Yazım Kuralları

Ağaç ve Orman Dergisi Yazım Kuralları

1. Yayına Kabul Edilen Makale Türleri

Ağaç ve Orman Dergisi’nde “Özgün Araştırma Makalesi”, “Derleme Makale” “Araştırma Notu” veya “Editöre Mektup” niteliğinde makaleler yayına kabul edilmektedir.

Orijinal makaleler; bilimsel yol ve yöntemlerle tasarlanmış, ölçme ve gözlem sonucu elde edilmiş bulgulara dayalı olarak hazırlanmış bilimsel yayın niteliğinde olmalıdır.

Derleme makaleler; belli bir konuda yapılmış çalışmaların ve bunlara ait bilimsel dergilerde yayınlanmış yazıların, deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesi şeklinde olmalıdır.

Araştırma notu; bir araştırmaya ilişkin ön çalışmalar ve bilgiler araştırma notu olarak değerlendirilecektir.

Editöre mektup; belli bir konuda ve bilgilendirme amaçlı, bilimsel nitelikli ve toplam bir sayfayı geçmeyen metin şeklinde olmalıdır.

2. Sayfa Düzeni

Yazılar A4 (210 x 297 mm) boyutlu kağıda Word ortamında, Times New Roman font kullanılarak üst ve alt kenardan 2.5, sağ ve sol kenarlardan 1,5 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralıklı, iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.

Özet ve Abstract hariç, tüm metin iki sütun halinde, sütunlar arası 0,6 cm boşluk olacak şekilde ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet ve Abstract başlıkları da dahil, ana ve alt başlıklar sola yaslı ve paragraf girintisi olmaksızın başlamalıdır.

3. Makale Başlığı

Sayfa üstünden 1 satır boşluk bırakılarak, sola dayalı, Times New Roman Tur 14 punto ile ve makale başlığının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler (Özel isimler hariç) ise küçük harfle başlamalı ve koyu (bold) harflerle yazılmalıdır. Makale başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir.

Makale başvurusu sırasında yazar adları yayın içerisinde yer almamalıdır. Yazar adları, makale yayına kabul edildikten sonra, makale başlığının altına 1 satır (9 punto) boşluk bırakılarak, sola dayalı, baş harfleri büyük olacak şekilde 9 punto koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Yazar adlarının altına 1 satır boşluk bırakılarak (9 punto) açık adresler belirtilmelidir. Yazarların adresleri; her bir yazarın soyadının sonunda ve adresinin başında aynı rakam kullanılarak üst simge şeklinde belirtilmelidir. Makalenin yazışmalarından sorumlu yazar isminin üzerine yıldız (*) işareti konularak belirtilmeli ve adreslerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sorumlu yazarın e-posta adresi yazılmalıdır.

4. Özet ve Abstract

Türkçe “Özet” başlığından sonra (9 punto), 250 kelimeyi aşmayacak şekilde ve iki yana yaslanmış tek sütunlu olarak yazılmalı ve paragraf başı yapılmamalıdır. İngilizce “Abstract” bölümünde de Türkçe “Özet” ile aynı kurallar izlenmelidir. Abstract bölümünden önce tek sütun olarak makalenin İngilizce başlığı (14 punto) koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Makalenin İngilizce dilinde hazırlanması durumunda önce “Abstract” sonra “Özet” yer almalıdır.

5. Anahtar Kelimeler

Tek sütun olarak, Özet / Abstract sonrasına 1 satır boşluk bırakılıp “Anahtar Kelimeler:” ya da “Keywords:” yazıldıktan sonra en çok 5 adet anahtar kelime olmalıdır. İlk anahtar kelimenin başlangıç harfi büyük harfle, diğer kelimeler ise (özel isimler hariç) küçük harflerle 9 punto ile yazılmalıdır. Her bir anahtar kelime en fazla iki kelimeden oluşmalıdır.

6. Metin Bölümleri

Özgün araştırma makaleleri “1. Giriş”, “2. Materyal ve Yöntem”, “3. Bulgular”, “4. Tartışma ve Sonuç” ve “Kaynaklar” bölümlerine göre sıralanarak yazılmalıdır. Derleme makaleler için “2. Materyal ve Yöntem”, “3. Bulgular”, “4. Tartışma” bölümleri isteğe bağlıdır. Alt başlıklar ise 2.1., 2.2., 2.2.1. gibi numaralandırılarak sıralanmalıdır.

