Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 158 - 175 2019-06-30

Investigating Faculty Members’ Perceived Usability of Edmodo Learning Management System
Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Bülent Gürsel Emiroğlu [1]


New developments in the field of computer science have allowed the development and dissemination of the systems that universities use to support their educational processes. Among these systems, learning management systems are at the top of the tools faculty members use to carry out online learning processes. Today, with the increase in learning management systems, meeting the need for usability testing is becoming more important both for ensuring user satisfaction and for revealing appropriate software solutions. This study seeks to understand how faculty members perceive the usability of a cloud-based learning management system that is widely used in many universities. The study adopted the convenience sampling method of purposeful sampling strategies. In the quantitative part of the study, the perceived usability was examined with the System Usability Scale by 12 faculty members. In the qualitative part of the study, the data about the usability issues that faculty members face in the software were collected by semi-structured interviews and investigated using content analysis method. Findings have shown that the web application side of the learning management system got an above average perceived usability. Besides, some issues that affect perceived usability were found regarding to system loading speed, site structure, assignment management and grading mechanism, Turkish language support, content filtering and labeling, and finally the badge system. The findings of this study are intended to provide guidance to software developers and decision makers to better understand the perceived usability of faculty members and to identify the need for improvement of the software usability.

Bilgisayar bilimleri alanındaki yeni gelişmeler, üniversitelerin eğitim süreçlerini desteklemek için kullandığı sistemlerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu sistemlerin arasında, öğretim elemanlarının çevrimiçi öğrenme süreçlerini yürütmek için kullandıkları araçların başında, öğrenme yönetim sistemleri yer almaktadır. Bugün, öğrenme yönetim sistemlerindeki artışla birlikte kullanılabilirlik testi ihtiyacının karşılanması hem kullanıcı memnuniyetini sağlamaya yönelik hem de uygun yazılım çözümlerinin ortaya çıkarılması için daha da önemli olmaktadır. Bu çalışma, birçok üniversitede yaygın olarak kullanılan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sisteminin (Edmodo) kullanılabilirliğinin öğretim elemanları açısından nasıl algılandığını anlamaya çalışmaktadır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında, 12 öğretim elemanının kullanılabilirlik algıları Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği ile incelenmiştir. Çalışmanın nitel kısmında ise, öğretim elemanlarınca yazılımda karşılaşılan kullanılabilirlikle ilgili durumlara yönelik veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular, öğrenme yönetim sisteminin web uygulama tarafının öğretim elemanlarında ortanın üzerinde kullanılabilirlik algısı oluşturduğunu göstermiştir.  Bunun yanında, sistem yüklenme hızına, site yapısına, ödev yönetimi ve notlandırmaya, Türkçe dil desteğine, içerik filtreleme ve etiketleme konularına ve son olarak da rozet sistemine yönelik kullanılabilirliği etkileyen bazı durumların olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularının, yazılım geliştiriciler ve karar verici kurumlar için öğretim elemanlarının kullanılabilirlik algılarını daha iyi anlamada ve yazılımdaki kullanılabilirliği ilgilendiren iyileştirme ihtiyaçlarının saptanmasında rehber olması beklenmektedir.

