Cilt: 1 Sayı: 1, 23.06.2023

Yıl: 2023

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES), Fen ve Mühendislik bilimlerinde son gelişmeleri takip eden, kuramsal ve/veya deneysel olarak özgün niteliğe sahip çalışmaların yayınlandığı, bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, 2023 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel ve hakemli bir dergidir. (ACUJES) Dergisi, bilim araştırmacıları, öğrenciler ve diğer meslek grupları için son gelişmeleri takip eden bir platform görevi üstlenmesi hedeflenmiştir. Dergi daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış çalışmaları kabul etmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES); Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Temel bilimler alanlarında yapılan bilimsel ve özgün çalışmaları, dergi web sitesi üzerinden Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir. Bunun yanı sıra ilgili alanlara ait disiplinler arası çalışmaları da başvurmak üzere teşvik etmektedir. (ACUJES) Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır

Makale Sunuş Aşamaları:

BAŞLIK : Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 14 puntoda yazılmalı , başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.
Metin içerisindeki 1. derece başlıkların tamamı ilk harfi büyük, 2. derece başlıkların ise tüm kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle ve italik olacak şekilde, 3. ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harfle olacak şekilde ve italik yazılmalıdır.

ÖZET : 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.

ABSTRACT: İngilizce özetin başına eserin başlığı da İngilizce olarak yazılmalıdır. İngilizce olarak yazılan makalelerde ise Türkçe başlık ve özet de yazılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER : En az 3 en fazla 5 adet hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmelidir.

METİN : Genel olarak giriş, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuçlara ilişkin kısımları kapsar. Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 15 sayfayı geçmemelidir. Makale tek sütun olarak yazılacaktır. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yazı olduğunu (Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi, Teknik Not) başvuru esnasında belirtmelidir.


KAYNAKLAR : Kaynaklar “APA (6th)” formatında verilmelidir. Metinde parantez içerisindeki isim ve yıl olarak; metin sonunda da yazarların isimleri alfabetik sırayla verilmelidir. Metin içinde ve metin sonundaki kaynaklara aşağıda örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Kaynaklar arasında 1 satır arası boşluk konulmalıdır.


Makale:
Kobya, Y., Bilgin, A., Yesilkanat, C.M. ve ark., (2021). Trace element-based geochemical contamination characteristics and potential risks to human health: a case study from Northeast Turkey. Environmental Geochemistry and Health 43, 4959–4974. DOI:10.1007/s10653-02-00965-4
Kemer, E., Başak, H., ve Prempain, E. (2019). Switched H2-state-feedback control with application to a fighter aircraft. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 233(14), 5428–5437. DOI: 10.1177/0954410019845981
Akıncı, H., Özalp, A. Y., ve Kılıçer, S.T. (2015). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi Artvin Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(2), 40–53.
DOĞAN, K. (2018). Daha Hızlı Mann Sabit Nokta Yinelemesi Üzerine Bir Çalışma. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 18(3), 852–860.

Bildiri:
Akıncı, H., ve Cömert, Ç. (2007). Konumsal Veri Altyapıları İçin Katalog Servisi Standartlarının Değerlendirilmesi. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
Kasar, Ö., ve Kahriman, M. (2017). Chebyshev Empedans Uyumlandırma Metoduyla Geniş Bant Wilkinson Güç Bölücü Devresi Tasarımı. International Advanced Researches Engineering Congress, Osmaniye.

Kitap:
Eminağaoğlu, Ö. (2012). Artvin'de Doğa Mirası-Camili'nin Doğal Bitkileri, Promat A.Ş., İstanbul, 376 s.

ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde atıf yapılan en yakın yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

FORMÜLLER VE BİRİMLER: Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR : Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir.

TEŞEKKÜR : Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

BAŞVURU
Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) yayınlanması için bilimsel özgün makaleler dergi web sayfası (https://dergipark.org.tr/tr/pub/acujes) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra online olarak gönderilmelidir. Örnek makale taslağı ve yazım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayfası ve Telif Hakları Formu

Makale gönderilmesi adımları içerisinde Editöre Mektup kısmı olarak ayrıca bir Word Dokümanı gönderilmelidir. Bu dokümanda yazarların adları, çalıştıkları kurumların adları, yazarlara ait ORCID numaraları olmalıdır.

Ayrıca gönderilen makalenin Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinin yayın politikasına uygun olan hangi bilim alanı ile ilgili olduğu belirtilmelidir.

Yazarlar makalenin içeriği ile ilgili çıkar çatışması olmayan en az 3 hakemin Adı, Soyadı ve e-mail adresini de içeren iletişim bilgileri yazılmalıdır. Önerilen hakemler, yazar(lar)ın bulunduğu kurumlardan farklı olmalıdır.

