Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 237 - 250 2019-12-24

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi

Halil Özcan ÖZDEMİR [1]


Bu araştırmada konaklama sektöründe görev yapmakta olan çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Nevşehir ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışmakta olan 325 otel çalışanının görüşleri alınmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yürütülen çalışmada veriler, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında betimsel istatistikler, ilişkisiz ölçümlerde t testi, tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırma LSD testi ve Pearson korelasyon testi hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda otel çalışanlarının en yüksek bağlılıklarının devam bağlılığı olduğu, en düşük bağlılıklarının da normatif bağlılıkları olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre örgütsel bağlılıklarının anlamlı bir değişiklik göstermediği belirlenmiştir. Konaklama sektöründe çalışan kişilerin duygusal ve devam bağlılıklarının eğitim düzeylerine göre anlamlı bir değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların yaşları ve kıdemleri ile örgütsel bağlılıkları arasında düşük düzeyde ilişkiler olduğu ya da anlamlı ilişkiler bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçların literatüre ve bilime katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Örgütsel bağlılık, konaklama sektörü, örgütsel davranış
 • Altınöz, M., Çöp, S., & Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara'daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 285-315
 • Avcı, N., & Küçükusta, D. (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., 2016, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA Akademi, 9944-919-28-4, Ankara.
 • Çolakoğlu, Ü., Ayyıldız, T., & Cengiz, S. (2009). Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası'ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1).
 • Kalaycı, Ş., 2009, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 975-909-114-3, Ankara.
 • Karasar, N., 2008, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım 978-605-542-658-3, İstanbul, 105-109.
 • Kocaman, S., Durna, U., & İnal, M. E. (2013). Konaklama İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Alanya Örneği. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Büyüköztürk, Ş., 2008, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı-İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, PegemA Yayıncılık, , Ankara.
 • Çalışkan, K. (2012). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • Çuhadar, M., & Gencer, Z. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Aşırı İş Yükü ve Örgütsel Bağlılık Algıları: Side ve Belek Örneği: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 21(4), 1323-1346
 • Doğan, S., & Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29).
 • Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1(1): 61-89.
 • Mowday, R.T. ve McDade, T.W. (1979). Linking Behavioral and Attitudinal Commitment: A Longitudial Analysis of Job Choice and Attitudies, Academy of Management Proceedings: 84-89.
 • Yağcı, K., (2007) Meyer-Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel İşletmeleri İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), s.114-129
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0021-3618
Yazar: Halil Özcan ÖZDEMİR
Kurum: kırşehir ahi evran üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed580740, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {237 - 250}, doi = {10.31592/aeusbed.580740}, title = {Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Halil Özcan} }
APA ÖZDEMİR, H . (2019). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 237-250 . DOI: 10.31592/aeusbed.580740
MLA ÖZDEMİR, H . "Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 237-250 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/580740>
Chicago ÖZDEMİR, H . "Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 237-250
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi AU - Halil Özcan ÖZDEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.580740 DO - 10.31592/aeusbed.580740 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 250 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.580740 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.580740 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi %A Halil Özcan ÖZDEMİR %T Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.580740 %U 10.31592/aeusbed.580740
ISNAD ÖZDEMİR, Halil Özcan . "Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 237-250 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.580740
AMA ÖZDEMİR H . Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 237-250.
Vancouver ÖZDEMİR H . Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Açılardan İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 250-237.