Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 459 - 482 2019-12-24

Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri

Derya GİRGİN [1]


Bu araştırma öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme eğitimine ilişkin bilişsel yapılarını ve kavramsal değişimlerini ortaya koymak amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Rize ili merkezinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki 32 (16 erkek, 16 kadın) öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Süreçte öğretmenlere 3 gün (günde 4 saat) olmak üzere 12 saat tasarım odaklı düşünme eğitimi öncesinde ve sonrasında kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğretmenlerin bilişsel yapıları belirlenerek, kavram yanılgıları ortaya konmuş ve kavramsal değişim süreçleri irdelenmiştir. Öğretmenlerin ön test ve son test verileri karşılaştırıldığında; son testte anahtar kavrama yönelik üretilen kelime sayısı artış göstermiştir. Araştırmada öğretmenlerin anahtar kavram ile ilgili kurdukları cümleler incelediğinde kavramsal değişim noktasında olumlu anlamda değişim gösterdiği, son testte anahtar kavramla ilgili bilimsel bilgi içeren cümlelerin sayısında artış olduğu, bilimsel olmayan ve yüzeysel bilgi içeren cümlelerin sayısında da azalma olduğu görülmüştür.  Kavram yanılgılarının sayısı da ön testten son testte doğru da azalmaktadır. Araştırma sonucunda kavramsal yapıyı ortaya koymada ve kavramsal değişimi belirlemede uygulanabilecek önemli bir yaklaşım olarak kelime ilişkilendirme testlerinin kullanılabilirliğine ilişkin önerilere yer verilmiştir.

bilişsel yapı, tasarım odaklı düşünme, kavramsal değişim, kelime ilişkilendirme testi
 • Anderson, N. (2012). Design thinking: Employing an effective multidisciplinary pedagogical framework to foster creativity and innovation in rural and remote education. Australian and International Journal of Rural Education, 22(2), 43–52.
 • Atabek-Yiğit, E. ve Balkan-Kıyıcı, F. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Algısı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], 6(1), 20-39.
 • Bahar, M. ve Özatlı, S. (2003). Kelime İletişim testi yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 75-85.
 • Bahar, M. ve Tongaç, E. (2009). The Effect of Teaching Approaches on the Pattern of Pupils' Cognitive Structure: Some Evidence from the Field. Asia-Pacific Education Researcher, 18,(1), 21-45.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H. ve Sutcliffe, F. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2014). Geleneksel-Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bahar, M., ve Özatlı, N.S. (2003). Kelime ilişkilendirme yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılmas. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1),75-85.
 • Barseghian, E. (2010). Design thinking sparks learning in rural North Carolina. 14 Nisan 2019 tarihinde http://blogs.kqed.org/mindshift/2010/11/design-thinking-sparks-learning-in-rural-n-carolina/ adresinden erişilmiştir.
 • Bootcamp Bootleg D.School (2011). Bootcamp Bootleg, Hassno Platner & Institute of Design at Stanford University (online). 4 Nisan 2019 tarihinde https://dschool.stanford.edu/s/METHODCARDS-v3-slim.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard business review. 21 Mayıs 2019 tarihinde https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-80052253102&origin=inward adresinden erişilmiştir.
 • Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: HarperCollins.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18.bs.) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carroll, M., Goldman, S., Britos, L., Koh, J., Royalty, A. ve Hornstein, M. (2010). Destination, Imagination and the Fires Within: Design Thinking in a Middle School Classroom. International Journal of Art and Design Education, 29(1), 37-53.
 • Çetin, A. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Zihinsel Yapılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Çetin, A. ve Ünsal, S. (2019). Öğretmen Adaylarının Değerlerle İlgili Zihinsel Yapıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 49 ,187-210.Davis, M. (1998). Making a Case for Design-Based Learning. Arts Education Policy Review, 100 (2), 7-15.
 • Deese, J. (1962). Form class and determinants of association. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 2, 79 - 84.
 • Dukes, C. ve Koch, K. (2012). Crafting a delightful experience: teaching interaction design to teens. Interactions, 19( 2), 46–50.
 • Ercan, F., Taşdere, A. ve Ercan, N. (2010). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 136–154.
 • Ercan, F., Taşdere, A. ve Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.
 • Fraenkel. J.R. ve Wallen. N.E. (2006). How to design and evaluatere search in education. New York: McGraw-Hill.
