Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 68 2019-06-30

A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present
Geçmişten Günümüze Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Alanında: Bibliyometrik Bir Analiz

Mustafa Doğru [1] , Cem Oktay Güzeller [2] , Melahat Çelik [3]


The purpose of this study is to show the tendencies and trends of the last 10 years in the field of Sustainable Development and Education by analyzing 7000 studies published between 2009-2018 bibliometrically. For this purpose Web of Science Core Collection database was scanned for “Sustainable Development” and “Education” headings and the bibliometric data of the studies were acquired. Current issues concerning sustainable development were revealed through this study for the purpose of making a contribution to those academicians and researchers interested in Sustainable Development and Education. The studies were analyzed according to: number of publications per year, types of publication, language of publication, citation analysis, country collaborations, common citation networks and concept-topic tendencies. In addition, social network analysis was employed for determining common citation networks and concept-topic tendencies. According to the results of this analysis, it can be said that the interest towards the field dramatically increased after 2000, in terms of both the number of publication and citations. The studies were mainly presented in the form of article or paper and in English. It was found that United States played a key role in country collaborations, the journal with the highest number of citations is Journal of Cleaner Production, whereas the author with the highest number of citations is Anonymous under which many citations were gathered. On the other hand, the study realized by Arnim Wiek, Lauren Withycombe and Charles L. Redman in 2011 is the most important reference source that has guided the field. Education, Sustainability and Indonesia are the most studied topics in the field.

Çalışmanın amacı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim alanında 2009-2018 yılları arasında yayımlanan 7000 çalışmayı bibliyometrik açıdan inceleyerek, alanda son 10 yıldaki eğilim ve trendleri ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Web of Science Core Collection veri tabanında “Sustainable Development” ve “Education” konu başlıklarında tarama gerçekleştirilmiş ve çalışmalara ait bibliyometrik verilere ulaşılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim ile ilgilenen akademisyen ve araştırmacılara katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma kavramıyla ilgili güncel konular, bu çalışma ile birlikte ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar; yıllara göre yayın sayıları, yayın türleri, yayın dilleri, atıf analizleri, ülke işbirliktelikleri, ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimleri bağlamında incelenmiştir. Ayrıca ortak atıf ağları ile kavram-konu yönelimlerinin belirlenmesinde sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hem yayın hem de atıf sayıları bağlamında alana olan ilginin 2015 yılından sonra çarpıcı bir şekilde arttığı söylenebilir. Çalışmalar ağırlıklı olarak makale-bildiri türünde ve İngilizce dilinde gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülke işbirlikteliklerinde kilit rol oynadığı, en fazla atıf sayısına sahip derginin Journal of Cleaner Production, yazarın ise Anonymous adı altındaki ismi belirlenemeyen yazarlar olduğu belirlenmiştir. Öte yandan Arnim Wiek, Lauren Withycombe ve Charles L. Redman (2011) ise alanda en çok atıf alan kaynaktır. Eğitim, sürdürülebilirlik ve Endonezya alanda en çok çalışılan konulardır.

