Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 43 - 53, 30.06.2019
https://doi.org/10.31592/aeusbed.513938

Öz

Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi kapsamında, birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki uygulamaların, sınıf öğretmenliği lisans programı dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik tutumuna etkisinin incelenmesidir. Araştırma tek grup öntest-sontest deneysel desendedir. Araştırmanın evrenini Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersini alan 27 öğrenci bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 2017 yılı şubat ve mart aylarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Yozgat’ta bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda dört haftalık süre ile uygulama yapılmıştır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersini alan sınıf öğretmenliği programı dördüncü sınıf öğrencileriyle deneysel işlem gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan plan kapsamında, öğrenciler tarafından, birleştirilmiş sınıflarda ders etkinlikleri ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi uygulanmıştır.  Araştırma sonucunda öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği öntest puanları ile sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir, t(26)=1,48, p>,05. Öğrencilerin öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği öntest puan ortalamaları (=4,20) ve sontest puan ortalamaları (=4,37) incelendiğinde, sınıf eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin olumlu yüksek derecede tutum sahibi oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği öntest puanları ile öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen, öğretmenlik tutumunda az da olsa katkı sağladığı görülmektedir.         

Kaynakça

 • Birch, I. ve Lally, M. (1995), Multigrade teaching in primary schools. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eker, C. ve Sıcak, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı öğretime ilişkin zihin imgeleri (metaforları). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(37), 133-153.
 • Erdem, A. R. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (yeni programa göre gözden geçirilmiş 7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-33.
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gültekin, M. (2012). Birleştirilmiş sınıflar. İçinde Gültekin, M. (Ed.), Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (ss. 1-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Hargreaves, E., Montero, C., Chau, N., Sibli, M. ve Thanh, T. (2001).Multigrade teaching in peru, sri lanka and vietnam: an overview. International Journal of Educational Development, 21(6), 499-520.
 • İlter, İ. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin metaforları. İlköğretim Online, 14(4), 1450-1468.
 • İnce, N. B. ve Şahin, A. E. (2016). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 391-409.
 • İzci, E. (2008). İlköğretim bölümü sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretime ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 111-122.
 • İzci, E., Duran, H. ve Taşar, H. (2010). Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-35.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara.
 • Kazu, H. ve Aslan, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (fırat ve dicle üniversiteleri örnekleri). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 23-32.
 • Little, A. W. (2006). Education For All: Multigrade Realities And Histories. In Education for All and Multigrade Teaching (pp. 1-26). Netherlands: Springer.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_haf_ders_prg.pdf.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mulryan-Kyne, C. (2007). The preparation of teachers for multigrade teaching. Teaching and Teacher Education, 23(4), 501-514.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. Edt: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağ, R. (2010). Etkinlik teorisine göre zenginleştirilmiş birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının adayların özyeterlik algılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 44-57.
 • Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 386-397.
 • Sağ, R., Savaş, B. ve Sezer, R. (2009). Burdur’daki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin özellikleri, sorunları ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-56.
 • Taşdemir, M. (2014). Birleştirilmiş sınıflar hakkında sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: beklenti ve metaforlar. Turkish Studies, 9(2), 1459-1475.
 • Thomas, C. ve Shaw, C. (1963). Issues in the development of multigrade Schools (Vol. 172). Washington, DC: World Bank.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 1-14.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2006). Sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sinif_ogretmenligi.pdf/32dd5579-2e4d-454e-8c91-5e0594ebdf48.