Ana ve alt başlıklar küçük harflerle koyu (bold) 10 punto yazılmalı, ana başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük, alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Tüm başlıklar öncesi 12 nk, paragraflar öncesi ise 6 nk boşluk bırakılmalı, paragraf girintisi verilmemelidir.

Makale, Times New Roman Tur, 10 punto yazı tipinde yazılmalı, ilk sayfadan itibaren sayfa numarası verilmiş olan tüm metin (kaynaklar dahil) toplam 12 sayfayı geçmemelidir. Metin içerisindeki bitki, mantar ve hayvanlara ait bilimsel isimler ile “Kaynaklar” bölümündeki dergi isimleri italik yazılmalıdır.

7. Çizelge ve Şekiller

Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, harita vb.) sayfa ortalanarak yerleştirilmeli, metin içerisinde atıf sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve atıf yapılan paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir. Makale içinde kullanılan tüm çizelge ve şekillere metin içinde (Şekil 1), (Çizelge 1) şeklinde atıf yapılmalıdır. Çizelge ve şekiller mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılabilir olmalıdır.

Çizelge ve Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında başlıkları sayfa ortalanarak konulmalıdır. Çizelge ve grafik içerikleri ile başlıkları 9 punto büyüklükte olmalıdır. Eğer varsa çizelgelerdeki alt açıklama 8 punto olmalıdır. Çizelge başlıklarından önce, şekil başlıklarından sonra 6 punto boşluk bırakılmalıdır.

Şekiller 300 dpi çözünürlüğünde hazırlanmalıdır. Şekillerde kullanılan karakterler de Times New Roman yazı tipinde olmalıdır. Çizelgeleri sayfaya sığdırmak için sayfa yönü değiştirilmemelidir. Çizelgelerin düşey çizgileri çizilmemelidir. 

8. Kaynaklar  

Kaynaklar, “Kaynaklar” başlığı altında, 9 punto olarak ve alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynak olarak belirtilen tüm yayınlarda mutlaka yazarların adları, dergi adı / kitap başlığı, bölüm başlığı / makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası / kitap bölümü ve sayfalama mevcut olmalıdır. Kaynağın varsa DOI numarası verilmelidir.

8.1 Internet (Web) kaynakları

Web üzerinden alıntı yapılan kaynaklarda tam URL ve son erişim tarihi mutlaka verilmelidir. İlgili web kaynağında başka bir bilgi bulunuyorsa, DOI, yazar adları, tarihler, ana kaynak yayın, vb. referans da verilmelidir.

8.2 Kaynakların metin içerisinde gösterimi

Kaynaklar, metinde parantez içerisinde tek kaynak için (Kalıpsız, 1982), birden fazla kaynak için tarihsel olarak sıralanmış şekilde (Boydak, 1990; Tolay, 1993; Grossnickle, 2005), ortak yayınlar için (Taylor ve White, 1977) şeklinde yapılmalıdır. İkiden fazla yazarı olan kaynaklar metin içinde kısaca (Hızal vd., 2006) şeklinde verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihte yapılmış eserleri olduğu takdirde bu eserler yılların sonuna a, b, c, .. harfleri konarak belirtilmelidir. Aynı yazarın bireysel ve ortak yayınları olduğunda önce bireysel yayınlar sıralanmalı, ortak yayınlar bireysel yayınlardan sonra verilmelidir.

Makalelerde başlığın sadece ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap isimlerinde ise her kelime büyük harfle başlamalıdır.

Baskin, C.C., Baskin. J.M., 2001. Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. Academic Press. USA. Pp: 627.

Boydak, M., 1975. Eskişehir-Çatacık mıntıkası ormanlarında sarıçam (Pinus sylvestris l.)’ın tohum verimi üzerine araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A. Cilt:XXV(1). 159-240.

Kutluk, H., 1957. Türkiye Ormancılığı ile İlgili Tarihi Vesikalar (Cilt II). Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.

Muller, C., Laroppe, E., Bonnet-Masimbert, M., 1999. Further developments in the redrying and storage of prechilled beechnuts (Fagus sylvatica L.): Effect of seed moisture content and prechilling duration. Annals of Forest Science 56:49-57.

Moya, M., Furukawa, G. 2000. Use of solar energy (solarization) for weed control in greenhouse soil for ornamental crops, In: Proceedings of the 53. Conference on Use of Solar Energy, New Zealand Plant Protection, p.34-37, New Zealand.

Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S., 2003. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları. WWF Türkiye. İstanbul. 88p.

RBG Kew, 2020. Seed Information Database. http://data.kew.org/sid. (Erişim: Nisan, 2020).


Sayın yazar, yazım kuralları pdf dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.