Son Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 2, 27.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Olgu Sunumu

Derleme

Dergimizin amacı bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında bilimsel araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlamak ve kapsamına giren alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır.


Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi yayınıdır. Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında özgün araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri, editöre mektup türünde yazıları yayımlayan, periyodik, çevrimiçi ve çift kör akran hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce olarak yılda üç kez (Şubat, Haziran, Ekim aylarında) yayımlanır.

YAZARLARA BİLGİ

Yayın Politikası

§  Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yayın organıdır.

§  Dergi; yılda üç sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayımlanır.

§  Acta Medica Nicomedia; bağımsız, tarafsız, önyargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır.

§  Acta Medica Nicomedia’da; ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri ve editöre mektup türünde yazılar yayımlanır.

§  Acta Medica Nicomedia'nın dili Türkçe ve İngilizcedir.

§  Acta Medica Nicomedia’ya gönderilen ve dergide yayımlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

§  Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılmamaktadır.

§  Derginin yayın ve editöryal süreçleri Uluslararası Tıp Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE) yönergesine göre yürütülmektedir. Dergi, bilimsel süreli yayımların şeffaflık ve mükemmellik ilkelerine uymaktadır (doaj.org/bestpractice).

§  Dergiye gönderilen yazılar, öncelikle yazının dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak ön değerlendirme sürecinden geçer. Editör kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazara geri göndermek ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra editor kurulu kararı ile yayımlanır.

§  Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yazının tüm yayın haklarının Acta Medica Nicomedia’ya ait olduğunu kabul ederler. ‘Telif Hakkı Devir Formu’ (link) ve olası çıkar çatışmalarının bildirildiği ‘Çıkar Çatışması Beyan Formu’ (link)  bütün yazarlarca imzalanıp gönderilmelidir. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

§  Yayıma gönderilen yazıların etik kurul onayları alınmış ve belgelendirilmiş olmalıdır. Yazar(lar) bu alanda kabul edilen uluslararası kılavuzlara (1964 Helsinki Deklarasyonu ve bunun daha sonraki güncellemeleri) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulduğunu belirtmelidir.

Yayın Etiği

§  Dergimize gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide yayım için kabul edilmemiş ve yayımlanmamış olması (400 kelimeyi aşan tam metin poster bildiriler dahil), bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde hazırlanması gereklidir. Yazarlar, makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan sorumludur (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/).

§  Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için hasta onamı, etik kurulun adı ve onay numarası ile ilgili bilgiler makalenin en sonunda ‘Etik standartlara uygunluk’ başlığı altında belirtilmelidir.

§  Retrospektif (katalog) taramalara dayalı yazılarda etik kurul onayı gerekmektedir.

§  Prospektif klinik çalışmalar için yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurulu onayı alınmalıdır.

§  Olgu sunumlarında hastaların gizliliğini korumak, yazarların sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hasta ve/veya yasal temsilcileri tarafından imzalanan hasta onam formunun alınması ve yazılı onay alındığının metin içerisinde belirtilmesi gereklidir.

§  Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından geliştirilen yayın etiği ilkeleri ve tavsiyelerine dikkat edilmelidir; Council of Science Editors (CSE), International Committee of Medical Journals (ICJME) kılavuzları takip edilmelidir.

 

Dergi Aşırma Politikası (İntihal İlkesi)

§  Yazar(lar) tarafından benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi istenir. Dergimize gönderilen tüm yazılar intihal tespit etme programları (iThenticate, Turnitin) ile değerlendirilmektedir. Benzerlik oranının %30 ve altı olması önerilmektedir.

§  Derginin Editör Kurulu, tüm itirazları Yayın Etik Komitesi (COPE) kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar temyiz ve şikayetleri ile ilgili olarak editör kuruluyla doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunları çözmek için bir ombudsman atanabilir. Baş Editör, tüm temyiz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

§  Yazarlar, Acta Medica Nicomedia’ya bir makale gönderirken makalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul etmiş sayılır. Eğer yazarın çalışmasının basılması reddedilirse, yazının telif hakkı yazarlara geri verilir.

