Yazım Kuralları

Örnek Makale Taslağına, Başlık Sayfasına ve Telif Hakkı Devir formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Makale Yazım Şablonu

Başlık Sayfası (Title Page)

Telif Hakkı Devir Formu


Dergimiz makale yazım kuralları genel hatları ile aşağıdaki gibidir.

Makale Sunuş Aşamaları:


BAŞLIK : Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 14 puntoda yazılmalı , başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

ÖZET: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını kısaca içermelidir. Özet tek başına anlam bütünlüğüne sahip olmalıdır. Özette kaynaklar verilmemelidir. Özette kısaltma verilecek ise, kısaltma ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır ve daha sonra, makalede bu kısaltma kullanılmalıdır. Türkçe makalelerde önce özet, İngilizce makalelerde önce abstract yer almalı ve ilgili bölüme yazılmalıdır. Özette yazı tipi olarak Times New Roman, 10 punto font kullanılmalıdır. Özetin devamında en fazla 5 adet anahtar kelime tanımlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet tek paragrafta yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özet 1. sayfayı taşmamalıdır. (10 punto sonra tek satır aralıklı).

ABSTRACT: The abstract should briefly include the purpose, important findings and results of the study, not exceeding 200 words. The abstract should have a unity of meaning on its own. References should not be given in the abstract. If an abbreviation is to be used in the abstract, the abbreviation should be defined in the first place and then this abbreviation should be used in the article. In Turkish articles, the abstract should be placed first, and in English articles, the abstract should be placed first and written in the relevant section. Times New Roman, 10-point font should be used in the abstract. Maximum 5 keywords should be defined in the abstract. Turkish and English abstracts should be written in a single paragraph, and Turkish and English abstracts should not exceed the 1st page (10 point font, single line spacing).

Keywords: Article template, Article, Template, Key, Word (In alphabetical order The first letter of the first word should be capitalised, commas should be used between words, maximum 5 words)


1. Giriş

Makale; Özet, Abstract, Giriş (Introduction), Materyal ve metot (Material and methods), Bulgular ve tartışma (Results and discussion) ve Sonuçlar (Conclusions) gibi ana başlıkları içermelidir. Bu başlıklar numaralandırılmalı, 12 punto ve BOLD yazılmalıdır.
(paragraflar arası 12 puntoluk 1 boşluk bırakılmalıdır.)
Giriş bölümü ve diğer bölümlerin ana metinleri, “Times New Roman” yazı tipi ve 12 punto ve Bold olarak hazırlanmalıdır. Paragraf başlarına girinti bırakılmadan başlanmalıdır. Paragraflar arasında tek satır aralığında 1 boşluk kullanılmalıdır.

Giriş bölümü, çalışma ile ilgili temel bilgilerin verildiği, çalışmanın amacı ve öneminin anlatıldığı, literatürdeki çalışmaların sunulduğu ve çalışma sonucunda elde edilmesi beklenen sonuçların ifade edildiği bölümdür. Giriş bölümünde alt başlıklar kullanılmamalıdır. Giriş bölümünde anlatımı kolaylaştırmak için şekiller ve tablolar kullanılabilir. Şekiller ve tablolar ile ilgili yazım kuralları şekiller ve tablolar başlıkları altında detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu bölüm istenildiği kadar uzun tutulabilir
(paragraflar arası 12 puntoluk 1 boşluk bırakılmalıdır.)
Giriş literatür çalışmaları ile desteklenmelidir. Burada ve diğer bölümlerde kullanılacak kaynaklara; APA formatında atıf verilerek yazılmalıdır. Giriş ve diğer bölümlerde daha önce başkası veya başkaları tarafından yapılmış bir çalışma hakkında bilgi verilecekse kaynaklara; Bilgin (2023) şeklinde veya makale yazım taslağını hazırlığı yapılmış (Berkcan ve Keleş, 2023). şeklinde atıf yapılmalıdır (atıflarda birden çok yazar olması durumunda Berkcan vd., 2023 şeklinde, İngilizce makalelerde ise Keleş et al. Şeklinde metin içi atıf stili uygulanmalıdır.).

