçinde: Editör, eds. Kitap Adı. baskı (iki veya yukarısı için). Yayınevi: Yıl: sayfalar.
Örnek: Bliss CM, Wolfe M. Chapter 34: Common clinical manifestations of gastrointestinal disease. In: Andreoli TE, Cecil RL, eds. Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine. 8th ed. Saunders/Elsevier; 2010:382-400.

4) Elektronik formatta makale
Elektronik materyalden alıntı yaparken, temel bilgilere ek olarak, genel olarak DOI'yi de eklemelisiniz . DOI yoksa, öğeye eriştiğiniz tarihin yanı sıra öğenin URL'sini (bağlantısını) ekleyin. Akılda tutulması gereken iki ipucu : Mümkün olan en doğrudan URL'yi sağlayın ve URL yerine DOI listeleniyorsa, erişilen tarihin eklenmesi gerekli değildir. DOI, URL yerine tercih edilir.
Örnekler

Cilt ve sayfa bilgilerini içeren online dergi makalesi
Allison MA, Hurley LP, Markowitz L, et al. Primary care physicians’ perspectives about HPV vaccine. Pediatrics. 2016;137(2):e20152488. doi:10.1542/peds.2015-2488

Basılı yayınlanmadan önce online olarak sunulan online dergi makalesi
Tamburini S, Shen N, ChihWu H, Clemente JC. Themicrobiome in early life: implications for health outcomes. NatMed. Published online July 7, 2016. doi:10.1038/nm4142

İnternet sitesi
King MW. Carbohydrate Nomenclature. The Medical Biochemistry Page. Updated April 2, 2020. Accessed June 3, 2020. http://themedicalbiochemistrypage.org.

Online kitap
Gilmore K, Meersand P. Normal Child and Adolescent Development: A Psychodynamic Primer. American Psychiatric Association Publishing; 2014. Accessed August 12, 2019. https://www.r2library.com/Resource/Title/1585624365

Online bir kitaptan bölüm
Creating safety systems in health care organizations. In: Kohn, LT, Corrigan, JM, and Donaldson MS, eds. ToErr is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine; 2000: chap 8. Accessed November 1, 2016. http://www.nap.edu/openbook.ptp?record_id=9728&page=155

Online kaynak
Amoxicillin. Micromedex. Truven Health Analytics; 2020. Updated June 2, 2020. Accessed July 22, 2020.http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian#

Ön baskılar
Bloss CS, Wineinger NE, Peters M, et al. A prospective randomized trial examining health care utilization in individualsusing multiple smartphone-enabled biosensors. bioRxiv. Preprintposted online October 28, 2015. doi:10.1101/029983

Diğer kaynak stilleri için lütfen “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Bulunması Gerekli ICMJE Standartları: Örnek Kaynaklar” kısmına bakınız.

2.3.d- Şekil Açıklamaları

Resimlerin açıklamaları ana metinde kaynaklardan sonradan sonra ayrı bir sayfadan başlanarak yazılmalı ve karşılık gelen resimlerde Arap rakamları kullanılmalıdır.

2.4. Tablolar (Ayrı bir dosya olarak)

Tablolar ana belge içinde kaynak listesinden sonra sunulmalıdır. Tüm tablolara ana metin içinde atıfta bulunulmalı ve ana metin içinde geçiş sırasına göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm tablolar için açıklayıcı bir başlık verilmeli ve başlıklar tabloların üzerinde yer almalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar (ana metin içinde tanımlanmış olsa bile) tabloların altında tanımlanmalıdır. Tablolar, kelime işlemci yazılımının “tablo ekle” komutu kullanılarak oluşturulmalı ve kolay okunabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Özellikle tablolar açıklayıcı olmalı ve okuyucuların makaleyi anlamalarını kolaylaştırmalı ve ana metinde sunulan verileri tekrar etmemelidir.