§  Acta Medica Nicomedia’ya gönderilen her makale, adı geçen yazarların tümünün imzaladığı ‘Telif Hakkı Devir Formu’ (http://dergipark.gov.tr/journal/1126/submission/start) ile birlikte gönderilmelidir.

§  Başka kaynaklardan alınan şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik ortamdaki diğer materyaller için yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

§  Acta Medica Nicomedia’da yayımlanan yazılarda içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir. Editörler, editör kurulu ve yayıncı, bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Yazıların Dergiye Gönderilmesi

Makaleler yalnızca çevirimiçi olarak http://dergipark.gov.tr/journal/1126/submission/start adresinden gönderilebilir. Başka bir yolla gönderilen yazılar değerlendirilmez.

Gönderi Dosyaları

§  Telif Hakkı ve Yayımcılık Politikası Onay Formu (Zorunlu / Sorumlu yazarın imzası gerekmektedir.)

§  Benzerlik Raporu (İsteğe bağlı)

§  Hakem Öneri Listesi (İsteğe Bağlı)

Yazı  Dosyaları

§  Başlık Sayfası (Zorunlu / 'Çıkar Çatışması Beyanı' )

§  Ana Metin (Zorunlu)

§  Şekiller  (.jpg, .jepg, .tiff, .png, .doc)

 

Başlık Sayfası

§  Gönderilecek dosya .doc uzantılı olmalıdır.

§  Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların adı, akademik ünvanı ve kurumu, sorumlu yazarın iletişim bilgileri (adres, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri), araştırmayı destekleyen kuruluş varsa kuruluşun adı bulunmalıdır.

§  Bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayımlanmış çalışmalar için organizasyonun adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

§  Türkçe ve İngilizce kısa başlık en fazla 50 karakter (boşluk dahil) olmalıdır.

§  Tüm yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaraları eklenmelidir.   

§Yazarların konuyla ve/veya herhangi başka bir yazar ile ilgili maddi veya manevi bir çıkar çatışması içinde olup olmadıkları açıkça belirtilmelidir.**

Ana Metin

§  Yazılar çift aralıklı olarak 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. Her sayfanın bütün kenarlarında en az 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

§  Ana metin, yazarların adları ve kurumları hakkında hiçbir bilgi içermemelidir.

§  Özgün araştırmalar yapılandırılmış bir Öz (Abstract) içermelidir.

§  Öz bölümü; Amaç (Objective), Yöntem (Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerinden oluşmalıdır.

§  Öz bölümü 250 sözcük ile sınırlandırılmalıdır. Özde kaynaklar, tablolar, atıflar ve açıklanmayan kısaltmalar kullanılmamalıdır.

§  Özün bittiği satırın altında sayısı 3-5 arasında olmak üzere anahtar kelimeler verilmelidir.

§  Ondalıklı sayıların belirtilmesinde Türkçe metinlerde virgül işareti (p<0,05), İngilizce metinlerde nokta işareti kullanılmalıdır (p<0.05). Yüzde ile belirtilen sayılarda Türkçe metinlerde sayı önünde (%52), İngilizce metinlerde ise sayı arkasında % işareti kullanılmalıdır (45%).

§  Makalede kullanılan tüm kısaltmalar, ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı ardından parantez içinde verilmelidir. Ana metinde bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsedildiğinde, ürünün adı, ürünün üreticisi, üretim şehri ve üreten şirketin ülkesi de dahil olmak üzere ürün bilgileri (ABD'de ise devlet dahil) parantez içinde verilmelidir.

Özgün Araştırma

En fazla 5000 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki başlıkları sırasıyla  içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Öz (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Giriş

§  Yöntem

§  Bulgular

§  Tartışma

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı, Finansal Destek

§  Kaynaklar (en fazla 50)

§  Şekiller ve tablolar (en fazla 8)

Derleme

En fazla 8000 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki alt başlıkları sırasıyla içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Öz (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Giriş

§  Ana Metin

§  Tartışma

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı

§  Kaynaklar (en fazla 120)

§  Şekil ve tablolar (mevcutsa)

Olgu sunumu

En fazla 3500 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki başlıkları sırasıyla içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Öz (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Giriş