 • Al, U. ve Doğan, G. (2012). “Hacettepe Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü tezlerinin atıf analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 26(2):349-369.Åström, F. (2007). “Changes in the LIS research front: Time-sliced cocitation analysis of LIS journal articles, 1990-2004”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58, 947-957.
 • Chen, C., Ibekwe‐San Juan, F. and Hou, J. (2010). “The Structure and Dynamics of Cocitation Clusters: A Multiple‐perspective Cocitation Analysis”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(7), 1386-1409.
 • Ding, Y. (2011). “Scientific Collaboration and Endorsement: Network Analysis of Coauthorship and Citation Networks”. Journal of Informetrics, 5(1), 187-203.
 • Gökçeoğlu, C. ve Sezer, E. (2009). “A statistical Assessment on International Landslide Literature (1945-2008)”. Landslides, 6 (4), 345-351.
 • Konur, O. (2011). “The Scientometric Evaluation of the Research on the Algae and Bioenergy”. Applied Energy, 88 (10), 3532-3540.
 • Leiserowitz, A. A., Kates, R. W. and Parris, T. M. (2006). “Sustainability Values, Attitudes and Behaviors: A Review of Multinational and Global Trends”. Annual Review of Environment and Resources, 31, 413-444.
 • McKeown, R., Hopkins, C., Rizzi, R., Chrystalbride, M. (2002). Education for Sustainable Development Toolkit Version 2. Knoxville: Waste Management Research and Education Institution.
 • Meho, L. I. ve Yang, K. (2007). “Impact of Data Sources on Citation Counts and Rankings of LIS Faculty: Web of Science versus Scopus and Google Scholar”. Journal of the American Society for information Science and Technology, 58(13), 2105-2125.
 • Mittler, D. (2001). “Hijacking sustainability? Planners and the Promise and Failure of Local Agenda 21”. Eds. A. Layard, S. Davoudi ve S. Batty, Planning for Sustainable Future. New York: Spon Press, 53-60.
 • Newman, M. E. (2004). “Fast algorithm for detecting community structure in networks”, Physical review E, 69(6):1-5.
 • Ni, C., Sugimoto, C. R. and Robbin, A. (2017). “Examining the Evolution of the Field of Public Administration through a Bibliometric Analysis of Public Administration Review”, Public Administration Review, 77(4):496-509.
 • Sağdıç, A. ve Şahin, E. (2015). “Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine Yönelik İnançlar: Ölçek Geliştirme Çalışması”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 161-180.
 • Shiffrin, R. M., ve Börner, K. (2004). “Mapping Knowledge Domains”. PNAS 101 (Suppl. 1): 5183-5185.
 • Simovici, D. (2007). “Data mining algorithms I: Clustering”, (Der.), Amiya, N. and Ivan, S., Handbook of Applied Algorithms, Wiley-IEEE Press, 177-218.
 • Small, H. (1973). “Co‐citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship between Two Documents”. Journal of the American Society for Information Science, 24(4), 265-269.
 • Taşkın, Z. (2010). “Contribution of Turkish scholars to earthquake Literature: The impact of the Marmara Earthquake”. Eds. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta ve N. Uçak, Technological Convergence and Social Networks in Information Management Vol. 96, Springer-Verlag Berlin, 222-230.
 • Ukşul, E. (2016). Türkiye'de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılmış Bilimsel Yayınların Sosyal Ağ Analizi ile Değerlendirilmesi: Bir Bibliyometrik Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Antalya.
 • UNESCO (2005). Unesco and Sustainable Development. France, 2005. İnternet Erişimi: unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139369e.pdf (Erişim Tarihi: 04.08.2018 16:36).
 • United Nations World Summit on Sustainable Development (WSSD). (2002). The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Johannesburg.
 • United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). (1992). Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development. Rio de Janeiro.Uzun, A. ve Özel, M. E. (1996). “Publication Patterns of Turkish Astronomers”. Scientometrics, 37(1), 159-169.
 • Uzun, A. (2002). “National Patterns of Research Output and Priorities in Renewable Energy”. Energy Policy, 30 (2), 131-136.
 • Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1993). “Türkiye’de Örgütler ve Yönetim Yazını”, Amme İdaresi Dergisi, 26 (2), 73-93.
 • WCED (1987). Report of the World Commission on Environmental and Development: Our Common Future. Erişim Adresi ve Tarihi: www.un-documents.net/our-common-future.pdf (04.08.2018 16:28).
 • White, H. D. (2003). “Pathfinder Networks and Author Co-citation Analysis: A Remapping of Paradigmatic Information Scientists”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54, 423-434.
 • Yapıcı, M. (2003). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, V(1), 223-230.
 • Yurtsever, E. ve Gülgöz, S. (1999). “The Increase in the Rate of Publications Originating from Turkey”. Scientometrics, 46 (2), 321-336.
 • Zhao, D. ve Strotmann, A. (2008). “Information Science during the First Decade of the Web: An Enriched Author Cocitation Analysis”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59, 916-937.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0405-4789
Yazar: Mustafa Doğru (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversity
Ülke: Turkey


Yazar: Cem Oktay Güzeller
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Melahat Çelik
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd515009, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {42 - 68}, doi = {10.17984/adyuebd.515009}, title = {A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present}, key = {cite}, author = {Doğru, Mustafa and Güzeller, Cem Oktay and Çelik, Melahat} }
APA Doğru, M , Güzeller, C , Çelik, M . (2019). A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) , 9 (1) , 42-68 . DOI: 10.17984/adyuebd.515009
MLA Doğru, M , Güzeller, C , Çelik, M . "A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 42-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/46649/515009>
Chicago Doğru, M , Güzeller, C , Çelik, M . "A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 42-68
RIS TY - JOUR T1 - A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present AU - Mustafa Doğru , Cem Oktay Güzeller , Melahat Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.515009 DO - 10.17984/adyuebd.515009 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 68 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.515009 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.515009 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present %A Mustafa Doğru , Cem Oktay Güzeller , Melahat Çelik %T A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present %D 2019 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) %P -2149-2727 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.515009 %U 10.17984/adyuebd.515009
ISNAD Doğru, Mustafa , Güzeller, Cem Oktay , Çelik, Melahat . "A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 / 1 (Haziran 2019): 42-68 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.515009
AMA Doğru M , Güzeller C , Çelik M . A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present. AUJES. 2019; 9(1): 42-68.
Vancouver Doğru M , Güzeller C , Çelik M . A Bibliometric Analysis in the Field of Sustainable Development and Education from Past to Present. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES). 2019; 9(1): 68-42.