Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 122 - 137 2019-06-30

Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Relationship between Teachers' Change Tendencies and Classroom Leadership Levels

Ercan Korkmaz [1] , Esra Karabağ Köse [2]


Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin değişim eğilimleri ile sınıf liderliği düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmaya, ortaokul ve liselerde görev yapan ve tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 411 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Değişim Eğilimleri Ölçeği ve Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği Öğretmen Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ile korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, değişim eğilimlerinin pozitif boyutları (değişimde girişimcilik ve değişimin yararına inanma) ile öğretmen sınıf liderliği düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bulgular, öğretmenlerin değişimde girişimcilik ve değişimin yararına inanma eğilimlerinin öğretmen sınıf liderliğini olumlu etkilediğini, statükoyu koruma eğilimlerinin ise olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okul ve sınıf düzeyindeki inisiyatif alanlarının genişletilerek değişim ve girişimcilik eğilimlerinin desteklenmesi önerilmektedir. 

The aim of this study to investigate the relations between teachers' classroom leadership levels and their change tendencies. 411 teachers working in the middle and senior high schools participated in the study. In the study; the Teacher Classroom Leadership Scale Teacher Form and Change Tendencies Scale were used as measurement instruments. In the study, descriptive statistics, correlation and regression analysis were used. Research findings show that there are positive and significant relationships between the positive dimensions of the change tendencies and classroom leadership levels of teachers. The findings revealed that entrepreneurship in change and belief in the usefulness of change positively affect teacher classroom leadership, while tendency of keeping the status negatively. In line with the results, it is recommended supporting the change tendencies and entrepreneurship of teachers by expanding the right of initiative at the school and classroom level.  

 • Akbaba Altun, S., & Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 73-90.
 • Akın-Kösterelioğlu, M. ve Demir, F. (2014). Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyinin öğretmen liderliğine etkisi. International Journal of Social Science, (26), 247-256. doi: 10.9761/JASSS2271
 • Barth, R. S. (2001). Teacher leader. Phi Delta Kappan, 82(6), 443-449.
 • Barutçugil, İ. (2013). Stratejik yönetim. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, B. (2010). Öğretmen liderliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 9(2), 764-775.
 • Büyüköztürk, Ş., Uslu, Ö., & Akbaba Altun, S. (2017). Adaptation of change tendencies scale for teachers. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1071-1082.
 • Can, N. (2018). Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cansoy, R., ve Parlar, H. (2018). Teacher leadership as a predictor of school effectiveness. Kastamonu Education Journal, 26(3), 925-934. doi:10.24106/kefdergi.346648
 • Erbaş, D. (Ed.). (2015). Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdoğan, İ. (2015). Eğitimde Değişim Yönetimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertesvåg, S. K. (2009). Classroom Leadership: The Effect Of A School Development Programme. Educational Psychology, 29(5), 515-539. doi: 10.1080/01443410903122194
 • Gill, R. (2003). Change management or change leadership? Journal of Change Management, 3(4), 307-318. doi: 10.1080/714023845
 • Güçlü, N. ve Koşar, S. (Ed.). (2018). Eğitim yönetiminde liderlik: Teori, araştırma ve uygulama. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülbahar, B. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. KEFAD, 19(1), 1-28. doi: 10.29299/kefad.2018.19.002
 • Harris, A. ve Muijs, D. (2003). Teacher leadership: principles and practice. Erişim adresi: http://dera.ioe.ac.uk/5132/
 • Karabağ Köse, E. (2018). Öğretmen sınıf liderliği ölçeği öğretmen formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 47(220), 5-18.
 • Lai, E. ve Cheung, D. (2015). Enacting teacher leadership: The role of teachers in bringing about change. Educational Management Administration & Leadership, 43(5), 673-692. doi: 10.1177/1741143214535742
 • Lumpkin, A., Claxton, H. ve Wilson, A. (2014). Key characteristics of teacher leaders in schools. Administrative Issues Journal, 4(2), 59-67. doi: 10.5929/2014.4.2.8
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023. Erişim adresi: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf.
 • Özdelen, E. ve Kale, M. (2014, Mayıs). İlkokullarda öğretmen liderliğinin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre analiz edilmesi [Öz]. 9. Ulusal Eğitim Yönetim Kongresinde sunulan bildiri, Siirt Üniversitesi, Siirt.
 • Özden, Y. (Ed.). (2005). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pang, N. S. ve Miao, Z. (2017). The Roles of teacher leadership in Shanghai education success. BCES Conference Books, 15, 93-100. Erişim adresi: https://doaj.org/article/d61f2882821c4f91ab7149e6bbfefea2
 • Pounder, J. (2014). Quality teaching through transformational classroom leadership. Quality Assurance in Education, 22(3), 273-285. doi: 10.1108/QAE-12-2013-0048
 • Schlechty, P. C. (1993). On the frontier of school reform with trailblazers, pioneers, and settlers. Journal of Staff Development, 14(4), 46-51.
 • Soffel, J. (2016). What are the 21st-century skills every student needs? Erişim adresi: https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students
 • Şişman, M. ve Turan, S. (Ed.). (2015). Sınıf Yönetimi. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Taylor, M., Goeke, J., Klein, E., Onore, C. ve Geist, K. (2011). Changing leadership: Teachers lead the way for schools that learn. Teaching and Teacher Education, 27(5), 920-929. doi: 10.1016/j.tate.2011.03.003
 • Troen, V. ve Boles, K. (1992, Nisan). Leadership from the classroom: Women teachers as a key to school reform. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • Varoğlu, A. K., & Basım, H. N. (Ed.). (2009). Örgütlerde değişim ve öğrenme. Ankara: Siyasal Yayın-Dağıtım.
 • Wells, C. M. ve Klocko, B. A. (2015). Can teacher leadership reduce principal stress? Journal of School Leadership, 25(2), 313-344.
 • Yavuz, M. (2016). Yeni nesil okul: Araştıran okul. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • York-Barr, J. ve Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255–316.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3112-5837
Yazar: Ercan Korkmaz (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-1367-7793
Yazar: Esra Karabağ Köse (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd534931, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {122 - 137}, doi = {10.17984/adyuebd.534931}, title = {Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Ercan and Karabağ Köse, Esra} }
APA Korkmaz, E , Karabağ Köse, E . (2019). Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) , 9 (1) , 122-137 . DOI: 10.17984/adyuebd.534931
MLA Korkmaz, E , Karabağ Köse, E . "Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 122-137 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/46649/534931>
Chicago Korkmaz, E , Karabağ Köse, E . "Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 (2019 ): 122-137
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler AU - Ercan Korkmaz , Esra Karabağ Köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.534931 DO - 10.17984/adyuebd.534931 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 137 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.534931 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.534931 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler %A Ercan Korkmaz , Esra Karabağ Köse %T Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler %D 2019 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) %P -2149-2727 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.534931 %U 10.17984/adyuebd.534931
ISNAD Korkmaz, Ercan , Karabağ Köse, Esra . "Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 9 / 1 (Haziran 2019): 122-137 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.534931
AMA Korkmaz E , Karabağ Köse E . Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. AUJES. 2019; 9(1): 122-137.
Vancouver Korkmaz E , Karabağ Köse E . Öğretmenlerin Değişim Eğilimleri ile Sınıf Liderliği Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES). 2019; 9(1): 137-122.