§  Olgu sunumu

§  Tartışma

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı, Finansal Destek

§  Kaynaklar (en fazla 10)

§  Şekiller ve tablolar (mevcutsa)

Editöre Mektup

En fazla 2000 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki alt başlıkları sırasıyla içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Ana metin

§  Kaynaklar (en fazla 10)

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı, Finansal Destek

§  Şekiller ve tablolar (en fazla 2)

Teknik Rapor

En fazla 3500 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki alt başlıkları sırasıyla içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Öz (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Giriş

§  Ana Metin

§  Tartışma

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı, Finansal Destek

§  Kaynaklar (en fazla 10 kaynak)

§  Şekiller ve tablolar (en fazla 3)

Kısa Bildiri

En fazla 3500 kelime (öz ve kaynaklar hariç) olmalıdır ve aşağıdaki alt başlıkları sırasıyla içermelidir:

§  Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Öz (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)

§  Giriş

§  Yöntem

§  Bulgular

§  Tartışma

§  Açıklamalar, Etik Standartlara Uygunluk, Çıkar Çatışması, Yazar Katkısı, Finansal Destek

§  Kaynaklar (en fazla 30)

§  Şekiller ve tablolar (en fazla 3)

Tablo ve Şekiller

§  Tüm tablolar, ana metinde ardarda tablo numaraları ile birlikte metin içinde geçtiği yerlerde ilgili cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir.

§  Tablo,  tablo başlıkları ve açıklamaları ana metnin sonunda bulunmalıdır.

§  Tablolar, tablo başlığının altında ve üstünde, ve en alt satırın altında yatay kenarlık ve ilk sütunun sağında dikey kenarlık olacak şekilde düzenlenmelidir.

§  Varsa sembollerin açıklaması tablonun altında yer almalıdır.

Örnek:

Tablo 1. A biriminde çalışan  kişilerin eğitim durumları

Eğitim Durumu

*n

%

İlköğretim

170

36,2

Lise

120

25,5

Üniversite

Lisansüstü

100

80

21,3

17,0

  *n: Toplam sayısı

 

§  Şekiller, grafikler ve fotoğraflar ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

§  Şekiller .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .doc formatlarından biri ile sunulmalıdır.

§  Dijital kamera ile çekilmiş fotoğraflar ve taramalar en az 300 dpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, .jpg, .jpeg, .png veya .tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.

§  Şekil başlıkları ana metinde kaynaklar bölümünün sonunda listelenmelidir.

§  Varsa sembollerin açıklaması şekillerin altında yer almalıdır.

§  Kullanılan herhangi bir fotoğraf için hastadan ve/veya yasal temsilcisinden yazılı aydınlatılmış onam alınmalıdır ve fotoğrafta hastanın tanınmasına izin verilmemelidir.

Kaynak Gösterimi

§  Dergide, kaynak gösteriminde AMA (American Medical Association) stili kullanılmaktadır.

§  Yazar(lar) verilen bağlantıdaki AMA kaynak gösterim motorundan faydalanabilirler: 

http://www.citethisforme.com/citation-generator/ama  

§  Kaynak yazımında atıf düzenleme programlarının kullanımı tavsiye edilmektedir (EndNote, Mendeley, Zotero vb.).

Metin İçinde Kaynak Gösterimi

Kaynaklar, ana metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır ve kaynak numaraları üst simge olarak verilmelidir. Daha önce kullanılmış kaynak aynı numara ile yazılmalıdır.

§  … belirtilmektedir.8

Birden fazla kaynak var ise aralarına virgül konularak ayrılmalıdır.

§  … bildirilmektedir.8,13,18 

Birbiri ardına dizilenen kaynaklarda, ilk ve son numara “-" ile ayrılarak gösterilmelidir.

§    … bildirilmektedir.13-16

Birden fazla yazar isminin geçtiği cümlelerde yazarın hemen üstüne kaynak atıfı yapılmalıdır.

§  …… Acar ve ark.literatüre göre yüksek bulmuşken Balcı ve ark.12düşük bulmuştur.

Metin sonunda kaynakların listelenmesi

Yazının sonundaki kaynaklar metindeki ilk sırasına göre numaralandırılarak listelenmelidir. Kaynaktaki yazar sayısı 6 ve altında (≤6) ise tüm yazarlar belirtilmelidir. 6’dan fazla olduğunda sadece ilk 3 isim verilmelidir, devamında İngilizce kaynaklarda “et al.” ve Türkçe kaynaklarda “ve ark.” ibaresi eklenmelidir. Kaynaklar metin sonunda yazar sayılarına göre aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Tek yazar: Soyadı AA.

İki yazar: Soyadı AA, Soyadı BB.

6 yazar: Soyadı AA, Soyadı BB, Soyadı CC, Soyadı DD, Soyadı EE, Soyadı FF. (Bütün yazar adları açık yazılmalıdır.)

6’dan fazla yazar: Soyadı AA, Soyadı BB, Soyadı CC, ve ark. / et al.  (Üç yazar adı açık yazılmalıdır.)

a. Basılı Dergilerde Yayınlanan Makalelerden Yapılan Alıntı

§  ‘Yazarın Soyadı Yazarın adı(lar)nın baş harfi. Makalenin adı.  Derginin italik kısa adı. Basım yılı;Cilt no(sayı no):sayfa numaraları.’ 

 

§  Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılarak italik yazılmalıdır. NLM katologda yer almayan bir dergi kısaltılmadan yazılmalıdır.

 

Örnek:  Özçelik F, Öztosun M, Gülsün M, Arslan E, Serdar MA. İdiopatik trombositopenik purpura ön tanılı bir olguda EDTA’ya bağlı psödotrombositopeni. Turkish J of Biochem. 2012;37(3):336-339. 

 

§  Bir derginin ek sayısı (Supplement) kaynak gösterileceği zaman; İngilizce makalelerde (Suppl.) ve Türkçe makalelerde ise (ES) şeklinde gösterilmelidir.

 

Örnek: McDougle CJ, Stigler KA, Posey DJ. Treatment of aggression in children and adolescents with autism and conduct disorder. J Clin Psychiatry. 2003;64(suppl 4):16-25.

 

b. Çevrimiçi Dergilerdeki DOI Numarası Bulunan Makalelerden Yapılan Alıntı

§  Çevrimiçi yayımlanan makalelere varsa doi numarası eklenmelidir.

§  Sayfa numarası şartı yoktur.

 

Örnek: Ozcelik F, Oztosun M, Gülsün M, ve ark. İdiopatik trombositopenik purpura ön tanılı bir olguda EDTA’ya bağlı psödotrombositopeni. Turk J Biochem. 2012;37(3):336-339. doi:10.5505/tjb.2012.18209

 

c. Henüz Yayımlanmamış Makalelerden Alıntı

Örnek: Brown JE. The relation between citations and references. J Med Style. In press (Türkçe makalelerde: ‘Basım aşamasında’ ifadesi kullanılmalıdır).

 

d. Web Sitesi  

Örnek: World Health Organization. Equitable access to essential medicines: a framework for collective action. http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.4.pdf. Basım Tarihi: Mart 2004.  Erişim Tarihi: 6 Aralık 2005.

Örnek: World Health Organization. Equitable access to essential medicines: a framework for collective action. http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_2004.4.pdf. Published: Mar 2004.  Accessed: Dec 6, 2005.

 

e. Kitap

§  Kitabın tamamı ise ; ‘Yazarın Soyadı Yazarın adı(lar)nın baş harfi. Kitabın adı. Birden çok basımı varsa kaçıncı basım olduğu. Basım yeri: Basımevi; Basım tarihi.’

 

Örnek: Altuntaş B. Mendile, simite, boyaya, çöpe… Ankara sokaklarında çalışan çocuklar. 1. Baskı. İstanbul, Türkiye: İletişim Yayınları; 2003.

Örnek: Harmening D. Modern Blood Banking & Transfusion Practices. 6th Edition. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2012

 

f. Kitap bölümü

§  ‘Bölümün yazarı. Bölümün adı. İçinde: Editör(ler). Kitabın adı. Baskı no. Basım yeri, Şehir: Basımevi; Yıl: Sayfalar’ şeklinde yazılmalıdır. 

 

Örnek:    Meltzer H, Lowy M. Neuroendocrin function in psychiatric disorders. İçinde: Berger P, Brodie H, ed. American Handbook of Psychiatry. 2. Baskı. New York, NY: Basic Books Inc; 2019:110-117.

Örnek:    Meltzer H, Lowy M. Neuroendocrin function in psychiatric disorders. In: Berger P, Brodie H, ed. American Handbook of Psychiatry. 2nd Edition. New York, NY: Basic Books Inc; 2019:110-117.

 

g. Çeviri kitaplar: 

§  ‘Kitap yazarının adı. Kitabın çevrilen adı. Çeviri editörü, Çev-ed. Şehir, Ülke: Basımevi; yıl.’ şeklinde gösterilmelidir:

 

Örnek: Liberman RP. Yetiyitiminden İyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. Yıldız M, Çev-ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Psikiyatri Derneği; 2011. 

Örnek: Plato. The Laws. Taylor EA, Trans-ed. London, England: JM Dent & Sons Ltd; 1934:104-105.

 

h. Konferans Sunumları

§  Yazar(lar) A. Sunumun adı. Sunulan mekan: Mekan adı; gün. ay. yıl; Şehir, Ülke. 


Örnek: Diamond M. Lymphatic system. Lecture presented at: University of California, Berkeley; September 26, 2005; Berkeley, CA.
Örnek: Weber KJ, Lee J, Decresce R, Subjasis M, Prinz R. Intraoperative PTH monitoring in parathyroid hyperplasia requires stricter criteria for success. Paper presented at: 25th Annual American Association of Endocrine Surgeons Meeting; April 6, 2004; Charlottesville, VA. 

 

ı. Tez

§  Yazar(lar).  Başlık  [Uzmanlık/Doktora tezi].  Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı.

Örnek:     Fenster SD. Cloning and Characterization of Piccolo, a Novel Component of the Presynaptic Cytoskeletal Matrix [Dissertation]. Birmingham: University of Alabama; 2000. 

 

§  Yazar(lar).  Başlık [Yüksek lisans tezi].  Şehir, Ülke: Tez çalışmasının yapıldığı Üniversite/Kurum ismi; Basım Yılı.


Örnek:     Undeman C.  Fully Automatic Segmentation of MRI Brain Images Using Probabilistic Diffusion and a Watershed Scale-Space Approach [Master thesis]. Stockholm, Sweden: NADA, Royal Institute of Technology; 2001. 

 

Geri Çekme veya Reddetme

§  Gönderilen yazının değerlendirme sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri çekmek ve başka bir yerde yayımlatmak isteyen yazarlar yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.

§  Yayımlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir. Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün, değerlendirme sonrası düzeltme istenen yazılar için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde yazı ret edilebilir.

Kabul sonrası

§  Yazıların kabul edilmesi durumunda, kabul mektubu iki hafta içinde sorumlu yazara gönderilir. Yazının baskıdan önceki son hali yazarın son kontrolüne sunulur.

§  Dergi sahibi ve editör kurulu, kabul edilen yazıların derginin hangi sayısında basılacağına karar vermeye yetkilidir.

§  Yazarlar, yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, uygun alıntı ve kütüphane kurallarına bağlı kalarak kabul sonrası yayımlayabilirler.

 

 

Yayın Politikası


§ Acta Medica Nicomedia, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yayın organıdır.

§ Dergi; yılda üç sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayımlanır.

§ Acta Medica Nicomedia; bağımsız, tarafsız, önyargısız ve çift kör akran hakemlik ilkeleri çerçevesinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanır.

§ Acta Medica Nicomedia’da; ulusal ve uluslararası standartlara uygun temel ve klinik tıp bilimleri alanında özgün araştırma, derleme, olgu sunumu, teknik rapor, kısa bildiri ve editöre mektup türünde yazılar yayımlanır.

§ Acta Medica Nicomedia'nın dili Türkçe ve İngilizcedir.

§ Acta Medica Nicomedia’ya gönderilen ve dergide yayımlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

§ Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılmamaktadır.