Makale metinlerinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde uzun yazımından hemen sonra parantez içerisinde verilmeli ve sonraki kullanımlarda hep bu kısaltmalar kullanılmalıdır (12 punto).

2. Materyal ve Metot (BOLD 12 PUNTO)

Çalışmada kullanılmış olan materyaller ve tercih edilen metot giriş bölümünde belirtilen amaca göre açık bir şekilde bu bölümde sunulmalıdır. Çalışmanın tekrarlanabilmesi için yeteri kadar bilgi verilmelidir. Bu bölüm istenirse alt başlıklar halinde de sunulabilir (12 punto).

2.1. Sayfa Düzeni (BOLD İTALİK 12 PUNTO)

Makale sayfa düzeni aşağıda belirtilen kurallara göre olmalıdır. Makale hazırlarken bu belgenin şablonunun kullanılması, dergi yazım formatının yerine getirilmesini sağlayacaktır (12 punto).

2.1.1. Sayfa temel düzeni (İtalik 12 Punto)

Hazırlanan makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda olmalıdır. Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 2 cm, üst kenarında 2 cm ve alt kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin tamamı tek sütundan oluşmalıdır.

2.2. Yazar Bilgilerinin Girilmesi

Yazarların isimlerinin ilk harfi ve soy isimlerinin ise tamamı büyük harfler ile, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. Yazar sırası üst indisle verilmeli, adres satırında ve alt bilgide bulunan ORCID numaralarında bu sıralama gözetilmelidir. ORCID numaraları yeşil dairesel ID ikonuna bağlantı linki şeklinde eklenmelidir. Yazarların adres bilgileri yazar sırasına göre her bir yazarın adresi bir satırda olacak şekilde yazılmalıdır. Adres alanındaki bilgiler, üst indisle numaralandırılarak, 10 punto normal yazı karakteri ile yazılmalıdır. Tüm gerekli bilgiler ilgili tabloda yerlerine yazılmalı ve tablonun kenarlıkları kaldırılmalıdır. Sorumlu yazar * üst indisi ile işaretlenmeli, yazara ait e-posta bilgisi yazarların kurum bilgilerinde verildiği için ekstra olarak sayfanın en altına yazılmasına gerek bulunmamaktadır. İlk sayfanın en altında * ı açıklayan Sorumlu Yazar şeklinde bilgi bulunmaktadır.

2.2.1. Başlıklar

Makalenin ana başlığı, Türkçe yazılmış makalelerde sırasıyla Türkçe ve İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde ise İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir. Makale ana başlıkları 14 punto yazılmalı ve ortalanmalıdır. Başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalı (bağlaçlar hariç), diğer tüm harfler küçük yazılmalıdır.
Başlıklarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Bölüm başlıklarından birinci seviye olanlar kalın, sola hizalı ve 12 punto olmalı, başlıktaki her kelimenin ilk harfli büyük olmalı, diğer harflerin tümü küçük harfle yazılmalıdır. İkinci (2.1, 2.2, 3.1 vb.) seviye alt başlıklar BOLD ve İTALİK, üçüncü (2.1.1, 2.2.2, 3.1.2 vb.) ve dördüncü (2.1.1.1, 2.2.2.1, 3.1.2.3 vb.) seviye alt başlıklar, italik 12 punto ve sola hizalı yazılmalıdır. Alt başlıklar dördüncü seviyeyi geçmemelidir. Makale başlığı ve diğer başlıklarda kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.

2.2.2. Yazı Tipi

Makale ana metninde düz ve iki yana yaslanmış 12 punto “Times New Roman” yazı tipi kullanılmalıdır. Vurgularda kalın veya italik yazı karakterleri kullanılabilir.

