Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 251 - 265 2019-12-24

Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Fatma SUSAR KIRMIZI [1] , Şahin KAPIKIRAN [2]


İnsanın doğasında var olan okuma duygusu onu keşfetmeye yönlendirirken icatlar ve yenilikler üretmesine de yardımcı olmuştur. Okuma alışkanlığı merak duygusunun gelişmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bireyin kendi kişiliğini, doğrularını değerlerini oluşturmasında etkili olduğu gibi olayları değerlendirmede farklı bakış açıları kazanmasında da yardımcı olur. Öğretmen adaylarında var olan okuma alışkanlığı ve merak duygusu mesleğe başladıktan sonra öğrencilerin kimlik gelişimine de olumlu yönde etki edebilmektedir. Bu araştırmanın amacı okulöncesi ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının merak ve keşfetmeye ilişkin algıları ile okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında, 1. ve 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 222 (167 kadın, 55 erkek) öğrencidir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Kashdan ve ark. (2009) tarafından geliştirilmiş olan “Merak ve Keşfetme Ölçeği II (MKÖII)” ile Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği (ÖRAKOT)” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının merak ve keşfetme algıları ile kitap okumaya yönelik tutumları arasında ortalama düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kadın öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları erkek öğrencilerin tutumlarına oranla daha olumludur. Okuma alışkanlığına yönelik tutum az okuyan öğrencilere göre çok okuyanlarda daha yüksektir.

 

 

Pre-service Teachers' Perceptions of Curiosity and Discovery The Relationship Between Attitudes Towards Reading

 

ABSTRACT

The sense of reading that is inherent in man has led him to discover and help him to invent and innovate. Reading habits play an important role in the development of curiosity. Reading is not only effective in creating one's own personality and values, but also helps to gain different perspectives in evaluating events. The pre-service reading habits and curiosity of the prospective teachers have a positive effect on the identity development of the students after they have started their profession. The aim of this study is to investigate the relationship between pre-school and primary school teachers' perceptions of curiosity and discovery and their attitudes towards reading habits. The study group of the study consisted of 222 (167 female, 55 male) students in the 1st and 3rd grade in the Faculty of Education Classroom and Preschool Education programs. In obtaining the research data, Kashdan et al. (2009) developed “Curiosity and Exploration Scale II” and Susar developed by Susar Kırmızı (2012) “Attitude Scale for Prospective Teachers' Reading Habits (ÖRAKOT).” According to the results, it was found that there was a significant relationship between the pre-service teachers' perceptions of curiosity and discovery and their attitudes towards reading books. Female students 'attitudes towards reading habits are more positive than male students' attitudes. Attitudes towards reading habits are higher than those who read more than those who read less.