2.5. Şekiller (Ayrı bir dosya olarak)

Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, başvuru sistemi üzerinden ayrı dosyalar (JPEG formatında) olarak gönderilmelidir. Bir Word belgesine gömülü olarak eklenip gönderilmemelidir. Şekil alt birimleri olduğunda, alt birimler tek bir görüntü oluşturacak şekilde birleştirilmemelidir. Her alt birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı ayrı gönderilmelidir. Figür göstergelerini desteklemek için resimler üzerinde kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız imi ve benzeri işaretler kullanılabilir. Sunumun geri kalanında olduğu gibi, rakamlar da kör olmalıdır. Görsellerdeki herhangi bir kişi veya kurumu işaret edebilecek herhangi bir bilgi gizlenmelidir. Gönderilen her şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri önlemek için sunulan tüm şekillerin çözünürlüğü net ve büyük (minimum boyutlar 100x100 mm)olmalıdır.

2.6. Etik Kurul Onay Formu (Ayrı bir dosya olarak)

ULAKBİM TR Dizin etik kurallarla ilgili 2020 kriterlerine bazı yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Lütfen makalenizi bu kurallara göre gönderin. Yazarlar ilgili belgeleri temin etmeli ve etik kurul onayı ile birlikte sisteme yüklemelidir.
1. Katılımcılardan anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma için “Etik Kurul Onayı” gerekir.
2. Makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin gerekip gerekmediği belirtilmelidir. Bu onaylar gerekli ise hangi kurumdan, hangi tarihte, hangi karar veya sayı ile ibraz edilmelidir.
3. Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla insan ve hayvan (malzeme/veri dahil) kullanılarak yapılan araştırmalar için "Etik Kurul Onayı" gereklidir.
4. Çalışma, insan veya hayvan deneklerin kullanımını içeriyorsa, çalışmanın uluslararası beyanlara, kılavuz vb. usulüne uygun yapıldığı beyan edilmelidir.
5. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak klinik araştırmalar için “Etik Kurul Onayı” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul Onayı” gerekmektedir.
* 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılarak yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir) ve bir önceki yılda yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul onayı gerekmemektedir.
** Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda etik kurul onayı dergi editörü ile paylaşılacaktır. Ayrıca kurul adı, tarih ve sayı numarası makalenin yöntem bölümünde ve makalenin son sayfasındaki etik kurul onayı bölümünde belirtilecektir.
*** Üniversite üyesi olmayan araştırmacılar da kendi bölgelerindeki Etik Kurullara başvurabilirler.

2.7. Telif Hakkı Devri Sözleşmesi ve Yazarlık Onay Formu

Bu form, tüm yazarların bilimsel katkılarını ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Form, derginin web sayfasından indirilebilir.
ICMJE, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:
♦ Çalışmanın konseptine veya tasarımına önemli katkılar veya iş için verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanması VE
♦ Çalışmayı tasarlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirmek VE
♦ Yayımlanacak versiyonun nihai onayı VE
♦ Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde soruşturulmasını ve çözülmesini sağlamak için çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olma anlaşması.”

Bir katkıda bulunan, yazar olarak tanımlanabilmesi için dört kriteri de karşılamalıdır. Katkıda bulunan kişi dört kriteri de karşılamıyorsa, makalenin teşekkür bölümünde belirtilmelidir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen ICMJE'nin yazarların ve katkıda bulunanların rolüne ilişkin tanımına şu adresten bakın: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

2.8. ICMJE Çıkar Çatışması formu ve Veri Paylaşımı Beyanı formu

Gönderim sırasında ICMJE Çıkar Çatışması formu doldurulmalı, bilgisayarınıza kaydedilmeli ve makalenizle birlikte dergiye gönderilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen “Çıkar Çatışması Politikasına” bakın. Anatolian Current Medical Journal, yazarların 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında bir klinik araştırmaya kaydolurken klinik araştırmalar için bir Veri Paylaşım Bildirimi Formu göndermelerini ve bir veri paylaşım planı kaydetmelerini gerektirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen "Veri Paylaşım Politikasına" bakın.

2.9. Creative Commons Lisans Sözleşmesi Formu

Yazıların kabul edilmesinden sonra sorumlu yazardan Creative Commons Lisans Sözleşmesi formunu imzalayarak yayıncıya göndermesi istenebilir. Daha fazla bilgi için lütfen “açık erişim politikasına” bakın.