Tüm makale metni içerisinde matematiksel küsuratlar “.” nokta ile gösterilmelidir, “,” virgül kullanılmamalıdır.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular açıkça ve net bir şekilde sunulmalıdır. Sonuçların açık ve net olarak sunulabilmesi için şekiller ve tablolardan faydalanılabilir. Elde edilen sonuçlarla ilgili ham sonuçlardan daha çok, sonuçların önemine de vurgu yapılmalı ve literatür ile desteklenerek yorumlanmalıdır. Bu kısım istenirse alt başlıklar halinde sunulabilir.

3.1. Denklemler

Denklemler genel yazı tipine uygun olarak 12 punto ve MS Word denklem formatında verilmelidir. Denklemler sayfanın sol tarafına yaslanmalı ve denklem numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslanmalıdır.

Eğer denklem tek satıra sığmıyorsa birden fazla satırda verilebilir. Gerekli durumlarda ana metinde de denklem verilebilir. Ancak, metinde yazılan denklemin tek bir satırda yazılması gereklidir.  


3.2. Şekiller

Şekiller sayfaya göre ortalı olmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına ortalı yazılmalı ve Şekil 1. Şeklinde şekil numaraları BOLD yazılmalıdır. Ana metin içerisinde şekle atıf yapılacaksa atıf yapılmalıdır. Şekillerin çözünürlüğü iyi seviyede ve şekil içi yazılar okunaklı olmalıdır.

3.3. Tablolar

Tablolar sayfaya göre ortalı olmalıdır. Tablo başlıkları her tablonun üstüne ve tablo sol kenarına hizalı yazılmalı ve Tablo 1. Şeklinde tablo numaraları BOLD yazılmalıdır. Ana metin içerisinde tabloya atıf yapılacaksa atıf yapılmalıdır. Tablolar resim formatında olmamalı, MS Word’de çizilmeli ve tablo içi yazılar 11 punto olmalıdır, tablo sayfadan taşacak kadar büyük ise tablo içi yazılar 10 punto olarak da yazılabilir

4. Sonuçlar

Sonuçlarda çalışmadan elde edilen önemli bilgiler kısa kısa verilmeli ve çalışmanın temel sonuçlarının etkisi açık bir şekilde belirtilmelidir (12 punto). Maddeler halinde verilebilir.

Bu makale yazım şablonuna Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi web sayfasından (https://dergipark.org.tr/tr/pub/acujes) ulaşabilirsiniz.

Teşekkür

Bu bölümün kullanımı isteğe bağlıdır. Hakem değerlendirmesinin ardından yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerde eğer varsa destek alınan kurum, proje, kişi, vb. bilgiler bu bölümde belirtilebilir.

Çıkar çatışması

Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Benzerlik oranı (iThenticate): %20

Burada makalenin benzerlik oranı beyan edilmelidir.

Kaynaklar

Her kaynak, “Kaynaklar” bölümünde mutlaka yer almalıdır. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Kaynaklar 1 (tek) satır aralıklı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Kaynakların yazım planı American Psychological Association (APA 6.0) kurallarına uygun olmalıdır (APA yazım kurallarına http://www.apastyle.org adresinden erişim sağlanabilir). Fakat APA stilindeki “&” sembolü kullanılmalıdır. Bu sembolden önce gelen Yazar isminin sonunda sadece “nokta” olmalıdır, “virgül” olmamalıdır. Kaynaklarda dergi isimleri açık yazılmalı ve italik olmalıdır. Tüm yazarların isimleri verilmelidir.

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf

Tek yazar:
Baysal (1982)’a göre
(Baysal, 1982)

İki yazarlı:
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...)
(Wegener ve Petty, 1994)

Üç ile beş yazar arası:
Sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır;
(Kernis vd., 1993)

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)
Harris vd. (2001)’ne göre (…)
(Harris vd., 2001)

Kaynak gösterimi için örnekler aşağıda verilmiştir:

Kaynak bir makale ise:

Soyadı, A., Soyadı, B.B. & Soyadı, C. (yıl). Yayınlanan makalenin adı. Makalenin yayınlandığı dergi adı, Cilt ve sayı numarası 7(1), sayfa numarası aralığı 1-12. https://doi.org/...