 • Fullan, M. ve Hargreaves, A. (1991). What is worth fighting for in your school. New York: Teachers College Press.
 • Gilbert, J.K., Boulter,C. ve Rutherford, M. (1998a). Models in explanations, part 1, horses for courses?. International Journal of Science Education, 20, 83-97.
 • Gilbert, J.K., Boulter,C. ve Rutherford, M. (1998b). Models in explanations, part 2, whose voice?whose ears?. International Journal of Science Education, 20, 187-203.
 • Goldman, S., Knudsen, J. ve Latvala, M. (1998). Engaging middle schoolers in and through real world mathematics. In L. Leutzinger (Ed.), Mathematics in the middle (pp. 129–140). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Gürkan, B. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının “eğitim programı, öğretim, öğretimi planlama ve öğretimi değerlendirme” kavramlarına ilişkin bilişsel yapıları. Kastamonu Education Journal, 27(2), 633-645.
 • Hovardas, T. ve Korfiatis, K.J. (2006). Word associations as a tool for assessing conceptual change in science education. Learning and Instruction, 16, 416-432.
 • Işıklı, M., Taşdere, A. ve Göz, N. L. (2011). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • Kafai, Y. ve Resnick, M. (1996). Constructionism in practice: Design thinking, and learning in a digital world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kali, Y., McKenney, S. ve Sagy, O. (2015). Teachers as designers of technology enhanced learning. Instructional Science, 43, 173–179.
 • Karasar. N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karip, F. (2019).Analyzing the Cognitive Structures of Pre-service Teachers Who Take Art Education Classes Related to Art Concept. Universal Journal of Educational Research 7(1), 178-189.
 • Kaya, B. ve Akış, A. (2015). Coğrafya öğrencilerinin “hava” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 557-574.
 • Kaya, B. ve Bozyiğit, R. (2019). Considerations of pre-service geography teachers related to the concept of geography. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 55-69.
 • Kirschner, P. A. (2015). Do we need teachers as designers of technology enhanced learning? Instructional Science, 43, 309–322.
 • Kolodner, J. L., Camp, P. J., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J. ve Ryan, M. (2003). Promoting deep science learning through case-based reasoning: Rituals and practices in learning by design classrooms. In N. M. Steel (Ed.), Instructional design: International perspectives (pp. 89 114). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kostova, Z. ve Radoynovska, B. (2008). Word association test for studying conceptual structures of teachers and students. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 2(2), 209-231.
 • Krieger, M. (2010). Introduction to design thinking. 21 Mayıs 2019 tarihinde http://www.slideshare.net/mileyk/intro-to-design-thinking adresinden erişilmiştir.
 • Lee, Y. ve Bichard, J. A. (2008) Teen-scape: designing participations for the design excluded. Congress proceedings of PDC 2008, Bloomington, USA. Indiana University: ACM, 128–37.
 • Liedtka, J. (2011). Learning to use design thinking tools for successful innovation. Strategy and Leadership, 39(5), 13–19.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. A. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Lockwood, T. (Ed.). (2009). Design thinking: Integrating innovation, customer experience, and brand value. New York, NY: Design Management Institute/Allworth Press.
 • Löwgren, J. ve Stolterman, E. (2004). Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Martin, R. (2009). The design of business. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Martin, R. (2012). Design thinking: An interview with Martin Roger. Research Technology Management, May–June (pp. 10–14).
 • Mckenzie, B. ve Trubill, J. (1999). Professional development, classroom practice and students out comes: exploring the connecti¬on in early literacy development. 25 Mayıs 2019 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED447453.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara 15 Ocak 2019 tarihinde http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Meinel, C. ve Leifer, L. (2011). Design thinking research. In H. Plattner, C. Meinel, ve L. Leifer (Eds.), Design thinking: Understand improve apply Heidelberg, Germany: Springer.
 • Miles, M. B.ve Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap (1. Baskı). S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Eds). Ankara: Pegem Akademi.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: in the case of atomic structure. Chemistry Education Research and Practice, 9, 309-322.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: in the case of atomic structure. Chemistry Education Research and Practice, 9, 309-322.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chem. Educ. Res. Pract, 9, 309-322.Nartgün, Z. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, M. Bahar (ed.), Fen ve Teknoloji öğretimi içinde (s.355-415), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Nussbaum, B. (2009). Latest trends in design and innovation-and why the debate over design thinking is moot. Business Week Online. 21 Mayıs 2019 tarihinde http://www.businessweek.com/innovate/NussbaumOnDesign/archives/2009/07/latest_trends_i.html adresinden erişilmiştir.