 • Alemdağ, E. (2013). Edmodo: Eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı. İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı (C. 18, ss. 71–77). İstanbul, Türkiye, 9-11 Aralık 2013: İstanbul Üniversitesi.
 • Amasya Üniversitesi. (2018). 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu (ss. 22-25). Amasya Üniversitesi. Erişim adresi: https://stratejidb.amasya.edu.tr/2018-yili-birim-faaliyet-raporu.aspx
 • Ayad, K., & Rigas, D. (2010). Comparing virtual classroom, game-based learning and storytelling teachings in e-learning. International Journal of Education and Information Technologies, 4(1), 15–23.
 • Beyatlı, Ö., Altinay, F., & Altinay, Z. (2018). Evaluation of the Users of Edmodo Content Management System in Secondary Education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3191–3195.
 • Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, 189(194), 4–7.
 • Calisir, F., & Calisir, F. (2004). The relation of interface usability characteristics, perceived usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction with enterprise resource planning (ERP) systems. Computers in human behavior, 20(4), 505–515.
 • Casaló, L., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2008). The role of perceived usability, reputation, satisfaction and consumer familiarity on the website loyalty formation process. Computers in Human behavior, 24(2), 325–345.
 • Craig, S. (2019). 10 Interesting Edmodo Facts and Statistics (2019) | By the Numbers. Erişim adresi: https://expandedramblings.com/index.php/edmodo-facts-statistics/
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative research and research design: Choosing among five traditions. London: Thousand Oaks.
 • Çağıltay, K. (2011). İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.
 • Docebo. (2018). eLearning Market Trends and Forecast 2017-2021. Erişim adresi: https://www.docebo.com/resource/elearning-market-trends-and-forecast-2017-2021
 • Durak, G. (2017). Using Social Learning Networks (SLNs) in higher education: Edmodo through the lenses of academics. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(1).
 • Edmodo. (2018). About – Edmodo. Erişim adresi: https://go.edmodo.com/about/
 • Edmodo. (2019a). What’s New on Edmodo (Feature Release Notes) – Edmodo Help Center. Erişim adresi: https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205004984-What-s-New-on-Edmodo-Feature-Release-Notes-
 • Edmodo. (2019b). Amasya Üniversitesi - School and District Insights. Erişim adresi: https://amasya.edmodo.com/
 • Edmodo. (2019c). How Can I Change My Language Settings? Erişim adresi: http://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205006774-How-Can-I-Change-My-Language-Settings-
 • Edmodo. (2019d). Edmodo Developers & Publishers. Erişim adresi: https://partnerships.edmodo.com
 • Ekici, D. I. (2017). The Use of Edmodo in Creating an Online Learning Community of Practice for Learning to Teach Science. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 91–106.
 • Ekmekçi, E. (2016). Integrating Edmodo into foreign language classes as an assessment tool. Participatory Educational Research (PER), 1(1), 1–11.
 • Ellis, R. K. (2009). Field guide to learning management systems. ASTD learning circuits, 1–8.
 • FinancesOnline. (2018). 20 Best LMS Software Solutions of 2019 - Financesonline.com. Erişim adresi: https://financesonline.com/top-20-lms-software-solutions
 • Flavián, C., Guinalíu, M., & Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty. Information & management, 43(1), 1–14.
 • Hamutoğlu, N. B., & Kıyıcı, M. (2017). Bir eğitsel sosyal ağ olarak Edmodo’nun yükseköğretimde kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 2, 322–343.
 • Holden, H., & Rada, R. (2011). Understanding the influence of perceived usability and technology self-efficacy on teachers’ technology acceptance. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 343–367.
 • Holzinger, A. (2005). Usability engineering methods for software developers. Communications of the ACM, 48(1), 71–74.
 • ISO. (2018). Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. Erişim adresi: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en
 • Kadirhan, Z., Gül, A., & Battal, A. (2015). Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Educational Sciences & Practices, 14(28), 149-167.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağitim.
 • Kazez, A. G. H., & Bahçeci, F. (2016). BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, 5(1), 9-20.
 • Kongchan, C. (2008). How a non-digital native teacher makes use of Edmodo. 5th Intenational Conference ICT for language learning. Erişim adresi: https://conference.pixel-online.net/conferences/ICT4LL2012/common/download/Paper_pdf/90-IBT18-FP-Kongchan-ICT2012.pdf
 • Kongchan, C. (2013). How Edmodo and Google Docs can change traditional classrooms. The European Conference on Language Learning 2013.
 • Kuzgun, H., & Özdinç, F. (2017). Investigating Usability of Edmodo as an Educational Social Network Environment. Journal of Theoretical Educational Science, 10(2), 274–297.
 • Lewis, J. J. R., & Sauro, J. (2017). Revisiting the factor structure of the System Usability Scale. Journal of Usability Studies, 12(4), 183–192.
 • Lewis, J. R. (2012). Usability Testing. Handbook of Human Factors and Ergonomics, 1267–1312.
 • Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2013). Adult learning: Linking theory and practice. John Wiley & Sons.
 • Nielsen, J. (1995). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group, 1(1).
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. SAGE.
 • Sauro, J. (2011). Does Prior Experience Affect Perceptions of Usability? Erişim adresi: https://measuringu.com/prior-exposure/
 • Statistica. (2016). E-learning LMS worldwide market size by region 2013-2016. Erişim adresi: https://www.statista.com/statistics/501118/worldwide-learning-management-systems-market-size-by-region/
 • Techonline. (2018). Online Learning Companies from Around the World. Erişim adresi: https://teachonline.ca/tools-trends/searchable-directory-vendors-online-learning-products-and-services
 • Tullis, T. S., & Stetson, J. N. (2004). A comparison of questionnaires for assessing website usability. Usability professional association conference (C. 1). Minneapolis, USA.
 • U.S. Department of Health & Human Services. (2019). System Usability Scale. Erişim adresi: https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1656-6450
Yazar: Bülent Gürsel Emiroğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd533131, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {158 - 175}, doi = {10.17984/adyuebd.533131}, title = {Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Emiroğlu, Bülent Gürsel} }
APA Emiroğlu, B . (2019). Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) , 9 (1) , 158-175 . DOI: 10.17984/adyuebd.533131
MLA Emiroğlu, B . "Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 158-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/46649/533131>
Chicago Emiroğlu, B . "Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 158-175
RIS TY - JOUR T1 - Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi AU - Bülent Gürsel Emiroğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.533131 DO - 10.17984/adyuebd.533131 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 175 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.533131 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.533131 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi %A Bülent Gürsel Emiroğlu %T Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi %D 2019 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) %P -2149-2727 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.533131 %U 10.17984/adyuebd.533131
ISNAD Emiroğlu, Bülent Gürsel . "Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 / 1 (Haziran 2019): 158-175 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.533131
AMA Emiroğlu B . Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. AUJES. 2019; 9(1): 158-175.
Vancouver Emiroğlu B . Edmodo Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Algılanan Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES). 2019; 9(1): 175-158.