Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 49 2021-03-31

The Effect of Cooperative Story and Comic Book Writing on the Academic Achievement of Prospective Teachers
İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi

Emre YILDIZ [1]


This study aims to investigate the effect of cooperative comic book and cooperative story writing on academic achievement of prospective science teachers in the Physics Laboratory III course. In the research, a quasi-experimental design with a pretest-posttest comparison group was adopted. The research was conducted with 53 second grade pre-service teachers who were randomly selected in the fall semester of 2018-2019 academic year. As a data collection tool, academic achievement test, and Story and Comic Book Evaluation Rubrics were used. Since the data were suitable for analysis with parametric tests, independent groups t-test and simple linear regression were used in the analyses. At the end of the application, it was determined that cooperative comic book studies are more effective in improving the academic achievement of prospective teachers. It was determined that teacher candidates’ cooperative comic book writing skills are higher than cooperative story writing skills. It was found that writing skills for cooperative learning was a statistically significant predictor of academic achievement.
Bu araştırmanın amacı işbirlikli çizgi roman ve işbirlikli hikaye yazma çalışmalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının Fizik Laboratuvarı III dersine yönelik akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada deneysel desenlerden öntest-sontest karşılaştırma gruplu yarı deneysel desen benimsenmiştir. Araştırma 2018-2019 akademik yılı güz döneminde seçkisiz olarak belirlenen 53 2. sınıf fen bilimleri öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve Hikaye ve Çizgi Roman Değerlendirme Rubrikleri kullanılmıştır. Veriler parametrik testlerle analize uygun olduğundan analizlerde bağımsız gruplar t-testi ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır. Uygulama sonunda işbirlikli çizgi roman çalışmalarının öğretmen adaylarının akademik başarılarını geliştirmede daha etkili olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının işbirlikli çizgi roman yazma becerilerinin işbirlikli hikaye yazma becerilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İşbirlikli öğrenme amaçlı yazma becerilerinin akademik başarının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.
 • Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikçi öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Açıkgöz, K.Ü. (2006). Aktif öğrenme (8. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akçay, H., & Baltacı, A. (2017). Astronomi öğretiminde öğrenme amaçlı çoklu yazma etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 138-151.
 • Akçay, H., Özyurt, B. B., & Bezir-Akçay, B. (2014). Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.
 • Alghamdi, A. (2017). Impact of jigsaw on the achievement and attitudes of saudi arabian male high school science students. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (UMI No. 10659846).
 • Arslan, A. (2016). İşbirlikli öğrenme modelinin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersinde akademik başarı, kalıcılık ve tutuma etkileri (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.445653)
 • Avci, M. (2018). 6.sınıf fen bilimleri dersi "Vücudumuzda sistemler" ünitesinin işbirlikli öğrenme modeliyle öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.514625)
 • Ay, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup ve şiir kullanımının öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Türkiye.
 • Barata Aksoy, Ş. (2017). 7. sınıf fen ve teknoloji dersi "insan ve çevre" ünitesinin işbirlikli öğrenme modeliyle öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Elazığ ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.477529)
 • Bıyıklı, F. (2015). İşbirlikli öğrenme yönteminin Genel fizik laboratuvarı-I dersinde öğrencilerin akademik başarılarına, laboratuvar malzemelerini tanıma ve kullanma becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.406018)
 • Bozat, Ö., & Yıldız, A. (2015). 5. Sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektubun başarıya etkisi. NWSA-Education Science, 10(4), 291-304.
 • Choi, A., Notebaert, A., Diaz, J., & Hand, B. (2010). Examining arguments generated by year 5, 7 and 10 students in science classrooms. Research in Science Education, 40, 149–169.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Çavuş, E. (2015). Fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımının ilköğretim öğrencilerinin bilişüstü farkındalık ve akademik başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 380574)
 • Çömen, H. (2018). Fen bilimleri 7. sınıf elektrik enerjisi ünitesi kapsamında öğrenme amaçlı yazma aktivitelerine dayalı geliştirilen hibrid kitabın etkilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 518013)
 • Doğan, Y., & İlhan, N. (2016). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin “fen ve teknoloji öğretimi” dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-22.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Şimşek, U. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi üzerine derleme: I. İşbirlikli öğrenme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-83.
 • Ebrahim, A. (2012). The effect of cooperative learning strategies on elementary students' science achievement and social skills in Kuwait. International Journal of Science and Mathematics Education 10(2), 293-314.
 • Eker, C., & Coşkun, İ. (2012). Ders günlüğü yazmanın ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarılarına etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 111-120.
 • Eymur, G., & Geban, Ö. (2016). The collaboration of cooperative learning and conceptual changes: Enhancing the students‘ understanding of chemical bonding concepts. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(5), 853-871. doi.org/10.1007/s10763-016-9716-z
 • Fabian, K., Topping, K. J. & Barron, I. G. (2018). Usıng mobıle technologıes for mathematıcs: effects on student attıtudes and achıevement. Educational Technology Research and Development, 66, 1119-1139. doi.org/10.1007/s11423-018-9580-3.
