Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 332 - 348 2019-12-24

Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması

Özkan ÖZBAY [1] , Rabia SARICA [2]


Ters yüz sınıf modeli, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerin yerini değiştiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenenler ders içeriğini sınıf dışı teknolojik uygulamalar aracılığıyla öğrenmekte, sınıf içinde ise daha fazla uygulama yapmaktadırlar. Son yıllarda bu yaklaşıma olan ilgi giderek artmaktadır. Bu araştırmada, ters yüz sınıf modeliyle ilgili yapılan çalışmaların çeşitli açılardan incelenerek ulaşılan sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ters yüz sınıf modeline ilişkin Web of Science ve Google Akademik veri tabanları üzerinde belirlenen ölçütler doğrultusunda sistematik bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. 2014-2019 yılları arasını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda, erişilen ve araştırma kapsamına alınması uygun bulunan toplam 64 makale çalışma grubu, araştırma yöntemleri, ters yüz sınıf modelinin uygulanmasında kullanılan teknolojiler, çalışmaların gerçekleştirildiği konu alanları ve bu çalışmalarda ele alınan konular açısından betimsel içerik analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda ters yüz sınıf çalışmalarının en çok lisans düzeyindeki öğrenenler ile yabancı dil eğitimi konu alanında gerçekleştirildiği görülmüştür. İncelenen çalışmalarda, nicel araştırma yöntemlerinin daha çok tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda akademik başarı, öğrenci katılımı, öğrenci görüşleri, öğretmen görüşleri ve motivasyon konularının sıklıkla incelendiği görülmüştür. Ortaya konulan bulguların ters yüz sınıf modelini temel alacak yeni çalışmalara çeşitli açılardan ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Ters yüz sınıf, dönüştürülmüş sınıf, , harmanlanmış öğrenme
 • Alsancak-Sırakaya, D. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Tersyüz sınıf modelinde bireysel özelliklerin rolüyle ilgili bir değerlendirme. Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B. ve İşman, A. (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (38. Bölüm, ss. 725-754). Ankara: TOJET. [http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2017_Bolum38_725-754_TersyuzSiniflar.pdf adresinden 12.07.2019 tarihinde erişilmiştir.]
 • Aydın, B. ve Demirer, V. (2016). Flipping the drawbacks of flipped classroom: Effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), 33-40.
 • Aydın, B. ve Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82.
 • Baker, J. W. ve Mentch, M. W. (2000). IMOWA curriculum materials. http://www.imowa.org/curricula/flip/ adresinden 15 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Bates, S. ve Galloway, R. (2012). The inverted classroom in a large enrolment introductory physics course: a case study. Paper presented at HEA STEM Conference, London, United Kingdom.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Oregon: International Society for Technology in Education (ISTE).
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2014). Flipped learning: Maximizing face time. T+ D, 68(2), 28-31. https://www.td.org/magazines/td-magazine/flipped-learning-maximizing-face-time adresinden 30 Mayıs 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Bishop, J. L. ve Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. In ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA (Vol. 30, No. 9, pp. 1-18).
 • Bolat, Y. (2016). Ters yüz edilmiş sınıflar ve eğitim bilişim ağı (EBA). Journal of Human Sciences, 13(2), 3373-3388.
 • Chang, S. C ve Hwang, G. J. (2018). Impacts of an augmented reality-based flipped learning guiding approach on students’ scientific project performance and perceptions. Computers & Education, 125, 226-239.
 • Cole, J. E. ve Kritzer, J. B. (2009). Strategies for success: Teaching an online course. Rural Special Education Quarterly, 28(4), 36-40.
 • Correa, M. (2015). Flipping the foreign language classroom and critical pedagogies: a (new) old trend. Higher Education for the Future, 2(2), 114-125.
 • Davies, R. S., Dean, D. L. ve Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580.
 • Demiralay, R. ve Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.
 • Durak, H. Y. (2017). Ortaokul öğrencileri için ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Bartin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068.
 • Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.
 • Filiz, O., Orhan-Göksün, D. ve Kurt, A. A. (2016). Yükseköğretimde dönüştürülmüş sınıflar: Özel öğretim yöntemleri dersi örneği. İşman, A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu, B. (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2016, (34. Bölüm, ss. 615-631). Ankara: TOJET. [http://www.tojet.net/e-book/eto_2016.pdf adresinden 12.07.2019 tarihinde erişilmiştir.]
 • Freeman, S., O'Connor, E., Parks, J. W., Cunningham, M., Hurley, D., Haak, D., Dirks, C. ve Wenderoth, M. P. (2007). Prescribed active learning increases performance in introductory biology. CBE-Life Sciences Education, 6(2), 132-139.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.
 • Gauci, S. A., Dantas, A. M., Williams, D. A. ve Kemm, R. E. (2009). Promoting student-centered active learning in lectures with a personal response system. Advances in Physiology Education, 33(1), 60-71.
 • Gannod, G. C., Burge, J. E. ve Helmick, M. T. (2008). Using the inverted classroom to teach software engineering. In Proceedings of the 30th international conference on Software engineering (pp. 777-786). ACM.
 • Göğebakan Yıldız, D., Kıyıcı, G. ve Altıntaş, G. (2016).Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varisoglu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 455-460.
 • Gündüz, A. Y. ve Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş sınıftan dönüştürülmüş öğrenmeye. İşman, A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu, B. (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2016, (15. Bölüm, ss. 237-253). Ankara: TOJET. [http://www.tojet.net/e-book/eto_2016.pdf adresinden 12.07.2019 tarihinde erişilmiştir.]
 • Hao, Y. (2016). Exploring undergraduates' perspectives and flipped learning readiness in their flipped classrooms. Computers in Human Behavior, 59, 82-92.
 • Hertz, M. B. (2012). The flipped classroom: Pro and con. 10.07.2019 tarihinde https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kara, C. O. (2016). Ters Yüz Sınıf. Tıp Eğitimi Dünyası, 45, 12-26.