Not: ORCID bilgileri ulusal ve uluslararası dergilerde kullanılmaktadır. ORCID, Açık Araştırmacı ve Katkıda Bulunan Kimliği (Open Researcher and Contributor ID; ORCID) sağlayan ve araştırmacılara benzersiz bir tanımlayıcı için kaydolmasına olanak tanıyan bir kuruluştur. ORCID, bireylerin araştırma, burs ve yenilik faaliyetlerinde bulunurken isimleriyle kullanmaları için bir tanımlayıcı sağlamaktadır. Bu tanımlayıcılar, öncelikle yayıncılık dünyasında yazarların belirsizliğini gidermek için kullanılır. Anatolian Current Medical Journal indeksleme gerekliliği için bu bilgiyi de içermektedir. ORCID ID'nizi aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

https://orcid.org/register

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bilimsel Sorumluluk

Tüm yazarların gönderilen makaleye doğrudan akademik ve/veya bilimsel katkıları olmalıdır. Yazarlar aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmalıdır: Makalede çalışmayı planlamalı veya yürütmeli, makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve son taslağı kabul etmelidir.

Etik Kurallar ve İntihal

Bu dergi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır ve hiçbir şekilde intihale izin vermez. Dergi, yayımlanmadan önce gönderilen içeriğin orijinalliğini doğrulamak için bir intihal tarama hizmeti kullanır. Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda intihal tespit edilirse sorumluluk yazar(lar)a aittir. Dergi, bilimsel eksiklik veya etik ihlali olduğuna dair herhangi bir şüphe veya iddia olması durumunda, makaleyi incelenmesi için destek veren kurumlara veya diğer yetkililere gönderme hakkını saklı tutar. Dergi, eylem başlatma sorumluluğunu kabul eder; ancak gerçek bir soruşturma veya herhangi bir karar yetkisi için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Dergi, yayımlanmadan önce tüm gönderileri intihal açısından taramak için "iThenticate"i kullanır. iThenticate raporlarına göre bu dergi %20'den fazla benzerlik gösteren makaleleri kabul etmemektedir. Yazarların aşağıda gösterildiği gibi her türlü intihal ve etik suiistimalden kaçınmaları esastır.

Etik olmayan uygulamaları ve COPE akış şemalarına uygun olarak, yazarlık hediye etme, uygunsuz teşekkür ve uygunsuz referanslar gibi uygulamalarla inceleme sürecini etkileme çabalarını onaylamıyoruz.

Yazarlar, çalışma sonuçlarının tamamını veya bir kısmını özet şeklinde yayınlayıp yayınlamadıklarını bildirmekle yükümlüdürler.

Düzeltme, Geri Çekme, Açıklama Politikası ve Editöryal Yanıtlar

Bu dergi, yayınladığı çalışmadaki hataları düzeltme ve okuyucuların bu çalışma hakkındaki eleştirilerini dikkate alma yükümlülüğünün kabul eder.

Düzeltmeler ve Geri Çekme

Bu tür hatalar, yayıncı ile koordineli olarak en kısa sürede çevrimiçi olarak düzeltilecek ve bir sonraki sayıda çıkacak olan bir yazım hatası sayfasına basılacak ve makalenin dijital versiyonunda yer alacaktır. Düzeltilmiş makale, düzeltme tarihini ve hatanın görüneceği cilt ve sayısını belirten bir dipnot içerecektir. Düzeltmelerin kapsam veya miktar açısından önemli olduğu bir durumda, çevrimiçi olarak düzeltilmeyecek, ancak dijital versiyon, hatanın yayınlandığını gösteren bir dipnot içerecektir.
Hata (Erratum) veya yayıncı düzeltmesi: Dergi tarafından bilimsel kaydı, makalenin bilimsel bütünlüğünü veya yazarların veya derginin itibarını etkileyen önemli bir hatanın düzeltilmesidir.
Düzeltme (Corrigendum) veya yazar düzeltmesi: Yazar tarafından yapılan ve akademik kayıtları, makalenin bilimsel bütünlüğünü veya yazarların veya derginin itibarını etkileyen önemli bir hatanın düzeltilmesidir.