Yazarların başvurdukları makalenin kabul edildikten sonra yayınlanması durumunda makalenin telif haklarını dergi uhdesine devrettiğini kabul eden Başlık Sayfası ve Telif Hakları Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES), 2023 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergimiz, mühendislik bilimleri ve tasarım konularında düzenli olarak Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı yayımlanan ulusal hakemli-indeksli bir dergidir.

Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir.

Dergimizde, vaka takdimi, anket ve derleme türündeki yayınlara da yer verilmektedir. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makalelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.

Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından "değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 40 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 20 gün içerisinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu referanslar hariç %20 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilecektir. Gerekli düzeltmenin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. Benzerlik oranının çok yüksek çıkması durumunda ise makale değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir.

Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.

Başvuru aşamasında varsa yazarlar tarafından Çıkar Çatışması beyanı istenir. İlgili bildirim belirtilmemiş olsa bile Çıkar Çatışması bildirilmediğine dair not Dizgi aşamasında makaleye eklenir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır ve herhangi bir sayfa sayısı sınırı bulunmamaktadır. Makale özeti en az 100 kelime içermeli, anahtar kelime sayısı ise en az 3 en fazla 6 olmalıdır.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi'ne (ACUJES) yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için ilgili yazara, "sayfa düzenlemesi" için 30 gün, "son okuma (proofreading)" için ise 10 gün süre tanınmaktadır. Bu süreler içerisinde dönüş yapmayan ilgili yazarların makaleleri reddedilecektir.

ETHICS:
Artvin Coruh University Journal of Engineering and Sciences is a scientific research journal established in 2023. Our journal is a national and international peer-reviewed-indexed journal on engineering sciences and design, which is regularly published in January and September twice a year.


Scientific articles in the original research category, written in Turkish or English, are published in our journal. The articles in this category; The information produced is expected to have qualities such as being new, suggesting a new method or adding a new dimension to previously existing knowledge.

Our journal also includes publications such as case reports, questionnaires and reviews.

Original research articles written in English language have priority to be published.

Articles submitted for publication are evaluated by national and / or international referees. The final decision about the article is made by the editors.

The names of the referees who evaluate the articles are not notified to the authors (blind peer review). It is left to the author's preference for the referees to evaluate the articles without seeing the author's names (double-blind peer review). Authors who want to use this preference should upload their articles to the system by deleting their name and address lines.

It is expected that the articles sent to the referees will be evaluated within 30 days. If this period is exceeded, the editors appoint a new referee and withdraw the request from the former referee.

The decision to accept-reject the article is made by the editors. In line with the recommendations of the referees, a major (re-submit for evaluation) or minor (revision required) revision decision is made to improve the articles that are not deemed sufficient. Articles that do not reach the desired level and are not considered scientifically sufficient are rejected.

After the "resubmit for review" or "revision required" decision about the article, the necessary changes are expected to be made by the author within 40 days for the "resubmit for review" decision, and within 20 days for the "revision required" decision. Otherwise, the article will be rejected.

It is mandatory that the articles sent for publication should not be published anywhere or sent to any journal for publication.

All responsibility of the articles belongs to the respective authors. Articles should be prepared in accordance with internationally accepted scientific ethical rules. Where necessary, a copy of the Ethics Committee Report should be attached.

All articles submitted for publication in our journal will be scanned with the iThenticate: Plagiarism Detection Software package program and a similarity report will be created for each article before being submitted for editor approval. After the similarity report is checked by the journal editors, a correction will be requested from the author for articles with a result of more than 30%, excluding references. If the necessary correction is not made within 20 days, the article will be rejected. If the similarity rate is too high, the article is rejected before it is evaluated.

The copyrights of the articles accepted to be published in our journal are deemed to have been transferred to the journal.

Articles submitted for publication in our journal should be prepared according to the journal article writing format.

Conflict of Interest statement is requested by the authors, if any, at the application stage. Note that no Conflict of Interest has been declared even if the relevant notification is not specified, is added to the article at the typesetting stage.

Articles submitted for evaluation should be prepared according to the journal article writing format and there is no limit to the number of pages. The abstract of the article should contain at least 100 words, and the number of keywords should be at least 3 and at most 6.

No evaluation or application fee is charged for articles submitted to the Artvin Coruh University Journal of Engineering and Sciences.

For the articles accepted for publication, the relevant author is given 30 days for "page editing" and 10 days for "proofreading". Articles of relevant authors who do not return within these periods will be rejected.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) açık erişimlidir. Ayrıca yazarlardan makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez.