Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

7. Sınıf Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme Süreçlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Eylem Araştırması)

Yıl 2018, Cilt: 9 Sayı: 1, 95 - 112, 13.07.2018

Öz

Bu araştırma, otantik görev
odaklı öğretim
uygulamalarının matematik dersindeki
etkililiğinin belirlenmesi ve öğretim sürecindeki durumu ortaya koyması
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma
kuram ve uygulamayı bütünleştirmek ve öğretimi iyileştirmek adına eylem
araştırması biçiminde desenlenmiştir.

Araştırmanın
uygulaması 2014–2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 30 kişilik 7/A
sınıfının matematik dersinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonra öğrencilere
otantik görevler verilerek çalışmalarını hazırlamalarında rehberlik edilmiştir.
Uygulama toplam 7 hafta sürmüştür.
Araştırma
veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli test ve klasik sınav kullanılmıştır.
Verilerin analizinde verilerin frekans ve yüzde analizleri yapılmış; Yenilenmiş
Bloom Taksonomisi ve Solo Taksonomiye göre çalışma grubunun düzeyleri belirlenmiştir.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar, otantik görev
odaklı öğrenme uygulamaları
ile desteklenen
öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilişsel düzeylerinde olumlu yönde değişme
sağladığını göstermiştir
.
Bu durumun, gerek günlük hayatta gerekse okul hayatında karşılaştıkları
problemleri çözerken öğrencilere yardım edebileceği düşünülmektedir.
  

Kaynakça

 • Akça, N. ve Ata, B. (2009). Lise tarih derslerinde otantik etkinliklerin uygulanması ve sorunları, eğitimde yeni yönelimler-5: öğrenmenin doğası ve değerlendirme, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 18 Nisan 2009. http://www.acikarsiv.gazi.edu. tr/index.php?menu=2&secim=4&txtDocType=3 (18 Ocak 2010)Alexander, J. M., Carr, M. ve Schwanenflugel, P. J. (2003). Development of metacognition in gifted children: Directions for future research. Developmental Review, 15, 1–37.
 • Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7, 8.Sınıf) Matematik Öğretimi 5.Baskı, Bursa: Aktüel yayınları.
 • Anıl, D. (2010). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler.Eğitim ve Bilim, 34(152).
 • Aygün, B. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için matematik programına yönelik ihtiyaç analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bay, E. (2008). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı program uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. AtatürkÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Bektaş, M. ve Horzum M. B. (2010). Otantik öğrenme. (Birinci Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. 5. Basım Ankara Anı Yayıncılık
 • Bolin, A.U., Khramtsova, İ. ve Saarnio, D. (2005). Using student journals to stimulate authentic learning: Balancing Bloom’s cognitive and affective domains, Teaching of Psychology, 32(3).
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (6.bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Cholewinski, M. (2009). An Introduction to constructivism and authentic activity. Journal of The School of Contemporary International Studies. Nagoya University of Foreign Studies 5: 283-316.
 • Choo, C. B. (2007). Activity-based approach to authentic learning in a vocational institute. Educational Media International, 44(3), 185-205.
 • Clayden, E., Desforges, C., Mills, C. ve Rawson, W. (1994). Authentic activity and learning. British Journal of Educational Studies, 42(2),
 • Dilmaç, S. (2012). Otantik değerlendirme yaklaşımlarının ortaöğretim öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Dori, Y. J. (2003). From nationwide standardized testing to school‐based alternative embedded assessment in Israel: Students' performance in the matriculation 2000 project. Journal of Research in Science Teaching, 40(1), 34-52.
 • Erdoğan, İ. (2015). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: Pegem A.
 • Ferretti, R. P. ve Okolo, C. M. (1996). Authenticity in learning multimedia design projects in the social studies for students with disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29(5), 450-460.
 • Fook, C. Y. ve Sidhu, G.K. (2010). Authentic assessment and pedagogical strategies in higher education. Journal of Social Sciences, 6 (2), 153-161.
 • Gulikers, J. T., Bastiaens, T. J. ve Martens, R. L. (2005). The surplus value of an authentic learning environment. Computers in Human Behavior, 21(3), 509-521.
 • Gündüz, S. ve Odabaşı, F. (2004) “Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi”, The Turkish Online Journal of Education Technology, c. 3, s. 1.
 • Herrington, J. (2006). Authentic e-learning in higher education: Design principles for authentic learning environments and task. World Conference on E-Learning in Corporate, Goverment, Healthcare, and Higer Education, Chesepeake, Va, http://ro.uow.edu.au/edupapers/29 (23.02.2012)
 • Herrington, J. ve Oliver, R. (2000). An ınstructional design framework for authentic learning environments, ETRéD, 48(3), 23-48.
 • Johnson, Y. L. (2007). The efficacy of authentic assessment versus pencil and paper testing in evaluating student achievement in a basic technology course. Unpublished doctoral dissertation, Walden University.
 • Karakuş, F. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Knobloch, N. A. (2003). Is experiential learning authentic?. Journal of Agricultural Education, 44(4), 22-34.
 • Koçyiğit, S. ve Zembat, R. (2013). Otantik Görevlerin Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3).
 • Kramarski, B., Mevarech, Z. R. ve Arami, M. (2002). The effect of metacognitive ınstruction on solving mathematical authentic tasks. educational studies in mathematics. Volume: 49, Issue: 2, Pages: 225-250, 2002 Kluwer Academic Publishers: Printed in the Netherlands.
 • Lombardi, M. (2007). Authentic learning for the 21th century: An Owerviewi Educause learning initiative Ed: Oblinger,D. http://educause.edu/ir/library/pdf/ELI3009.pdf. (03.11.2011).
 • Loyens, S. M. M., Rikers, R. M. J. P. ve Schmidt, H. G. (2009). Students’ conceptions of constructivist learning in different programme years and different learning environments. British Journal of Educational Psychology, 79, 501-5
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). PISA 2009 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi, Ulusal Ön Rapor. Ankara: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayınları. http:// www.earged.meb.gov.tr/pdf/pisa2009rapor.pdf adresinden edinilmiştir
 • Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for the teacher researcher (2nd ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2003.
 • Mims, C. (2003). Authentic Learning: A practical introduction and guide for ımplementation. Meridian: A middle school computer Technologies. Journal a service of NC State University, Raleigh, NC, 6(1). http://www.ncsu.edu/meridian/win2003/authentic_learning.pdf. (04.01.012).
 • Mooney, E.S. (2002). Development of a middle school statistical thinking framework. Submitted for publication. Mathematical Thinking and Learning, 4(1), 23-63.
 • Newman, F. M., Walter, G. S. ve Wehlage, G.G. (1996). A Guide to Authentic Instruction and Assessment: Vision, Standards and Scoring. Madison: WI: Wisconsin Center for Education Research.
 • Newmann, F. M. ve Wehlage, G. G. (1993). Five standards of authentic instruction. Educational leadership, 50(7), 8-12.
 • Norman, G. (2002). Research in medical education: three decades of progress.BMJ, 324(7353), 1560-1562.
 • OECD, (2008). Education at a Glance, OECD Indicators. (Erişim tarihi: 30.04.2009) www.oecd.org/ edu/eag2008
 • OECD, (2010). PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World. Retrieved February 17, 2010, from http://www.pisa.oecd.org.
 • Oliver, R., Herrington, J. ve Reeves, T.C. (2006). Creating authentic learning environments through blended-learning approaches. In C. Bonk and C.R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning: global perspectives, local designs (pp. 502-515. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
 • Pegg, J. ve Coady, C. (1993). Identifying SOLO levels in the formal Mode. InProceedings of the 17th International Conference for the Psychology of Mathematics Education içinde, 1, 212-219.
 • Reeves, T. C., Herrington, J. ve Oliver, R. (2002). Authentic activities and online learning. HERDSA. Conference http://elrond.scam.ecu.edu.au/oliver/2002/Reeves.pdf
 • Risko, V. J., Osterman, J. C. ve Schussler, D. (2002). Educating future teachers by inviting critical inquiry. The Annual Meeting Of The American Educational Research, New Orleans. ERIC Document Reproduction Service ED466471.
 • Ruey, S. (2010). A case study of constructivist instructional strategies for adult online learning. British Journal of Educational Technology, 41(5), 706-720.
 • Rule, A.C. (2006). Editorial: the components of authentic learning. Journal of Authentic Learning, 3(1), 1-10.
 • Schnitzer, S. (1993). Designing an Authentic Assessment. Educational Leadership, 50(7), 32-35.
 • Slepkov, H. (2008). Teacher professional growth in an authentic learning environment. Journal of Research on Technology in Education, 41(1), 85-111.
 • Soran, H., Akkoyunlu, B. ve Kavak, Y. (2006) Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ve Eğiticilerin Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, s. 30, ss. 201–210.
 • Stein, S.J., Isaacs, G. ve Andrews, T. (2004). Incorporating authentic learning experiences within a university course, Studies in Higher Education, 29(2).
 • Terhart, E. (2003). Constructivism and Teaching: A New Paradigm in General Didactics?.Journal of Curriculum Studies.35: 25-44.
 • Varley, M. A. (2008). Teachers’ and administrators’ perceptions of authentic assessment at a career and technical education center. Unpublished doctoral dissertation. The Graduate School of Education of Fordham University, New York.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep AYDIN AŞK

Türkiye


Erdal BAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
AYDIN AŞK, Z., & BAY, E. (2018). 7. Sınıf Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme Süreçlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Eylem Araştırması). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 95-112.