Editoryal Yanıtlar

Bu tür yanıtlar hakem değerlendirmesinden geçirilecek ve mümkünse orijinal gönderiyi inceleyen hakemlere gönderilecektir; mümkün olduğu ölçüde, tüm taraflar anonim kalacaktır. Yanıtlar dergi editörlerinin denetimine tabidir ve ilgili tüm taraflarla tam istişare yapıldıktan sonra yayınlanacaktır.
Editoryal endişe ifadesi: Örneğin, bir okuyucunun önemli bir eksikliğin açıklığa kavuşturulması veya düzeltilmesi talebine yanıt olarak, bir makaleye bilgi eklendiğini bildirir. Bu tür eklentiler, editörlerin okuyucunun yayınlanan eklenti kısmının bir bölümünü anlaması için çok önemli olduğuna karar verdiğinde yayınlanır.
Geri Çekme(Retraksiyon): Konuyla ilgili editör ve yayıncı tarafından yapılan bir araştırmayı takiben okuyucu kitlesini hatalı sonuçlar veya suistimal konusunda bilgilendirmedir. Orijinal makale mevcut olmaya devam edecek, ancak editörden yayınlanan bir not aracılığıyla geri çekilmiş olarak işaretlenecektir.
Makale kaldırma(Removal): Nadir durumlarda, bu Dergi yasal işlem sonucunda bir makaleyi kaldırmak zorunda kalabilir. Bu tür bir kaldırma, konu içindekiler tablosunda işaretlenecek ve makale içeriğinin yerini kaldırmayı belirten bir bildirim yer alacaktır.
Yayıncılıkta mesleki standartlar hakkında daha fazla bilgi için Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) web sitesine bakın.

Açıklama ve İtirazlar

Editörün karar mektubundaki veya inceleme materyallerindeki bir şey belirsiz veya tutarsızsa, yazarlar makalelerini gözden geçirmeden önce editörden açıklama talep etmek için yazı işleri ofisine e-posta gönderebilirler.
Editörler, gönderileri veya inceleme sürecini yazarlarla doğrudan tartışamaz (telefonla, videoyla, yüz yüze vb.).
Belirlenen ilgili yazar, gönderimle ilgili tüm yazışmaları yazı işleri ofisine (editöre değil) e-posta ile göndermelidir.
Personel, yazılı açıklama talebini, yalnızca editör ve yardımcı editör tarafından görülebilen akran değerlendirme sistemine yükleyecektir (hakemler, yazarların açıklama taleplerini görmeyecektir). Editör, yardımcı editöre danışıp danışmamaya karar verecek ve editör, sistemde arşivlenecek bir yanıt sağlayacaktır (hakemler, editörün yanıtını görmeyecektir).
bir yanıt verecektir (hakemler editörün yanıtını görmeyecektir).
Açıklama için yazılı taleplerin gerekli kılınması, bir engel teşkil etmemektedir. Bu süreç iyi bir kayıt tutma sağlar, editöre yanıtlar üzerinde düşünmesi için yeterli zaman verir ve editörün yanıt vermeden önce danışmasına izin verir.
Bu Dergi, resmi revizyon planları sağlamaz veya onaylamaz. Editör, talebinizi dikkate alacak ve mümkün olan en iyi geri bildirimi sağlamaya çalışacaktır. Bununla birlikte, editörden gelen açıklama olumlu bir sonucu garanti etmez ve belirli bir revizyon planının onaylanmasıyla karıştırılmamalıdır. Düzeltilmiş bir makale gönderilirse, tüm inceleme ekibi tarafından değerlendirilecektir.

İntihal: Bir içeriğin tamamının veya bir kısmının başka bir yazarın yayınından kaynak göstermeden yeniden yayımlanması.
Uydurma (Fabrikasyon): Var olmayan veri ve bulguların/sonuçların yayımlanması.
Çoğaltma (Duplikasyon): Başka bir yayından alınan verilerin kullanılması; bu durum, bir makalenin farklı dillerde yeniden yayımlanmasını da içermektedir.
Dilimleme (Salamizasyon): Bir çalışmanın sonuçlarını anormal bir şekilde bölerek birden fazla yayın oluşturmak.
Veri Manipülasyonu/Sahtekarlığı (Data Manipulasyon/Falsifikasyon): Yanlış bir izlenim vermek için araştırma verilerini manipüle etmek veya kasten çarpıtmak.
Bu tür etik olmayan uygulamaları ve inceleme sürecini yazarlık hediye etme, uygunsuz teşekkür, COPE akış şemalarına uygun kaynaklar gibi uygulamalarla etkileme çabalarını onaylamıyoruz.