 • Özata-Yücel, E. ve Özkan, M. (2015). Determination of secondary school students’ cognitive structure and misconception in ecological concepts through word association test. Educational Research and Reviews, 10(5), 660-674.
 • Özatlı, N.S. ve Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Abant İzzet Baysal Ünv. Dergisi, 10(2), 9-26.
 • Özenç-Uçak N. ve Olşen-Güzeldere, Ş. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 7-28.
 • Pendleton-Jullian, A., ve Brown, J. S. (2011). Design unbound: Evolving design literacy pathways of efficacy. Draft manuscript, Charleston, SC.
 • Philloton, E. ve Miller, M. (2011). Design, build, transform. 14 Nisan 2019 tarihinde http://www.studio-h.org/about adresinden erişilmiştir.
 • Pink, D. H. (2005). A whole new mind: Why right-brainers will rule the future. New York: Riverhead.
 • Plattner, H. (2010). An introduction to design thinking: Process guide. Stanford, CA: Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University.
 • Polat, G. (2013). 9. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme test tekniği ile tespiti. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(1) 97-120.
 • Rodgers, P. ve E. Winton.( 2010). Design thinking a critical analysis. In Proceedings of E&PDE 2010, The 12th International Conference on Engineering and Product Design Education-When Design Education and Design Research Meet, Trondheim, Norway, September 2–3, 2010.
 • Scheer, A., Noweski, C. ve Meinel, C. (2012). Transforming constructivist learning into action: Design thinking in education. Design and Technology Education: An international Journal, 7(3), 819.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (12. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Shavelson, R. J. (1972). Some aspects of the correspondence between content structure in physics instruciton. Journal of Educational Psychology, 63(3), 225-234.
 • Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial (3rd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Svihla, V., Reeve, R., Sagy, O. ve Kali, Y. (2015). Supporting teacher designers: A synthesis of how teachers learn as they design, what they learn from design, and how they collaborate during design. Instructional Science, 43, 283–307.
 • Tan, C. ve Wong, Y. (2012). Promoting spiritual ideals through design thinking in public schools. International Journal of Children’s Spirituality, 17(1), 25–37.
 • Taşdere, A., Özsevgeç, T. ve Türkmen, L. (2014). Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı: Kelime İlişkilendirme Testi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2),129-144.
 • Todd, R. (1999). Design and technology yields a new paradigm for elementary schooling. Journal of Technology Studies, 25(2), 26–33.
 • Treffinger, D. J. (1980). Encouraging Creative Learning for the Gifted and Talented. Ventura, CA: Ventura County Schools/LTI.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme: Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vande Zande, R., Warnock, L., Nikoomanesh, B. ve Van Dexter, K. (2014). The Design Process in the Art Classroom: Building Problem-Solving Skills for Life and Careers. Art Education, 20-27.
 • Vaughn, M. ve Parsons, S. A. (2013). Teachers as innovators: Instructional adaptations opening spaces for enhanced literacy learning. Language Arts Journal, 91, 81–93.
 • Watson, A. (2015). Design Thinking for Life. Art Education, 12-18.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yiğit, C. ve Atabek-Yiğit, E. (2016). Mechanical engineering students’ learning styles and their perception of profession. European Journal of Education Studies, 2(12), 121-137.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6114-7925
Yazar: Derya GİRGİN
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed578729, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {459 - 482}, doi = {10.31592/aeusbed.578729}, title = {Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri}, key = {cite}, author = {GİRGİN, Derya} }
APA GİRGİN, D . (2019). Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 459-482 . DOI: 10.31592/aeusbed.578729
MLA GİRGİN, D . "Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 459-482 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/578729>
Chicago GİRGİN, D . "Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 459-482
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri AU - Derya GİRGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.578729 DO - 10.31592/aeusbed.578729 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 482 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.578729 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.578729 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri %A Derya GİRGİN %T Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.578729 %U 10.31592/aeusbed.578729
ISNAD GİRGİN, Derya . "Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 459-482 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.578729
AMA GİRGİN D . Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 459-482.
Vancouver GİRGİN D . Öğretmenlerin Tasarım Odaklı Düşünmeye İlişkin Bilişsel Yapıları ve Kavramsal Değişimleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 482-459.