§ Derginin yayın ve editöryal süreçleri Uluslararası Tıp Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE) yönergesine göre yürütülmektedir. Dergi, bilimsel süreli yayımların şeffaflık ve mükemmellik ilkelerine uymaktadır (doaj.org/bestpractice).

§ Dergiye gönderilen yazılar, öncelikle yazının dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak ön değerlendirme sürecinden geçer. Editör kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazara geri göndermek ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra editor kurulu kararı ile yayımlanır.

§ Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yazının tüm yayın haklarının Acta Medica Nicomedia’ya ait olduğunu kabul ederler. ‘Telif Hakkı Devir Formu’ (link) ve olası çıkar çatışmalarının bildirildiği ‘Çıkar Çatışması Beyan Formu’ (link) bütün yazarlarca imzalanıp gönderilmelidir. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

§ Yayıma gönderilen yazıların etik kurul onayları alınmış ve belgelendirilmiş olmalıdır. Yazar(lar) bu alanda kabul edilen uluslararası kılavuzlara (1964 Helsinki Deklarasyonu ve bunun daha sonraki güncellemeleri) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulduğunu belirtmelidir.

Yayın Etiği


§ Dergimize gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide yayım için kabul edilmemiş ve yayımlanmamış olması (400 kelimeyi aşan tam metin poster bildiriler dahil), bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde hazırlanması gereklidir. Yazarlar, makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan sorumludur (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/conflict-of-interest-disclosure-forms/).

§ Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için hasta onamı, etik kurulun adı ve onay numarası ile ilgili bilgiler makalenin en sonunda ‘Etik standartlara uygunluk’ başlığı altında belirtilmelidir.

§ Retrospektif (katalog) taramalara dayalı yazılarda etik kurul onayı gerekmektedir.

§ Prospektif klinik çalışmalar için yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurulu onayı alınmalıdır.

§ Olgu sunumlarında hastaların gizliliğini korumak, yazarların sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hasta ve/veya yasal temsilcileri tarafından imzalanan hasta onam formunun alınması ve yazılı onay alındığının metin içerisinde belirtilmesi gereklidir.

§ Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından geliştirilen yayın etiği ilkeleri ve tavsiyelerine dikkat edilmelidir; Council of Science Editors (CSE), International Committee of Medical Journals (ICJME) kılavuzları takip edilmelidir.Dergi Aşırma Politikası (İntihal İlkesi)

§ Yazar(lar) tarafından benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi istenir. Dergimize gönderilen tüm yazılar intihal tespit etme programları (iThenticate, Turnitin) ile değerlendirilmektedir. Benzerlik oranının %30 ve altı olması önerilmektedir.

§ Derginin Editör Kurulu, tüm itirazları Yayın Etik Komitesi (COPE) kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar temyiz ve şikayetleri ile ilgili olarak editör kuruluyla doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunları çözmek için bir ombudsman atanabilir. Baş Editör, tüm temyiz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

§ Yazarlar, Acta Medica Nicomedia’ya bir makale gönderirken makalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul etmiş sayılır. Eğer yazarın çalışmasının basılması reddedilirse, yazının telif hakkı yazarlara geri verilir.

§ Acta Medica Nicomedia’ya gönderilen her makale, adı geçen yazarların tümünün imzaladığı ‘Telif Hakkı Devir Formu’ (http://dergipark.gov.tr/journal/1126/submission/start) ile birlikte gönderilmelidir.

§ Başka kaynaklardan alınan şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik ortamdaki diğer materyaller için yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

§ Acta Medica Nicomedia’da yayımlanan yazılarda içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir. Editörler, editör kurulu ve yayıncı, bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Acta Medica Nicomedia’ya gönderilen ve dergide yayımlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

images?q=tbn:ANd9GcSZGi2xIvqKAAwnJ5TSwN7g4cYXkrLAiHoAURHIjzbYqI5bffXt&s

"Acta Medica Nicomedia" Tıp dergisinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia adresinden yayımlanan makaleler açık erişime sahip olup Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY SA 4.0) ile lisanslanmıştır.