Gönderilen yazılar intihal ve mükerrer yayın için otomatik yazılım değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Yazarlar, çalışma sonuçlarının tamamını veya bir kısmını özet şeklinde yayımlayıp yayımlamadıklarını bildirmekle yükümlüdürler.

İnsan ve Hayvan Hakları
Deneysel, klinik ve uyuşturucu insan çalışmaları için, etik kurul onayı ve çalışma protokolünün uluslararası anlaşmalara uygunluğuna ilişkin bir beyan (World MedicalAssociation of Helsinki "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", Ekim 2013’de düzenlenmiştir) gerekmektedir. Deneysel hayvan çalışmalarında yazarlar, takip edilen prosedürlerin hayvan haklarına uygun olduğunu belirtmeli (Laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı kılavuzu) ve hayvan etik kurul onayı almalıdır. Etik Kurul onay belgesi makale ile birlikte Anatolian Current Medical Journal dergisine gönderilmelidir.
Etik kurul onayı; yukarıda belirtilen uluslararası yönergelere bağlılık hakkında bir açıklama ve hastanın aydınlatılmış onamı alındığına dair ispat “Yöntem” bölümünde belirtilmelidir. Bu öğeler, verilerin/medyanın hastanın kimliğini ortaya çıkarabileceği vaka raporları için gereklidir. 18 yaşından küçük kişiler için, lütfen her iki ebeveynin veya kişinin yasal vasisinin veya gözetmeninin imzalarını içeren bir onay formu sağlayın.

Yayın Politikası
Anatolian Current Medical Journal Yayın Kurulu ve sorumlu yayıncı, International Committee of MedicalJournalEditors (ICMJE), Committee on PublicationEthics (COPE), World Association of MedicalEditors (WAME), Council of ScienceEditors (CSE), EuropeanAssociation of ScienceEditors (EASE), the US National Library of Medicine (NLM), the World MedicalAssociation (WMA),veNational Information StandardsOrganization (NISO) yönergelerine bağlıdır. Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine uygundur.

Derginin politikası olarak, araştırma protokollerinin " WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (son güncelleme: Ekim 2013, Fortaleza, Brezilya)", " "Guide forthecareanduse of laboratoryanimals (8. baskı, 2011)"" veya "International GuidingPrinciplesforBiomedicalResearchInvolving Animals (2012)" uluslararası anlaşmalarına uygun bir etik kurul tarafından onaylanmasıtüm araştırma çalışmaları içingereklidir. Gönderilen makale etik kurul onayı içermiyorsa değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarla ilgili makaleler için, hasta ve gönüllülerden geçebilecekleri prosedürler ayrıntılı bir şekilde açıklandıktan sonra bilgilendirilmiş onam alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Dergi, yazarlardan Etik Kurul Onayı'nın bir kopyasını isteyebilir.

ACMJ yazarlarının aşağıdaki maddeleri onaylaması gerekmektedir:
• Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın orijinal çalışması olmalıdır.
• Yalnızca yayımlanmamış makaleler gönderilmelidir.
• Aynı anda birden fazla dergiye makale göndermek etik değildir.
• Herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
• Makalede kullanılan veri kaynakları açıklanmalıdır.
• Makale gönderildikten sonra tespit edilen hatalar derhal ACMJ editörlerine bildirilmelidir.

ACMJ hakemlerinin aşağıdaki öğeleri onaylaması gerekir:
• Yazar(lar)ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, milliyeti veya siyasi değerleri ne olursa olsun, tüm makaleler makalenin entelektüel içeriğine göre yasal olarak incelenmelidir.
• İncelemeler nesnel ve yapıcı olmalı, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan ve iftira niteliğinde veya saldırgan yorumlar yapmaktan kaçınmalıdır.
• Kapsamlı bir inceleme yapabilmek için yazarların gerekli alan uzmanlığına sahip olması ve yalnızca zamanında değerlendirilebilecek makaleleri incelemesi gerekir.
• İnceleme sürecinde tespit edilen herhangi bir çıkar çatışması ACMJ editörlerine bildirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• İnceleme sürecinde elde edilen bilgiler, incelemeyi yapanların kendilerinin veya başka herhangi bir kişinin veya kuruluşun yararına kullanılmamalı veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını sarsmak için kullanılmamalıdır.
• Bir makalenin yayımlanmasının reddedilmesine neden olabilecek her türlü bilgi ACMJ editörlerine bildirilmelidir.