 • Fabian, K., Topping, K. J. & Barron, I. G. (2018). Usıng mobıle technologıes for mathematıcs: effects on student attıtudes and achıevement. Educational Technology Research and Development, 66, 1119-1139. doi.org/10.1007/s11423-018-9580-3.
 • Genç, M. (2016). An evaluation of the cooperative learning process by sixth-grade students. Research in Education, 95(1), 19-32. doi: 10.7227/RIE.0018
 • Ghufron, M. A., & Ermawati, S. (2018). The Strengths and Weaknesses of Cooperative Learning and Problem-based Learning in EFL Writing Class: Teachers and Students’ Perspectives. International Journal of Instruction, 11(4), 657-672. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11441a.
 • Gillies, R. M. (2006). Teachers' and students' verbal behaviours during cooperative and small‐group learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271-287.
 • Goldberg, K., Foster, K., Maki, B., Emde, J. & O'Kelly, M. (2001). Improving Student Motivation through Cooperative Learning and Other Strategies. ED 455 464.
 • Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 193-209.
 • Göktaş, E. (2017). Eğitim politikası bağlamında işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerinin başarı ve tutuma etkisinin meta analitik biçimde incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Grönlund, Å., Wiklund, M., & Böö, R. (2017). No name, no game: Challenges to use of collaborative digital textbooks. Education and Information Technologies, 23, 1359–1375. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9669-z
 • Hand, B., Hohenshell, L., & Prain, V. (2007). Examining the effect of multiple writing tasks on Year 10 biology students’ understandings of cell and molecular biology concepts. Instructional Science, 35(4), 343-373. https://link.springer.com adresinden edinilmiştir.
 • Hennessy, D., & Evans, R. (2006). Small-group learning in the community college classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 93-110.
 • Holliday, D.C. (2002). Using Cooperative Learning To Improve the Academic Achievements of Inner-City Middle School Students. ERIC: ED464136.
 • Huang, T.C., Huang, Y.M. & Yu, F.Y. (2011). Cooperative weblog learning in higher education: Its facilitating effects on social interaction, time lag, and cognitive load. Educational Technology & Society, 14(1), 95-106.
 • İyi, E. (2018). Farklı işbirlikli öğrenme yöntemlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının akademik başarı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.512583)
 • Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.
 • Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1998). Learning together and alone: cooperative, competitive, and individualistic learning (fifth edition). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Kagan, S. (1994). Cooperative learning. Cordillera: Kagan. Kılıç, Y. (2016). İşbirlikli öğrenme yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi vücudumuzun bilmecesini çözelim ünitesinde sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.450246)
 • Kibirige, I., & Lehong, M. J. (2016). The effect of cooperative learning on grade 12 learners' performance in projectile motions, South Africa. EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(9), 2543-2556. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1250a
 • Klein, P. D. (1999). Reopening inquiry into cognitive processes in writing-to-learn. Educational Psychology Review, 11(3), 203-270. https://www.jstor.org/stable/23361498 adresinden edinilmiştir.
 • Köksal, A. P. (2019). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin beşinci sınıf öğrencilerinin elektrik konusundaki akademik başarılarına, kalıcılığa ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 582870)
 • Külekçi, Z. (2018). Hikaye yazmanın sekizinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 543910)
 • Landis J.R., & Koch G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-74.
 • Mattingly, R.M. & VanSickle R.L. (1991). Cooperative learning and achievement in social studies: Jigsaw II. Journal of Social Psychology, 128(1), 345-352. ED 348 267.
 • McCall, M. O. (2017). The effects of individual versus cooperative testing in a flipped classroom on the academic achievement, motivation toward science, and study time for 9th grade biology students. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (UMI No. 10266260).
 • Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-Based inquiry. (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expande sourcebook. (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nelson-Legall, S. (1992): Children's Instrumental Help-Seeking. H's Role In The Social Acquisition and Construction of Knowledge, In Lazarowitz Ed. Interaction in Cooperative Groups: Theoretical Anatomy of Group Learning,120-141, NY,NY: Cambridge University Press.
 • Nichols, J.D. & Miller, R.B. (1994). Cooperative learning and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 19(2), 167-178.
 • Okumuş, S. (2017). İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke"nin işbirlikli öğrenme ve modellerle birlikte uygulanmasının Fen Bilimleri dersinin anlaşılmasına etkisi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.350087)
 • Őztürk, B., Őztürk, F., & Işık, A. (2016). Öğretmen adaylarının yazmaya ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerine bakış açılarının incelenmesi. Turkish Journal of Social Research, 16, 1-16.
 • Öztürk, B. (2017). Maddenin tanecikli yapısının öğretiminde iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemlerinin uygulanması (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.458816)
 • Panitz, T. (2000). Using Cooperative Learning 100% of the Time in Mathematics Classes Establishes a Student-Centered Interactive Learning Environment.
 • Pınar, E. (2019). Dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden günlüğün başarıya ve fen tutumuna etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 584533)
 • Rabgay, T. (2018). The Effect of Using Cooperative Learning Method on Tenth Grade Students’ Learning Achievement and Attitude towards Biology. International Journal of Instruction, 11(2), 265-280. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11218a.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Gazi Kitapevi. Seven, S., Koksal, A. P., & Kocak, G. (2017). The effect of carrying out writing to learn activities on academic success of fifth grade students in secondary school on the subject of" force and motion". Universal Journal of Educational Research, 5(5), 744-749.
 • Slavin, R.E. (1983). Cooperative learning. New York: Longman.
 • Slavin, R.E. (1990). Cooperative learning: Theory, research, and practice (Vol. 14). Boston: Allyn and Bacon.
 • Slavin, R.E. (1991). Group rewards make groupwork work, Educational Leadership, 48(5), 89-91.
 • Slavin, R.E. (1992). When and why does cooperative learning increase achievement? Theoretical and Empirical Perspectives. 145-173 in Hertz-Lazarowitz and Miller (Eds.) Interaction in Cooperative Groups, NY: Cambridge University Press.
 • Slavin, R.E. (1994). Students Teams-Achievement Divisions (Handbook of Cooperative
 • Slavin, R.E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary educational psychology, 21(1), 43-69.
 • Smith, K., Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1981). Can conflict be constructive: Controversy versus concurrence seeking in learning groups. Journal of Educational Psychology, 73, 651-663.
 • Şimşek, U., Şimşek, Ü., & Doymuş, K. (2006). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme çalışması III. İşbirlikçi öğrenme yönteminin eğitim ortamındaki faydaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 414-430.
 • Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Tan, I.G.C., Sharan, S. & Lee, C.K.E. (2007). Group investigation effects on achievement, motivation, and perceptions of students in Singapore. The Journal of Educational Research, 100(3), 142-154.
 • Tanel, R. (2006). Termodinamiğin ikinci yasası ve entropi konularının öğrenimine işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Turgut, S., & Turgut, İ. G. (2018). The effects of cooperative learning on mathematics achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Journal of Instruction, 11(3):663-680. doi 10.12973/iji.2018.11345a
 • Uzoğlu, M., & Aktürk, F. (2019). The use of letter writing activity to ıdentify 5th grade students' misconceptions about heat and temperature. Kastamonu Education Journal, 27(5), 20-27.
 • Uzun, S., & Alev, N. (2013). Öğrenme amaçlı okuma-yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş ortamların öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 138-154.
 • Webb, N. M. (1980). An analysis of group interaction and mathematical errors in heterogeneous ability groups. British Journal of Educational Psychology, 50(3), 266-276.
 • Wyman, P. J. (2018). Academic achievement with cooperative learning using homogeneous and heterogeneous groups. Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Global. (UMI No. 10787105).
 • Yılar, M. B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 389160)
 • Yıldız, A. (2014). Öğrenme amaçlı yazma aktivitesi olarak mektup ve etkili kullanımı. Turkish Studies, 9(5), 2097-2104.
 • Yıldız, E., Koçak, G., Ürün Arıcı, N., Şimşek, Ü. (2018). Öğrenme amaçlı yazma türlerinden hikâyenin fen bilimleri öğretmen adaylarının genel fizik laboratuvarı dersi başarılarına etkisi. Vth International Eurasian Educational Research Congress.
 • Zorlu, F. (2016). Fen bilimleri dersinin öğretiminde solomon araştırma deseninin işbirlikli öğrenme modeline uygulanmasının etkililiğinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Zorlu, Y. (2016). Ortaokul fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme modeli ve modellemeye dayalı öğretim yöntemine dayalı etkinliklerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkileri (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No.429615)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6396-9183
Yazar: Emre YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed689518, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {32 - 49}, doi = {10.31592/aeusbed.689518}, title = {İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Emre} }
APA Yıldız, E . (2021). İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 32-49 . DOI: 10.31592/aeusbed.689518
MLA Yıldız, E . "İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 32-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/689518>
Chicago Yıldız, E . "İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 32-49
RIS TY - JOUR T1 - İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi AU - Emre Yıldız Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.689518 DO - 10.31592/aeusbed.689518 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 49 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.689518 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.689518 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi %A Emre Yıldız %T İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.689518 %U 10.31592/aeusbed.689518
ISNAD Yıldız, Emre . "İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 32-49 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.689518
AMA Yıldız E . İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 32-49.
Vancouver Yıldız E . İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 32-49.
IEEE E. Yıldız , "İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 32-49, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.689518