 • Karaca, C. (2016). Öğretim teknolojilerinde güncel bir yaklaşım: Ters yüz öğrenme. Demirel, Ö. & Dinçer, S. (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı içinde (s. 1172-1182). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O. ve Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50.
 • Kocabatmaz, H. (2016). Ters yüz sınıf modeline ilişkin öğretmen adayı görüşleri. Journal of Research in Education and Teaching, 5(4), 14-24.
 • Lage, M. J., Platt, G. J. ve Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.
 • Lopes, A. P. ve Soares, F. (2018). Perception and performance in a flipped Financial Mathematics classroom. The International Journal of Management Education, 16, 105-113.
 • Lucke, T., Dunn, P. K. ve Christie, M. (2017). Activating learning in engineering education using ICT and the concept of ‘Flipping the classroom’. European Journal of Engineering Education, 42(1), 45-57.
 • Marlowe, C. A. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stress. Master’s Thesis, Montana State Unıversıty, Bozeman, Montana.
 • Mazur, E. (1997). Peer instruction: A user’s manual. New Jersey: Prentice Hall.
 • McNally, B., Chipperfield, J., Dorsett, P., Del Fabbro, L., Frommolt, V., Goetz, S., Lewohl, J., Molineux, M., Pearson, A., Reddan, G., Roiko, A. ve Rung, A. (2017). Flipped classroom experiences: student preferences and flip strategy in a higher education context. Higher Education, 73(2), 281-298.
 • Millard, E. (2012). 5 Reasons flipped classrooms work: Turning lectures into homework to boost student engagement and increase technologyfueled creativity. University Business, 15(11), 26-29. https://www.universitybusiness.com/article/5-reasons-flipped-classrooms-work adresinden 31 Mayıs 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Milman, N. B. (2012). The flipped classroom strategy: What is it and how can it best be used? Distance Learning, 9(3), 85.
 • O'Flaherty, J. ve Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85-95.
 • Pierce, R. ve Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “flipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(10), 196.
 • Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics. International Review of Economics Education, 17, 74-84.
 • Roehl, A., Reddy, S. L. ve Shannon, G. J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning. Journal of Family and Consumer Sciences, 105(2), 44.
 • Sakar, D. ve Uluçınar-Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters-yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.
 • Sams. A. ve Bergman, J. (2011). Flipping the classroom. Educational Horizons, 90 (1), 5-7.
 • Serçemeli, M. (2016). Muhasebe eğitiminde yeni bir yaklaşım önerisi: ters yüz edilmiş sınıflar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 115-126.
 • Sezer, B. (2015). Gerçekleştirilen teknoloji destekli tersine çevrilmiş sınıf uygulamasının yansımaları. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye.
 • Stone, B. B. (2012). Flip your classroom to increase active learning and student engagement. In Proceedings from 28th Annual Conference on Distance Teaching & Learning, Madison, Wisconsin, U.S.
 • Strayer, J. (2007). The effects of the classroom flip on the learning environment: A comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system. Doctoral dissertation, The Ohio State University, USA.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning environments research, 15(2), 171-193.Temizyürek, F. ve Ünlü, N. A. (2015). Dil öğretiminde teknolojinin materyal olarak kullanımına bir örnek: “flipped classroom”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 64-72.
 • Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82-83.
 • Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.
 • Wilson, S. G. (2013). The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of Psychology, 40(3), 193-199.
 • Yarbro, J., Arfstrom, K. M., McKnight, K. ve McKnight, P. (2014). Extension of a review of flipped learning. http://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/Extension-of-FLipped-Learning-LIt-Review-June-2014.pdf adresinden 06 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, Ş. N., Sarsar, F. ve Ateş-Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76-86.
 • Zappe, S., Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T. ve Lee, H. W. (2009). Flipping" the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. In American Society for Engineering Education.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7754-2594
Yazar: Özkan ÖZBAY
Kurum: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8725-3646
Yazar: Rabia SARICA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed595036, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {332 - 348}, doi = {10.31592/aeusbed.595036}, title = {Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması}, key = {cite}, author = {ÖZBAY, Özkan and SARICA, Rabia} }
APA ÖZBAY, Ö , SARICA, R . (2019). Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 332-348 . DOI: 10.31592/aeusbed.595036
MLA ÖZBAY, Ö , SARICA, R . "Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 332-348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/595036>
Chicago ÖZBAY, Ö , SARICA, R . "Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 332-348
RIS TY - JOUR T1 - Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması AU - Özkan ÖZBAY , Rabia SARICA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.595036 DO - 10.31592/aeusbed.595036 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 332 EP - 348 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.595036 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.595036 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması %A Özkan ÖZBAY , Rabia SARICA %T Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.595036 %U 10.31592/aeusbed.595036
ISNAD ÖZBAY, Özkan , SARICA, Rabia . "Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 332-348 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.595036
AMA ÖZBAY Ö , SARICA R . Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 332-348.
Vancouver ÖZBAY Ö , SARICA R . Ters Yüz Sınıfa Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmaların Eğilimleri: Bir Sistematik Alanyazın Taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 348-332.