ACMJ editörlerinin aşağıdaki öğeleri onaylaması gerekir:
• Tüm makaleler, yazar(lar)ın cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, dini, uyruğu veya siyasi değerleri ne olursa olsun, makalenin entelektüel içeriğine göre makul bir şekilde değerlendirilmelidir.
• Makale ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
• Makalelerle gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.
• Yayın kurulu, gönderilen makalelerin yayın kararlarını hakem değerlendirmeleri, dergi yayın kurulu politikaları ve intihal, iftira ve telif haklarına karşı yasal kısıtlamalar doğrultusunda verme sorumluluğunu üstlenir.

Etik Sorumluluk

Tüm yazarların gönderilen makaleye doğrudan akademik ve/veya bilimsel katkıları olmalıdır. Yazarlar aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmalıdır: Makalede çalışmayı planlamalı veya yürütmeli, makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve son taslağı kabul etmelidir.

Dergi, tüm klinik çalışmalarda Helsinki Bildirgesi (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) hükümlerine uygunluğu arar. Yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına, telif hakları Anatolian Current Medical Journal dergisine aittir. Makalelerin içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılara Telif Hakkı Devir Formu [telif hakkı devri] eşlik etmelidir. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış (gerekirse tüm yazarlar adına sorumluluğu alarak sorumlu yazar da imzalayabilir) bu form gönderildikten sonra, yazının ve içerdiği verilerin başka bir yere gönderilmediği veya daha önce yayımlanmadığı anlaşılır ve yazarlar tüm yazarların bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan eder.

Makale herhangi bir doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya maddi destek sağlayan herhangi bir kurum varsa, yazarlar ilgili ticari ürün, ilaç, ilaç şirketi vb. veya varsa ilişkinin türünü (danışman, diğer sözleşmeler) belirtmelidir. Yazarlar, yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığına dair bir beyan vermeli ve yazarlık katkılarını sağlamalıdır. Dergi, bilimsel eksiklik veya etik ihlal olduğuna dair herhangi bir şüphe veya iddia olması durumunda, makaleyi incelenmesi için destek veren kurumlara veya diğer yetkililere gönderme hakkını saklı tutar. Dergi, eylem başlatma sorumluluğunu kabul eder, ancak gerçek bir soruşturma veya herhangi bir karar yetkisi için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
Sistematik incelemelerin ve meta-analizlerin hazırlanması, çalışma tasarımı yönergelerine uygun olmalıdır: Sistematik incelemeler ve meta-analizler için tercih edilen raporlama öğelerinin PRISMA beyanı (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. PreferredReportingItemsforSystematicReviewsand Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoSMed2009; 6(7): e1000097.) (http://www.prisma-statement.org/).

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları

Tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarını oluşturma sürecinde anlamlı bir çıkar çatışması olup olmadığını açıklamalıdır. Gönderilen bir çalışma için kişi veya kurumlardan alınan herhangi bir mali hibe veya diğer destekler, Anatolian Current Medical Journal Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, olası bir çıkar çatışmasını ifşa etmek için katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve gönderilmelidir. Derginin Yayın Kurulu, COPE ve ICMJE yönergeleri kapsamında editörler, yazarlar veya hakemler arasındaki olası çıkar çatışması durumlarını belirler.