Bilgin, A. & Ateş, E. (2021). Pb(II) Adsorption on Eastern Spruce Sawdust (Turkey) by Applying Taguchi Method and Adsorption Isotherms. Water Air Soil Pollut. (9) 232, 470-485.

Kaynak bir kitap ise:

Alıntı yapılacak kitap, farklı yazarlara ait bölümler içeriyorsa, atıf bölüm yazarına yapılmalıdır.

Soyadı, A. (yıl). Kitap adı (ilk harfleri büyük), Yayınevi, ISBN: numarası, Kitabın basıldığı yer (İl, Ülke).

Bergman, T. L., Lavine & A. S. (2011). Incropera, F. P., Dewitt, D. P., Introduction to Heat Transfer, Wiley, Sixth Edition. New Jersey, ABD.

Kaynak bir tez ise:

Soyadı, A. (yıl). Yüksek Lisans veya Doktora tezinin adı (ilk harfleri büyük), Tezin türü, Üniversite, İl, Ülke.

Bilgin, A. (2011). Endosulfanın biyolojik parçalanması için biyobariyer kullanımı ve mikroorganizma türlerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE.

Kaynak bir konferans, kongre veya sempozyum bildirisi ise:

Soyadı, A., Soyadı, B.B. & Soyadı, C. (yıl). Bildirinin adı, Bildirinin yayınlandığı sempozyum, kongre, toplantı ya da konferans adı, Yapıldığı tarih, Yapıldığı il, Yapıldığı Ülke.

Bilgin, A. (2022). Assessment of Lake Water Quality Using Trophic State Index and Multivariable Statistical Analysis: A Case Study of Karagöl, Şavşat, Turkey, World Environmental and Water Resources Congress, 05-08 Haziran 2022, Atlanta, ABD.

Kaynak bir kuruluşa ait rapor ise:

Yayımlayan kuruluşun adı (varsa kısa adı), (yıl). Raporun adı. Yayımlandığı il, Yayımlandığı ülke, Varsa yayın no, Sayfa sayısı (25s.)

National Aeronautics and Space Administration (NASA), (1978). Initial Results of a Porous Plug Nozzle For Super Sonic Jet Noise Supression. Langley Research Center, Hampton, Virginia, ABD, N79-13820, (21s.)

Kaynak bir internet sayfası ise:

URL-sıra numarası, (yıl). İnternet sayfasının adresi, alıntı tarihi.
Örneğin; URL–1, (2018). http://www.btu.com/products-solar.htm, 22 Ağustos 2018.

* İngilizce olarak sunulacak makalelerde tam metin içinde atıflar gösterilirken ikiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk yazarın soyadından sonra “et al.,” (Bilgin et al., 2016) şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

BAŞVURU

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) yayınlanması için bilimsel özgün makaleler dergi web sayfası (https://dergipark.org.tr/tr/pub/acujes) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra online olarak gönderilmelidir. 

Başlık Sayfası ve Telif Hakları Formu

Makale gönderilmesi adımları içerisinde Editöre Mektup kısmı olarak ayrıca bir Word Dokümanı gönderilmelidir. Bu dokümanda yazarların adları, çalıştıkları kurumların adları, yazarlara ait ORCID numaraları olmalıdır.

Ayrıca gönderilen makalenin Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinin yayın politikasına uygun olan hangi bilim alanı ile ilgili olduğu belirtilmelidir.

Yazarlar makalenin içeriği ile ilgili çıkar çatışması olmayan en az 3 hakemin Adı, Soyadı ve e-mail adresini de içeren iletişim bilgileri yazılmalıdır. Önerilen hakemler, yazar(lar)ın bulunduğu kurumlardan farklı olmalıdır. bu bilgileri başlık sayfasında yükleyebilir misiniz

Yazarların başvurdukları makalenin kabul edildikten sonra yayınlanması durumunda makalenin telif haklarını dergi uhdesine devrettiğini kabul eden Başlık Sayfası ve Telif Hakları Formuna sayfa başından ulaşabilirsiniz.