Merak, okuma tutumu, öğretmen adayı
 • Acun, N., Kapıkıran, Ş. ve Kabasakal, Z. (2013). Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16 (31), 74-85.
 • Akande, S. O. ve Oyedapo, R. O. 2018. Developing the Reading Habits of Secondary School Students in Nigeria: The Way Forward. International Journal of Library Science, 7, 1, 15-20.
 • Akbaba,R. S.(2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Okumaya Yönelik Tutumları, Turkish Studies, 12 (18), 35-52
 • Applegate, A. J ve Applegate, M.D. (2004). The Peter Effect: Reading habits and attitutes of preservice teachers. International Reading Association, 554-563.
 • Batur, Z. Gülveren, H, ve Bek, H. (2010). öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Akademi.Chaiklin, H. (2011). Attitudes, behavior, and social practice. The Journal of Sociology & Social Welfare, 38 (1), 31-54.
 • Chery, K. (2019). Attitudes and Behavior in Psychology. https://www.verywellmind.com/attitudes-how-they-form-change-shape-behavior-2795897 Son erişim tarihi, 11. 05. 2019.
 • Chettri, K. ve Rout, S. K. (2013). Reading habits - an overview. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 14(6), 13-17.
 • Dengler, K. A. (2018). Aliterate Pre-Service Teachers' Reading Histories: An Exploratory Multiple Case Study, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Binghamton University State University, New York.
 • Duman, B. ve Gökmen, T. (2018).Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 13-22
 • Edmunds, K., ve Tancock, S. (2003). The effects on the reading motivation of fourth-grade students. Reading Research and Instruction, 42(2), 17-38.
 • Eren, A. (2009). Bilgi kaynaklı merak ve başarı amaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 129-144
 • Gerber, O. ve Hoelson, C. N. (2011). Curiosity and coping with uncertainty among psychologists-in-training. New Voices in Psychology, 7(1) 3-18.
 • Gurning, B., ve Siregar, A. (2017). The Effect of Teaching Strategies and Curiosity on Students' Achievement in Reading Comprehension. English Language Teaching, 10(11), 191-198.
 • Guthrie, J., Wigfield, A, ve VonSecker, C. (2000). Effects of Integrated Instruction on Motivation and Strategy Use in ReadingJournal of Educational Psychology, 92(2), 331-341.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Karahan, B. Ü. (2018). Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 67-73.
 • Kashdan, T. B., Gallagher, M. W., Silvia, P. J., Winterstein, B. P., Breen, W. E., Terhar, D.T. ve Steger, M. F. (2009). The curiosity and exploration inventory-II: Development, fac¬tor structure, and psychometrics. Journal of Research in Personality, 43, 987-998.
 • Kashdan, T. B. ve Silvia, P. J. (2009). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. C. R. Synder ve S. J. Lopez, (Ed.), Oxford handbook of positive psychology içinde (367-375). USA: Oxford University Press.
 • Kashdan, T. B., Rose, P. ve Fincham, F. D. (2004). Curiosity and exploration: Facilating positive subjective experiences anda personal growth opportunities. Journal of Personality Assesment, 82(3), 291-305.Kashdan, T. B., Stiksma, M. C., Disabato, D. J., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J., & Lazarus, R. (2018). The five-dimensional curiosity scale: Capturing the bandwidth of curiosity and identifying four unique subgroups of curious people. Journal of Research in Personality, 73, 130-149.
 • Kennedy, A., L., S. (2014). Reading Habits and Attitudes of Pre-Service Teachers: A Case Study, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Widener University, PennsylvaniaKorkmaz, B. (2008). Okuma Öğretimi, A. Tazebay ve S. Çelenk (Edt.) Türkçe Öğretimi içinde (s. 70-127), Ankara: Maya Akademik Yayın Dağıtım.
 • Kushmeeta, C. ve Rout, S.K., 2013, Reading Habits-An Overview. Journal of Humanities and Social Sciences (IOSR-JHSS), 14 (6), 13-17.
 • Mckool, S. S. ve Gespass, S. (2009). Does Johnny's Reading Teacher Love to Read? How Teachers' Personal Reading Habits Affect Instructional Practices. Literacy Research and Instruction, 48 (3), 264-276.
 • Nathanson, S., Pruslow, J., ve Levitt, R. (2008). The reading habits and literacy attitudes of ın-service and prospective teachers results of a questionnaire survey. Journal of Teacher Education, 59(4), 313-321.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.Oğuzkan, F. (1997). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Olson, K., Camp, C. ve Fuller, D. (1984) Curiosity and need for cognition. Psychological Reports, 54(I), 71-74.
 • Özbay, M., Bağcı, H., Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 117-136.
 • Özdemir, S. ve Akkaya, N. (2014). Ortaöğretim öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeği, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 203, 55-73.
 • Özdemir, Özdemir ve Kaya (2015). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, (2), 219-233.
 • Pillai, P. R. (2015). Assessing reading habits of pre-service teachers in this electronic era. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(2), 2349–5219.
 • Sağlam, M., Suna, Ç., Çengelci, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüş ve Öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 178, 8-23.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4, (12),149–150.
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2006). Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, s. 1–23.
 • Shen. L. (2006). Computer Technology and College Students‟ Reading Habits. Chia-nan annual bulletin, 32, 559-572.
 • Small, R. V. (2009). Reading ıncentives that work: No-cost strategies to motivate kids to read and love ıt! School Library Media Activities Monthly, 25 (9), 27-31.
 • Smith, M. C. (1990). “A Longitudinal Investigation of Reading Attitude Development from Childhood to Adulthood”, Journal of Educational Research, 83(4), 215-219.
 • Stanfield, G. M. (2006). Incentives: The Effects on Reading Attitude and Reading Behaviors of Third-Grade Students. Unpublished master’s thesis, Georgia College and State University, Milledgeville, Georgia.
 • Susar Kırmızı, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 7/3, 2353-2366.
 • Tekbıyık, A. (2015). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Metin, M (Ed.). İlişkisel Araştırma Yöntemi (ss. 101-103). Ankara: Pegem Akademi.
 • Wagner, S. (2002). The reading habits of teams. Journal of Reading Today, 46, 3-4.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 225-241.
 • Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Ankara: Kültür BakanlığıKütüphaneler Genel Müdürlüğü.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 281-291.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0426-1908
Yazar: Fatma SUSAR KIRMIZI
Kurum: pamukkale üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9693-7660
Yazar: Şahin KAPIKIRAN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed585328, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {251 - 265}, doi = {10.31592/aeusbed.585328}, title = {Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {SUSAR KIRMIZI, Fatma and KAPIKIRAN, Şahin} }
APA SUSAR KIRMIZI, F , KAPIKIRAN, Ş . (2019). Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 251-265 . DOI: 10.31592/aeusbed.585328
MLA SUSAR KIRMIZI, F , KAPIKIRAN, Ş . "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 251-265 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/585328>
Chicago SUSAR KIRMIZI, F , KAPIKIRAN, Ş . "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 251-265
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki AU - Fatma SUSAR KIRMIZI , Şahin KAPIKIRAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.585328 DO - 10.31592/aeusbed.585328 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 265 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.585328 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.585328 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %A Fatma SUSAR KIRMIZI , Şahin KAPIKIRAN %T Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.585328 %U 10.31592/aeusbed.585328
ISNAD SUSAR KIRMIZI, Fatma , KAPIKIRAN, Şahin . "Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 251-265 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.585328
AMA SUSAR KIRMIZI F , KAPIKIRAN Ş . Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 251-265.
Vancouver SUSAR KIRMIZI F , KAPIKIRAN Ş . Öğretmen Adaylarının Merak ve Keşfetme Algıları ile Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 265-251.