Mali veya kişisel çıkar sağlayan koşullar çıkar çatışmasını da beraberinde getirir. Bilimsel sürecin ve yayımlanan makalelerin güvenilirliği, bilimsel çalışmaların planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayımlanması aşamalarında çıkar çatışmalarının objektif olarak dikkate alınmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Mali ilişkiler en kolay tespit edilen çıkar çatışmalarıdır ve kaçınılmaz olarak derginin, yazarların ve bilimin güvenilirliğini baltalayacaktır. Bu çatışmalar bireysel ilişkilerden, akademik rekabetten veya entelektüel yaklaşımlardan kaynaklanabilir. Yazarlar, sponsorlarla, çalışmanın tüm verilerine ulaşma veya makalelerini analiz etme, yorumlama, hazırlama ve yayımlama olanaklarını kısıtlayacak kar veya başka bir avantaj elde etme düşüncesiyle anlaşma yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Editörler, çalışmaları değerlendirirken aralarında herhangi bir ilişki olabilecek kişileri bir araya getirmekten kaçınmalıdır. Makaleler hakkında son kararı verecek olan editörlerin karar verecekleri konularla kişisel, mesleki veya mali bağları olmamalıdır. Yazarlar, makalelerinin bağımsız bir değerlendirme süreci ile etik ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak için olası çıkar çatışmalarını yayın kuruluna bildirmelidir.

Herhangi bir makalede editörlerden birinin yazar olması durumunda, editör makale değerlendirme sürecinden çıkarılır. Herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek için makale değerlendirme süreci çift-kör olarak yürütülür. Çift-kör değerlendirme süreci nedeniyle, baş editör dışında hiçbir yayın kurulu üyesine, uluslararası danışma kurulu üyesine veya hakemlere yazının yazarları veya yazarların kurumları hakkında bilgi verilmez.

Yayın ekibimiz tüm bu durumları göz önünde bulundurarak değerlendirme sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülmesi için özverili bir şekilde çalışmaktadır.

Çıkar Çatışması

Makale gönderen yazarlar için, kurumlar arasındaki çıkar çatışması ve herhangi bir mali ya da maddi destek/yardımın kabulünün beyanı zorunludur ve beyan yazının sonunda yer almalıdır. Hakemlerin, hakem ile yazarlar veya kurumlar arasında olası herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını bildirmeleri gerekir.

İtirazlar ve Şikayetler

İtiraz ve şikayet vakaları, derginin Yayın Kurulu tarafından COPE yönergeleri kapsamında ele alınır. İtirazlar, makalenin bilimsel içeriğine dayanmalıdır. İtiraz ve şikayete ilişkin nihai karar Baş Editör tarafından verilir. Dahili olarak çözülemeyen vakaları çözmek için bir Ombudsman veya Etik Editör atanır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak acmj@medihealthacademy.com adresinden baş editör ile iletişime geçmelidir.

Anatolian Current Medical Journal periyodik olarak yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) olarak yayımlanan, uluslararası alan indekslerinde indekslenen, hakemli, açık erişimli bir dergidir. Derginin bugüne kadar giderleri kendi kaynakları ve bağışlarla karşılanmıştır. Makale sayısının artmasıyla birlikte artan yayın maliyetleri nedeniyle, makalelerin en kısa sürede değerlendirilmesi ve daha iyi danışmanlık verilebilmesi için makale gönderen yazarlardan makale işlem ücreti talep edilecektir. Kabul veya ret şartına bağlı olmayan bu makale gönderme ücreti, makalenin dergi kapsamına uygunluğu kontrol edildikten sonra talep edilir.

Makale gönderim/değerlendirme ücreti: Özgün (orijinal), derleme ve olgu sunumu makaleler için 5000 TL (Türk Lirası) veya 200 ABD Doları (US Doları).

Hızlı takip/değerlendirme süreci (Fast-track process): Aşağıdaki tüm süreçler; editöryal ön inceleme için değerlendirme, ön koşul kontrolü, en az iki hakem tarafından kör inceleme, editör kararı 30 iş günü (iş günü pazartesi-cuma arasıdır) içinde (üçüncü bir hakem değerlendirmesi gerekirse süreç daha uzun sürebilir) sonuçlandırılacaktır. Bu süreci seçmek makalenin kabul edilme şansını artırmaz. Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilirse ücret iadesi yapılmaz.

Hızlı takip/değerlendirme süreci, özgün (orijinal), derleme ve olgu sunumu makaleler için 8000 TL (Türk Lirası) veya 320 ABD Doları (US Doları) Editöre mektup, teknik rapor, davetli derleme ve kısa tartışma makaleleri ücretsizdir.

Editöre mektup, teknik rapor, davetli derleme ve kısa tartışma makaleleri ücretsizdir.

Hızlı takip/değerlendirme sürecini seçmiş olmak, makalenin kabul edilme şansını artırmaz. Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilirse ücret iadesi yapılmaz.

Yazışmalar mha@medihealthacademy.comadresinden yapılacaktır.

Gelirler Nerelerde Kullanılır: Dergimize yatırılan ücretler için fatura düzenlenir ve vergiler verilir. Bu gelirler dergileri geliştirmek için kullanılır. Profesyonel sekreterlik, dizgi, tasarım, mizanpaj, İngilizce dil destek hizmetleri verilmektedir. Ek olarak gelirler bazı indekslere başvurmak için kullanılır.

Başvurunun Uygunluğu - Başvuru Ücreti ya da Ret (Lütfen aşağıdaki metni okuduktan sonra ödeme yapınız.)

Makale gönderme süreciniz bittikten sonra;
Makalenizin, Dergi yazım kurallarına uygunluk ve içerik yönünden asgari yeterlilikte olup olmadığı değerlendirilecektir.
• Makale uygun ise; size e-posta ile yazının uygun olduğu bildirilecek ve makale başvuru ücretini ödemek için yönlendirileceksiniz,
• Makale uygun değil ise; başvuru ücreti talep edilmeksizin e-posta ile ret mektubu gönderilecektir.

Başvuru ücreti, kabul-ret şartına bağlı değildir. Yazınızın değerlendirilmeye alınması için alınmaktadır. Ücret yatırmanız makalenin kabul edileceği anlamına gelmez ve kabul şansını arttırmaz. Hakem değerlendirmeleri sonucu kabul edilen makaleler gönderilme ve kabul edilme tarihleri dikkate alınarak yayımlanır.
Makale yükleme sırasında, değerlendirme süreci sırasında veya kabul alındıktan sonra alınacak herhangi bir ücretin yağmacı dergi kriteri olmasından ötürü; ancak "kabul/ret şartına bağlı olmayan bir ücret" başvuru aşamasında-hakem değerlendirmesi öncesinde alınabilmektedir. Aksi takdirde parayla yayın yapılan dergi durumuna düşülmektedir.

Gelirler Nerelerde Kullanılır: Dergimize yatırılan ücretler için fatura düzenlenmekte ve vergileri verilmektedir. Bu gelirler dergilerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır; profesyonel sekreterlik, dizgi, tasarım, mizanpaj, İngilizce dil destek hizmetleri verilmektedir. Ek olarak, bu gelirler indekslere başvuru sürecinde kullanılmaktadır.

Yağmacı/Şaibeli Dergi Hakkında Yazar Bilgilendirme
A. https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2023/2023-mart-donemi/2023M_SikcaSorulanSorularveCevaplari_24022023.pdf

45. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

• Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
o WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorialprocessingcharge) ve/veya basım sürecinde (articleprocessingcharge) ücret talep etmeyen dergiler,
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

• Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun yukarıda yer alan 30.12.2021 tarihli kararında özellikleri belirtilen yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanan makaleler yayın tarihine bakılmaksızın özgeçmiş ve eserler listesine eklenir ancak beyannamede kullanılamaz.

C. http://portal.dpu.edu.tr/orhan.elmaci/makale_oku/165/yagmaci-dergi-beall-predatory-listesi-ve-tubitak-turkiye-adresli-uluslararasi-bilimsel-yayinlari-tesvik-ubyt-programi-dergi-listesi

D. https://beallslist.net/

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Eşdeğerliği: Ulakbim TR Dizin'de olan dergilerde yayımlanan makale [10 PUAN] ve 1a, b, c hariç uluslararası indekslerde (1d) olan dergilerde yayımlanan makale [5 PUAN]

-  Dahil olduğumuz İndeksler (Dizinler) ve Platformlar sayfanın en altındadır.

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q olarak sınıflandırılmamaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kriterlerine göre yağmacı/şüpheli dergiler hakkındaki kararları ile yazar aydınlatma metni ve dergi ücretlendirme politikasını tarayıcınızdan indirebilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/page/10809/update 

Dergi Dizin ve Platformları

TR Dizin ULAKBİM, Google Scholar, Crossref, Worldcat (OCLC), DRJI, EuroPub, OpenAIRE, Turkiye Citation Index, Turk Medline, ROAD, ICI World of Journal's, Index Copernicus, ASOS Index, General Impact Factor, Scilit.