Investigation of the Effects of Primary School Teacher Program Students on Teaching Attitudes of Practices in Multigrade School

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 43 - 53, 30.06.2019
https://doi.org/10.31592/aeusbed.513938

Öz

The aim of this study is to investigate the effects of the applications in the multigrade class primary schools on the teaching attitude of the fourth year students of the classroom teacher program in the multigrade classrooms. The only group of research is pretest-posttest experimental design. The population of the study is composed of the fourth grade students studying in the Yozgat Bozok University Faculty of Education. There are 27 students in the multigrade classrooms. Attitude scale related to teaching was used as data collection tool. The research was conducted in February and March 2017. In the scope of the research, a four-week period was applied in the unified class primary schools in Yozgat. Experimental procedure was carried out with fourth grade students in the classroom teaching program that took the teaching class in the multigrade classes. Within the scope of the plan prepared by the researcher, lesson activities and practices were realized by the students in the multigrade classes. In the analysis of the data, t test was applied for the related samples. At the end of the study, it was determined that there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the attitude scale related to teaching, t(26)=1,48, p>.05. When the mean scores of the attitude scale (=4.20) and posttest mean scores (=4.37) of the students were examined, it was determined that the students of the senior education department had a positive attitude towards teaching. Although there was no significant difference between the pre-test scores of the attitude scale and the posttest scores of the teaching attitude scale, it was observed that it contributed a little to the teaching attitude.

Kaynakça

 • Birch, I. ve Lally, M. (1995), Multigrade teaching in primary schools. UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eker, C. ve Sıcak, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflı öğretime ilişkin zihin imgeleri (metaforları). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(37), 133-153.
 • Erdem, A. R. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (yeni programa göre gözden geçirilmiş 7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-33.
 • Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A. ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gültekin, M. (2012). Birleştirilmiş sınıflar. İçinde Gültekin, M. (Ed.), Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (ss. 1-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Hargreaves, E., Montero, C., Chau, N., Sibli, M. ve Thanh, T. (2001).Multigrade teaching in peru, sri lanka and vietnam: an overview. International Journal of Educational Development, 21(6), 499-520.
 • İlter, İ. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin metaforları. İlköğretim Online, 14(4), 1450-1468.
 • İnce, N. B. ve Şahin, A. E. (2016). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 391-409.
 • İzci, E. (2008). İlköğretim bölümü sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretime ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 111-122.
 • İzci, E., Duran, H. ve Taşar, H. (2010). Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-35.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara.
 • Kazu, H. ve Aslan, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (fırat ve dicle üniversiteleri örnekleri). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 23-32.
 • Little, A. W. (2006). Education For All: Multigrade Realities And Histories. In Education for All and Multigrade Teaching (pp. 1-26). Netherlands: Springer.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Birleştirilmiş Sınıflar Uygulaması. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_haf_ders_prg.pdf.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mulryan-Kyne, C. (2007). The preparation of teachers for multigrade teaching. Teaching and Teacher Education, 23(4), 501-514.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. Edt: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağ, R. (2010). Etkinlik teorisine göre zenginleştirilmiş birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının adayların özyeterlik algılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 44-57.
 • Sağ, R. (2011). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Özyeterlik Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 386-397.
 • Sağ, R., Savaş, B. ve Sezer, R. (2009). Burdur’daki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin özellikleri, sorunları ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-56.
 • Taşdemir, M. (2014). Birleştirilmiş sınıflar hakkında sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: beklenti ve metaforlar. Turkish Studies, 9(2), 1459-1475.
 • Thomas, C. ve Shaw, C. (1963). Issues in the development of multigrade Schools (Vol. 172). Washington, DC: World Bank.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 1-14.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2006). Sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sinif_ogretmenligi.pdf/32dd5579-2e4d-454e-8c91-5e0594ebdf48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed513938, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {43 - 53}, doi = {10.31592/aeusbed.513938}, title = {Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2019). Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 43-53 . DOI: 10.31592/aeusbed.513938
MLA Babayiğit, Ö. "Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 43-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/46626/513938>
Chicago Babayiğit, Ö. "Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 43-53
RIS TY - JOUR T1 - Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.513938 DO - 10.31592/aeusbed.513938 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 53 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.513938 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.513938 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi %A Özgür Babayiğit %T Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.513938 %U 10.31592/aeusbed.513938
ISNAD Babayiğit, Özgür . "Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2019): 43-53 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.513938
AMA Babayiğit Ö. Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 43-53.
Vancouver Babayiğit Ö. Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 43-53.
IEEE Ö. Babayiğit , "Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 43-53, Haz. 2019, doi:10.31592/aeusbed.513938